5'BJ SS g* - zynde gerecipieerd en uitgeleide gedaan door de He eren Hu- --i O» 3 S bi echts ea Buteux, wegens de Provinciën Holland en Zeelanu in t li h* c« oi g- &.S -3 •■Hoofcgem. V.rgauering zitting hebbende F- Vp i* S Volgs n» fommige Berigten "zal de FranlTe Arhrée ouder hét C. A 'j.F - if Gebied van uen Graaft» Clermont aau deze zyds van den Rhyn 'js KjZ-ZJ&Z 13 F o'"T '''by dén komeu', en by provifie door het Corps van dep Hertog p w* de Broglio verlterkt worden terwyi de Velting WESEL met •g.*7*^'ï? -3 g eifl tairyk Garnizoen bezet zaj blyven. Zedert dep dezer 5 3 Jf S Maand was het grootlte gedeelte vkn de geailicerue Afmëe op sj*» 17» 3 o de Heyde van WESEL aangekomen en de Prins van F' q> ,~i 7; ;S'S{ o o-h Brunswyk maakte zig gereedom met zyne Arméc over de g> S 2 p f a p Lippe te trekkenen de voorn. Velling in te fluiten. 6 1?' =tpa» Men heeft Brieven van Etrlyn, waar in gemeld word: "®ac B.|Gp ÓS^ q 2 "de Stad SCIIWE1DNITZ by CapUulatU aan de Pruiffifche ?t, 3 8 7^- g" 3 Trouppes is overgegaan Dat het Garnizoenbettaande in f? - 'Z ra" a 3*- 'o Zes duizend Man, Krygsgyvangen gemaakt en een groote FiS o 5 3 2" "party Artillery dcc. in dinfVeftirtggekondeai». g S'-Sr>5 - - 1- Met de laatfle Engelfe Brieven heeft men de volgende tyding 0~ 1^3 *3 8 gekreegcp "De Koning van Piuiflen jyeft voor eenigentyd o - n 3 o B. aanzoek"gedaan dat men een Corps Nationaale Trouppes na tl p: 9 gnt 3 Duitstand zenden wilde óm de geallieerde Armée.te verder- 5 5 2 g"5. o 3' a{,wken nadien zuiks van een oaverinydelyke noodz'aJcelykheid 3. H: S 7s 3" 2 was, ten einde die Arméb in (laat te flellen 'omaati de FraniTe 2» 5.n4:l5 Z» 'hethoofd te bieden, en dezelve urn eenémaal uit het Duicfche S.» g 3 Rykte verjaagen. Pruifl'tn zpl doen flaagen. <%1Z isS'ï "Vermits nu zyne Pruafüfe Majt. deszelfjaanzoekdjensaa- gaande, zedert dat de Fraude» na de Weferen dé Lippc geweë- "ken zya, vernieuwd, doel» yernoomen heeftdar men veel# zwaarigheeden maakte om een Corps TrouppeanaDuitfch- land te zenden, tn hetzelve met de geallieerde Armée te ver- "eenigen, uit vrees, dat dezelve niet dan onder ifen Chef van hunne Natie zocden willen dienen 3tc,heeft zyne Pruiffifche "Majt. dm Voorflaggedaan, dat men tenminfleneetiigeDeta- chementen derwaards zouw zenden, dewelke.talryk genoeg zouden zyn om inde heroverde Steden en \^el ipzondeih'éjd in zoodaanige, welke aan den Koning van Pruiflén in eigendom toebehooren Garnizoen te houden: Daar en boven hec-ft de Koning van Pruiffen niet onduidelyk te kennen gegeeven dat de Komug van Gröot - Brittannien door dit middel volkome zekerheid zouw krygen dat zyne Pruiffifche Majt. geen by- zondert Vrede zouw aangaan. "Deze laatfle Voorflag is'daneindelyk goedgekeurd en aaa- ftonds bevel afgevaardigd, datrien of twaalf honderd Man naar EMBDEN zullen worden gezonden.zynde wyders bejlooten, dat in de Eems by continuatie een klein Engels Efqtuder kruif- "fen zal; dat by aldkn WESEL en GELDER, zoo als mei "hoopt, insgelyksdoordeFranffenontruimd mogtenworden, "men dezelve ook door Engelfe Trouppes bezetten zal dus houd men zig verzeekerd, dat dit Vergrlyk de* Generaal Major Ywk in zyne Commiffie by den Koning vaa 1-3 .ga. F 5*3 8*§ w-s; Wordbydwengpadverwerd^datMnCompt^vandMHeerJ.F.VANHOGENDÖRP, Outfanger Generaal der Vereenigde a Cl* e-p ..p ~j y cr Ncd. riauden, zal worden afgcicfl een Ordinaris CSBUGATlE, in daw December 1649, groot/ioo©: o :.o, gtregiftreerd Fol.agS k|° S 3 H. opdezelvegecnverderelntëwft worden Betaald als rot den 4 Juny 1758, maarvoor afgeloft gehouden worden. -,3 3 ï?o HcEd. Gnoe Acbtb. Heertn wnifl: GsracirrdwAWpORDRECHT notificeeren by dezendat op de Vrye LEERMARKT, dewelke <s 3 3 a Jatirlyks op den derden Woensdag en Doadardagiu April, e» op den tweeden Woensdagen Donderdag in October alhier gehouden 0^2= 9^ wordgeen Verkoping mag gelchieden dan terpiaatfe van de Markt onder de Galderyeu van de Beurs, dar ep den eerflen van de rt ""3 -2 Jnitöw tttfll wVU fnArf/'t» vm pfftmniren wnvHeh ainffelirafff An+ 2. ^'!n S - w te 53 Z« K"1 nS =-5 le van de Koopluyden gefteld. W* U «^3 .7 a S3. Volgens Ukaas of Publicatie van den Hoogen Senaat,in dat# St. PftersbourgsMeart iy e8zyn alle de te Narvajc^gende BAL- S S"^. z-o KEN, DEELEN en M ASTEN vry gegeeven, om uit te Schependie eenige Ladingen Venccdigd zyn, kunnen zig addrefféeren by. *_'a* o'S-'T.Sal deHecKnemuktnfygenAuktt. 3 2 2 Cl 2. Alle die gernf n welke iets te pretendeeren hebben«fte verfchuldigd zyn aan den Boedel van wylen den Ed. Achtbtaren Heer 3 'l -3 a 'j Cbariei Pat.lBer.t-'h, op den aa OAober 1757 in de Colon!e van Surinamcn overieeder.worden verzogt het zelve uitei lyRwoor ulti- 5*8» 5 -F?4 S mo September 1753 cptnaintegeevenaandeszeifs Wedu#>È ofte wel aan den Edel Achtb. HeerJtan PbuteavP. Z. q. q. ,in 6 5 3 3 „,3'g'vy ff de vooifchreeveColanie woonagtig. 5"s 1 3 3 SS«» Ik onder?efchrevenc certificeeredat ik door affiftentie en behulp van den Heer RidderTAYLORvolkomen ben herft*^ u n i o f T. 2 aa het Gezigt van het Linker Oog waar uit iknaauwlyks meer zien kond#, «ndat deze Operatie'die gefchied is den 27 Maart a 2 3: S '2 3 —h' 1758 van geen de minftc flsgte gevolgen is geweeftde waarheid erkenteniffe euhet welzyn van het Menfcüelyke Geflagt," S 3 N 3> 3; p perfl van my af deze Declaratie die ik met zoo veel opregtheid als plaijter bati doende. Amfterdam den 10 April 1758. ï-"?; »Sï wat gtutbiKi ANDRE DE PINTO. j. 3 ra b.- Een ieder word verzogt, die iea te pretendeeren heeft ofverfchuldigd mogten zynaan don Boedel van wylen HillegartLotrw- o-» -T 3 rensz. Som, Ivoordrayer en Koonman, zulks gelieven op en aan te geev#n ten Huyze van deszelfs Weduwe in de St. jansftraat te in-Sl S?^= - P" Amfterdam, uiterlyk voor primo Augufty. S L, g O <>;-> Morgen, zyndc Zaturdag den 15 Aprildes namiddags ten 3 uitren precyszal men in 'f Heeren Logement aan den Burg bin' 2c-.3 'S o'nen Leyden, verkopen een liquideparty OBLIGATIEN, alle wn Comptoire alhier, als4i/2C3oo:-i k/1045:en 3 a/tooo: - 2.22 - 2.g,M 3.3 S* breeder by Biljetten gemeldnader informatie te bekomen by den Notaris Ha. 8 w Man zal op Morgen, zynde Zlturdag den 15 April, 's namiddags ten 3 uuren, te Óoft-Zaandsm in de Herberg btt Wltriaant-Ihtfit in publike veiling; verkopen «en KOORN-MOOLjiNicllaimmet zyn ErfS.chuuren Huyzinge en Gereedfchappen flaande en geleegen teOoft-Zaandaqiaan hecMooleu-Pad: Iemant nader onderrigt begeerendg ofgenegen zynde dit Pprceeluit dchand te köopen, addrefleere zig op de vootfclireeve Moolen. Daniel Loofs en Jan Lambers,.de'Jonge,Makelaars, zullen op Maandag den 17 April, te Amflerdam ia 't Oude Heeren Logement, S 1* o verkopert een derde Part in een k»pitaaleSUYKER-PLANTAGIE, genaamd gelegen iade ColonieBerbice, in de be- B ^3 needen divifxs, beneeden de Brand-Wagt of R.edoute Samfon groot 2000 Akkers met deszelfs HUyzLngen Lootfen, Neger Woo- «A'S >ningen,Suykcrmoolen,Kookhuys,Gkreedfchappen,Slaaven,Muyl-Ezels,P:i rden,noornbéeften, en verdere Al»- en Dependentie* n 2 u -f' sr. 15 W 1 l1 TJ3 „WAII.A nauomc A a V /-I f-i Atl Ta\r rlo «mAi-i 1 1 1 - 1 o s ji S Is O jetten, en nader onderrigting by de gemelde Makelaar. De Bewyzen van Eigendom &c. zullen By den Not. e. Bonman te zien zyn, 5 a 2 De Makelaars Bontekoning en Aukes, zullen op Maandag den 17 Aprilre Aniftetdarfl inde Witte ZwsaQ verkopen een groot* LJ g.» 3 w «-2.party Öofterfe en Noordfe HOÜTWAAREN, beaevens apozwaare Dsnr.iker en Rigaafe. Balken, en có zwaare Dt»itn. ji'» «32.3 o 3 CHPMSTIAAN VAN NOORLE, JANSZ- en GERARD VERKOL JE, Makelaars,zu-!ien'op Woensdag den 19 April 1758,'s mor- 3 3 Zo" 2.2.^Ögens ten 9 en's namiddags ten 3 uuren, te Amflerdam ten Huy/.e van Huyr rt A.- Witt, in 't O. Z. Heeren Logement, verkopen een extra curieufe en overheerlyke party LYWAAT.EN beftaande in KON1NGLYKE DAMASTENTafel-Laakens Servetten rÜa-, Luyers en Fytels ,'in diverfe SERVIEZENalle fupra fyne en extra frr.aye tjieuwmo'djfe PATP.OONF.N en WERKENzynde te 8 9-3 5'Ö? 3. O -n 2 r HAARLEM Gefabriceerdbeneevens 'ten partytjeiyne LINNENS', qxtra l'upra fyne .ROKKESTREEPen andere Goederen 5" v) 2 O if al jü, meer als nader by Catalogus zal worden aan jeweezen die by de geur. Makelaars te bekomen is. Jofeph Moreno Henrique», Anthony vander Glint Anthonisz.cn Dsnid de Jofeph Moreno Henriques, Makelaars, zulle» op s p 8* D'ondcrdagden 20 April, 's avonds ten 6 uuren, te Auiflerdaminde Ncsin de Brakke Grond, verkopen een party van ^Kasjes, in-,. Z3 5 S.8 houdende i3ÖBosjes Havana SNUYF-TABAK nevens een partytje puike V ARINAS-TABAK leggende op de keyze'rsgragt .jy v 7"^ 3 ï- w (j.rcr de Weftermarkt, onder het Huis van den Heer Adriaan Ttnmincb. o "3 n 1 S. 5.' 1 g \v. Kerfbyl, C. van Arrewyne, P. de Mortier, J. Poflhumus A. Muideren J. Rietveld Makelaars zullen on Manud'g den 24 3 Q -- 8 3' 13 April, te Amflerdam ten Huyze van denOverleedene op de Leydfegragt, by de Héeregragt, verkopen een mngmfkp'e 1NBOEL.' be- S- V '3'N« a TS flaande in veelerlei keurlyke moderne Meubelen een heerlyk kabinet extra oude Porcelvnen in foortencurieufe fupra fvneLy- -3 .7 5» 3 8 a wa-.ten, eer igekonftige Schilderyen,waar onder aen kapitaal Stuk door G./I7efea,voorts Tqlefcoop, Zonneflel en andere Rariteifent 'i 2< 5 re31 Is mede een fchoone Colleétie wel geconditioneerde BOEKEN&c..t alles nagelaaten by wyle Vrouwe Jacobs Orft Wed. wyleii i p r.ë 8 o?5 ^dtnWel-Ed. Geftrengs Heer DIOcAlewyn, in leven Schepen der Stad Amflerdam, mitsgaders Bewindhebber dCTO.I.Comp.&c.': n a breeder by Catalogus in tyds te bekomen, en op Vrydag en Zaturdag te voorsn te zien. pe a Willem vkn den Bofch Makelaar, zal op Maandag den 24 April 1758, 'sfiamiddrgs téh'auurrn, te AmftertHm i.n''t Nictiwczyd* <"t> -j. b 6 - S vV r- - 5 - OiaT„««21-O. Jt Vdf» a o -a »o J O 'i -» «f .t.p. 43 N jg T3 t 2 n«J'i peu de zeer beroemdé en kapitaale Verzameling SCHILDER YEN, van wylen den Heer R1 dde* Lucas Seb'üeb tot Londen voornoemt r f? 3 "3 2 3, g" 2 3 overleeden, beflaande in verfcheide fraaye en weergalooze Stukken van de voornaamfle I'taliaanfcheHollandfche Vlaamfchc'. te 'i "T; 3 'D q o n t, 2; Fraufche, ea Spaanfche Meefters: En zal de Catalogue van deze uitmuntende Verzameling kunnen worden gezien Bt'cHagety n ft t ril 47 g» g. cp C den Heer Pierre doffe Junior, Boekverkoper van H. K. II. o- 3 8. 9 Is 3- Z, G. Hobpefteyn, H. Baalde, C. Hoppcftein, J. Sevenbcrgen, M. v. Beufekotn, T. de BergW, J. Schumacher, Ph. Brouwer, IL Brou- S 4 2*8 I3 3 werjS. Hoppeftèyiien J.AUart,Makelaars, zuilen opWoensdag den 3Mey,'s namiddags ten'4.uüren, te Rotterd. in'tZwynshoofd, o>3 1 vérkopen een eXtra puyke party THEE, als Thee-Boey, Soatchon Cot^go en Tlevzan Thee, een party PecCoSoatcfion en Tonkay 3 3 - F o 8 £3 Thee,al'c vaii de l&weedïe en Franfle Verkopingennevens een party zoete Barbsryfo Amandelen,en een extra paike party op'refite ""b '1 3 St. LUC"S Olvin Kiftjes van 60 Bottelsleggende op de ScheepmaakerShaveu naaft het Huvs vat) den Heer Jaqv.es Rccqueu*. s -> C. van Prrtwyne ,N. BremerG Ravekes G. Rebel, H.Laarmaan C. Meuflendvk-eo J. H. Heyblom, Makelaar» zullen op w' - P* jr S' Maandag dsn 6 Mey, te Amft. in 't Oude Heeren Logement,verkopen No. i. Een eXtra frasrye wel géleegen HOFSTEEDE,genaamd 2|T3 f-'* T UtCttizefe'd, gêleegen aan de Haarlemmerweg, tüflcben de^^I3ooen l40oRoedettmet deszelfs Rovaaiê Heeren Hiiyiege.'konftig 5" rS^S1 'S 3 *3 gefchildeide Koepel, Stallinge voor vier Paarden en agt Öffen, Koetshuys.Thuytsmrns Wooning,'en verder Getimmértcns. Be'pop- w j s.£s o. tinge en Beplanting, Menagerie, Hoender- enDuyvehokken, Viskebaan, binnen weinig Jaaren merkelyk verandert en Verb?»teyd', •as •3 g t/i t. -r- 2 rt •T4 iJ -ri. rt O 11 'v - II.'-^1 =-3 mitsgaders vier Kampen extra fchoonWEYLABTD daar agter,zamen groot 6 Morgen,-97 Koedenen No 2 Ren Perceel T, AND,q, aS->S* eelcegen in deBantie van Osdorp groot drie Morgen310 Roeden. De Bewyzén tot den Eigendom zullen vier dagen voor en op de S3.1 gj Verkoopdag ten Comp^ van den Notaris H. van Hetl voormiddag të zien zvanader informatie by bovengemelde Matelajrs. O 2 S.2*"» g Men advertee.rddatde fraaye net beplante PL AIZlER-'TUYN metzyn Iluyzingen te Amflerdam isdê Plantaria aan.de Middel- - rS|3 weg, opdehoeic vainde Kerklaan door de MakelsarsP.de Hoen en joh. Lafrcns op den 3 April aangeflagen doch niet ïs geveij# q v» 3 geworden uitdehandteKoopis: nader onderrigting by de Makelaars ta> bekomen Woensdags en Vrv-V.rs te7,ten 5' 2 u 2 o By den Boekverkoper TlRION, te Amftgrdam voor aan inde Kalverft'raat, word Heden uireegee ven De VADER LANDSCJ-ïÊ =f S 3 P' HISTOR IE vervattende de Gefchiedéniffen der Vereenigde Nederlanden jrizondrrheiddicvao tiojjand vpn de vroerfl? tvde». 2 S.Ü o a.5 sfuit de getoofwaSrdigfte Sehryveri en egte Gedenkflukkeü zamen gefleldpiht Koafl-PTatfren en krurlvke Portrait"*» «wehei- y- er 3' 8 ïèrd, XVIII Deelbeginnende met fiet jaar 17I3 ,.en eindigende met het fluftsn van *c Verdrag Yah Seville in 't Jaar 170^. Ook zyn j?# 8 3?$ *01" by éenzel vea nog eenige compleete Exeniplaaren te bekomen *Pè tiêfésa bjr Ai^THOI^Y oè (êLÖPPES. op de Breccle'ftraat. Dsrt 14 April 17 f8. -a* wy s:vp ww l»wi i\ym i/lV* IM I f' Ill I 1 - - WmHNÜKlffii. *mrn -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 2