leYDSE Wóensdagfe Courant. lIïlSSSRll T U R K Y E N- POOLSCH PRUISSEN. DUITSLAND en aangrenzende Ryicen. NEDERLANDEN s a 2-.§-'s K. IN' IW O. v ate Is' fc c C -i«J <u £J si »°<i »X3 TO *-1 **1' S 3 :t3.2,3 -8 ,g a <3 sign's „n "■2 J2, «5 CJ o ITb^ n-t ='S8|| -«.o-ö C'S O o s> M Tl i qj &«£j -£ *5 ij c ,o w o fe..O *0 r- »S c w CUO E G« <l> m r~ l7 WlH U U g K0NSTANT1N0P0LEN den i<5 Januarv. De onlangs vernieuwde Wettenom de Overdaad in de Kleederen Gaftmaalen enz. te beteugelen zyn nu bekragtigden wel met zoo veel ernftdat de Ipgezeetener) dezer Stad zig op ftraffe des doods daarna gedraagen moetenMen heeft tot nog toe niet kunnen doorgronden, om wat redenen ditBelluit genoomen is; maar men is in 't algemeen bedugt, dat de Koop handel in deze Staddewelke zedert eenigen tyd grootelyks ver- jninderd is, daar door nog meer zal benadeeld worden. Dezer dagen heeft de Borte den Baron de Save in plaats van den Graaf Chaki, die voor eenigen tyd te Rodoito is overleeden, tot Generaal en Cbcfover de Hongaarfe Trouppes benoemd. DANTZIG den aaXebruary. Men zegtdat de Keyzerin van geheel Rusland den Generaal Fermertot Gouverneur Generaal ▼an BRANDENBURGS PRUISSEN benoemd, en op nieuw verklaard heeft. WEENEN den 20 February. De twee Prinflen van Selm, de welke zig in dienft van de Staaten Generaal der Vereenigde Ne derlanden bevinden, en in 't voorgaande Jaar den Veldtogt in ons Leger hebben bygtwoond, zyn nevens den Prins Karei van LobkewitzLt. Generaal van de Ruitery en den Generaal Heer van Fencrjtein alhier aangekomen. By een Keyzerlyke ORDONNANTIE in dato 19 dezer zyn aan alle Ingezeetenen dezer Stad, vari wat Staat dezelve ook zyn, alle Hazard-Spelen, als Baffette Farao n Lansquenet onz. op een fcoete van vyf honderd Dukaaten verbooden. REGENSBURG den 24 February. Dezer dagen is een Key- zerlykDECREETterDi&atuurgebragtwaarbyde keyzeraan het Duitfe Corps kennis geeftdat Hy aan den Prins Fredcrik van TWEEBRUGGE het gebied en chef over de Ryks-Armée heeft opgedragen. De Kreitzen zyn bezig met het overweegen van een Keyzerlyk RESCRIPT omtrent het verhelpen van verfcheide Gebrekenwelke de Veldmaarfchalk Hertog van Saxen-Hildlurg- by de bovengem. Armee heeft aangemerkr, en waar om trent die Hertog de volgende Voorllellingen beeft gedaan. I. en II. Om aan elk Batailion'een Kar tot het vervoeren van de Gereedfchappcn der Arbeidersals mede betere L:tft- en Togt-Paarden tot het Tranfport van de Bagage te bezorgen III. By de Trouppes van ieder Kreits een Oorlogs-ComiviiiTaris emtbefta zendenIV. en V. Aan elk Regiment twee St, Kanon van een zelfde Caliber en aan alle de Trouppes Snaphaanen van •i'tn en dezelfde Lengte te geeven VI. VooreytRegiment Wa pen-Smits en-Zwaardvègers te bezorgen; VII. Voor dc Troup pes van ieder HreitsHofi>itaalen met al het geen daartoe nodig is opteregten; VIII. Aan déSoldaaten op een en dezelfde tyd en dag de Soldy te betaaien IX. Altoos een zekere quantiteit klei ne Montuur digt by de Armée in voorraad te hebbenX. Aan de Soldaatcn Knapzakken bekwaam om Brood daar in te draagen, te bezorgen; XI. Aan ieder Commandant van een Regiment de magttegeeven.om de Fouriers en andere Onder-Officieren, de welke tot den Dienft onbekwaam zyn,af te danken, en de Officie ren tot hunne Plige aan te maanenen XI,L Om de Spldaaten te oeiFenen en in goede Krygs-Tugtte houden. In de MEMORIE die de Baron vanPonïckau Minifter van SAXEN by de Ryks - Vergadering alhier, onlangs aan dezelve ter hand gefteld heeft, ev waar van in de te ydfe Couranten No. 22 en 23 een gedeelte gAteU iszegt die Mini fter ten opzigte van de Contributien welke dosv de Pruiffi- fcheu in Saxen geeifcht zyn onder au Jereu het vtdgende Alfchoon de Minifter van Brandenburg wil verzeckeren dat, "behalven de Leverantie van Voeragie en Levensmiddelen het "Land van SAXEN metgeene nieuwe Contributien bezwaard is "fteund deze Verzeekering egter op niets anders als op een fpeeling van WoordenWant indien wei het Kaurvorftendom "in 't algemeen ni«t met Contributien O'verlsadenis, hebben egter de voornaamfte Deelen van dat Laïtd des te meer daar on- "der moeten bukken: Ook heeft immers hetgeheele Lan.l de "71825 Ryks-Daalders moeten betaaienvoor de Kleeding en de "Wapenen van-eenige Saxifche Bataillons, dowelke den Dienft van Pruiffen verlaatenhadden. "Wat aangaat de Douceurs voorde Winter-Kwartieren van *t "voorleeden Jaar beroept men zig van de Pru ïflifche zydeopde "Rcgten des Ooriogs. doch dit kan immers ni-ttbeftaanbaar zyn, om dat men niet als Vyand maar als Vriend i n het Keurvorften- dom gekomen isDeze Douceurs hebben voor de Stad LEYP- "ZiG alleen eeneSomme van 119983 Ryksd. bedra'agep: Wy- "dersheeft dieStadnog sooduiz. Ryksdaal Iers moeten betaa- "len, en kort daar na eifebte men, onain- gezien de beloofde Vryftelling, nog 900 duizend, welkeSómme evenwel op twee j "derde verminderd wierd. Wyders fpreekt de Baron van Ponickau van het wegrieemen der Boeken van 49 der voomaamfte Kooplieden te Leypzig; en van de Verdeèling der 300 duizend reftcejende Ryksdaalders ;en laftc van dat klein getal Particulieren Ook maakt hy ge wag van de militaire Executien welke by ie gelegenheid geor donneerd wierden en waarvan deOnkofiin indien zy maar iarje Maand geduurd, hadden verre over cenMiliioen en 700 duizend Ryksdaalders zouden beioopen ht.bben. "LEYPZIG heeft tot nu toe een Mijlioen ^9 duiz. 983 Ryksdi "aan buitengewoone Contributien meete-1 opbrengenbuiten "de oneindige Onkoften der kwartieren. IleverahtienRècru- ten cm. en in weerwil van alle herhaalde P cloftens ziet die Stad "nog geen einde van haare Rampen. DüLESDENisnamaate "van haaae Middelen niet minder gedru'ïtgeworden Hier fpreekt de Saxifche Minifter van dé 120 ddtizeni Ryksd. die als V J C 'f C C f5 y v 5 w (1 l"13 g"8i2 S;S g S j: di .c "iS ia een Leening van die Stad geeifcht zyn; maarzyrie Memorie is - vanvroeger<fo/#«alsdeOrdre, volgens welke die Somme tot up S gj*' 5 -S 500 duiz. Ryksd. vermeerderd iszoodaanig dat verfcheide Ei-IS "2 5,'S.S X geniars van Huizen die tevooren we IgefteldeUiCden waren g 2 s>- ^5 5:v.i. rö S c 2'^ - "P fl, zig tegenwoordigtotdenBeedel-Zakgebragt zien. DePIaatfen, leggende langs den weg daarhet-Pruiffifch Le- o" Si:* JJ "C o c ,J= E w £P O li io W u"S!u g S ger laatft gepaifeerd iszyn aan de buitenfpoorigfte Contribü- g P. èl v "tien onderwerpen geweeft: Behalven AztMcrfcburg tien dagen E.ïï.c „gen I Het Kapittel van Merfiburg beeft nog ïqol&yksd. öioeten «g j "g- ''geeven, en deKreitz van LEVPZlG-bo3üi2. voor de Voeragie M c 8 S enMïgazynen, welke doordeFranffen enOoJienrykersaldaar w g gÖ "aan de Pruiffifchen ontnoomen waren. Dc tioortogtvan het k v o o i g "Corps, waar mede de Koning uit Saxen na Silezien getrokken 0 >.-5 2 *S K 1^ is, heeft aan de Stad Görlitz meer dan 40 duiz. Ryksd. gekoft. g Suq cü'H fe'-° g "Indien dit alles zeene«a:f«cry;»arVeCoiitributii:n enOnder-S deze be- *2 «o a p - Indien dit alles geenee*f«ery/»«,iVeCoiitributitn '-drukkingen zyndan weet men niet meerwaar aan naaming diendgegeeven te worden: Voegd by deze Lyft van j> jj - r* »ri "O u» cT» Sb pJC ss g r tkO O VERSAILLES den 2 Maart. DeKoning heeft in plaats van s S. s--g 1 S S 5o ^4$ den Marquis de Pattlmy den Miarfchalk Hertog van Belle - Ijle tot - - ii ^«e.S v te t 0 N '7j c w 2 N a ^'O 13 co *r? AMSTERDAM den 6 Maart, Kapt. Jan de Groot fchryft v«n c 2 Alicanten in dato 7 February, "dathydeD 3 dito aldaar is aange--c jj SSqv'jJ-SncÖ "komen na alvoorens uit hoofde van de Öoftelyke Winden g/f "lang in het gèzigt vah die Haven gekruift 'te hebben In hét fc 0 S "8 S J 2 S S "Journaal van zyne Reis verhaald hy, dat hy verfcheide fleg- 5. te Ontmoetingen van de Engelfen geleeden heeftden 7 Ja- O u Secretaris van Staat in het Oorlogs-Departe ment benoemd. c h i -5« nuary kreeg hy een Emgelfen Raaper aan boord met èenFrauf- fe Vlag, die hein zyn Sloep deed uitzetten, en met alle,zyne Pa: pieren aan boord komen doch zyn Sloep wierd wel haaft van zyn Volk geleegt en met Engelfen géyülddie dus ha zyn Schip toekwamen daafzy ha braaf gedronken en gegeeten te "hebben met zyn Schip O.oftwaards heen zeilden de Kapitein i 3 kwam met zyn Volk niet dat) des avonds ten tieiiutiren we4pr I's lê1 "om aan boord, doch zy wierdenterftond met blooteSabels -£■> a= "in hunne Sloep te rug gedréeven en genoodzaakt om te gelyk S g E "naarhetKaapef-Schiptckeeren,in Welken tuflehen-tyd de En 5 S S gelfen zyn Schip,genaamd te Jonge Jan, deerlylj zoo doorplun- 2 "deren als aanftukken flaan gehaavend hadden See:i De-s,og-g g c tents ten 8 uuren hadden zy hem en zynen Stuurman met «wee q "g 3 Sb Matroozen weder na zyn Schip gebragtDe Kapitein konde - "tot nog toe onmooglyk bepaalen al het-geemmen hem otit-S a "roofdhad: De Naam van de gem. Kaaper was Kapt. Durinlc van Briftol,voerde22St. Kanon, 146 Man, was voor 8kjj dagen S g "eei'ft van Cork in Zee gèftookcn, en hoorde te Briftolt'huis.SsS'ü 5 Te Genua waren gearriveerd 01. Harnmark van Ancona, Piet. 3c JanfTe en Corn. Strop van hier; te Venetien Hans Ad.Dcetering 33 g o 2 üitEngeland; enteMarfeilleAukoRitskcs van.Kadix. £J^> S Op de F.Ive zyn aangekomen Hendrik Bielcnbnrg en Roelof 2"£ Rickers van Bourdeaux, Jac. Koefer van Lisbon, HavkeJac.Vif- £i fervan Omdam J. Hendriks cn .|ac. Voorland van Norden L. <a j* 2 Brandligt, Hend. Brandligt, Jac. Koning, Jeliis Roelofs, Corn. 8 g Drieves,G. Hendriks, Fred. Hanfcn, Hend. janfen. Piet, Meef, g ri WatzeBeerends en T. Gcrrits alle vanAmfterdam; ais medeS nog vyf Sfcheper. var. Newcaftie, cje Naamen onbekend. ^"S '1 o 's GRAVENIIAGE den 7 Maart. DcJIceren Staatenyan IIol-g 5 land cn Weft Friesland zyn beden vergaderd. De Veldmaat- g, y o fchalk Hertog van Brunswyk-Wolft.'enbuttcl heeft nevens Léden rf:ë-5 van Staat mét Haare Koninglyke Hoogheid dc Princes GOÜ- ffj VERNANTE geconfereerd. DeRooms-Keyzerlyke extr.Eu „3 s voyé de Baron van Reifchach is in gefprek gewee(l met den Ba- 'Cg M i on vap BorlTelceerfte Édele van de Provipcic Zeelanden ter g v- Vergaderinge van de Staaten Generaal prefidqerende, *2 5 S Mergcn, zvnde de Geb.oorte-Verjanring van zyne Doorlugtige o .2 8 w Hoogheid den PRINS ERF-STADHQUDER, zullen de refpee- É"g g e 3 tive Heeren Officieren.van het Regiment Hollandfe Gardes fn-S"~ hunne Nieuwe Unifcrme.ten Hove verfchynen, c-nde Hollandfe '5 g -2 Gardes in hunne NieuweMontéeritig op de Hpof.iwagttrekkeni 5 5 Nopens den Aftogt van de FraniTe Trouppes uit de Staat-n JJ <u O S'Joii s: i tuo o.' m±; (~t P*i o li O 5 Ö- c/3 ëy CJ t-< S'.S *S c it ièj s cd O 5; bJ wo> - p c psj öj - pel 1'CJ 0> §J S S C CJ c rt 2 «J fü V v s t= 5 Sf-8 g g 3 a 'S 7 V. g 6 S- O fc- te ue r: r- a, o o cO t e b c 3 tl o iï. O -xniS" -5 2 *2i -ofj r c-£ o '£3 O -- s- n\en hebben Dat zy geen buitenfpoorigheeden gepleegdja C_ 2 p zelfs beloofd hebben dat zy van de Paarden dié zy tot het "vervoeren van hunne Bagage npdig hadden, ioo vecle ais im- t»' "mersmogelyk was zouden icritg zenden. "Dat het grootfte gedeelte van dc FraniTe Armée den^eerfteri^ -7, "3 "Maart over de H'efir gepa.flfcerd i en de Graaf van ét< Germain ®-jf g dien dag met dé Voorhoede., beftaande inza.Bataiilons en ai <g3,ë Efquadrons te QSNABRUGGE aangekomen is «yelko Str.du?" s - "nuzoodaanigyanSoidaaten opgepropt was, dat er 20 of 30 in 2 2 4Zn Hiiie s-ohillftforr.-l warptl^3 C a D .3 ca .3 a H ij c H k P- O 8 f5 5 3 S M e W HH 2 es be c r e er (z, S£'b:"<? c c g c q 5 >'Sbé 5 '3 Om «-7 J BI .bp tl 7 <cytN Pt b V CC SJ L «U b tl o dl -b s cf >,'JN S L 3 s K.ü u. Z> cr 5 rl-.Z - fra e 3 S't 5 l prtiic: p^i ;S '5 ai "hebben en wier }?etal op 1500begroot\v9rd En datd.e G M deClcrmout hét Leger tuiTéheri ÓS^AB'RUGGE en HARIêLBN c f 5h 2 5 vergadefd, SèSfe-l C i---» Cd atw «is p. N

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1