Te Lfl^den by ANTHONY pit- KLOPPER ©p <fe B;*#t>dè(V'aat. Óen f Msv t/fS' f w 2 niet alleen voor deftbrwuftaccovfti* deze 3ad>'m**rtto* aw cv W i» I» O '0 r- fs 5. a Og f .3 -2?? voor die der Geünieerde Provtucien te mogen werkea. 3 3 y <L re" 2. JJ, {5'3 a. En feboon dit Werk hoofdzakelyk de bevordering van.de In- 3 -5" 2. 3 3 Undfc Fabriquen in het oog heeft, /.yn egter gemelde Overlieden 9 JC1 g 3 2 w SS 00 van vootneemen ten diende van alieManufaéuiriers en Orofikr.% die hunne Witte Eag.lfe, of andere vreemde Goederen, hier te t 1Z35" -. 1 I, r- Ij.. d rt Da 3 3 O Ul«»a- uul» "vk w. "ZB-M =r£ £15 iheene Negotie hier door zyne Voordeelen ondervindt. 2, Üb 3 12 L. 3 T De Goederen moeten/raacogeaddi eifeerd worden pJ5L re a J; 53*3 in Je Haarlemfe Glanzery in hi_t Pand te Haarlem. a® n^| 2 's GRAVENHAGE den 4 Mey. De Heeren Staaten van Hol- -3 re* 3 O land en Wett-Friesland zyn gifter vergaderd. De Heeren Geds- ?r i? o l p- 3-c^- puteerde Bewindhebbers van de Ooft-Indifche Compagnie dè- 3»? a'§ 3 re re 3'~^> 3'zer Landen hebben te zamengebefogncerd. S re o*ï5 3 3 39- Jonkheer Philip Jacob Grave van den BoetzcDarHeere van c.J Alperen en Langerak, heeftin des Generaliteits Reken-Kamer 2,re ^5 wegens de Provincie Utrecht Zitting geaoomen, zynde geintro- S T 3 Z' x 2,'i S duceerd door den lieer Woertman. r V'■or den Raad van Staate heeft de Heer Godjn ais Rithfae- fterin het Regiment van den Et. Genera»! Caam. «oWgden Eed sfgelegt. De Heer van Hellen Mmifterdes Komrijs van Pruit- fen .heeft met Heeren van de Regeering geconfereerd. ROTTERDAM den eerfte» Mey. Gifter avond waren by den Heer Ridder TAYLOR te zaaien meer als 20 differente Perfoo- nen, die zedert eenige dagen hef GezSgt door zyu.Operatie we- dtr gekreegen hebben. Daar kwam een toevloed van Meaïchen, om getuigen vah een zoo extraordinaire vertooning te zyrt. On der hergetai welk hetzelve geluk heeft gehad, bevind zig Ary van den Bergh, gelogeerd by Jacobus Sips in de Larntkeg. Niet tegen- ftaande meer als 150 Peri'eonenkig onder handen van denRid- der bevinden, en andere nog alle momenten aankomen vindhy zig doch genooptóm zig na den Haag te begeeven ten einde te ^otuenieeren een getal van Perfoonen van rang die1 uit diverfa Landen gekomen zyn om bemaf te wsgten Dus alle de f eene die zyn tyd niet toelaat hier te geneezen, verpiigt zyn om hem na den Haag te volgenwerwaards hy overmorgen avond, den 3 de zer, zal vertrekken. -r' o3? <5 O o* .3 2 Alzoo twee oaderhandfe Obligatien of Schuldb^eHteniffenfpreekeudt ten behoeve van jLiffr, Franeina Leerfegewoond heb" i w «2" 3 8 S« bende ea ovcrleeden te Bredade eene in dato 24 wfecemb, 1745 «root «500 Gl. Capitaalen de andere van den ig Maart 17,; 6 groot 2,. S 3 3,3 W3 Srah re ia Capitaal 1250 GE, worden veroftfchtzoo word een iegdvk die gem. Papieren ofte een van diengevonden en onder 2 :g mogt •2!» 4 73'o S re" hebben, verzogt dezelve ten fpoedigften aan den Notaris en Procureur Adriac-n Waaiwyk te Breda te doen toekometa zullend® 5 £.2_3'f? -5- S.S voor elk Stuk eet» Premie yan drie Ducaten genieten. -1 I-8 *- ft* 2 g* q i.. 7, TT- re Alle de geene die fuftineeren als naifte Vrienden lii Erfgenaamen inuftato var. 's Vaders zyde geregtigd te zyn vow dehclfte tot S'° s;-i 3 <j O g-'de Naiatenfchap van Willem van Dong*, geWobnd hebbende en bvc-rleedcn binnen de Stad$ouda, worden ver«ogt zig met behoorlyke jf A; n re S.3 Bewyzen te addreffeeren aan.de Wei-Edele Geftrenge Heeren en Mrs. G. v. Brandwyk G. Z.en Carolus Boers Secretariffen der - w' 3 Stg-1 dud Gouda, als by de Edele Groot Agtbr. Heeren, de Heeren van da Magit'traat der gemelde Stad, aa*igeiield tct Sequelurs in den BJeïsis 2™ re a'N zèlveu Boedel of byWi/lem la ForceNotaris en Procureur aldaar uitcrlyk voor den laatikn junydezes Jaars 1758. J,2 n 1 c.. DaarisopdeneerfteuMey, 's yoormiddags te Amftardam op de Keyzersgragfever de Weflermarkt, wetgeloopc-n een Wit "d 2.3 ^2 5" C o" S Spaanfchlanghairig HONDJE aiet,een Geel Lokje zynde een Teefje: Die hetzelve te regt brewgt by den Cmroeper(dergemcl- s.2* 03 3 S.'deStad,zaleenDucaittoteen Vereeringhebben, zonder verder navraag. o ^3 i Corr.elisDashorft Cornelisz. ,'Mr. Timmerman woonepde in de Zatitpoo«, öi het Qnartier van Vt Izen van de Ed- Groot re "iS"3 g.w8"«» rtS 3 Mog. Heeren Staaten van Holland en Weft-Friesland,In dato aoDecember das J.iarsi757, verzogt en bekomen hebbende Oftroy g 3.3 2' re"L 2! en Diivile^ie om. privatelyk en alleen metfeclufie van alls anderen voor den tyd van vyf-en-opintigeerftttomende enagtereen ft?'3 re S 5.3 volgende Jaaren, te mogen maaken en doen maakenin zood#nigeene fortne als hyzal vermecnen ft behooren, zekere MAf'HI- s g re y 3 2 2.?3 O NE tot het met weinig moeite en omftag karnen van Boterhetbewegc-n van lviafigelenenheogemakkdyk-doen overgaan van Slyp- g.S.^3 3 - S I'S g lléenen cu verdere nuttige gebinikcn, by hem geïnvesteerdmetJefterdiAie cn Verbod aaneen iëgelykom voerfz. Machine ia "o-S1* r1 ^""re het geheel of tepdeele na te maaken of te doen namaaketite verhandelen ofte verkopen, of elders nagemaakt zyodebitipen deze gre^j3 8 3)0 3 2,3 g c Landen te brengen, óp"een boete van 30©o Guldens, tegens de Contraventeurs van die t'elkens te Verbeuren; te gaan een d rcle part Oi ft H -!• ®a .r? tireoe /I n Armon onn doerlo itonr rjttn HffiPl'or til'o Ptlotlfff» rlnff1 f>n 't rftfii?PTPIl/lA navrtiAnr fl,sw flio/tArrviioanAom flnnt ViU c 2 n1 ro mo-van net werk-; zulieHdeeonieaerweixc zijr van a»rtiezeive ïviacnwgeiu ven te voorzien en bedienen vötv dtrzclvermm- cp-3 i? -• g, 2- a.£*3 koftbaarheid en nuttig gebruik moetemovertuigd we en. De Onkoftes van verzending der Maatiine voor Reekenóig van diodezel- 2 is 3 2 J S.'g.^Ll ve ontbied. De Brieven/macs. De Machine van de Mangels hkeff maats Voet hoogte nodig boven de Vloer, delisting gefchied door n ^5 de Machine, al moeft de Back Van de Mangt Lio Voet heen ea weer: dó Prys is ^Galden; alles vat» Eiken Hout a6 Gulden, en gaat >..tu-»• J - 1.-om Boter ee Karnen kan een Menfch heel ntakkèlyk tegens een Paard uithouden, enin- itebefteeden, dan is de Geo Aroyeerde in ftaat om de kragt van de Machine te verdub- »!3 M Q. J o re 1. S Moekelaar op 't Schaape-Pieintjc, Haarlem by Bertram in de St. Jansftraat, Leiden op de Hooglandfe Kerkgragt by Bedelaar gaduuren- ?-? wre 3 9 de dt Kermis, 's Hage by l'eron in de korte I'ooten, Utrecht by Ar in de Lymmarkr, en te Arnhem by Heinfius. By 9. J.EMANS, Boekverkoper voor aan inde Nes te Amfterdam^, zyn in de Vierde Claffe der Generalitelts skfte Lwterye, Heéle pen GcdeeltCns van Loten te Huur Heel Lót/14Half/7 Qüart/3 IQAgtfte/r15 Zeftiende 17 St. 8 Penn. en een Twintigfte 14 Stuiver». De Heele Koop-Loten en Gedeelteas iu dc Vierde Claffe Prys-Courant. Heden zynde Vrydag den 5 Mey's voormiddags ten lo uuren precyszal men vo«r de Herbergde Leggende Os, by de Offe- re m 3, o.®» a-cpco marktte Amllerdam, aan de metftbiedende verkopende tegenwoordigelaatlleparty van omtrent soextrazwaare VleezigeDF.EN- g 3 S- g SE OSSEN, die ztdert den e4April buiten deMtiyder-Poortinde Weyde hebben gegaan, en gezond emfris op.de Offemarkt te zien -5 3 re §,5 £5 2; 2 zyn; en een extra fchoon Vier- jaarig DEENS RY-P AARDzyndoeen Bruine Ruyn. 4 2 s I-re Nicolaas Fremyn Jan Jacob de Bruyn en Jan Jacob Voute Makelaars zullen o»p Heden, Vrydag den 5 Mey, 's avonds ten 6 uu- 3 dra1?3 3 ren, te Amitcrdain in de Nes in d»Bralfke>Grond verkopeqaoBaalen Nieuwe Valence AMANDELEN, en 50 BaaienAhcamie «o.-2.3 2 3 2 qï. =l30UDA, zoo gezónd als befchadigd; leggende op betPakbiftM'yjui 4eu JJeer koggttfr op de Heeregragtby den Binnen-Amftele® 2 z I;- re 3 a, 3-c-3 re aldaar op Heden te zi«n. w 3 rè-re re .3 re pj3'p.< jan Jacob Vonteen Joan de Stoppela^r, Danieisz. ,MataHaars,ztillen pp Maandag den8Mey 1758,'s avonds te»6 uuren, te Am- o 3 ia. a 3 ftcVdam ia de Nes in de Brakke Gcund; verkopen een party van eircaéo.óoo Pond fyneMarteniqiveKOFFY-BOONEN.primafoortj "^.rê'ré S'| 2 Z-v 2" re" origineel vart Ma:^^tenique over St. Euftaehius gekoomen, beftaaUdeintdtiisae quart Vaatjes en-Baaltjes; leggende als nader by Noti- a.3. s"« o S 2 7 Jttiea zal :angeweczen worden. DeMonftars zullen Zaturdag voor en qpdeVerkoopdag in de Brakke Grond te zien zyn. 3 c^.re De Makelaars Bontekoning en Aukes zuilen op Maandag den 8 Meyte Amfterdsm in de Witte Zwaan verkopen een grootte ipS j |..n o 8 S.F-8 2 party Oofterfe en Noordfe HOUTWAAREN van alleriey foortenbWievens aoo Zwaar-e Dantziker en Rigaafe Balkenea" no 2.1 zwaa'relW». 8 Ti *>3 3p? .re k, Men. zal op Woensdag den 10 Mey., te Amfterdam op de Ondegyds Agterbiirgwal ov«r de Petan jeftra'attuffchen de Oude Doek* 2.3(5--! ftraat cn-Stoofftecg 's morgens ten 9 en 's namiddags ten 3 uuren, verkopen.cen zindelyke INEOELbeftaande in fraaye Bed Jens, S re s T P 3] Katoeae- en Wolle Deekens, fraay ftaand Horologie,nienwmodifche PorcÊÏyn-Ras, ^ulFet, als Bureaux, Noot? boomeRuftbanken* "S 3 X' E'5® 5» 5* S* Schilderyen, Porcelynen,Lywaaten en andere Goederen »ieer; alles daags tèvoorerjte zien. NB. Verders iemantgeneegen zynde re 3 3 1" C 3-3 §3 hetbovongeraeldclïuyste willen Huttren adttreffeere zig by de Bewoonder van 'tzelvedie nader onderrigtirgegeeven zai. <1 S-fh Na,^, Laurens Hoos, Jan van den Bergh Anthonisz.JanvanDruten, Jan Rademaker, en Lambert Roghé, Makelaars zullttt opDon*- 2.2.'».g'5-|' n S 3 3 de''dagden 11 Mey, 's avonds ten 6 uuren, te Amfterdam in daKeyzers Kroon in de ICalverftraatverkopen een party van 121 heele' o to f gis ö'ohC en 14 halve Booten Nieuwe Witte Zoete Zwaare Curieufe Uitgezögte Napelfie MALVAZEY-W YNEN, van het Gewas vaoüet Jaar r_!L£ 2 rX= i T75V, zynde dé gehcele Party; l^gfadé op Vlotfchuitea in de Qeeregragt over'de Rohtyns-Armfteeg, by de Wolveflraat. S-» ra T? 2.»» ^<L4 JAC.POSTHUMUS,THOMASVANLINGENenCORN.VANDENBROEKCORNELISZ.,'Makelaars,zullenopDonder- 2 §-£2 re o pJ n 2 dagden i8Mey, te Amft. in de ColveniersDoelen inde Doeleftraat, verkopen een kapitaale deftige INBOEL van veeleriy foortea s. S-jvj 3 5 w® p 3 curieufe toieuwtbodife Meubileu, fraaye Paarlen en Juweelen, een ongemeenegroote party zeer modern gemaakt Goud, Zilverwerk"' 3 2 O Sr-re 5" enkoftbaare Rariteiten, heele Oude Porcelynen in foorten, extra Spiegel Deferteii,fvne Hand-Rottingen, kéurlykeLywaaten;Klaè- Ss S 3o 2 - -• - MMM crq - 0 3 w o 2^ r deren, eomplreteLuyermand, konftige Schilderyen, uitmuntende Clavecimbalen &c.breeder by Catalogus in tyds te bekomen. 4 *5. i-s ?- v72w>g.|; 0^> Zaturdag den 20 Mey 1758zal men in 't Heeren Lpgeritentaan den Burg binnen Leyden publfcq veilen en verkopen een ex- 5 4° <ré2,< traordinair hegt fterk en binnen korten Jaaren nieuw gfbouwd HUYS en Erveftaande endc geleegenop de Breedeftraat op de 7.2 q hoek van de Maarlemanfteegwaar inne lange Jaaren dzfieui-Vherfmits- en Galanteryt-Winkeïmet veel fucces is gedaan .zullende 7r j? O U r\r\ W7*\, y*cA>»a am a »/»n tr4*l*rz»n Hiit/ii3 r»ilV»lilr V/^rtncrr A* fiflLanrprvrAiWinlr/nl Rrr 9r Atforr* tt* vnnrpp tlonr - m vs- te °P wocnsdtR daar aan volgende ten zeiven Hüyze publik worden verkogt de Gaknterye-Winkel &c.'t geen d^gs te vooren door 5 3 een ieder zal kunnen worden bezigtigd. En iemant iet« tot laften van den Boedel van wylenTh^odorus van Lefyenfteyn en Mfcria S a 9 3* 5 3' C S ?- 3 vaaWyneü, in der tyd Egte Lieden te pretendCeren hebbende ofte aan denzeiven Boedel v«fchuidigd zyndegelieven zig te ad- Are dreffeeren a4n den Notaris Gerard Camper derange tot Leyden. w f J-lSjTs q V NB. Nog word een iegelyk by dezen geadverteerd ,dartórzelverplaatfe dageenuure, hier even voorgemeld, beneven* a re 2^ aaffc. het Huys op de Breedeftraatop de hoekvan deMaarflemanfteeg ftaande ook zuilen geveild en aan de meeftbiodende finaal ver- 2 -* c1 X 2 S.Ï kogtworden: Een HUYS en Erve ftsande en geleegen in de Maarffemapfteeg Een Helft ineen HUYS, ft «ode in de genoemde 3 gS *"J I S 7*°*^ SteegEen HUYSenErveop de Haarlemftraatbettweede vjn deDqizcnd-Raadfteeg meteen Tuvn en Stalling daar «gter aan, uitkomende in de genoemde SteegAls mede een teer Vermaakelyke en plaizante SPERLTUYN, geleegtn buiten de Whre-Poort, g S. 3 2 aan de Heereweg, van vooren zyn wydgeftrêktnitzigchebbende op deüeerewegen Velden, en vanagteropdenRhyn-Vaart: alles n o 3 J, o q ^3 ihdertydbezaeten by wylan Thee dor ut van Lelyenfityn cn Maria van IVymn., in liet bovcnftatnde "Advertiffement vermeld. 3 g re-o cl s Op Woensdag den 24 Mey 1758zalmen binnen Levdenirt de Stads Stal aan de Witte Poortpublictji veilen en verkopen vier es- o. 3-3 2 53''^ tra fraaye zwarte Merry KOETS-PAARDEN, «en SWEMMER, eenFAETÖNS-WAGEN op eenSwemm.i'Onderftelheide met o 2.3'» 3-S.3 GroenTryptgevoerd,tweeFERGONS.waarvaneenopvimfWielenmeteenBókdaarop,beidemetRoodTryptgevoeifi,eenl«a- flt v1 a 1 r i» v retï vrt: i- »T A i a Va u iPt* Ta lil irT? a 11nava n*i a 1 n, re .1 a 1"*TTTr-™V -.vry i t A c»wt criv a r\ i17 V\ -w i - - k 3 vol van wonderbaare Gevillen. met een kunjlig iyaaijswaar agtrr de MÊRCURIUS hehebü wat nieuws zoo in Duitsland als in »*- 2 re- mdere Plaatfen omtrent tjen Oorlog voorvaltde 'pkomft dor LUTHERSCHE GEMEENTE met de Beroepingen en de Tex'cn ia 2?! cr 5" 2 S 3.2^5. alle dè Zeven Pr® vintién &'c. ;aanirterkelykeZ;taken ;Lyft van Krfeniffenko'ftóStuiv.' NB. Door de menigvuldige Aftrek van' re P g" 5 E.'w bè r.'S 2 f - -4 5-R deze Boekjes is het Eerfte Stuk van de maand Jmy 1756 vo.or de tweede usaa! gedrukt,, en.nu wederomfe bekomen vó m- Stuivers. "*<S - ÉH Ti" jÉ-'11* A—J— 5 3 2* Te Antft. by S. J. BAALDE .Boekverkoper ih de Bcursflrast.het 2iJe Htiy« van den Dam, isgédrnkten alota in alle Steden M' ''t' -reSü^g^reN M, Boekverkoper» te bekomenXrygsluitdlgi Gtaanlltld dcx FR.ANSCHEN en DUITSCHERS vervattende erve naauwkettrige Oft" «v< g're g-Ó to g 3- ieeding van de Oorlogsbekwaamheden dezer beide Volkereneene voikedlge Befèhry ving' van wlluys Tïenptettv** den T"ou'ni.t f B g*j g» S vin Vraükryk en der voorntamffe Veld-Heeren van dien Vorftmitagiders een menigte aanmerkrlvke Gevallen betir kke!>'< opd2 Gcfchiedeniffen dezer Eeuw, alles op een aangename eu fchertfcnde wyze door een meejftrlyke f/««ir,pgefte'd, 1 Dea len <coft/r6

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 2