LEYDSE ||>4 AVi/jS. t. bb Vrydagfé Courant, G A •S *1 J- tjj r. <l> ftfl ,C c O J o Ï.7J: ^3 c O A k <U g a r-g-A goj .O 2 35 ii G fchut uit het Arlénaal na.de Wal gebragt Wie'rdmaar toen A Ij Se? O G "gifter ogtent vroeg eenige Cburiers hier aankwamen tnetty- "ding": Dat de Prins Gearg van I'lolfteih met het Volk onder X £c X 5 'zyn Commqyf3o liet Steedje/Ayi>,'t hfélk door de Franfte Troup- 5 a."ïS pes bezet w, had overweldigddat "hy aldaar óver de Wefcr "2 was getrokken en drie Fraude Regimenten ofnedergcfabeld of e± c-* g--.fi "5 gevangengeno.omenhad, waar door hejt hier. zynde Garuizódn Jj "Z- S 3*2 zig in gevaar bevond van ten eenemaal te zullen worden afge- z 9. ';S's.6 fneeden. -2 2 o Wk> rt trö p1 w O rt crs G' waai de Bagage by één, en des namiddags ten vier uurenwasalles,.'t gig S fc geen tot de Franflén behoord rfiet za£ en, pakrëed's buiten de !E ij -fi Jituhetr-Poortvertrokken'neeinende den weg naar Harbftedtkit „v J "én zoo verders na gedagtep na Munfter-Laad., o dUüw De Fianlfeh waren nog niet eens irCr geheel vertrokken, of« u j; ï|i 'O Z) O w> i.' 1 Co, hÜ men 2ag reeds Iianovfcrfe Jaagers aan den kant van de Burgt l 1? g -^ o' "voor de Poortbegeere'nde te worden ingclaaten en dézen g 'j* g 3-®-^ rjj nagtis werfeëlyk eenigeR'ifïtery hier doorgetrokkenom 'de >- m Franffcn buiten de voorn. Êunten-Poort na te jakgen. -n e r S yO- c G 0 to T3« Héden'zyn vyf Regimenten te voet en nvee te paard,, Hanó yerfch Volkhierbinnen gekomendewelke -begeeren gèïö- -6 7 5 >-,3|h'|5 kwartierd te worden Hoe lang 'zy blyven zullen moét men gp<§ v" 2 cU» -ë afwasten cn men zal naar allen fchyn wel haaft nog meer ge- ~„o e'J5 »'Ï5 4i c.2, wigtig nieiiws verneejnett. k Bêhalven dezen Brief heeft mennóg meer andere, wélke den Inhoud daar vim bekragtigen en wej op de volgende v/yze Gifter zyn wy on?e Franfle Gaftcn kwyt geraakt, maar héb- tenintcger.JeclagfBatsiHons Hanpverfen gekreegenWat dek 3J "verdere Gevolgen daar van zyn zullen, moetde tyd keren c J o Xen minften is nn onze Scheepvaart'en Koophandel weder n minften is nn onze Scheepvaart en Koophandel weder 5^; S->~S E.'Jk: c JJ rele.mmcrd. g-A dS. Sé 'Z 2 -« )e Brunswykers en Heflfen zyn by Vehrden 'gcdeeltelyk o b 'U s a-v sr.de Wefer getrokken en hebben de Franflén' in Hoya yan.'-^ g"je aron>n tron Trr»rvr.'<n ïnPc 7nn \~fftrriGi0^ tie n»r*»ro H- Avr T-tUt- CJ'-O d ny C o* c__, r-t Onlangs is in-Druk uitgekomen een Hiftorifche Ver handeling in Octavo groot 6?,pagina's inhet Por- tugeefch en Franfch hebbende tot Titel: KORT VERHAAL wegens de REPUBL1Kdie door de Gêeftelyken, genaamd JESUITEN, behoorende tot de Por- ttigeefe en Spaanfe Provinciënin dt>0ver,Zeefche Landen en Domei5?n van die twee Monarchien opgeregtis; als.me-- dé wëgens den Oorlog weiken zy aldaar tegen de Spaanfe en Portugeefe Legers verwekt en (taande gehouden hebben Opgefteld volgens de Regifters van het Secretariaat van de Pknipotentiariflen der beide Kroonen, en na den Inhoud van andere ^uthentike Stukken. - By dit VERHAAL vind men' voor af een zoo-genaamde WAARS CH-OU WING van dezen Inhoud: TOen in de buftenlandfe Nieuws-Papieten wierd bekend gemaakt, dat de JESUITEN van 't Hof van Portugal ver- dreeven waren was iedereen nieuwsgierig om de wee- zentlyke rede daarvan te weeten: Van den kant der JE- -'SUITE-Nzelfs wilde men doen'gelooven dat die Ongenade an ■hunne Medebroederen alleen vqortkwarri uit derzelver lever vkiordenKatholyken Gedsdienft, die hen zoo verre gebragt bad, dat zy zeer fterke Vertoogen gedaan haddèn tegen een Iluuwlyk, 't welk tuflchen een Infante van Portugal en den Hertog-van -Cumberland was op het tapyt gebragt: Maar ditVoorwendfel fcheen vólftrekt verdigt, nadien het Ontwerp van een zoodaanig Huuwlyk niet'konde beftaanbaar zyn met de-Aankkeving des Kqmngs van Portugal aan de Roomfche Kerk te meer daar De zelve dén Titel voerd van' zeer Geloovig. Andere gaven voor dat deze Verdryving veroorzaakt was, om dat de JESUITENzig van de ryke Provinciën van Paraguay be hoorende aan de Kroonen van Span jen en Portugalonregtvaar- dig rpeefter gemaakt en een wreeden Oorlog verwelcthadden te gen de Legers, Welke door die twee Mogentheeden gezonden waren met Commiflariflen om de Grenzen van de wederzydle Domeinen të'bepaalen: Deze Betjgting fcheen even zoowon- derlyk voor te komen en niet minderzwnarigheidtotbewysae ontmoeten als het Problem»*, 't welk met ernft aan het Publiktcr onderzoek is voorgefteldJESUITEN inn of LUTHER "en CALVYN het meqfte .leed aan de Chriften-Kerk hebben "toegebragt*t geen ;men dan ooknahetbybrengenvan we- derzydfe Bewyzen in twee grbote Bóekdeelen ten voordeele van den gem. LUT HE R cn CALVYN heeft zoeken tebefliflen. Een Nieuwsgierige dan, doch Onparllydige, oordoelde niet té moeten gelooven wat de JESUÈTEN, nogte ook wat hunne Te- fenpartytkrs zeiden maar'om na waarheid van de Zaak onderreg- ting te krygen, fchreef hy na Lisbon,tn ohtfihg van daar het VER HAAL 't geen nu met de daar bygevoegde Vertaaling in 't Franfch waereldkundig gemaals* word. Om nu te wecten, wat men dénke n moet van de Geloofwaar digheid der Daadcn di'.'in dit VERHAAL worden bygebragt, zal het genoeg zyn te kezen, op wat wyze men zig dien aangaan de in den Brief van LISBON zelfs heeft uitgedrukt, te weeten Myn Heer Mits dezen zsndikÜE. het kleineBoekje "der yffelyke Bezwaarnifl'en welke de Iloven van Spanjen en Portugal hebben «gen,alles wat Pater van de Compagnie is "Het is het Portugeefch Minifterie Zelfs'twelkdereBezwaar- ."iufleo in G- fchrift heeft doen opftellen en drukkenTerftönd "daar na heeft het Minifterie eenlge Euemplaaren daarvan doen urtdeekn en vervolgens Verlof gegceven om dit Boekje, uit "hoofde vangróót verlangen 'tweik het Gemeen toonde 01» hetzelve te kezen, pnblikte verkoepen. "Om de Paters,van de Compagnie in 'tgezigt aan te randen moed men de Moed en Onverszaagdheid 'Aan den Heer Ca.rv»i- "lo.. Secretaris van Staat, te baat hebben En UE. zult aamher- ken,dat hy de goedkeuring van tie INQUISITIE aietgevraagd heeft, om dit Boekje in ieders handen te doen komen. Te Lis- hor. de-i 20 December 1757. v Onder het fbhtyven van deze Waarschouwing kryg ik een Brief, gefchreeven re ROMEN den to January 1758 behelzen de Dat mén de Archiven van de Kroon Porno-al.diezedert tagtig Jr.aren In het l'rofcs-Huis der JESUITEN te Romen ge- "wèeft zyn,naar bet Hoteil van den PortugeefenAmbafladtur al- daar gébragcheefï. 1 DUITSLAND ea aangrenzende Rvken. TVER NE N dëti 1?, February. Dc K'eyzerin, onzeSouveraine, heeft bereids de Generaals enz. benoemdwelke in den ann- ftaanden Veldtflgt onder den Veldtniakfchalk Graaf van Daun die in 10 a 32 dagen zal Vertrekken en onder 't byzohder Corps van den Generaal Graaf van .Lafcy-zulkn commandeert n: 7,00 dra het Jaargety het toelaat, zakzyiieK. Il d> Prins KA- AMSTERDAM dèn eerfteb -Maart. Schipper Corn. a a REI. van Lotharingen zig van hiernaar Aalren begeeven', óm .ter van Kadix in TelTel aangekomen fchryft, dafhy doqr vier Engel- -d fc ■oorzaake van het Ongemak 't welk Dezelve ain-cén zynerBeë-U K'aapers vreeslyk geplunderd ch nii*handcJd. isdat zy om- e? rt a iP 55 5 a P -) --J? SO r* 2 S oj o -it '2 Sïï'2'f éft v§ Sjét»" (5 M S ,4i *5 CU v" i 2.5 5? G^ S.<S, Cd C-7J •SsfiS'3 S 2 O -S f|-s< I s os'3 p s» F QJ -c ;<U 13 75' (JJ LH <U rp.-2 ABrZT •rn S7 *J ZJ t3 S '2 "2 l-J TT O- G Lj S~. rs rb O S bd ."-"S 'k 73 r- or 4J.-CS ■af-es IE ïm-s onbelefnmcrd. "D HBPVH u - agteren en van vooren met zoo veel moed aangetaft, dat 'h'ct gi' g'5 -g "Rcgitnent -Royal Lorrainenlaakeiide een gedeelte uit van om- c ö-._ u "trentagt duizend Man, welke aldaar en in den omtrékkgen, g.S 2-S S "byns geheel vernield is, behalven dat nog,van de andere zeer *«"20 „afe:-S 5 5-5 "iveele gcfneuveld zyn, en de overige hals overkópeehgoetl "heenkomen hebben moeten zoeken: Om kort té ga-ad -Dé 9 <P. w Z 5 Franflén zyn zoodaanig aan 'tvlugteh dat zy yérfdrékkyan .'t^H «nA "hunne Maga'zynen Verlaatenom niét door'de Pruifliiche Hus- faaren en Bükkenburgfe Jaagers overvallen te worden. ÏVIén "zegt dat de Hertog Ferdinand met cle Armee naar Hanover op "marfch is. om de Franffen ook vati daar te verdry'veru De Schryver van een anderen Brief drukt zig dus uit "Met vergenoeging moer ikUE. melden dat v.-y gifter onze ','Eranflie Bezetting in groote haaft, doch in vólle Ruil zyn kwyt geraakt: Zy, wykcn naar het Mnnfterfch'e Bezen nagtlrok- r j "•kende Enkkonburger en Hanoverfche Jaagers hiqr 'doorgin- g'2 vb "gen de voorn. Pt a tl (Ten op dc hielen zitten, en agterhaaldén "2 "hetRegimentE/yif,'twelkdoorhenveel.geleeckrïhèeft. g Ook heeft- men eenige belaade Mu'ij-Ezels en Bagage W-a- JJ® "gens .tot Wit gekreegen Het Regiment Lerraim't welkin.® v cq' Hoya gelcegeh heeft, en het Reg. Mretagne in Nye'nbn'rg nevens-^ A g S - J7 S q td.' ÖO S 13c6 fi J'ccfl G'OJ 1» 't E »vif« S G 1 'JL» CQ 01 8 s -s Sillfl >5 G< G- O nog een anderRtgiinentRuitety zyn overrompeldgeWirden o S p1'""0 e,n geiioegzaam geruïneerd. S B Zedeft" Dingsdag hebu«i' de Geallieerden ^zulke Prpgreflén ®N bag1» o r\ '1 a 5 fe:' "gemaakt, dat Vehrdën Rottcnbu g Ottersberg,.Nvenburg,-B c a «-«— -- - - a.'.A .1» j» o.i.'.-.: Hoya en nu oakdeze ScadZélfs dööx de FratnTcnVerïaaten zyn, .v 'V R A N K R Y K. S v T" w 1 77 2 w rs o S' s«t M fl .S dj. PARYSVlén 24 February."Het Hof heeft een groot getal Sol |-"S- S 2 yg Trouppes uit Wtftr haaien te. rug «ntWoden'daartegen zul-,"S 5 "len de Frafilfe en Zwitfe-vfe Gardes den 10 vafi dëaanftaande «gij |"d c Maand na St. Omir cn Aire den nanrfch aanhéemeh.b|'S ij v, g j Vermits men zig verbeelddat de Engeifen voorneémèns zyn, o s "3 S V, g 2 -g 'om in liet aanftaande Voorjaar een nieuwe Ondcmeeming langs g- 3 F 2 3 o -2* de Kuften van dit Ryktedoen ishet Befluitgenoemetr, om nog'Z "2 k c g "5 jj eenige Detachementen, derwaard- tezendcii. e Men verftaac, dat de Koning dep-Prins ie Soubife.dkhetCom-Jj i "-2 mando zal hebben over het Corps van 24 duizend-Man 'tweik lü-t? g 5 <5 w>'s| naBoheemen beftem'd is, eerftd.aags tot VeldmaTi'chalk.ve/kJaa- jè -3 S 0 ren zal, welke Rang aan dien Prins den Staf vaaMaarlchalk van g' e 6 V*rankryk verzeekerd. «"3 r HetEfquader onder'tgébied van den Heer de la Cluë ,'t welk S o te Carthage,ia verft arkt word, zal niet na St. Domingo zeilen g .2 H 3 .1 aa m in/Tan 1-, rt H- en m d 7 rH ,1 5^ ffl 5^ M.-CS O <L» O ci fl fl .CS O Cd r Sj ns -ï m?.?r is nu tot andere mderneemingen beftemd. Mén heeft tvding, dat de. twee eerftc Divificn derToerufting o JS a c Z ,4 2 -fl V vau onze Ctunpagnié in Ooft-Indiën zyn aangekomen. NEDERLANDEN s z-a t -s pf 3 - h pw. ciJ r4 5 ncn hckfr. aldaar de ïnfoéraale Wateren re gebruiken &.C 'uent 40 Ctroeren Indigo nevens :ceirKas\'n Vat 8^(fpan aan SJ "Tl ia g«s s m S' II a - g§-§.-5 =kSiS' N O van Bafel als mede de Heeren du Fay ven Alphen Jaflby Medtra tn hieufer. Toen de Boeren op den laariien Markt-Dag in de Stacï waren, wierden alle de Poorten gellooten en niet eerdergeo- pe#d dan na, dat ieder van dezelve vier Kreut-ors betaald had. .PanlteeUeréBRIÉF van JJREEMENden ie February. lieden "heb ik IJE. groot nieuws te inelden. In 24 duren zyn hier de Zaaken kragtig veranderd Eergifter middag '.vierden in deze "Stad nog alletoebereidfelen gemaakt, om'tegende Ondcrnee- F mingen, die de Hanoverfcjj en Pmiflifgnen fcheenen voor te h*bbente kdnriefl ftand houdensen wbtjten efcdealhetGe- ïteguidvël JBV, van Dan. van pifalhoyfen, van bier na Baurdeaux gedeftineerd, ■s; - -C W"" ayrute'tjeKaapervoor hetgrooffto gedceltq in de Koften gecoh- g Z TyZ >-g demneerdOok was het Schip *an KlaasKempis oiitflagcn en a g- g S |-g j reeds te Ccxhaven'gearriveerd. s - Volgens,Brieven vniXaetixwAs door, twee Franfle K.aapersver- "S" ïc^a meefterd,Ceuta opgebraJ;f,er. van daar te Kadix aangekomc-n az a To, v het SfKi? van' John Claps van Jarmouth na Livotno .tgyders was q §<<-3 él Si ^•3 •nder anderen te Kadix aangekomen Jtirg. Veil van Livotno, j. >-^5 f-g 145 S Bapt. AUimonda van Mïrfeille en', vertrokken Joch. Stas.tsna w a gj w «2 3>sa'ï 3 lylallaga,C.Bakkerherwaards,en#.DóilnaarHavrew - >-^»o5

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1