leydse Stil A*. 17 J 8. £0 epie s w - DUITSLAND en aangrenzende Ryken, .EENEN den si January. Eergifter beeft de Graaf de MontecuculiMtnitter Plenipotentiaris des Hertogs van Modena by dit Hofmet de gewoone plegtighee- denoverdeLeen-GoedereH, welke de hooggesa, Her togin Italien bezit, voor den Keyzerlyken. Throon het Leen ont- fangen. Dienzelfden dag is de Baron van BretlachGeneraal van deRuitery, uit de Ryks-Armée alhier aangekomen en de Prins vaaSaxen-Hildburghaufen Commandant Chef van dezelve eerftdaags hier venvagc. Men heeft nu pófitive Berigten, dat de Rus - Keyzerlyke Trouppes op nieuws in Pruiffên inge drongen zyn. pflicnliere Brief vnn BREEMEN Ben 22 r(anu»ry. Buiten twyf- felzal UE reeds vernoomen hebben, dat deze Stad wederom met eenFrans Garnizoer-bezet is; docji, boe groot Uwe verwonde- ringop het krygen van die tyding moge geweefl zyn kan dezel- vetlpgtans op verre nanietgelyk weezen pan die waar in met) alhiergebragt is om dat nogte de Magiilraatnogte de Ingezee- tenen iets diergelyks konden verwagtei», uit hoofde van zekere CONVENTIE, welke dezeRvks- en Ha(r:«c-Stad op den 13 September laatftleeden met den Maarfchalk de Richelieu geflqo- tenheeft ,,en die van den volgenden Inhoud was: I. Het Paleis van den Biflchop en de Poort van de Staddaar "de Franfle Trouppes Wagt houden, zullen geheel en al van die "Trouppes ontruimd worden ejiwelzoo, dat deze voortaan "buiten het'Grondgebied van deRepublik blyven zullen. II. "De Stad en baar Grondgebied zullen van Garnizoen, zoo "als ook van Marfchen en Contra-Marfchen verfchoond blyven "geduurende den geheelentyd, dat deze Oorlog duuren zalen "men zal geen Eifc-h meer doen om ééne der Poorten van de "Stad, ofte hetBiflchóplykPaléisofte eenige Ilanoverfche "Huizen, dewelke in de Stad leggen te bezetten. NB, Dit Aftilfel heeft de Maarfchalk.de Richelieu toegedaan met de ze Voorbehouding, dat ten.'opzigte van de Marfchen geen an dere Zullen gedaan worden als welke on vermydelyk nodig •weezen mogten. - 1 III. "DeStads Poort ,genaarudVegefack, zal in volle zeker - "beid ingeruimd en overgegeevcp worden. IV. "De Maarfchalk de Richelieu zal zig van zyne Voor- "fpraak bedienen, 0111 te verhinderen, dat by het fluiten van den "Vrede de Stad in geene onaangenaame Omftandigheeden ge- "bragt worde ter oorzaake dat-aldaar Ftanflc Trouppes geher- "bergd.en de vereifchte Schikkingen uit dien hoofde gemaakt "zyn geweeft. V "De Koophandel z'il aljy'd_vfy en ongehinderd blyven "zoo te Water als te Land in diervoège dat men dezelve onder Vgeeiterhande Voorwendfelhoe het ookzyzal bezwaaren cif "ftooren. v VI. "De Pafpoorten Van demadzullenaltyd valkotnentlyk "ge.refpefteerd worden het zy.dezelve op Perfoönen, het zy "op Koop-Goederen betrekking hebben. Dit WSréfidé ARTIKELENdewelke toert tertydnabehoo- rsr.bekragtigd wierden zoo dat pok de Franfle Ruiteryen de andere Trouppes, die zig in het hartje van de Stadbevönden Wrltond des anderendaags na de voorn." CONVENTIEen die welke by de Poort lagen, der! 16September wegtrokken. „Daarenboven wierd ook by wyzq van eCu Aanhangfeltot de gent. CONVENTIE door den Maarfchalk de Richelieu wel Uit- dnkkèlykaan de Stad Brecmeii Verlof gegeeveh om aan ieder "een, zelfs aan de Hanoverichen Levensmiddelen teverkoo- "pen en ré bezorgenten einde aan de.Commercie geheel en al "fare Vryheidtelaaten met dit Beding nogtans dat de Stad "jeeneWapeneilnögte Oorlbgs-Ammunitien die inditGeval "voor géén deel. van de Commercie moeten worden aange- merkt, verkoopen zal. Ntj kan ÜE. zelfs oordeelen MynHeerofwv niet vo'kome rede, hadden om geruft teZyö dat onze Stad voortaafc buiten al- letiOverlaft vnn Franfle Trouppes blyven zouw Nogtans heb- bemvy niet zonder leedweezen het tegendeel moeten ondervin den; en zyn dus iri een beklaagleken toeftsnd gebragt. lo weerwil van de bekende CONVENTIE van Ctofier-Sevea dietuflchen hét Franfle Legeren de .Observations-Armee gefloo- tenwas, hebben de beide Oorlogende Partyeri niet tegengaan de het ruuwefaargety alle Vyandelykheedcn fchëen te verbie den,de Wapenen wederom tegen elkander opgevaten hoewel deze Stad op zoodaanige verandering van Éaaken in 'tgeheel geenbetrekkinghadbeeft dezelve egterbuiten deonaang.enaa- mt Gevolgen dhar van niet kunnen blyven waaromtrent ik tlE. de volgende waare en weezentlyke Omftandigheeden zalmedë- detlen. •>("Na dat de Trouppes onder liet gebied van den Hertog dé ^Üroglio met weerzin van den Msgiftraat dezer Stad en onaan- ^teien de te vooren gegeevene Beloften?, op ons Territoir en inde Voordeden hunne Kwartieren génöomen haddcrikwam Corps bp den 15 January des avonds voor de Stad met be- "werte dat men dezelVe wilde o.vergeeven, cn wél zoo fpoedig, niet meer dan een uiirtyd gelasten wierd om daar over té "wdpleegen: - "Terwyl nnde Franflen naar Antwoord wagteden msaktèn ^'vondertuflehen alles gereed-oim, ingeval van Weigering, ge- ^«clddaadige MiddelenAe gébruikenTen dien einde bragtén overal, daar het nodig geoordeeld wierd een mënigte Lad ers by dén. om de Stad te beftormen. t> "Wy waren volftrekt niet in ft'aat om ons tegen zoodaanigge- M Ptld met fneeep te verweeren, zoo dat nog dien avond de Mnoft-Poort moeft worden ingeruimd, en twee Regimenten daar „ktrokkfens Den volgenden dag wierden wy genoodzaaktalle 'kPooftten1 over te geeven zon dat de Stad geheel en al inde| fijrt ban dc Frahflen kwam en de.Inwoondtrs met de inkwar- ticring van (fezdlve belaft wiairdenterwyl dc Magiöra* zig Ï^JU- Vrydagfè Cbtiira«k r "5 s i- .^S-g 9 j g .5 p w Ti c O Sr C.O naar alles heeft moeten fchikkén *t geen de Hertog de Broglio aj A>° tsia p n ffi W >57 y. 1 pj p* ^<1 'J" r, "uitnaam van der. Hertog de RichcHeu heeft goedgevonden te g g "doen en te eifchen, «I g f" Wi#» WrxoV Af' rtf VA '/nn nnVf?r*fcraFfe 1^-HTnr> nipf dnar nb.<r p-roö- -T ,m vT.JG PP W s FI 1^1 1 «s w t J3 O fc rj Il'li -<U r: p "jd K, {u •cn <u aa P ba Z5Z -i> Ei •e. I .0 Wie weef Of'deze zoo onverwagteRttmp niet door nóg groo- gg tere en voor Cjjs niet minder verderflyke Onderheemiligeuge- oS K W volgdz'al worde,',Ten minften zouw het niet'ongegrond wee- M g s zen, als men b-Üuigt was voor een weezentlyk Beleg en Bombar- S fc, - 'QJ O Jg 7Q>. -g o,f»S b deering van de_n kant der llanoverfcn, zoo deze mogten'góed Z w G.Sfa vinden de Frahflen hier van daan te willen jaagen; Do'Ch al- c.c S b g fchoon de Zaaken tot dit uiterfte niet kwamen, is nogtans de J E I Koophandel dezer Stad in gevaar van gantfehte niette raaken. 'S C c. DerhalveniKhettenhoogften wenfehelykdat andereMogent- heeden hetb'-etig van deze Staden haare Itnvoondercn weïzul- g o len wiïlén ter Jiarte nëemen eensdeels om 'by de Kroon Vrank- 3 S'gtl ryk en de Hoven die met dezelve geallieerd zyn, door haare tuf- g g fchenfprgak te bewerken, dat deze Stad va^de Inkwartiering 2 I.SS'0 der Franfle Trouppes bevryd worden en als tan vrye Ryks- en S Ji J W B._ Hanzee-Stad ongehinderd blyven moge; en anderendeels omW a -§■£ g V by het Hof van Lenden ofte deszelfs Geallieerden zoo veelte [E g, L Sveëg te brengen dat de Stad uit haat dat de Franfië lrouppes p n tv;rö t—, C GJ O O T3 f— <g a-sSj 2- B M s O -dl ÖJrü rxJ. ii E Vo a E" 2 o s- rc ut r^-4 I-1 Q r N - «JTJ O SaX§n, worden de Gerngten, welke men bier sn elders verfpreid heeft omtrent zekere Veorflaagen, die tot herftelling van den q Vrede tuffchen zyne Poolfe Majt. ei» den Koning van PruiiTen zouden gedaan zyn, ten ecnemaai tegengefpropken, verklaaren- - dein tegendeel: Dat de Omftapdighecden dewelke rqen.daar 3 P y3 2 E M M A -A *A M A A«. AAI. JAM A-A Z, J .A f J I 1 I P Pi ,A Aft Cl_re2c °^,Jn 'van verhaald verzonnen enten eduemaalzohdergrondzyn Ljy "en dat de Koning hun Meefter nooitnaetniganderVergelyk k U g S pa "luifterenzal, darn het geen tot>grondflag heeft het volle en ge 42 -o &aj miAa TJ AA«ft.\ TA 4A A T C C! *-A A .AM JA V a>. M A A J>'M IT »A A ,,A A A 1. AA A* wL| O 4J f C—I W) H a rt rrt rufte Bezit van zyne Erf-Staaten de Vergoeding zoo voor het 2g"£>o C c in beflagheemen van zyne Revenuen als voor het Nadeel't",§.g<2 "welk zyne Poolfe Majt. door den Inval en bet Verblyf der2 5- mo s S| "Pruiflifche Trouppes in het keürvorftendom Saxen geleeden W '5 -S S J'5 2 2 "beeft. Ten opzigte van de Rus-Keyzerlyke Trouppes heeftmen tot 4j Tl "7 nog toe geen nadere berigten als dat dezelve den 14 dezer g 4^ Maand niet verre van Koningsbergen zyn. aangekomen. En va» E 2 ,g 8 je a Bres/au w ord gemeld dat de Koning van Pruiflen dooreen Cpu- -g 5 g 5 S ha S rier verwittigd zyndedat de Rtiffife Trouppes wederom den mqrfch na PruiiTen hkddeö aangenobmenaan de Commandan - - teii van de Trouppes en Land-Militie iu dat R?k bevél heeft af- gevaardigd, om by prpvific, tot dat zy Vaffterking krygen, eeni ge houbaare Steden te bezetten &7. V R A N K R Y K. grC-é S o Cl- U c o P ARYS de^j 27 January. De Graaft Clermont, aan wien de Ko- Sm g N c ning het gebied ovef deszelfs Leger in Duitfchland, in plaats van 'Je «/g 'E de* Maarfchalk de Richelieu heeftopgedraagehzal morgen 4 4 ïj vanhier vertrekken om dat gebied te aanvaarden zulfdhdedé S "2 E'r B"o.ü "H N Lieiitenaht-Generaals de Heeren de Contades en de Chevertc g -S-2 nevens dé piaaven de Guerchyen de St. Germayi onder hem =*5 3 commandeered. zn -S Het Plgfl der Operatien van den aanftaandefl Veldtogt is dp S g fe 2 gantfehandeferi voet geffchikt als datvan 't voorgaande Jaar: u ë.en Want dé vier en twyitig duizend MandeweHjlö onder het gebied ppg i ga .aiï O OD O a •CU a W éi' C OJ «a .2d, S ns 'v? bo o .3 o C ftA A ft, - g ±1 c oïu s S-S «2tp. pc i-H O .QhJ'. e. <u a> >,N c I. "U Si'=g '<<r M r; ^13. fe H C s vin den Prihs de Soubife liaan, zullen na Bobeemen tr.kken om zig aldaar by de Keyzerlyke Trouppes te voegen cn amDi- verfie aan den kant vgn Saxen te maalten; tervvyl het Legervan den Graaf de Clermont't welk ten tuinften tagtig duizend Man grg c (lork zal weezen, en in ttVee Corpfen verdeeld zal worden van 3 S g 2 de eene kant tegen de Öbfirvntiom-/lrmée en van de andere tegen 5^ hëtKeurvorftendom Brandenburg ageeren zalom niet alleen o de Operation, der Zweedfe Trouppes maar ook die van de Key- Jcli zérlyke enRyks- Armée te bégnnitigen Men isalomme bezig <J W v - -g ip N je ,c<. t A c 7. - j; -ü u SJ o 5_E ti Sa .0 p s P 'i cc B A B -c-» a, a a om de nodige Rècruten voor onzeRegimenten welke iii Duits- land^yn, re lieten, en in den Ètaasftoflii meer dan dertig duizend 5 Jé: S 2 Man gereed, om ophèteerftc bevel den marfch derwaards aan S - - O kb O bi} s. te nccnicn. E u g o -f, Het gérugt wildat in *t begih VfliiMaarteerftkomende een "3 C* g^. Poftery, met dewelke men de Brieven van buiten's Lands d.i reft g."§t:.S-5 Eu c w? T> a> o S- g i, So «--e- c 05 ftj «o 2 r; c K"s «<S fc-s g ""r S 5"^ •ï'-'ÏA a AMSTERDAM den eerfteii February. Heden zvn alhier do.or S— g j* S o g dén Wcl-Ed. Agtb. Oud-Raad tot ËUjlGERMEESTERF.'N de- a g o? 4 a zer Stad- verkooren en aangeftejd de Wei-Et}, Groot Agtb. H.ce- a. S e n 58 ren Mg. Gerard. Arnoud Flaflébar, Mr.G.errit Hppftl., Mr. I)apiei S~= S gj 5^0 de Dieft, zynde wvders als Pref font Burgernicefteryan deafgaan-. -s g s.'T'Sig S S o"§ dé Heeren b'yvcn cohtinuc cr.en de.Wel-Ed. Groot Agtb. Heer SP ^.gs 5 c-g.Si na de,zc Stad zal kunnen. Zénden aangelegt.zal wofden Schoon o 'S liet Publik zeer daarna verlangdbeeft egrer diergelyke Poftery, g p, o.£ ortdér dc Regeering van den Hertog van Orleans opgeregt, toen p-<£ - - lJ>- Weinig «f niet voldaan &C. NEDERLANDEN Mr. Pieter RendorpHger van Marquette £tc. Insgelyks zyn uit de.ov?rgekeycrdc^NOMIXfATIÊ, van fier- «so t» M "ss?ui'G 8» .2 46'? os h«" "j— Pctérfcn,.Thomas van Son, Mr; Pieter Harfing, Ml'. If:«cSwee- res, Jan Wynants, en Mr. .Jan van.Gcefelblyvende nevens de- jA Z 3 5 .2? 5 g •rr rnnrinnepten rot BreCiBeite SGHEE.PEN de W&i-Ed. Aztb. E X E v E ze continneefen tot BrefuUnt SCHEPPEN de Wél-Ed. Agtb. ■UT Agtb Wel ren dc van Sou Sn Mr. Jan vaQ Geefel &c. De Ëd. Heeren Bewindhebberen dergeBefaale GeOdirpyeer- de O. I. COMP. dezer Landen, hebben beflooten hunne gelvoo- ne Voorjaars-VERliOOPING op dè volgende dagen te bépaa- C "tv

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1