LE YD SE s A°. Ï7J*» B A R B A R Y E N- S P A N J E N. POO L S C H P RU I S S E N. DUITSLAND en aangrenzende Ryren. Woeosdagfe Courant, Ill®| V R A N K R Y K a e 8® s S vü NED E R L A N D N ALEE den 13 January. Den 7 November is Ma ley Abdullah I A Keyzer van Fetz enMarocco, overieeden: hebbende tot Op volger zynen Zoon Sidy Mahomet Ben Abdullah, dewelke' *-<r reeds zedert eenige Jaaren niet alleen meeffler van Maroc- co maarook-van de Havens St. Cruz, Saffy ,SaléeTetuan enz.- geweeft is zynde deze Prins op dén zelfden dagtoen zyn Heer Vaderilierf, alhief tot Keyzer uitgeroepen. De aanmerkelyke Bezittingen van dezen nieuwen Keyzer ge- v voegd by zyne talryke Armée, belooven Hem een gerufte Re- geering. Hy is den 23 December alhier aangekomen, en heeft zig naFetz, Meqüinez enz. begeven, om zig aldaar insgelykjs als Souverain te'doen erkenneneu de Nalaatenfchap van zyn Heer Vaderte aanvaarden. De Heer LucasCorrynercie-Rasd en Confu'l van den Koning van Deenmarken had den 25 December zyh de Kers-Feeftin een publike Audiëntie de Eer van by onzen nieuwen Keyzer ttit naam van zyne DeMafe-Majt. de Complimenten vanRoiiw-Be- klag en Oélukweni'ching af utleggen, en aart Hem met de gewoo- ne plêgtigheedec te ovexhaadigeri d^Ratificatie van het nieuwe TRACTAAT't welk ten opzigte van Tetuati LarzilleLarache Biamora See. geilootetl is. De Keyzer, die toen omtrent een halve Myl van deze Stad campeerde, ontfing den Conful met veel minzaamheid ert gaf aan denzelven de Verzekering dat deze nieuw gefloote Vrede tuflfchen de beide Natiën eeuwig duurend zynzouw: Ook gaf ZÉjrneMajt. aan den Confulen alle deDeenfe Kowpliedeain zy ne Staaten op nieuws Belofte van zyne hooge Befcherming ötc. MADRID den 7 Maart. Men heeft hier tyding, dat hetEngels Efquaderfterkagtien Zeilen ,.zig mhet gezigt van C-arthagena meefter gemaakt heeft van eenige Franfle Oorlogfchependie van Toulon kwamen,om het Efquader vap den Heer de la Ciüe te verfterken. De toeruftingen, die tegenwoordig inde Havens van dit Koningryk gemaakt wordenzyn beftemd om dezen Zomer tweeEfquacers in Zee te brengen waar van het ééue.deryke Rot pyaar.iy-Vlootdig ip de maand A'Jg"fty uit de Weft-Ittdiën wórdte viig yerwagtte gemoet zeilen en het andere langs.onze-' Kuften krui'flen"zal. DAN'FZIGden 15 Maart. Overmorgen'wordde Heer van Fer mer, pommaudante» Chefyan de Ruffife Armée, alhier verwagt De ligte Trouppes tot die Armée behoorende ftroopen reeds tot diep in Pómaieren Het Leger zélfs marfcheerd in drie COLOMMENwaar van de Hmbeftaat in tien Regimenten te voet eri duizend Huffaarenby dewelke zi£ bevinden de Lieutenant GeneraalPrins van Gallic zinde Major Generaals Palembachfcn André Mantèuffelen de Brigadier PlemianikoiF De tweede COLOM is ook fterk tien Re gimenten te voet.cn een Regiment HMiïaarcn onder het gebied van d->n Lieutenant Generaal van SoJtikofl', by zig hebbende de Major Generaal; vanPanin en vanLeontieffals mede de'Bri- gadiersvan Treïdeil en Uvaroff: De derde COLOM isinsgelyks vantien Regimenten te vopt, by dewelke nog gevoegd zyn vyf Regimenten te paard 3 Vyf Regimenten Granadiers te paarden drie Regimenten Hu (Tsaren waar van de Staf officieren zyn de Heer van Braun Generaal en chef; de Graaf van Roirwnzof Lieutenant Generaalde HeerenRauman enSkiliing düPrins Lnbomirsky eu Jan ManteuffelMajor Generaals; Wydersde Heeren Denicon, Dietz en StojanofT, Brigadiers. De eer (Ie twee Colomnien zyn'bereids aan deze zyde van de Weixél, en een gedeelte van de derde Colom is 4ie Rivier ook overgetrokken. - WEENF.N den 15 Maart. In de Hof-Courant dezer Stad vind men het volgende Artikel v&MVapfbbauwin dato 5 Maart "Van Petersburg verneemt men dat de Graaf van Befluehef, "Groot-Kanceüer van 't'Hof der Keyzerinne van geheel Rus- Jand van alle zyn.e Waardigheeden is afgezetMen meld de oorzaak nietwaar door de voorn. Graaf zig de Ongenade van Haire Kcyzerl. Majt. op den hali gehaald heéfy maar men "zegt r-Ileenlyk Jat dezelve nevens zyne Genraaliu en zynen "Zoon in hegtenis gebragtls &c. De Graaf Leopold-van Nadaftidie zedert veele Jaaren de Waar digheid van Kancelier in het Departement van Hongaryen heeft bekleed, heeft by de Keyzerin Koningin zyne Demiflie verzo'gt en ve.rkreegen waar op Haarekeyzerl. Majt. die Waardigheid aan den Graaf Nicolas Palfy heeft opgedraagen. Eergift erheeft de Turfcfe Minifter Achmet Effendi zyne publike Intreede in deze Stad gedaan en vervolgens in deVoorftad ge naamd" Leopoldftad, zyn Kwartier betrokken. Van PRAAQ word-gefchreeven"dat zedert de aankom.ft "van den Maarfcjialk Graaf van Daun alles by het Leger in be- I weeging is, om den Veldtogt zoó fpoedig, als maar immers mo- j "gelyk weezen zal,te openen. Het Hoofd-Swartier -al niet lang "tt jaremirtz blyven, maar eerftdaags in de Nabuurfchap van "lYrcWverplaatft worden: Eenige van onze Trouppes hc-bben "bereids verfcheide Poften langs de Grenfcen van Silezien we- derom bezetwaar tegen verfchüdc Pruiffifcke Dêtachcmen- "tcn zig in het Gebergte by die Grenzen aan den kant van Mora "vien bevinden, en, zoomen verneemt, langzaajtier hand fter "ker worden, terwyl eenige Régimenten in aantogt zyh en den "wég necmett als of zy voorneemehs waren om iii Moravieta i.n "te dringen, De. VeilingSebvetidnitz bjyft by continuatie door de Vyanden ingefli ree, maar nien befpeurd nog nietdat zy toebcrei Ife- !e:i maakeii om dézeiyejormeel te belegeren Zy zyh zelcer- iyï van gedagiea geweeft dat zy die Plaats doorhet beletten M® lö'&Ê'.gftf JO.f«gg"I J; fS, 'e io K j) n, SS u, 25 »~-i .cj -rt g 2. r 2 g a s n y c a ^.g S-» -N i e- *0 O Qj jy e g="5!>-a 3) WH «73 O» 'o s- T: A-. F O g CJ p wQ Z p k\, &- jrJ M rj CO AP 3 s 1 v. W 3 gi S o ffi 'Q c r> -3"1=1 S S 5 P VJ aa g^O "3 S S V "3 M .6 pj U3 3 g g O .7 u t, w f. e r u c S S, 5 SJ a i, C n je «O *e et e KJ o P-T -- -g m fcjo v 5 *5 i> P a 3 O iE cj ttca v cj xr. .<ur.se J- c <u o A ■B v 'r. x3 o *S 71 v.e w c CS u ,s JZ c r* "van allen toêvoef wel tot de Overgaaf dwingen zouden; doch de tyd heeft nu doeq zien dat men aldaar Voorraad genoeg.by "de hand had; en men verzekerd zelfsdat het Garnizoen zig "nog wel eenigen tyd zal kunnen verdeedigenzelfs tot Zoo 5 S^oo "lang dat men in ftaat weezeti zal om het zeivete ontzetten. A ?^ss, Dezen ogtent.wde Prins AUrecbi van Brutiswyk-JBeverndoor 5 c wien deTruiffifciee Armée in de Aftie van den 22 November g4> SLjRo laatftleeden by LtHlau<»fia/gceommaBdeerd wierden die dei) Volgenden dag Ktygsgevangen gemaakt is, van Brun in Mora- "5 vien alhier aangekomen. BERLYN den /SMaart. Menheéft zedcrteinig«n tyd ten op-X Sê zigte van de Op ration van des Konings Armée in Zw.eeds-Pom- §""S g U-. £2 c E LE x>-a s e. 3 - nö r-, -5, CCr fi J G-S X3 0K0 h c.a ■<.S c I'd kj B S O^-S- s s s G-S £-j s ds S* x r 3 o -c e -S o Z H <7 3 -E o -1 3-e. meren een verkeerd-denkbeeld gehad'; - Want hetis zekerdat^J;-S de Generaal Major Heer van Manteuffel den 13 dezer Maand h»t Fort van Peuampiide bemagtigd eu het Garnizoenbeltaande uit honderd tagtig Man onder het Gebied van een Major,"een Kapi- -a; 8 -5 tein en zeven andere Officieren -krygsgevangen gemaakt heeft. .5 "5 S'ïp .Uit het HOOFD r KWARTIER iu« den PrJns Ferdinand van Brunswyk te HOLTZHAUSEi'J den 19 Maart. Volgens een •s'g s naauwkeurlge Lyftvan de Kfygsgehangenen welke wy te Min- g 'g <E c 3< den gekreegen hebbenbeftaan dezelve ini^c-Lieutfenant Gene- S3.2,"3 5* raai; A?» Maarfchalk de Camp, wV»; Brigadiers, 230 Officieren van 8 s.8 S §<8§g den-Colonelaf tot den Vendrig, en 3468 zoo Onder-Officieren als o o ft S-v N 0 ög Soldaaten;Ciidusin'tgeheelin3-Q4Man. Wy hebben te Minde» 8 w 2*2 g"8^ voorn- niet alleen de Ketel --Trommen, van deRcgimenten de S, *5 -| c Clermont, en de Conty, nevens 27. Vendels en Standaarden, twee '3 Hial <u Mortieren en 47 St. Ivanon maar oöït daarenboven een aanmer- <1 S g. 0 g kelykMagazyn van Strooen Hooi en 13430 Zakken zoo Tarwe ^3 o als Gerft en Haver bemagtigd. g S "S-S-o c o Nh dat wy meefter van Minden warenheeft.de -Vyand niet -o c >4 g.t b '.C -jj raadzaam gevonden de Stad. Hameien in bezit te houden maar J C.'N g oS heeftdezelve ontruimd en aldaar niet alleen een wel voorzien 73^ 3 S>2 Magazyamaaï oók een. Hoipitaal't welk van zieken en ge- E 3 H ^"5 7; -8 4 g o kwetften opgevuld is, te rug ge!aat-en. De Êrins>iW/»W heëft S a u u - - - »•--3a, ai -o- -g w- <H 'K pr'V'j, -5 S P. p - E s s <v e s v -. u az CS bevel'gegeèven om voor dezelve de nodige zorgte draagen. g* 5 De Prins George uan liel/ltin 1)C. f t reeds Hcrfordtn en Bielefeld be- ,-x a 'n zet; en van tyd tot, tyd worden Partyen uitgezonden omdePos- 1» g S.-- g c teefingen en Detachementen van de FraulTen te ohtruftenBy, go al dien de Wegen nietzoo (legt waren zouden, wy met onze Ope- 2 ii ratie,n reeds verre gevorderd zyn Maar de hooggem. Prins Fer dinand heeft in weerwil van die zwaarigheiddezen ogtentmet hetgrootfte gedeelte van de Armée den ïnarfch aangenoqmen om den Vyand te-vervolgen,- De Prins Htndrik van Pruifen bevind zig met het Corps onder zyn gebied nog in hét Bis J.om Hildesheim maar maakt alles ge reed om den, niaffcb voort re Zettenen zyne Operatien na die van den Prins FtrdintpJ te fchikken.- De Contributie van twee honderd duizend Daalders, dewélke men van hetgem. Bisdom g geëifcht heeftis vervolgens tot 133,333 Daalders verminderd, d HAMBURG den 24 Maart;, Tïet gerugt wil, dat de VofrLabo g mirsky eenige-R egiméntenlnPoolpn geworven en zig met dezel- g* R* ve in dienft van den Koning vanPruiff'en begecyen zouw hebben, 5 PARYS den 24Maart. Mét'de Brieven uit Rttsland heeft mtn c e a.a v narigt,, dat de Groot-Kan celier '-Ordef van Befluehef óp bevel der g «-S w <3 SC O O rf eu .O GJ C O 'S w •"Z V. Cf O -• rj "p G» T3 C O N b 53 n C Ci G> 3, 'u 3. tr sop 'J 2 V bfj (0 c c 01 <u SS 'i_j XI ~J C! -TJ PO?"I g 3 CD O I tn O TJ.-HÖ cr- -j nj rü C y - j-, o> ryk, OeblePfeters na de Straat Davis, en nog meer andere, maar g'S onbekend Door het ftilleWeer. hebben ook vèrfcheide moeten 'g S E o te rugkomen^ die trann« Ankers wederom hebben laaten vallen. <S 'x Schipper Laars Olfen Held, van N .-Wcaftle na Lisbon gaande, g g e ot Storm tot «gter Drónthem gedreevcn, vin waar dezelve p T3 ït? Q n V C &L r Ui gi M .S' bE - i>-, t-t SS >^5 •'■3 S a c 2 -2 ga 5 a - ----- - c 5 S ovS-'psi" '3r<- KeyzeTinne gearreftecrdis,eiidat a^ndenzelvejialle2iyneBedie- S 'E,^ - 53 nnfgen afgenoomen zyn. 1 o 2 00 f AMSTERDAM den ag.Maart, GifterisinTcïTefaangekomen a J 32 g Mathys Carels van Londen; tegendeel zyn in 'Ze.e geftookc» Jan "Pjè - o Pe S .2 Ssa c" dè Jonge, H. France tla St. Euftachius CoertFokkes na Vrank- c Hs Sj§ P-S z g ST a S -5> was dc ')t Storm tot agter Drónthem gedreevcn, vin waar dezelve '""'ü'-S j&§ nu te Bergen aangekomen was. g -SP 3 Te St. Masten waren gearriveerd Herm. Dwerhagen en J. Ot- X 5 S g® g'g tenfen ,'laatft van Londen, alwaar dezelye zyn opgebragt ge- '5 weeftte fiourdc.iux Anne derbr. Bakker van Brugge, d-.-welke eenEngelfen- Kaaper had aanboord gehad, die hem van aizyn Jg Geld, Dranken L'eeftogt beroofd had dcc.en te Hamburg Cor- 5 g nelis van Uyen van hier. In de Sua d waren gepalfeerd Piet. Symons, van Beurde-<jx na 8 Dantzig, J. Feddes, van Bourdeaux na Koningsbergen Bénjam. c' Mynerts van Bourdeaux, cn Daniel MykuZ van Lisbon, de beide laatft.e na Liibrk gedeftineerd. - v^g i='e >c-§ De Groenland/}: VLOOT, waar van reeds in één myner voorigei'i o g 2 y is gewag gemaakt, die dit Jaar ter Wa! vis-'Vangft zal in Zcc iie< - 5 Z keiT, beftaat in 't geheel uit 172 Schepen, nnammtiyk va-n Ar.iftei:- 3X3 rt S S S t' m75; van Zaandam 33; van dc Rvp «gtvan Rotterdam zes; StóXM'ji ego S g 1?v .5»-^ r»- CS W u „v r- - p. J3' 5c r* a w B g "5 H <i '-O r~* ®J <3 cn 0 ij ai m-M>,^-<.»'&*s.e=,S's.sg Munnikendam, en van Wqnnervecr. vari.iecle'r Plaats een Schip 3 rg Dus te zamen 151 Hqllandfet Wydcrs agtieri van.Ilamburg .8 >>'^5 van Alton» ,en«?« van Brecmen Van de-agt Schepen', die na dc 5°-- -"-'o 5 IStraat Davis 4 itlleuzeiU-n, zyn er zet van Amiterdaroéin van de '3.0 e 2 3, c-73 c-i van Wc-ftzaancn zes; van Middelburg vyfi van Oo'lzaanen vier; van Aikinaar, van Zaaudyk, van de Koog. van Jh.ifp. en van Vli-f ft ogenvan ieder phats theevan Dordrecht, van.Krimpen, van r- <JJ O .-J i-. G 'p p -ia c s> fl w V e-o P S' -a -E -é) ■3 Té ij/K 5 s- c g Q - -Ore. Koog eiiesBvan Ooftzaanen. vr jaw 's GRAVENHAGEden.28 ivlaart.-DeMecfte Leden, conipo- g g-iq 'Z 3, feerende de Vergadering' yan HaarEd. Groot-Mog.zyn bereids £<3 3.3 g.p-'g >iü-j in hunne Logementc-n'aangtkomen om morgenderzelver ofdi- 5 p naris Vergadering,t« openen. 7; c 5 ë^Pè De, Veldmaarschalk Hertog van Bi nnswyk- WoWenbuttel heeft g g S <3 'j; '2 c q nevens Heeren van cIsRegeéring met II-are Koninglyk'e Hoog3- beid de Princes GpJJVERNANTE geconfereerd. g O ft f g "2"j: Sommige htuteniaadfe Afgezanten zvn in gefprek ge Weeft o£| §;1 c u fe - met'den Graaf van Heyde Honipefeh, prefidéerende ter Vcrgade^ Q Agg) ringe van 'de Straten Generaal wégen? de Provincie OVerylTel;. u O \jó !>Q f-t a-§. H ^3 cv gtS'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1