Mzi ,.v -*« - v„£% N E D E R L A N D E N l|| X\ vfl. leydse. ■v u ;;i»; HumR'** 'g ;5** P g. £af£l - x 3s sy *5 a 3 - ||g» S-N'sJ *513x5 °'SV 2*» j^- o »-< tifci&f 5' 5 HJ R c S ■a ^°-A w fi ■S <brè, it 5 a -rj c 43 .X g iS)£, 1 J tcrlyk Leger.is van Königsgrdtz na Jaromirtzen dus nader i WaaV donAreiweS by de Grenzen van Silezien verplaatft De Veidmaar-1 Mg doorbrengen. fchalkGraafvanDaunisden ii dezer by hetzelve aange- kqmen,.maar zalde Operatien.teijporzaake van de menigvuldige Sneeuw, die zedtXteenigedagen in deze Kwartieren is gevallen, voorecrïl nietkunnen beginnen. M v>; -V >3 is - Mi -S if, £Q c w V V, A. -q- a> o'O heeFtbeflooten zyne Reis na Koppenhagen doorWollaridtefiee- 33 £§"2 g •SffSfigl t> 4 Ar dp« r, nlkri, uA.H„„tj tr„ men ten welken einde hy van de Staaten Generaal dé nodige '•-* c, P-e netHoold^warttervan hnKey-1 Paspoorten verzogcheeft /zullende wyders eenige dagenin den 2 S j usnader H.,R 6 «,o\2«»- ■3 os|,ï5,i3>^ 08' ^2 3* jQ +-■ ♦v; t) K-* 3 2 rv <6 1Q Dè Koning heeft aan den Erf-Prins van BrunSwyk WoHFenbut- 3s -r? j? c 2 g-^Ü §j~5fl o tel tot erkentenis van Zyn kloekmoedig Gedrag by de herovering ge §£3^ l> .">3 ët,° k- *R>. 'V 09?^ van Hoya een met koftbaare Brijlanten Omzette enlomftig ge werkte Degenwaar van de waatfle op dertig duizend P, St. fee- DUITSLAND en aangrenzende Rykmj. WEENEN den 15 Maart, DeDraafyan.ReyzerlingAmbas- ftdeur der Keyzerinne van geheel Rustand by dit HofhceFt.met een Courier narigt gekreegen, dar den 3 dezer Maand de cerfte Colom van de Rns-Keyzerlyke Armée by de Rivier de Weixel aangekomen isen dénodige tocbereidfelen maaktom dezelve over te trekken zoo dra de tweede Colom by die Rivier zal aan gekomen zyn &c. PADERBORN den 18 Maart. De Graaf van Clermont heqft de Stad Hameien doen ruimen, en al de zwaare Artilfery van danr'herwaards doen brengen Dezelve heeft mu zyn Hoofd- Kwartier in déze Stad, en de Trouppes trekken meer en meer na de Lippë, om nog verder te rug te wyken. De Prins Ferdinand van Brunswyk heeft eergifter zyn Hoofd- Kwartier te Hille gehad. Het is denkelvk dat de FranlT'en die nog in Heifen zyn dat Land ook zullen verlaaten want de Trouppesdie te Fulda en in den omtrek van Eichsfeld geleegèn hebben, zyu met hunne grove Bagage reeds weg getrokken', of maalceniig ten minften daartoegereedt Zelfs is alle de EqnipaT ge van den Prins de Soubife en anderè Gener.aals van Kaffel naaf Hanau verzonden tnz. VRAN K RYK PARYSden*0Maart. "Het Hof heeft: bevel doen afvaardi- "gen dat van dè Trouppes welke tot het Campementin Vlaan- deren beftemd zyn, tiendnizendMan tïa Duitsland den marfch zullen aanneemen zynde bereids de nodige Re^uifitoriaalen wegens den Doortogt van dat Corps door hm Bisdom Luyk af "gevaardigd. Eergifter i^een DËCI, ARATIE van den Koning in het Parle ment geregiftreerd waarby zyne Majt. aan datDoorl. Geregts- Hofwederom deBeftiering vah hetgeneraaleHofpitaal overlaat. Hetiszcker, datdeDepeches welke dit Hóf Iaatftelyk per Expreffe van Madrid gckreegeb heeftby het zelve zeer aange- oaara zyn gewoeftja zelfs nietweinig vergenoeging gegeeven hebben: Men wil verzekerendat de Heer Wall, Secretaris van Staat der huitenlandfe Zaaken byhe-Spaanfe Hofdeze zyue Waardigheid inhétkort zal nederleggen en dat dan nog meer veranderingen in 't Spaanie Minifterie zullen vo'ovwilletiZelfs willen fommigeretds doen gelooven dat de rede om dewelke de Heer Soro Major die als Ambaffadeur dos Konings van Span- jen alhier refideerd na Madrid terug ontbooden is hiefiri be- ftaatom den voorn. Heer Wall in deszelfs hooge Waardigheid op te volgen. Het zy hier mede zoo 'twil; Ondertuiïchinzonwmen uit ver- fcheideuitérlykeOmftandigheeden mogen beftuiten dat deze Kroon teti opzigte van haare Schceps-Magt in dién ftaat geko men is dat zybyftand nodig heeft, en wel inzondejlieid in de Middetóndlë Zee, daar dezelve tegenwoordig al te zwak fchynt-; want het Efquader van den Héér de la Clue zal ,zoo men vreefd, te Carthagena moeten blyvea leggen, en dus de reis, waar toe het zelve beftemd wasniet kunnen vervorderen Daarenboven kan men het Ongeluk 't welk aan het Efquader van den Heer du Quefne overgekomen is, met geen onverfchillig Oog aanzien; en alfchoón men niet weet wat van de Schepen Le FÊtdroyant en fOrpbéc geworden is, zullen nogtaBs de Engelfen naar alle gedag- teag'ez'elve bemagtigd hebben; want het voorn. "Schip i'Orptée was, teen het Fregat La Phy.iüc tc rug week, in dien to eiland ge- brïgtdat het zelva zig niet meer dan met het Vuur van de Mus-, kettcry vervveeren konde; en wat aangaat Le Fouiroyant is hét onmogelyk, dat het zelve heeft kunnen ontfnappen ten ware dat Schip zyne Maften had kunnen behouden en zigde Wind te nuttnajjten ,omca Port-Mahon te wyken Men zegt, dat het Schip l'Oriflnm-me te Carthagena.is ingeloopen doch aan hét Ilof heeft men da*r van geen fydjng. De zes.Eregatreti, van 30.28, 2Ö.S41IS. en i^.Sfikken Kanon, welke den 8 dezer Maand van Havre de Grace na Breft onder z«»l gegaan zyn hebben Buspoeder, Kogels en Scheeps-Hout aan löord: Men werkt te Hay.re voorn, aan twet nieuwe Frc- gattWidewelke in July.zullen voltooid wcezen. VierBataiUons geregaleerde Trouppes zullen eerftdaaes te Rochefort worden ingefcheept,, naa mentlyk iin van het Regi ment van Cambisvan Nice; ün vac Renthie-vreen Uk vad. Rouergne. Ookisnien.bezigomaandenkant van het Fort Fou- ras Retramchementen aan te leggen en by,Rochefort zal een Campement van> 15 Bataillons en 12 Efquadrons geformeerd' Worden. Tg Verfailies is een ExprejTe,vnit Wertphaalwa aangekomen onder anderen metdetyding., dat onze Trouppes de Stad Min-i den aan de Geallieerden hébben móeten inruimen datde Graaf Smit; te Fredrikshavén Joh. Laurens en Nicbl.Kodc, alle van hier; te Rouën Corn. Vin, 1 lans Johannes; JelgerSiebes, Johanj. S1 GROOT-BRITTANNÏEN I^HÓUliAr BRIEVEN van LONDEN van den 17 en 21 Maart. De tteneraal-Majorde HeerYorkis bereidsden iydezgr - van hier vertrokkenom een gevvigtige Coinmiftie by denKö-^T^ ningvanPruiflente gaan afleggen, en vervolgens zynMjnifte- r° 5 rie by de Staaten Generaal te hervatten zynde verzeld door U "5 denRidderGoodrik dewelke zig na Stoldjolmbegeeyen zs,l*C r alsmede doordeQ lieer deMarnick, Major in die'nft dis Koni.iis c; van Pruiflen. De verfpreide Gefugten, dat de Koning vanSpanjen aan (fit «KS? Hof Vooiilagen had laaten doen ftrekkendétot Herftelling van ^"3 60 den Vrede ruffchen hetzelve en de Franfle Kroon zyn ten eené- eo S' qj maal zondeT grond. I -SjlCo'c Den 20 dezer heeft men Berigt gekreegen dat de Stad Minden _S by Capiculatieaan de Geallieèl den is overgegaan, en dat het daar jS £.0 0 in zynfle FraniTe Garnizoenbeftaandein35i(iMan, krygsge- a c vangen gemaakt is. S o» Den 15 hebben de Gemecntens de Bil! rankende het opregten 50 o P van een generaalMILITIE iu ditRVken die omtrenchet weg- jj' 5 .0 kJ,' a neemen van de zwaarigheeden by de Verkiezingen der farle- c o"- ments-Leden voor de tweede maal geleezen. 3 9"5 a u.j'ö groot word, tot.eenGefchenkgezóhdenaa'n boord van een Fre- J o-£"3 gat van denig St. Kanon, methetwelke de Generaal-MajorYork 4; g SRS na Stade vertrokken is. jp_g g S"^ g Den téj is in het Hiiis der Lord's dé Bill om de Matroozen meer c ibj <~i 'g g <-~rd w der aan te moedigen voor de tweede maal geleezenVervol- g.33 55--SS So2 S gen.s hebben de CommiiTariiTen der Admiraliteit zoo als ook de c g'.c S a'S a Admiraals enCommiffariflen der Mariftehunneadvifenvoor eh j'rs«ig g>2 gi*a tegen die Bill verklaard, 11a datalvoorehszoödaanige van hén '4 a S S S c welke Leden van 'i Huis der Gémeenterts zyn verlof van het y zelve gekreegen hadden om by dit Ond-rzoek tegenwoordig te jês^-g go zyn: Den 17 wierddk Onderzoek voortgezét, tnahr tefFens het Befluitgenoomen, dat het zelve den 21 hervat zo'uw Worden. Den 20 hebben de Gemeentens in Commitfé over de SuWi- diente'ndienitè van ditJaartoegeftaan 284,802 P. St. i Sch. en drie vïertieP.vn vergoeding van het Kort der Suhfidien van'tVoor- v. •■j» gaande Jaar; 38,360P: S"t. i$Sch. 10en drie vierde P. totOndef c tolg; hond van 2120 Man Ruitery; en 9,900?. St. tot Onderhoud van g-5 5 o het Voetvolk van den Landgraaf vjn HeflTen-KafTel van den 23 February tot den és April deZos Jaars; als mede voordéSüfcfidic e o van dien Vorftgeduurende de gem. twee Maanden en 26,000 e S g P. St. tot Onderhoud van hét Chelfea Hofpraal. r j fl Ds-Koning heeft aan het Huis der Gemeentens een Reekening J van agr' honderd duizend P. St. doen ter hand ftcllen, dewelke E X-S a r fr 13. S1 '"M uit de The'faurle betaald zyn uit kragte van een Aéte in de gaande Zitting van 't Parlement gvpaflVérdwaarby aan zyne g Majt. eenljatitengewobne Önderftand van tenMilliceh'P. St. in- g gewilligd is, om de extraordinaire Oorlogs-Kóften ia'tvaor- c S gaapde^Jaargöed te maaken &c. ë'o'v S Den >3 ilezer zal de Koning in 'tParlefnéntverfchyhen om de 53 ;sf gereed zynde Bills mftzyne goedkeirring te bekragligen,waarna de beide Huizen zig tof na.Hft PaaRh-Feeft lillen adjourrteeren. 'd .g Dc^Admiritd Hawke is den 13 dézer met het Efquader onder zyn gebied te Plymouth aangekomen, en'Is, na dat het zei ve al u g daar door verfcheide Schepen verfterkt Wasna de FranflTe Kurt P 11, onder zeilgegaan." Dé Kaapèr van Ba'jo.nnfe u Hazard, vor-rèhde ioSt. Kanon en 70 J s Man is re Plymouth-, eh het Schip U tègePe van Nantes öa St. g ,0 Dotiiingo gaande, fé Falmouth opgei obdeh En zoo even wil J„5 hêtgerugt, dat'de Admiriai Osborne twee FranflTe Oorldgfché- 'f, «1 pen van 1fó endoSt.Kanon in de MidtJelantlfe Zee bemagtigd aetS3 .hééft. Te Hull is aangekomen Kapt. Kiste? van Amfterdam op de 'g M '"Theems Hunter, Harper, Berwick Wilcox Mabbot eh Parris 42 alle z'és van Rottèi:d^m Chriftiatyibn en Tbompfon he.lde \iit Noorwegen; te Plymcffctb eer Cartell-Schlp met n.coKtygsge vjngéne'n, als niésié hèfSchip de Kmiag van Pruijfen, beide van Ro chflllV 5c c. "Si's 'De Bftién van dé Bankz>'ti 124, I. 'C. 147 en I half k 48 i 147 en 3 vierde,iZ: 7.. io6k 1 viërdè, Ann. Boeken geflooten. AMSTËRDABf Seri 25.Ma?rt. GKler kwamen in Teltel Sin- >5 nen.Thpm. janfle", Sikkc Jetfes, Piet. van ReyOfto Tjecrts de -S p 'Rüyter, D- Geerkes'én'Joch. É.yies van Bourdeaiix, Alex,Griet: P. man van Duinkerlteti "Sjkke Fókkes van Riga en Klaas Paulus b vankurincme.- - a Té Napels is géarrivëérd Doeke Ftedfikj.; té Gotteribufg jrir. JB e;. O c 2 ft SI a O de Morangis dewelke aldaar commandeerde., die Plaats niet Jlier; .te Rouën Corn. Vin, Huns Johsnnes; JefgerSiebes, Johan.ü langer konde verdeedigen ,-o'm dat .hoewel aldaar eeuvry fterk Sybf. Hirysrhanen Aut, Timtrier^, allé van Rotterdam, Fokje Garnizoen was men egter geert Artillery genoeg'by de handhad j Thtifnas van hief, Luitj. Luifjéns Schier van Hamburg te Bour om een fortt)eel Beleg te kunnen uitflaari. De Gra.af vin.Cler-1 deattx WleBé Pieters Vetten van hiér f te IDriiburgEddeDirks mónt deed alles wat immers in zyn vermogen-was om de ganf- j vanCharantcn, j. Johanfeti Van Lever póft)Jac Cornelisz. van fehe Arnjée in één Corps by één te brengen ërizdd dra hy de Trièft, jac. Heérttes Heytstnan, Rinfce Plerers Tjebbes, Hendr. .g nodige Maatregelen tot onderhoud van de Troflppes en wei in- do jdrig, J. janfen Keel.Siebe DouWgs,. j; Hendrik», en Hendrik os zonderheid van de RuiteryzouWgenoomenhrbben Zyne Le- Öerrijs; GéfrUMcrcu-;, Aj. Alewyrll'z.etrWili. HiddesBock, ger-hiagt in diervoeg té pofteerëri, dat^hirlu (UatJtóuw zyn pni alle viij deze Sr clen té Öftende Gerbeii.Ggrkes, van Names, Te ëork wis ingeloopen KI. Basvanhier na St. Ëoftachiüs Uit cjé Solid word'gemelddaraldaargepafleerd wareri de Scjte-, yen van jan KL Hiilftvaii Pétèrsjburg ita St. Stpbiftiian t Gerrjf h»t gereoden verlies in die Kwartieren wel haaft te herftellen De Marquis Pignatelli, die doofden Rpnine vanSpanjén tot EKïgordinaris Envoyé by het Hof van Deenmarkéri benttemd isi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1