iEYDSI «S.f li im DUITSLAND én aangrenzende Ryxbn. a fis fc c i/jl. WEENEN den «9 April. Eergifter heeft Reimi Acbmid Effendi, extr. Envoyé vts de Porte by dit Hof, by den Keyzer en dezen ogtent by de Keyzerin koningin met degewoone plegtigheedec publike Audiëntie gehad. Dezen Ba-middag zal dé Eerfte Divifie van het Corps Saxifefie Trooppes, 't welk uit Hongaryeo komt, omtrent een Myl van de ze Stad pafleeren en den marfch na Lintz voortzettenwaai uit men vaftftelddat het gem. Corps deZan Vejdtogt niet in Bofiee- men dienen, maar zig of na de Ooftenrykfe Nederlanden, of na de FrantTe Armée aan den Rhyn begeeven zal. Op het verzoek van den Generaal Sprecbtr heeft Haare Keyzerl. Majt- e«n Comnriflïe benoemdom deszelfs Gedrag ten opzigtc van de Overgaaf van de Stad Bresiuu te onderzoeken. Sommige meenen te weetendat het Leger van de Keyzerin Koninginonze Souveraine geduurende dezen Veldtogt niet dan defenfif ageeren zal. BERLYN den *5 April. De Artikelen der CAPITULATIE weike men met den Lt. Generaal Veldmaarfchaik Graaf van TbnrbaimbCommandant te SCHWEIDNITZden 17 April ge- flooten heeftbehelzen hoofdzaakelyk I. Dat het geheele Garnizoen vry en met vliegende Vaandels uittrekken, als mede elk Ëafailion twee Veld-Stukken en twee MortieTen, nevens I 16 Schopten voor elk Gcfchut en 60 Schoo ien voor ieder Soldaat en Ruiiernevens degezamentlyke Baga ge met zig neemen mag. II. Dat aan de Officieren de nodige Voorfpan-Paarden tot het -Tranfpqrt van hunne Bagage tót aan de eerfte Keyzerlyke Ko- ninglyke Vefting door het Land voor niet bezorgd zal worden. III. Dat men het Garnizoen over den naaften Weg na de gem. Vefting eficorteeren zal. Antwoord. Het gezamentlyk Garnizoen is Krygsgevan- genHet zelve zal met deszelfs Geweer «n vliegendeVaan- dels uit de Strigauer - Poort er door de Koninglyke Armée heen marfclieerenmaar vervolgens het Geweer nederleg- gen,en 't zelve nevens de Paarden van de Ruiterygetroüwe- lyk ovérgeeven,zullende door de Koninglyke RuitcZy over- geiioomen en na Breslau en zoo verders geleid worden. De Equipage word aan de Officieren, die werkelyk tot het Gar nizoen behoovedals mede de K nap-Zakken,aan de Onder- Officieren en Gemeenen tOcgeftaanmaar de Rtlah-Paarden vclftrek: geweigerd. IV. Dat mende Krygs-Kastot Bezorging van de Regimenten gal mcgen mede neemt a. Antw. Alle Keyzerl. Koningl. Kaften zoo als ook de Re giments - Kaften moeten aan dés Koniags Commiffaris wor den overgeleverd. V De Batailtons en Efquadrons zullen by den Aftogt met Brood en Voer.agie voorziet» worden. An tut. Dezelve zulien m de Plaatfen, in dewelke zy^zul- len komen onderhoud vfnifcn. VI. Men zal de ZiekeneuGekwetften wel behandelen, aan dezelve al het nodige bezorgenennadat zy herfteld zynmet Paspoorten voorzien om naar hunne Ragimenten t« trekken Ook zal é£n Officier bv hen mogen blyven. Anne. Men zal de Gekwetften bezorgen; maar dezelve zyn zoo wel als de overige van 'tGarnizoenKryrsgevangen. VII. Alle Pruiffifchen zoo voor ais by bet Beleg Kr ygsge van gen gemaaktzullen als zoodaanige aangemerkt en gevolg- lyk Man voor Man tegen dcSoldaaten van hel Garnizoen welke in dezen nagt gevangen genoomen zyn, uitgervifteld worden. Antw. Men zal alle Krygsgevangenen, die in Schweidnitz zyn morgen ten agt uarenovergeeveneaterzelvertydde Reverfen overhandigen van die welke op huq woord van eerentflaagen zyn. Vill. Men zal aan het Garnizoen tien bedekte Wagens toe- ftaan pzonderdezelve ondereenigvoorwendfelte vifittercü. Antw. Dit word ten eenemeal geweigerd. IX. DeMagiftrsat en alle overige Keyzetlyke Bedienden zul len hunne Amptö| behouden, maar zoodaanige, die dezelve wil len nederleggenzig met hunne EffeAen vry vertrekken. Antw. /tVerntits dit van den Koning afhangt word zulks afgcflaagen. X. Nadien de Land-Raad bereids hier geweeft Is eet dat de VeftiDg iageflooten wierden niet uit dezelve heeft mogen gaan, til dezelve insgelyks vry uit de Stad en na deakelfs Land Góede reu mogen vertrekken. Antw. De Land-Raad kan in de Stad blyven of zig na zy, te Land - Goederen begee ven maar alle Archiven en Pa pieren dewelke op de Stad en de Kreits van Schweidnitz betrekking hebben zal hy getrouwelvk overleeveren. XI. Het Garnizoen zal nog vier dagen in de Stad mogen bly ven, om zig tot den marfch gerend te maaken. Atllw. Het Garnizoen moet den 18 des ogtents omtrent agt uuren uittrekken. XII. Ni het fluiten der Capitulatie zal ten eerften ééne Poort tan de Pruiffifche Trouppes ingeruimd worden. Antw. De Striegaufe en de Peters-Poorten moeten üog haden aan de Pruiffifche Trouppes worden ingeruimd. XIII. Geen Pruiffifche Trouppes zuilen in de Stadmogen ko men dan ha dat het Garnizoen uitgetrokken is en het zelve in geezerhande wyze beleedigeu. Antw. Men zal deKeyz.Trouppes geenfints mishandelen. XIV. De Stad zaltlle Haare Privilegiën als mede dé vrye Qcf- -feniog van den.Rooms-Kath. Godsdicnft behouden. Antw. Dit hangt af van zyne Majt. den Koning. XV. De Commandant beioofd op zyn woord vsa eer alje ivfa- ^azyncn bt»e genaamd als mede alle de Mynen v|h dé Vefting getroUwelyk te ofttdekken, Antw. Men zal heden en morgen de ïAagaio»»* kaj/ïii WocQjdagfc Courant S h; (O n tri «v o 3 I .S.S-M j* S-- n 2 gj a ?:fl 3? - s 3 te 8 5 V 8- g E -35a! o Sf 5 "J s 2 •o a? J sm 81 5 t-n Q 1* S ii" i|t tan den koningl ael van Die show ten, nevens tot die van andere Veilingen betrekking heeft, het zydezel- J J® g S Ve aan de Keyzerin of aan een Particulier tocbehooren, aan 5 -t den Colonel Ingenieur van Balby overhandigen en tcffens p i 3 3 alle Mynen enz. aantoonch. XVI. De Commandant zalaanftends na het fluiten der Capi- -S 3 "S tulatie een CjScier aan den Generaal Veldmaarfchaik Graaf van g "Rib .5 Daun mogen zenden. Antw. Dit word inge willigd. - N - •Sri «O?' i-ts E 3 8^ u s ir *-< o .!S 0 a a 5 a.» 2 u 3 g -S u w bfl ys- ■S O M XVII. Van beide zyden zullen Gyzolaa» overgeleverd worden. I J--5 wg - - - - -- - - 5 r"i o Có S jintiv. De Major Baron Wellicb blyft buiten de Stad als x Q'o Gyzelaarwaar tegen de Major van Emberis by het Garni- gg $2 h zoen blyven zal. a -8 h LEYPZIG den fl6 Aptil. Het Regiment Van Jungheiia qsnuln 6 JO 5 "S 2 onze Voorfteden gëinkwartierden zal tot nader bevelaldaar "c 8 5 g 4 o Z moeten blyven. De Saendenvan dit Keurvorftendomte Dres- js o "s P den vergaderd hebben met hetPruiflifch Oorlogs-Direétorium jT-5 g ïn 3 de CONVENTIE, die Zeden meer dau vier Maanden op het ta- 2-S-"3 §1 pyt is gewt aft, eindelyk geflootepVolgens dezelve zullen nog êj 3 5 J i a/a-£ twee Millioenen en 700cOo Daalders'in vyfTermynen betaald - 6 ra S 3' <a X: worden, zynde ieder Kreits of Provincie, verautwoordelyk voor <5 g.» haar Aandeel: Men zal dus voor dit loopende faar vyfMillioe- i>So« S -.'2 e1..1.L1-a F. "5 nen en 886 duiz. Daalders opgebragt hebbenDaarenboven zal - g Si -- w S M S üliï den Adel de vier honderd duizend Daaldersdie nog aan de Piry-5 a willigeC;y>ontbreeken,motten opbrengen* JL.s'S B 2^5 M'S'a* o - - - - - ---• S G R O aT-B RITT ANNIEN IfïVU LONDEN den ai Aptil. De Subfidien welke door de Ge- "2 I -S meentens eergifter ingewilligd zyn, bedraagen (behalven Ï-S3 gjg, vyfticn duizend P St. tot de Brug van deze Stad dè Soinme van o« 3^1 1,880,629 P. St, 19 Sch. 3 vierde P.Maar de Somme van 193 j E M a m 454P.5t. 15 Sch. en 1 vierde P.dewelke tot de buitengewo.he W t s g%'SS Kollen van den Land-Dienft in 't Jaar 1737 wtoegeftaan .hcaft j j; lL-S o I geen betrekking tot de Obfervations-Armée. De Subfidfcn, wel- 1 3ttë5'g J ketoijjeden toe ten dienftc van dit Jaar in gewilligd zyn, bedraa- 3 5*5-0 n j "ïl I. SZ 5 at P w tt' tt Ai W EZ- ei QJ -"St a-2^:"g V rt .-8 - O •W q O a tt I gen nigut Millioenen 539, 889 P. St. 2 Sch: 8 en 1 KalfP.cndc middekn om dezelve te hciLr. 4;;tMiilioenen 633, 771 P.St, 19 w i__ Sch. loen 3 vierde P. By gevolg moet het Huis ;.og voorzien ift ^5 "g -o -g 5 Millioenen 904,117 P. St. a Sch. 9 en 3 vierde P. Vermits r.u 5 tci ,§sF® r- F.a buiten de reeds ingewilligde Subfidien nog eeiiigé andereón- vermydelyke Koften zullen opkomen., en daarenboven de mid- 'elcuom deSubfidien te heffen al toos grooter zyn als de Somme, welke men tot den dienft van bet Jaar ingewilligd beeftis het zeer waarfdhynclyk', dat men zig gefioodzaakt zal zienom teh minften de Soinme van vyf Millioenen P. St. op de loopende nB- g-o-o o-S"® acuMaanden van httSiitking-Eonds te negotiecren&c. a Z liet TRACTAAT, 't welk den n dezer M*WÖflHIchenditS 'i^H' m s - Hof en den Korting van PRULSSEN isgefloótet), beftaat in vlet A Artikelen NB. DeZelve zyn reeds in dc Ltydfi Courant N°. a /WrlViil «rin 'r Prilrr,vYl'tiCTO mAiil/1 ITTT1 lfllff Tl .u "O —r b» m ij g -.4, 5 u; p ^3 n c a *2 gj - p u, dukendMan elft AifteonderiiouÜènblykt diïideh k uifde Be- w S gp'g grootingderOnkoften dewelke dien aangaande aaö't Huis der'S 0 ,3 Sa> g- Gemeentens overhandigd is :"Nadieu nu deze Verpligtïng als on- ^£0-3 -ó wrikbaar word aangemerkt,houd men zig eok volkomen verzee- ju g -- kerd, dat de gem. Armée tcn eenemaal onder deordresendifpo- l-t .2? t f r^S-*S JÖ V w Wv3 r "5 tso O 3 fuie Van den Koning van Pruiften, zooals dezelve «genwoordig a j" n-j-jS is, blyven zalen men is van gedagten d*it deze Kroon zig daar- c*a^H enboveft by een feparaat Artikel vi rjiligf zal hebben omde Ope- mien van zyne Pruiffife Majt na dc omftandigheeden v-n Zaa- ti 5 ken door het zenden van een Efquader en eenigeTrcuppeste j OBderfteunen, ten finde de voorn. Armée altoos 00 den voet g <a 3 00 van vyfeig duizend Man te kunnen houden; cn dat Sé Kjiluug J c i van Pruiften van zynen ksntna maaie dat Dezelve zulks no- -è dig oordeelddie Armée door eeu Corps van zyne Trouppes «C JJ verfterktn zal &c. DeSubfidiê vtn vier Millioenen Duitfche Daalders ten dfcnfte c w van deü Koning van Pruiften is zoo we i als.de andere Sommen ,2 g c g voorde geallieerde Armée zonder eenige de minfte tegenkanting cZ.J 2 ingewilligd, en geen der Leden Van 'tParkmenthcefttegendc' S-o Ui a'o Verbinteniffeii, welke dus de Groot-Brittar.nifche Kroonden op- ;j L/,. .mfto T /.nil 1,nn f.A<iiTuiyl>«n {0*0 Va»- na indn i r ffp. a St *,V - «3 c S c ~W"T5 P-ó-S s - 5 '■s'als.sS 2 o S g£«".5 M S?4'| cS'h S o -3 el s ,'E.cQ n-U c, ra Z .z a- a» r ga* ÏJ -3? llfa# zigjs van het vafte Lanfl heeft aangegkaüiet? het minfte icge- gof'SlS'c bragt Egter moet men niet geloovettdat de gehee* Natie even eens denkt als het Parlement: AVant.fommige Lieden vin- o o "5 -w j: 5 Knvenzctn. Traélajt ZaKtfch"^ r. '-5 P V- O den in het eerfte Artik'-l van het bovengem.Traéla^t gautfeh 1 a F geen behaagen, zeggendedat de prompte Betaal;ng v»n de ".Sm g_" a - voorn, vier hlillioecen Duitfche Daalders terftond na de uitdifte- g S 0 s 0 ling der Ratification en zulks wel in een Termyn het ztkerfte ön^ r o E derwCrp is van al het setnindatTÉACTAATbe'donggn is. -w ctn Dat dit TRACTAAT Of- en Dtfin/if is, geeken de uitdhikkifi- S Cyt 4 g J j genwaar van raeu zig in't zelve bediend heeftgegmegzaam te a f- 0 keiincn beitalven dat dig net voorraamfte doelwit van dit Hof S t'.S| 3 geiveeftis: Dcrhalvcn meendffien ook, datdë SuhfiJie welke 'R m a a "3 '2 M aandeoKoningvanPruiircnistoegéftaan, even zoo lang als de a g 2-g^ r éi «f o"-? o c VfO ft"? BiSi I Si c ii -isïï S k W r. tegenwoordige Oorlog zal diiuren cn elk Jaar irrééne termyn vooruitbetaald zal worden '1 welkde Claufule vat» het Traéta.,1 £>3 »g g« c te kennch geeft: Dat haamentlyk géén vaö de b Ijle Mogen thee- jJ'cwj-ïf'H ^-£(i js "den een byzohdereft Vicede zal mög.n fluiten See. u a j. Voor het overige wofd verzekerd dat de Koning den Lord of g e Q u g ttjttifbri heeft benoëmd om by den Koning v-h Pruiften Kèt i elf- Z de Caraéler van wegéns dit Hof te bekieetlén, 't ykclk desBaroti nj - 5 P 2"° g «J ran Kniphauferi vén wegens, zytfc Pruiffifche Majii alhror het/t S a S c c a. aaflvtvird. - v Ie op handeh zyndc geheime Eipedltié zél zoo mén vér- 3 c fc- neeiltt, wederom' Jobr den Admiraal Hawke befticrd worden. ,5 g y flet Vï.Hpreide gerngtDat de Miniflef d;-s Koning» vanSpsn'» jen KUgtèti bydit; flofhadingebrag': a! of dé Admiraal Oib-d-g o o,F itié hét Franffe Éfqtiader op' dc Spaatife fcuft oiidér hetbe>*ik v S e g 0 K ü2 c? <y 'Z bZ Z. L>* U «W r-T k <u '3-3 J2 *5 w B" a

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1