LEYDSE DUITSLAND en aangrenzende Ryx«m. NEDERLANDEN m Vrydagfè Courant. SSN f fffS 5 Slis: SiS|Ij A*. 17 I. WEENEN den 32 April. De Commiflariffenwelke op het verzoek vabüen Generaal Sprecher benoemd zyn, om zyn Gedragten opzigte van de overgaaf van BR.ES- LAU te onderzoekenhebben bereids een begin-daar mede gemaakt Sn het Proces zal na verloop van weinig dagen in ftaat van wyzen gf brag t worden. Gifter heeft de Eeyzer en de Keyzerin zig van hier' na Schön- vbrunn begeevenom in dat Luft-Paleis het overige van de Lente door te'brengen. DORSTEN den 27 April. D« Hertog Geerg Etiemyk van HOL- STEIN-GOÏTORP Lieutenant Generaal vao de Koninglyke Pruiflifche Ruitery, Cbefovtt een Regiment Dragonders on com- mandeerende Generaal van de Trouppes van zyne Pruiflifche Majefteitdewelke zig by de geallieerde Armée in Wcftphaalen - bevinden heeft dezer dagen aian de Srenden van het Hertogdom Berg de onderftaande Injimtatie gezonden r~\EargeLodewykHertog van SchjeeswykHolftein Gottorp VJr &C- geeft mits deze aan de loffelyke Stenden van de Geefteiykheid en de Ridderfchap als mede aan de Steden en Be dienden van het Hertogdom Berg de noodzaakelykblidteken nendat zy zonder eenigen tyd-verzuim drie Gedeputeerden uit het raidden van hen by my na Dorften moeten zenden, om met hen wegens de Leverantie van de Voeragic en andere Behoeftens, welke de Koninglyke Pruiflifche Trouppes by de geallieerde Ar- mee nodig hebben,de vereifchte fchikkingen te kunnen maaken. Vermits ik geenfintstwyfRl, of de verzogte Gedeputeerden zullen zoo dra mooglyk by my komen, zal ik by gebreke van dien !en ingeval va.i Ongehoorzaamheid niet kunnen nalaaten onaan- genaame maatregelen by de hand tenecmcn: Maaranderfints - kunnen de loflfelyke Stendeh zig verzeekerd houdendat indien zy zig na-ar alles watbillyk is fchikken. de ftrengfte Krygs-tugt en order by en door de Koninglyke Pruiflifche Trouppes in agt ge- noomen zal worden. Dorften den 15 April 1758. George Ledervyk. "De bovengem. Stenden hebben immediaat«en Expreflena Manheim gezonden, om van den Keurvorft van de Pa'.tz te ver- - "neemen, sp wat wyze zy Zig daar omtrent moeten gedraagen: En nadatden22dezerde voorn. Exprefle teruggekomen was - "met antwoord: Dat zy daar omtrent alles moeften fchikken zoo goed als zy kunnenzyh de Gedeputeerden alhier aange "komen." FRANKFORT den gq April. De Hertog de Broglio bevind Zig nog fteeds met zyn Corps Franfle Trouppes in het Land van Hanau, en wend alles aan en verzuimd niets om de Hoofd-Stad van die naam in 't bezit te houden Ondertuffchen heeft men na- rigt, dat verfebeide Partyen gereguleerde Pruiflifche Trouppes leeds tot aan Saalfeld, Coburg en zelfs tot aan Meinungen door gedrongen zyn en zig dus niet verre meer van Hanau af bevin den. AMSTERDAM den 3 Mcy. Te Lisbon waren van den 26 Maart tot den eerften April gearriveerd Corn. BockB. Tjeerts, Wetje Lolkes, K!. Obbes en Piet. Roelofs, alle van hier J Th. Jelles van VSanes; Dan. Nielfen vanBoupdeaux; Laur. Joel uit Noorwe gen, Sim. Santilefis Jof. d Ibarra en Mart. Trevirio van Sr. An- dcroJof. Podobeen vam SevilienAndr. Duurftroom van Stofe- holm; Chrift. Muidrop van Mallaga; Man. Jof. Eftrèllan Aib. Lago en Jof. Milbares, alle van BajonneJoach. Gönfalves, W. Gardiner en Waker Renfch'van Cork; G. Schooter van Londen, Moüs Rankin van Neuwry en Jof. Corryra.van Kisfale. Ook was te Lisbon aangekomen de Engelfe Paquet-Boot the Ex pedition Kapt. Will. Cliesvan Falmouthby zig hebbende het Schip van W. Woodward van Leverpool na Terceyra beftemd, op welkeReize dtzelve door een Franfle Kaaper bemagtigd, maardoog de gem. Paquet-Boot hernoomenis. De Vloot nit de Bahia, die van den 26 Maart tot den I April in 95 dagen te Lisbon is gearriveerd, beftaat in de volgende Schepen: 1. N. S. dasBrotas, Kapt. AntoniodeBrittoFerryre. 2. N. S. da Caridade St. Francisco dé Paula St. Antonio, Kapt. Manuel Aloes, als Admiraal. 3. St. Jofep'è Almas, Kapt. Manuel Joaquim Alves Correia. 4. N. S. do Patr. St. Fr.de Paula, Kapt. Joao de Santos Ribeiro 5. N. S. da Conceicao Santa Anna, Kapt. Manuel de Paftör. 6. N.S. daEftrella St. AneaèSt. Boa Ventura, Kapt. Manuel Correia da Silva. 7-St. Therefa N.S. do Monte de CarmoKapt. Joao Alves de Miranda. 8. N. S. da Conceicao c St. Ant.Kapt. Fern. Frane. da Silva. 9. N. S. da NecefTuiade Conceicao St. Francisco Kapt. Pedro de Villas Boas. ió,. N. S. da Gloria St. Ant.Kapt. Man. Franc, da Silva. 11. jijt. Ant, èSt. Guiteria, Kapt. Franc. daFonfecaLeme, 12. N. S. doRofario St. Antonio, Kapt. Jofep Lcuis Porto. 13 - St. Joao Baptiftaè Almas, kapt. Antonio Ferryra Bispo. 14. N.S. da Efperanca St. JofepKapt. Antonio Jofep Vianna. ■lp. N. S. da Madrc de Deos, Kapt. Jofe Qorreira. 16. N. S. da Solidade St. Francisco, Kap*. Joao da Silva. 17. Jefus Marie Jofep. Kapt. hm. da Gracia Corryo Gallego. 18. N. S. da Conceicao St. Joze St. Frutuozo Kapt. Louis Ma nuel de Sotifa. 19. Sant. Trinidade N. S.-da Livramento, Kapt. Joao Carvalho. 20. N. S. daBoaViagem St. Ant., Kapt. Th. Alves da Graca. 21. N. S. do Bom Succes èPenhade Franca, Kapt. Caet. Ferryra. 22. Sr. Joao de Deos, Kapt. Jpfap Perreira Rofa. 23. N. S. da JLapa Sant. Antonio de Barra, Kapt. Joao de Olivei- r-ipaxaizo. 44. N. S. dosPralcres Bom Jfefus daLeiu, A'^t.Dotningos Gon- falves Vianna. ï-5. S, Roz* 0 Senhor do Bom Firn; Kapt. Manuel Gomes Silva. H' W.N <u -S?5Fg •ff e - a -ë jj «Ife '«0> Spy K -rM "A3 y cl "n jan. m O S* ^"35 2 O -rj; cs - Vi e; S ir i: g-Ö-S^u S *h ri ©.Uit' S Santiflimo Sacramento N. SVR-OZarió, Kapt. Alberto Caeta-v2 o g'c no dos Santos. t? 2 g 9 27. N. S. da Penha de Franca Ra in ha de Nantes Kapt. Bemar> .^'5 5 cS difcode Sena. i: -a fc.o '1 2 O s .U 0 a 28. St. Anna Bom Jcfus da Boa Nova .Kapt. Jofep Bernardino, g-tg ja v- a 29. BomJc;Ss daLeme N.S. daEfperai»Ca,^»j9>.Joch,dos Santos. .SPjj-5>g,^=S 30. N. S. dfl^om Succ.efTo, Kapt. Francisco B.arboza' Sdufa, .'3 *3 §xg'2 S;"* 31. St. Anna Rainha de Portugal ,'Kapt. Joao Cbrifoft, Nogucira,.g "g, a J^8 a a 32. Ni S. do Rofario, Kapt. Francisco Joacliim Fi.' Ueifa. En 'Z ,w> g [r 33. N. S. da Conceicao Almas,, Kapt. Manuel daQofta Silva. SJ 2 c^L3 c Van Lisbon voorn, zyn vertr'okkes Fewe Menken Terkamp en -"5, g* - Tac. Hopn*St. Euftschius Rafmus Hanewag cn Tsn Hendriks ÜS? un«s'U SJ J T. - T»1 r-rr---n-r r» 1.....;AA._ b.r-, tl r-i a <i> <U ui 'L/' a>- Cu 00 <0 o ci- a. X! naBarf>ary>ii J endeEr)gelie'Kaaperr/9<?AV/èi/^om tekruiffen. Volgens Brieven van Kadix in dato 12 Aprilzyn in die Baay S c den 5 April gearriveerd dè Hollandfe Oorlogfche'pen de BATA- g S: g VIER, Kapt. Willem Theod. Huygens van Maltha en het ZEfc~ 0 g o 'S 'g PAARDKapt. Dirk Hartóf'vin hierals mede op den 6 April S g '-3 w hetHOFTESt.JANSKERKE,Kapt.Pier.van Hocf^verf, enon S der zyn Convoy de volgende Koopvaarders Jac. Smit, Guil. van 0 y I?" g 5*2 v Caal na Marfeille, Dan. de Vos na Genua,en Jwi Jans Vink, alle §*g 2? 2 g g"ë^ van Rotterdam, Nic. P. Rink en Sebaft.Krygsman van Hamburg, jA-inn. cu ocpait.rui VHH naiiiuui g j c Z ho o Engelb. Noorm»n van Dublin, Ant.Moralès van Oftende, J.Aht. gO'S *3 ;llo van Bilbao. Guill.Nio van-Breft. Will-.' KJS.-SB:? »<ül u. &0-> daSoufaenAnt.deMellovanBiIbao,Guill.NiovanBreft,Will. SO<2 gt5 CW Broun van Exon, Fr. Jofe da Soufa van Waterfort, Hend.Punftoh jj, Jj ËïïSo van Gibtaltar, Lour. Nozidal van St. Sebaftiaan,_enG.Puche K vanSt.Malo. Van Kadix waren vertrokken J. Jonker ,D. g S *3 o a Tietjes, en Juan Rombaldo na Genua Franc. Borro na de-Cana- «.m rien, FrancifcoMarefco na Napels &c. a TeLivorno was gekomen Broun Rokwóód van Genua Anth. e S «j Cafleiro en Volfango Policanto van Ancona, S. Kay van Quille- B *o 'g 3-S boeuf, Al. Maur. Rey van Salonida, en door de Engelfe Kaapèrs ..SSc Jj tijg aldaar opgebragt Piet. Paolo tfan.Tripolyen'tSchip de Sr. Jan d* Evangeli/f, Kapt. Loidet, van St. Jan d'Acre als mede nag een £,5 g ^<2 Polacre van Medina, Te Porf-Louis HayeDirks en Sik» Rin-J: p,.g g w o ai u bu> fesvan Dantzigte Rochefort Witfe GerbensteBourdeauxJsn S- g Pieters Piet. Laur.ViiRi en Corn. Luytjes; te Rochelle Bauke g 2 S! c 1?. il.Ar rtr-. Tl aIKkm- D rtlr o. rt t, r\ TVTrt V i' T A n /J.V1 y. O "R rtr»lr oITa ISO Tl Li A hv - CJ •e ÜK>M Fvkes en Tjalling B:uke en te Nantes J. Andric-s Bock alle van 2 hier,en Pedro Nunes van Marfeiile te RouëD ArendPieters van pS. M o 35 Rotterdamte M feille Hendr. Sax van hierte Bourdcsaux Itfe Q Piet. Velten van Rotterdam, en LikleSietfes Bakker van Calais. - - Te Saiiten lagen op hun vertrek liet Schip de Jonge Maria hér- waards en dè VrUndMap na Rotterdam ged- ftineerd. Den /8 April warén van Marfeiile vertrokken J. de Groot en A.Schry- ver herwaards. Te DaBtzig zyn gearriveerd J. Teumts van Ko ningsbergen, Itfe Minnes vanStavoren, en J.Piekcs van Workum. g -s; CS S3 rZ 1-1 - S3 V «L» -§ M V o g 2 j o 0.5 g r c. 5 e >>3 w i2 o s. s PQ if c H v tdrÖ N 3 pTs 5 I SI 2 :S s a, J- va 4» TeBourdeaux is aangekomen Corn. TheunisRjeus vanhier gy aan wicn deEug: IfeRooversuitdc; Laidingontrvoomen hebben 40'Rollen Zeildoek, eneenKaye Thee, zynde behalvon een par- A tyDeelen alles 't geen hy aan Boord bad. NogisteBourdeattX jj o J-S g1 voorn, aangekoomen Paul Habfen van hierdewelke door verT -3 g c fcheide Engelfe Kaapers van al zyh nieuw Touwwerk Provifie 5 JJ en Kleederen beroofd was; te Havre de Grace is aangekomen h, o Douwe Sybiands van hier, hebbende drie Engelfe Kaapers a and; Boord gehad, die hem van alle zyne Zeilen en Touwwerk, die E g c"g g maar los waren nevens een groot gedeelte van de Viétualieen m het Cajuits-Goed ontroofd, als mede verders zyn VNg aan Stuk- 5 g g S ken gefcheurd hebben Jelt,eRintjes van Rochelle tc St. Valle- g ,g ry aangekomen heeft ook twee F.ngclfe Kaapers aan Boord ge- ti haddie hem vyf Stuften Brandewyn enz. ontnoomeö hebben. ,j> g 3 S Jarig Attes van hier te Bourdeaux aangekomen heeft ook twee - g.,2 Engelfe Kaapers aanboord gehad waarvan de eene hem 80GI. g1" ifu en de andere40 Gl. heeft afgeperft. Sü 5.* Bauke Feykes, van hier te Rochelle gearriveerd, heeft een En- "g gelfehen Kaaper aan Boord gekr.eegen die hem deed opbraffen c o en zeven Man aan BoDrdftuurde welke de Luyken openbraken I S tj en in 't Ruim gingen aan "t KappenSnyen en Breeken %waar na w> «1 g zy al wat hun aanftond, zelfs't geen in des Schippers Kooy was ,-g^ .R o 2A niet uitgezonderdwegnaamenen des avonds met een Boot 3 g g s «J-o -<® vol Goed weggingen zynde na des Schippers gilling ten minften -3 "2 R voor dewaarde van 3000 Gulden. g. c "2 £c:q«?'0"2 TeBourdeauxlag zeiiréé Siebe Broers en Jac. GeersrtaarHam- a g>© g burg 'sjebe Meyne na Dantzig, enjentje Saakes na de Ooftzee j{ JJ Q "T g g c «j-g te Villa Franca Jac. Enkes iw Cetteen te DuynkeïkenBoote 8<J» c v :&g Turnde IJ, zls Waou \/QT1'RlATimpnf 4) T3 «-* 3 >-3 S o S3 O. 0 Cd I' 5 s 3 5 3*3 a -s pq-Sfi s s 5 M>b a-s Jacobs na de Baay van Bonrnéuf. /-t C1. J IJ. 1 M i 1,4}71 LI*, M wv. .v olra a Gifter is in Tèffel binnen gekome» KI. Corn. Zwaan en J-lle o g Dirks van Dantzig, Jon Iz.de Haan van Vrankiykw moetende na de Ooft-Zee, is door fchaade binnen ge; tegen zyn vertrokken 's Lands Oorlog Schepen W Kapt. J. Binken, en HAARLEMMERHOUT, Kapt. Jac. deWil- g-^ g r deom om de Noord te kruiffenJur. Kamp na Kura'ffan-Ide ,.g Douwes na St. ÜbesRinke Douvves na Nantes Hans Piers en Sj, 5 g g ^.q S Jj Kouke Frt-fle va Vrankryk - LüytjeBarends Moolens'arAbrah. Fredr. Meyts, Eredr. Adr. Meyts, Jur. Adt, Ooms A. Adriaans en Joch. Stent alle 11a Groenland. "J <U HAARLEM den 2 Mey. "Den 2 "February des yoorleeden g Jaars 1757 gavpn de Overlieden van meen ksannis, dit de Premie, door hen den gefchreeven Wegens de Ontdekking van'dc waarè oofza-ik.of>-.g S-K"? Oj -O. T-73 il y 3» CVJ'4^ ii,3 ivies was: tiymonte naaer. >>Z X b o S Nu hebben^y het gelukte ktinnea en te mogen ze'gffen, a Jtzy g g o §4yU 1 -tT.. A Vvrt^imArr,...0 -- O P .y CfCP.'Ti tl +r. door de Vadeidyke aanmoediging en onderftehningvuBdaStfef v rissg dezer Stad 'ca Inftrament vervaardigd zienwaarmede op de g"N g Wolle Stoffen dezelve Glans en Luiiler ais die derEngelfan word g 'g - vj 5 uitgewerkt: lin op dat de andere Steden V^n Holland endkdef o J»g r5 -S? .w vetdere Prb v fci cl enin-d'it u itne c m c n d wat en héilzaam W etlfobk L V'w gj" 'q 's t deel zouden !^nneabébbeft,-jibefi'èóoïwijÉ,«'«wJsl«-®df'r«''»* very i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1