A*. 1751* b<PU L1 Y D S*E fc K Y t N. KONSTANTINOPOLEN den 2 Maart. De Heer van G'ahler, extr. Envoyé des Rollings van Deunmarken by de Porteheeft den 26 laatftlecden by den GROOT-VI- ZIR. en twee dagèh daarna by dep SULTAN zyneeerfte Audiëntie gehad; By de ter fit Audiëntie had die Heer zoo wel als de Commandant v«n de twee Deenfe Oorlog-Schepen, die de Prefenton van zyne Deenfe Majt- voor den Grooten Heer her- waards gebragt hebbeneen koftbasre Pels aan, maar by de twee- Je niet dan een zoo-genaamde Cnflan of Overrokvolgens een nieuwe Etiquette, dewelke eenige dagen te vooren aan dien Heer en deoverige by de Porte refideerende buitenlandfe Mini ftfers bekend gemaakt en ge ichikt is ap denzelfden voet als onder de Regeering van wylen den Sultan AchmttVader vah den te- genwoordigendewelke* naar het fchyntomtrent herBeftier dtrbinnenlandfe Zaaken het Voorbeeld van zynen Heer Vader, maar ten opzigte van de buitenlandfe Zaaken het vreedc'ievcnd Syfttfma van de twee laatft overleedene Keyzers opvolgen zal. DUITSLAND en aangrenzende Rykbn. i- WEENEN den eerftcn April. De tegenflrydige Gerugten om trent het noodlot van SCIfWEIDNJTZin m^n voorigen ge meld ffyn ontftaan om dat de Belegeraars op den 23 Maart dia Veiling nietbefchaöten hebben. Heden is de Pria? van Saxen, dewelke den aanftaan- den Veldtogt by deFranffe Armée zal bywoonen, endeLt. Ge- neraal van Spreker, geweezen Commandant te Bresltu, die tégen den PtuifljfchenLt. Generaal van Trescow is uitgewitfeldalhier aangekomen. Men heeft tyding dat de Pruiflifche Trouppes niet alleen Grulich maar zelfs nog andere Pelten op de Grenzen van Gl itz tiirt hoofde van d# Overftrooruingen hebben moeten verlaaten. ERFURTH den 5 April. Van Dresden heeft men, dat de Veld- wiffarfr.haTlr Keiehden crilcn,dezer van daar naSilezien vertrok ken is. Het Corps Pruifflfche Trouppes, *t wélk uit het fclildes- Eeimfe door het Land van Eichfel i is te rug gekomenisdezer dag^n voorby Leypzig na Dresdenmaar volgens het zeggen van gn,- deren naFrcyéwggemarfchetrd. KEULEN den 9 April. Jn Brievenvan Wezel van zeer goeder hand word in clato 7 dezer onder anderen het vqlgehde gemeld Het Hoofd-Kwartier van den Graaf de Clermoat is nog in deze "Stad: Het Garnizoen beftaat uit zeven FranffeBattaillons ,te ?eten vier van het Régiment van Picardic-, twee van Enghien "et Royal Artillerie, ais mede uit drieGollenrykfeBattail- Ionsnanier.iiykvaaSajcea-GotbaLigne en Arberg. Te Gel-' "der leggen af- Üatailloés van de Regimenten Karei van Lo tharingeri Los Rios en Platz in Garnizoen De ligtö Hanoverfe Trouppes zyn bereids in het Graaffchap Marck 't welk door de Frantfen ten eenemaal cmtmund is cn "de Pruiflifche Hufïaarcn hebben gifter omtrent een myl vas deze Stad aan de Brug, dewelke oyer den Yfftl legt, poft gevat. "Dienzelfden dag hebben de Franfle Trouppes aan de linker zyde vauden'Ehyn de Cantonneerings-Kwartieren betrokken, "zynde het Corps onder het gebied van den Hertog de Broglio "terzelver tyd by Duffeldorp over den Rhyn g«pafl«jrd. Voor "'t overige worden twee Poorten van deze Stad numentlyk WEZEL,) geflooten gehouden. "De Lt. Generaal Hertog van Briflac is, na dat hy door den "Marquis de Villémur ais Gouverneur van de Stad en her Her togdom Klstef opgevolgd was, van daar vertrokken omhetge- bied overeen Corps van vyftien duizend Man Ruitery't welk op den afftand van drie Mylen cantonneerd-, op zig te neemen. vraNkryk1 PspiituHere inV/va*MARSEILLE den SI Maart. Menblyft hier fteeds in dezelfde Onzekerheid nopens het Efquadcr van den Heer Duquefne Brieven van MADRID die men zoo even gekreegen heeft, melden in dezen opzigte het vólgende De HeeTDuqugfne kyam den 28 February inhetgezigtvan Carthagena, doch konde uit hoofde Van de zeer hevige Weften- Wind met zyn? Schepen daar niet inloopetDes nagts raakten "dezelve door de Storm verfpiejd, zoo dat het Fregat La Pieyade hetnaafteby de Haven wasCOrphée vati 64 St. Kanon was een weinig meer in 't ruim, doch evenwel op de Kuft ten Noorden "De twee andere Schepen waren 6 k 7 Mylen daar yan daaa. "LaPlcyade ziende ten tien uuren 's ogtents een Engels Efqua- "d#r onder een Zuiden-WiaJ komen aanzeilen deed zyn beft om de Haven van Carthagena te krygen maar zulks was vol ftrakt onrarioglyknadien hetzelve zig e^n weinig te veel ten f' Noorden van den Ingang bevond. De Engelfes zonden vier "van hunne Schepen Uittwee om het Fregat te bereiken, en twee omhetSchip/'Or/>*«, 'twelk meer ten Noorden was, van het landaflefnyden. Het Dregat was dan terflond tu (Tchen twee Schepen ieder "van 60 St. Kanon, ingeflootendoch verdeedigde zig van 5 tot 8 nurén des avonds als wanneer het zelve zig drie Myle-h van de Kuft aRbevondDoor den eerden Courier van Carthagena "kreeg men tyding van het voorn. GevegtVervolgens zyn er "twefe andere aangekomen, doch men heeft met dezelve het Noodlot van het Fregatniet vernoomen. VOrpble moed ohdertuflcfien he<tVuur van de tweeandete *'£ngfelfe Schepen ook uitltaanmaar gebruikte bv continuatie "tót Zyne Verdeediging niet dan de twee Boeg-Stukken zeikn- "de fteeds voorrom op de Spaunfe Küft en wel onder het ke- reik vin 't Kanon aldaar te komfmZeden h»bben wy vernoo- men dat het zelve zig tuflehen Alicanten en Carthagena be- "vond; dat de Engclfen volgens hunne getyoontedat Stfhipal- daar wilden aantallen, maar dat de Commandant van een fterk- '*toin die ftrcek aan dezelve het Sein gaf dat, zoo zy te zcer na- "tkrden, hy hen liet hetGèfehutbegroetenzouw: Zelfs Zegt "men datditDreiftnfewt iü dei- dacd weekftellig gemaakt wierd, N'.4J Vrydagfè Courant, "S g H g 5,2 aï - a jfS Of v: c S 2 a M S 2 3 a 5 I Pn a 6 w ft u o s i*./® J 3 ty-o 33 0 «- if cj "zoo dat de Ejhgelfen vipoi- <jien tyd hunnen Aaniflag (laaktena "terWyl het Schip COrphic in-zyo'Malt- en Touw-We-rk groota b 3 Z w "lyksbefchidigd was. i "Men heeft nog niet kunnaö te weeteB komen wat varule fa -d S twee andere Franfle Schepen gewofden isEvenwel tlÜhn zy ...t .1 tJ11 - l'/*_lA. P *-» Sfcö! A S sgïl 2 ilijfi w °i% I tri Q JT g PH K. qj (d, g g5,ist-3 fid £'M "5 b O r; - Jgïs,.1 S c R *S gg 5 Is Jl ~a<^ v) 5. y S;f«s .tj' G r3 ^•Vrj ,5 .g1- er goft i X •aS-p-SII p O C ictt, R 2 C S E'e CJ 0»' Sc W "hebben: Ookis mén vangêdagtendat de Engclfen zig niet hebben durven verdeelen_, om dezelye verders na te zetten of 5 aan te rapdenuit vreesdatzyy.aii agteren zouden overvallen "*.5 g worden ,,'cgp.enzonder twyfft lgefchiedzouwzyn indiende J-g g Heer de lq CJljuë niet door de geweldige Tegen-Wind genood- .2^5 zaakt was ggqre0 in de Haven te blyven. g "S o Dit is het VerhaaJ,'tgeendooir^ Gouverneur van Carthage--gn g y na na Madrid gezonden is en volgen» 't welke de Engelféa niet g één Schip zoudienhemigtigd hebben, vermits La Pieyadtu Tou a Ion is te rug gëkomenterwyl COrp\>u op de Kuft tuffcheh AH- g cariten en Carthagena geweeken als mede le Feudrcyant tnfiOrl- «j-f 5 fiamme aan de Vyanden ontfnaptzyn. ft De voorn. Brieven behelzen wyders: "Dat te Ferrolscwnl gjDtqS "teKadixwt, en te Carthagena ook aciSchepan van Linie, be- g tt g ''halven nog zes Fregatten ep'utXebecquenwordenuitgerhft'i gf 3 "datdagelyksMatroozen daar aankomen en Au 200 duizend g g ;g 2 "RationgBefchuitmoetenwordengereedgemaakt. o 5fa, P, S. Zoq even krygt men de a?ngehaame tydingdat doorliep 5 Frygat ia Ro/i van 24 Stanken Kanon een Engels Fregat van 30 J St. Kanon vermeefterden te Maltha opgebragt is, E-€ g PARYSden7 April. De Maarfchalk Graaf(TEfirles heefteer- gifter de reis na Weepenaangenoomen, om aldaar een Commiiïte s s van wegens den Koniog af te leggen. Alen is tegenwoordig p,"g o '.S.£ g S fa hoofdzaakejyk bezig met hetberaamen van nodige Schikkingen a; oP d1*! tot het in ftaat fteften van de Armée onder Bet Gebied van den g g Graaf de Clermont; Synde uit. dien hoofde bevel afgevaardigdi 2" B ppesin plaats van na Vlaanderen 'b 5* 5 Q> Cs3 0 g 'Z'ê 1 g S S Cd „"O Al'ö B ytd -a ff J» O C «liS 6 5 S O M 25 .K a w - 33 s 5 i» o t; JÊ S3- ^5 #s iv Cl 3J S C cc. -g cS V W 'JE S - „^3 "Si "sa 1 W dat de Koninglyke Huis-Trouppes te trekkenzig by die Armee moeten gaan vervoegen. GR OO T-B RIT TANNIED* LONDEN den 4 April. Men heeft tyding, dattu(rchcn de bui- tenlandfe Officieren en Soldsaten yah het zoogenaamde Koning; lyke Americaanfe Regiment in America en den Graaf van Lou- dou, die Colonel daar van is, groot Misho^en.is gereezen iq zoo verre, datde ecVftgemelde zeer nadrukkelyke Klagten tegen den voorn. Graaf aan hi t Hof hebben ingobragtDaarenboven zyn bereids eenige Officieren van het gem. Regiment akifer aan- jj c o <u gekomenen de He rPrc-vóft word insgelyks verwagtóm Sa- 2 tisfcuftie tn Regt teeifchen &c. s* ®"B< 1ST E D E R L A N D E N AMSTERDAM den 12 April. Vólgens Brieven van Kadixih o ipg^t - N Mi S "5 o sg- .ii 9} x a> öl v E e Cl "O 5". a'~s 2 5,9 04 dato 22 Maart, is aldaar gearriveerd het Advys-Schip ynde een 5? J Polaak, genaamd St.Cbrifila St. Creixvrn Carthagéna'in de Weft- H g^lt 1S 2 j C O y. - fXeff ë&fë0# O f»; C 7-- C5 w^-g'4-' S' 3 S y ca 2 t - -5 -2 ft g'n 63 si et *3 P ft» 41 2: C >J -- S w c S «~5S. n 2, .3 I r-ic z tn 3 t. '3 G r, ai ^2 S C ^1 t-J m o -- O g Ê'-3CJ^ i4 -V tr, Iadiën; als mede het Rt-gifteiTchip La WiSitfriazyndeinhetin- komen van de Baay het Regifterfchip Le Jafenbeilde van Vera- Cruz en laatft dit de Hgvana. - o, Metdezeevengenoemde Regifterfchepen heeft mtfh Brieven s gekreegen in dato 4 0&. 1757 van Pkra-Cntzbehelzende: "datft g S g "c^egeh ele VlootindemuandApril 17*8 van daernaarF.uro^a £.oé g zouw in Zee fteckenOok had mén' met dezelve uit de Have- 2} 5 |f na de confirmatie ivegens hei verongelukken van het Schip ie S 3'p "2 C«far Voor.het overige had hetgi m. Schip La Pi aorta behaiven meer K oft baarheideeden eer. Milboen St. van Agten aan boord.g pts -J, Den 16 Maart waren in de Baav van Kadix door Tégep-wirid re 3 e 3'S rug gekomen de ZweedCe O. I, COMP. SCbepèn de Prins Care), Kapt. Balthafiar Grub cn de Sophia Alhèrtina Kapt. Daniet Schier- g man, dewelke vier dagen te vooren vandaar na Canton in C'iina n N u waren onder zeil gegaan-: Wyders zyn te Kodfix gearriveerd Da»; o1^ a Krufc van St.Übes, en de SpaanfeOorloyfcbbpen Eise-Jage alias p 3 LaEfpann, Kapt. Jofcph de Rr xas, en het Fregat La Venus Kapt. - Joachim Olivares, beide van hunnen Kruis'togt. S "g 9 Hef Schip van Corn, Hendriks, 'twelk voorde ftivjor van Ko- *<2 g m - egaga dem aait de grond zatis wederom vlot geraakt en in de Cfoos- J. S 1-1 Z S L vyyk,binnen gebragt. Üg ;j P cu J i -S Te Duinkerken is gearriveerd Ruurt Atberrs var. bier, dewel- fa lc f. g I w ke op die Reize twee maal door de Engelfe R aapers gei).0 omen J cq g -S S 'f ~'e g en eens in Duihs en eens in Douvres opgrbragt was c-; te Mor- S cü 'S 'f 5 3 laix Aid. Douwes van hierdezelve had- een Ergelfeh Kaaper «-ïS 2 e J'-g aan boord gehad van 4 St. Kanon en 10 Man, die hem eenigc Goe- g "g deren uit de Laading ontnoomynhad. "3 ö'c'2 fcSt'^-o'S Den 5 dezer was in Engeland wederom vrv Verklaard het Hol- ^5 o^gi-^ landfe Sehip van GerritPiers, van Kuraffa.ü herwaards maar de g O jc ,»|egq Schipper was gecondemneeri om eenige gemaakte koftendie S g w 3 S egter van wéir.ig belang wsreni, te moeten beraah-n. i» C 5 Ï3 a "J'H -- c -6^ - <y a a y v >-■ w!: e -c gs'*te o z> u na 5 f c V ft egtervan wéir.igbelang waren, tèmoetcn bersal.n. ""vm,#---.;"- Te Mallaga warem ingclootien twee Engelse Ooilogfchepen, «.SS 4 |v»J "2 t, 8 2 één van 60 en één van 28 St. Kanon,: Ditlof Rtfïlof naar Ham- &.e- -p ÏT* 2 -S burg. Ped. Thomas en Marc.Vith na Kadixgaande. g* sé P «S1 ièo j S Te Douvres wa^'ingeloópen Jacob Kooyrhan vao Vliflingen o o B"a-su 5 itaarSt-Eullachiiis bellemd. o "T 3 X-** fa c 8* Volgens den Inlioud der laatfte Brieven van BREEAIEN zyn ~~"a S nü alle de Hanoverfe Trouppes yan daar weggetrokkenZoo g nu. 3 F dat die Stad nu gehee) van Inkwartieringb.cvryd was- X Hetgerugtwildatzck rVorft van lierDuitfeRyk, dewel; jé' "ke tot nu toe in de Behng.pn vac l|tt Huf vanWcenengeWeeit a 5 3 "is, 'de ir*utr«HtHt »,ouw hebben eangénoqmen. g gfa ës-'1» Jd J- y "O Juf gc.ïlosiü 9 e y a fin <u .-s» P J OO m -*-> TO ,3' - M Q O o 's-GRAVENIIAGE den 13 April." De VeldmW'fchaïk H-;r- y'" tog van Bruuswyki Envoyé de Baron 1 tiöris-SeCretsi-is dent van de fryMiiiifter Plenipoténtiaris des Konings yan Vfankryk heeft toet Heef en G^ikpóte.eFiJ?" 'Aé» ÜM# Üoég-Mog, gécttnfer^éfd, >3--S<iaP« »üfliq

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1