II ••iff? JmOO o p. - K 'g a g-g r- M, --- PJ 3 ,j q. lo 2 ,q jj Heer P/»o«, die reeds zedert twaalf Jaarc JV OW 3 g COS'S £amer Jer Enquerten is ge wccften de liter dt Mararddie voor ci jip-ts-jJ" 3- dezen Lid in de vierdemaar door de nieawe Schikking Lid in K gs S -> 3 ff 2 S ff ff de derde Kamer der Enqucften was in deze Kamer de waardig- Ks" O 2 3,3'113, re, ff held van Prelidénten bekleedeu. jh p)-* tl rl k CU 3 3 "2 c r re 3 K3 - Vermits de voorn. Heer de Corberon o vér zyri gedrag, 't welk g a* g »T hy nevens eeuige andere Prefidenten geduurende de Werkeloos- (T* r 3- 4 2 Lu! J mu Lat Daalamant aaniallra ntt aaC/alft riaittiflian ffai/ni - 3 3 O t/» £Ll sr 3 g heid van het Pari 3 9 S is, gehouden 'arlqmen heeft, V entdewelke op deszelfs Dcmiffien gevolgd Vergiffenis by h'ct Doorl. Geregts-Hoflfeeft. 55 55 gCS-flo"? ^3 ffr verzogt, is zulks op de Regifters aangeteekend &c &S S re O NQöJ ju 8 r» '>LW£ L-, u-v sr •f'l tfre o o ff3* NEDERLANDEN. ..w AMSTERDAM den 30 January. In Engeland was vrygegee- Sïf. 213, J3 ~3 3 3 ven niet Schip en Lading hetSchip van Jan Gerrits,uitde Haven o t,c S?<"™ x- 3 van OrientnaMiddelburggedeilineerd. tu JJ t) fl B d e Cj r u ,1a 'AH.nL, tiftr ffanprilTnapS I,c CmH»», t, .t e tlfl« Rftltl-SpSnY' a f ®K - .5 b-*33 3 3 3 S S-ïï r5 CfQ \4 Cu O In de Corunha was gearriveerd Jac. Sybrands van Bourdeaüx; <op Zuidvaal by Pelworm was in goedenftaat ingeloopen Booy 1 S n 2,'padfen, van hier tiaar Hoefcm gaandete Bourdeaux Fokke 2 Tjeerds de Ruyter van Honfleur&c. N O TI F IC A TI 1E 1= pa ff.» S 2 De Ed. Heeren Bewindhebbers van de Generaalt GeoKrtyeerJe o B - - - m 2 3 s S s- 3» Tadfen ?o>% S S-R -• £S'*3 Ou f» 03- 3 75 3 S ff ris 3 ÜÏM_ - 3, "2 4 ff OOST-INDISCHE COMPAGNIE ter Kamen binnen AMSTER- DAM notiikeeren en verzoeken by dezen alle Participanten in n S, 3-° cu 3-.1 O g*3 7 5 55; 3 de gemelde Kamer, dat Haar .Ed. opDingsdag den 7 February S 3 ïLi Vjgo"^ oS-S" dezes loopenden Jaarsi758, des ogients ten half elf uuren zul- §•§51» 2^0 o 3 lerigeiieven te compareeren op hetOoft-Indifche Huis alhier, 5 3 5. óm in conformiteit van tvHroy ,-Ampliatie en nadere Interpve- X?e*§'3,S 3^2 S tatie en Continuatie van dien te helpen Procedeeren tot het be- >-*• "P -t Cr .z. ip-,.11 ri_t» ~rTJ F J 00 «3 a 3 o w 3 t 3 a. o.3 |S&3EL.8:s,8*st &ïliaS5;<» !I§ 3^ O er* O s» E, r£ x H 5. o o e O V? 5 t> q!" 5 >-3 O L O- 'i ba' •o o 23 73 '2 O Tf 5 O 5 O g P.a 3 3 a 'die qualiteit zullen blyven fungfceren: En eindelyk zullen daSchuld, kan niet nalaaten regtjnaatige Bekommering te verwek- JaareH .Preüdcnt in de derde ken, wegensde uitgeftrtktheid vaade Coddelyke .Oordeelen, wanrveèr die eens op Aarde zyn. De ondevvinding derhalven van de Goddefyke Befcherming zoo genadig aan ons bewezenzoo weinig doof ons verdiend, ca daar van wy zoo ligtelyk beroofd zouden kunnen wordenheeft ons betvoogen onyiit te tchryven een algemeeneDANK- VAST* en BEDE-DAG over alle de Geünieerde Provinciën geafl'o- cieerde Landfdiappen, Steden er. Leden van dien^ tegen WoensC dag den 2 2 February, om ten zekven dageinallede Kexkenodezer Lartden den,Regeerder der Waerf ldin wiens hand het Lot van alle Volïeerén en de opperfte Bellelling van al 't Ondermaan-' fe is, en die na zyneRegtvaardigheiden Goedheid Vrede en Oor log Voorfpoed en Tegenfpoed befchiktom de Inwoonders der Aarde se zeegenen of tekailyden, aan te roepen en grootte maaken, om zyn.opperfte Heerfchappy te erkennenom Hem te looven en te da'nkeri vöor de Zeegeningen die wy genieten en ons zelve ypor Hem te verneederenondereen boetvaardig ge voelen van de Oordeelen die onze Ongeregtighee.dcn al te vee4 reeilen geeven te vreezenin het byzonder om die onver diende Genade die ons by het genot van Vryheid en Vrcedei en dc bezitting van onze zuivere en Heilige Godsdienft heeft be waard daar de Onheilen vgn den Ooijog in andere Landen d« overhand hebben 'genoomen aan te bidden om met opregtig* heid-de Zonden die ons de GoddelykeGunft Zoo onwaardig maa ken, te belydep, om de Vergiffenis daar van, te fmeekeninden Naame dés Heèi'en Jefu Ghrifti tè geïyk met de GoddelykeBy- ftand tot daadelyke Vcrbeeteringen Bekeering, x>m te bidden om dc ophouding van alle de Onheilenwaar onder wy nog zugten inzonderheid de fterfte onder hetRundvee, en om de continuatie Van de Goddelyke Goedertierendheid en Befcher ming in hetbewaaren van.ónze RuftVryheid en Onafhahke» lykheid: En terwyl de Inwoonders dezer Landen de Goddelyke Goed heid en Befcherming ovier haar Vaderland afbidden behooren dezelve haare Gebeeden aan den Hemel ook op te draagen voor de Overigheid onder welker Btftiering zyde Zegeningen van Vryheid en Vreede genieten dat haare Perfoonen en Raadfla- gen gezeegend mogen weezen en dat een Geeft van Wysbeid en Voorzigtigheid ,'Moed en Standvaftigheid alle haare Deübera- tienmogebeftieren ten einde haare pogingen tot bevordering van het 'Welzyn van den Staat met een gélukkigen uitflag be kroond mogen worden DaaV'benevens^ook voör den Perfoolt en öpvoeding van Zyne DpprWchfigfte Hoogheidden Heere Prince Erf-Stadhouderdat dfe'Goddélylce Voorzienigheid over Hem geftadig moge waaken errdatHy verrykt wordende mét alle de hoedanigheeden, die een groot en goéd Prins nitrnaaken, zvn naam te zyner tvd roemrugtig moge wórden doör zobda- f|lge Deugden als eèn Volk gelukkig kunnen maaken Aïs mede inzonderheid voor Haare Koninglyke Hoogheid de Vrouwe Gouvernantedat dé hand des Allerhoogften Haare dagenmoge verlengen, en Haar Leven meer en meer doen dierbaar worden voor de Ingezeetenen van hef Eanddat Haar Beftiering m et dc gelukkigfte uitkomfteri agfervo^gd moge' wórden en dat Zy in een hoogen Ouderdonr met blydfchitp' moge aanfehouwen de heilzaame Vrugten van Haare Adrtiipiftratreen ré gëlyk niet Haar DoórluchtigfteNageflagt de Liefdé en het Vertrouwen van egrtjÈalukkig Volk ondervinden. S S.% K noemen van een tripel Getal gequalificeerde PjérfoonenHoofd- n K« 2---^W?2,3o*ë participanten weezende om dgar uit te fuppleeren een vacee- 3 S «J g*® 5 c. rende Btrwindhebbcrs-plaats i« devoorgem. Kamer &c. 5' H 2 ra is SS. 3 r g g 's GRAVENHAGE .den 31 January. De Heeren Staaten van re 5-1. H n S.M 2 7^3 Holland en Weft-Fxiesiandzyn heden vergadetd-^"'Dé Veldmaar- S 3 i '5: n 3 Q ci.31" zt o »o »-j Q- G 3 22 91 11„9®—. zyn met den Heer de Kempenaar, prèfidcerende ter Vergaderin- c s O g 2 3. ge van de Staaten Generaal wegens de Provincie Frieslandin 2 - 3 S 2' gefprek geweeft. go.ï Z3' S "Xe-3 rioiiana en w eii-r.i icbiHiiu/-.yii mcucu o o 3 fchalk Hertog van Brunswyk-Wojirenbuttellieeft nevens Leden ^re - van Staat m€t Haare Koninglyke Hoogheid de Prinqes GOU- G s 3* 3 T VERNANTE geconfereerd. Eenige buitenlandfe_4fgezanten ^.2 5,'p. 3 Zyn met den Heer de Kempenaar re S> De BRIEF van Uitfchryving van den algemeénen DApIK- VAST- en BEDE-DAG dewelke dooi I/aar lltog-Mcg- de Heeren STAATEN GENERAAL na de refpeftrve Provinciën is verzonden, luid als volgd: Ij^jEzelve aanbiddelyke Voorzienigheid die dezeRepublikyan S g 3 re 3 S*- M J 3 2^3 3 2 21 2 a- deszelfs eerfte Opkomft door zoo veel wonderbaare Teéke- uen van Gunft en Befcherming boven anderen heeft onderfchei- den, heeft die Gunit en Befcherming op zoo een zigtbaare wyze, w re o geduurende het laatft afgeloopen Jaarby aanhouding aan ons 3 getoond, dat geen Reedenen aan een dankbaar Volk kunnen ontbreekenom zig met Lof en Erkentenis ter neder te werpen 3. voor den Thïoon des Allerhoogften, Terwv! het vuur van den Oorlog in nabiiurige Landen en Staa- 2 ten aan het branden is gewyeft meteen hevigheid, diegenoeg- 3 zaam al hetgeen wy in de Gefchied.eniffen van onzep tyd leezen te boven gaat, en tenvyl de ontzagchelyke Vereenigingen van Europeëfche Magten in dit ongélukkig Gefchil deelhebbende, niet dan al te veel reden hebben gegeeven om te vreezert vQof de-Uitbreiding en .Gevolgen van deZe Vyandelvke Beweegingen, g* s- |l 5- 3 is deze Republik onder.de fchaduw van een gunftige Voorzie- j^3 s re re Sj-i nigheid ongemoeid gebleeven, en hekben deszelfs Inwoonders, T, S' S» S-'S.I-1 s, onder de behoeding'van billyke Wetten,, dc onwpardeevlyke re i,t« 5' ^5 - a 8 Zeegeningen van Vryheid en Vreede,'en het ongeftoord bezit E>'ï. van haare Regten en Voordeelen, zboBurgerlyke alsGodsdien- V" re I- re C- 3 21" 3 ftige mogen genieten. Indien het gezigt van deze byzondere O© 2 2 ia 2 *s -'5-13 Goedertierendheid van den Hemel bekwaam is, om de hartelyk- 9 8 a s T- a J cc fte Gevoelens van erkentenis op te wekken, en de kragfigfte uit- (Sj - - - M - rê n r- I® o drukkingen van Lof en Dankzegging van-ons vorderd"zoo kan 0 o 2 s V |i 1 1 f k men ter zeiver tyd nierontkefineti dat de overweeging van het wg'£>o're s|« 8 o hnwaardig beantwoorden aan zoo vee! Goedheid,en van derZon- w o frjfe'g 8 "B den en Overtreedingen, welker getal en verzwaaringen ddgelyks •ö's'g n Sv'jf vermeerderen, ons behoord te leiden, ombns zelve te vérneéde- <3 5- <5 a S- ren in dë diepfte Boefvaavdigheid enBerouw, voor deitRegter- 3 3 PU 2 re re o 3 .o- 3 3 ^35 O1^' -* ftoel van dieUod, die de Vclkerenbordceld. ff S* g So 5.«{ "9 3 Deze Verneedering is te meergevoegelyk.in den tegëfiwoor- m g t s R dlgen tvd,-daar wy niet weeten, wanneer, nog waar de opgehée- 5^ >>to 1.1"^ o* ven hand van een kaftyde'nde Voorzienigheid zal goedvinden gg.^o_|'^r|re:5-re|c:de beroeringen van den Oorlog te doen ophoudenen een ejn'de 2 3 3- PS3 a 3 re 2 te maaken van de Verwoeftingendie wy rondsomme zien aan- 2. ?P^2|§re3» regten. Een overtuiging van d R1 a* 3' S 71 5 ^-3 fchelyke Zaaken, gevoegd by Eiiidèh'k béhoöreit wy onzé hartélykfte Gebeeden aan God Almagtig óp'te offeren voor defgoteilantfchè Kerken door da. gantfche Waerelddat Hy op z'yn tvd een einde wil, maaltén van Sftperftitïe én Vervolgingen de'Kragt en Invloed van waara Godsdienft vermeerderen onder alle diegcenen, die daar van Belydenis doen En byzonder dat Hy de Kerken in ojis Vader land wil zegenen en den arbeid van dérzelver Léegaaren oVerf' vloedig maaken in het voortbrengen van Godvrugt én Regt- vaardigheid Liefde en Eendragten alle Chriftelyke Deugden Alles tot Grootmaakinge van des Heeren AHerheiligfte Naam» voortplanting en aanwas van de waare Chriftelyke Gereformeer- -de Religie, confervatie van onze diergekogte Vryheiden onzer aller Zielen Zaligheid. Wy verzoeken derhalven dat Edel Mogende dezèn DANK- VAST- en BEDE-DAG tegens Woensdag den twee en twintig- ften February eerftkomende, akjmme tydelyk willen doenpu- hliceerenferplaatfe daar men gewoon is zobdaanige Publicatie te doen, en daar benevens ftriélelyk te verbieden, ook mét.ter daad te doen ophouden allerley Handwerk en Nëeringe mits gaders hétTappéh,'Kaatfen,Balf!aan, en diergelykeExereitie.n, op dax dit goed en heilzaam Voorneemen dnor geen'onbehoor- lykhe'dengetiirbeert mogé worden; doende hiervan mede ad- 3^2 g-igi'fi-'5-5 regten. Een overtuiging vart de onftandvaftigheid van de Men- vertentie aan de Walfche en En igelfch igende. e Kerken inUEd-Mpg. 2 <*c -•?» 3 fftj O TP 3'^ M a hJi -re- a, -> re -re re S' W ?Do Dykgraafen Iletmraaien van de Vier S!mbagls-t older geleegen onder ESSE LICKEP^WOUDE DER AAR OUTSHOORN enTvYN" o J 3. SATERWOUDE 7yn van ineening op Woensdag den i5Febrnaryi758 's namiddags ten twee uuren inhetRegthuystotOuts- 3 C. Z re I, 3 5 >1 9 6. hoörn,tedoen veilen en verkopgneen liegt,fterk en Inden Jaare. f741 nieuw getimmerde agfkante Schep^d WIND-W ATERMOO- ftaande op gemelde vier Ambagts-Polder, aan de Braaffgm-Meér, en aidaar'getéekertd met Nó. 8ënde Hat mei al het gaande -> 3 K> 3 ^co o a* N 1 *re Werk daar aan behoorende, uitgezonderd de Roeden en Zeilen,ftaande ook geer geleegen om tc Water vervoert té kunnen worden. n S.ï3^-< Alledegeene, die eenige Aélicn ofte Pretenfien vermeenen té hebben ten laften van den infolvéhten Boedel van ]acobusyaa 4* 2?.n" §^3§22»^93 FtMe, geweezene Apotbeoargewoond hebbende aan de laage zyde van den Rhyn onder den Ambsgte van Aardlanderveen wór- §-= re*2l! 2s 3 3 «re den verzogt dezelve op en aan te geeven ter Stcrctarye van Aardlanderveen voornoemtvoor of uftterlyk op den eerften Maart 5^ 3. 2,^5;» re's. 1758, op welke dag door de Cuvatéuren van denzelven Boedel voorH. H. Scheepenen van denzelven Ambagte behoorlyke Ree- 3 o qLj I'? O 5, kening endc Verantwoording zal worden gedaanten welken tydeeen ieder derCrediteurenC,des begcerend|i(Oaldaar,prefentzal "3 3* 2 3 cn G a" s? 2*2 kunnen zyn. Zullende de Prsferentie deszelven Boedels-veertien dagen na dezelve tyd'gèhauden Worden, g 2 o. 3 g gO» n o jan Wils Makelaar j zalopHeden, Woensdag-den eerften February, Vavondsten suüren, -te Amfterdatii in de Neain de-Bfal5ikö - Osfq 3 3 ri Grond verkopen een partv WEST-INDIES CAT OEN, leggende als by Notitie (Iaat aangewezen en Heden te zien ztu,. 3 S8 ^5 2 3. - - - - - - ^'«UabOiiajdttBÉl P»> -t 3 v re N Oa pj 5; x 2.rt -<t 3 >r 5; s-s d -( 3 reF* a 3'! G tf r 71 3 3 G 2 re re re rj o-3?53Z 3 3 S S s-r s»a w fji OB s 2 O c £.5's*£.^ o I'S re regs ïs-RSSs •c- n O P ,^45. AnthonyLeiturgeonénPieter vandcrMeulen Makelaars, zulienop Woen's.dag den isFehniafyte Amfterdam indeMqpty ^3 's morgens laaten bezien, en 's namiddags ten 4 uuren verkopen^een fchnone party gemaakte JUWEELEN,loffe DIAMANTEN» VPAARLEN, enecnigéCouleurdeSTEENEN: Volgens Notitie in tyds by de Makelaars 'te bekomen. 5 re* 3 5, Een welbeklante LAKEN-WINKEL te Kóóp enhetlIUYS daar by te Huur, in 't beft van de Stad Amfterdamte bevraagètfb# S 2 a. de MakelaarSartb. Sligtenbtrfi,woóndindeBujte-Bantemerftraat. Uit de hand te Koop omtrent" 350 zwaare opgaande WlLLIGÈ BOOMENftaandelangs deilDyk aan de Haven van Stryena. 3 Jre g Te bevraagen by Cemmer Dtrxzc van beyk aldaar. 1 3 «2.0 Te Rotterdam by J. J. R. it Bud, w.ootüende in de Breedf Kerkfttaat» zyn te bdc0tnen4llerban.de footien vSih Smbandfe-KANT' n 2.S" TEN en BORDUURSELSals ookopregte Neapolifehe Viool-en Bas-SNAARÊN,van den beften Fabricateur, tot civile Pryzjn. !- c 3 By J.v.CLARESTEIN te Amft .op de Heilige Weg» is te bekomenAlgemeens Duitfe Ryks-eü Nedcrl.POST-BODE, medebren- •5' S' 5L W g gende al het merkwaardigfte Staat- en Oorlog-Nieuws ,Zoó in als buitén Europa voorgevallenbok een korte Belch ry ving vanher 2 2 DUITSE RYK en andere Landenen Steden» 4de Stukje 3 St. Dit Stukje,waar in onder ieder Land het .Nieuws verhandeld en kort- "(S'd 3 beredeneerd-is, vind tirén onder veeleNieuwigheedeneehfraayberymd ONZEVADER door de Pruifflle Ondefdaanen, öpgêdra- 4 S ffg gen aan haaren Koning en Keurv. FREDERIK DE GROO TE nevens eeh menigte nuttelyke Zaakep, Lyften van tn ladinMeggen* 8 3 ff de Schepen, van verkógte Obl igatiert &e-.; dit Werk word om de iqdagen very-ojgd. Van het ifte Stukje 'Zynnog dériige te bekomen. 3- 3 3 Den Konft-Schileler'Tfooft van Grocnéiidoelen-, maakt buitengeWóoft ^o'èdkoop en extra fhtaye gefchilderde KAMER-BE-1 I5 S |1 3 HANGSELSalle foortetl zoo Bloemen ert Ornamenten als Landfchappen Beelden enz.maakt ook foorten tegens natte Muit» «T 2 ren ftaat daar voor in, die verrotten te vernieuwen, fcoopiiedeii» Winkeliers en Parti&llieren bédieffet hyHie gediend geliefd te gSoCzyn» kan 's Maandags Namiddag en Zatui-dags den geheele Dag^onder fout by hem zien, Buitenlieden alle Dag: Woondopdë '4 Overtoómfe We», omtrent Halflfffgen, iri de drit Bramen, naaftde Maasftrooifl buiten Amfterdam. Te Lejdetl by ANTHONY öe ICLQRPËit óp de Br^edeftraat. Den eerften February 175-8. ~ien Dy AH 1 huh 1 de RLWH U» op vac- uivrwubui dat.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 2