LEYDSE *:4 II IÜJI S I L E Z I E N, AM 7fS. T* OPPELWODEin het Vorftendom Munfttrberg den 28 December- Dezer dagen zyn drie duizend Man Hongaars Voetvolk door Nimtfch gepafleerd die volgens de eige Bekenténis van de daarby zynde Officieren het Over- fchottJitffiaakten van tien Regimenten. DUITSLAND en aangrenzende Ryken. WEENEN den r3 January. Dezer dagen is de Heer de Bec- ftcf, die zedert cenigen tyd deZaaken derKeyzerinne vange- fieel Rusland by het Franffe Hof heeft waargcnoomen, van Parys alhier gearriveerd om na Petersburg te keeren van waar men Zdtere ty'ding gekreegen heeftdat Haare Rus-Keyzerl. Majt. zonder eenige de minfte Voorbehoudihg getreeden is. tot het üïtACTAAT't welk tuflchen dit IJefdén Koning van Vrank- ryk'ende Kroon Zweeden is gpflooten. Heden is de Lt. Generaal Prins Lodewyk van Wurtenberg uit het Hoofd-Kwartier Van ons Leger in BoheeWn alhier aange komen. Men Verwagt eerftdaags dePruiffifche Commilfariflen «m dé Artikelen van het CART ELL ter uitlee vering van de we- derzydfe Krygsgevangenen te reguleeren. Men verneemtdat de Keyzerl. Generaal Baron vafi Gcmmin- gen meteen talryk Corpsonderzyu Gebiedden marfch heeft aingenoomen om de Pruiffifchen niet alleen uit Tr-oppau en Ja- gerendorfma^r ook uit geheel Ooflentyks-Silezèm té verjaagen. BERLYN den 24. January. Nadien eenige Kreitzen van het -jluitfe Ryk ten opzigte van des Konings Trouppes eenige Klag- len hebben ingebragt, heeft zyne Majt. daar op doen an woor den "Dat deze Kreitzen zig zelfs in het Gevalt over't welke "zyklaagen,gefteld hebben, door dien zy de htih aangeboode Onzydigheid hebben van de handgeweczen en tothetoog- "merléem SILEZ1EN te heroveren medewerken waardoor zy het TRACTAAT van breiden,'t wélk door het Duitfe Corps "geguarandeerdis,gefchonden hebben Dat zy zig derhatven "om de Vergoeding van het geleeden nadeel by het Hof van Weenen moeiten adreftceren &c. BERLYN den 24 January. Heden, zjjide cte G,eboorte-Ver- jaaring van den Koping onzen Souvérai.idie in bet 4/fte jaar van zynen ouderdom getreeden is zal hét Hof in groot Gala wepzen. In de voorieede week is de Kon inglyke Opper-Ei nan- tie-Raad Heer van Hagen van Magdeburg hier aangekomeu. In particuliere Brieven van BRIEG in Silezien word in dato 30December hjt volgende gefchreeven "Het tegenwoordig verftreeken Jaar is ten ópz'igte van ons Hzeer merkwaardig geweeft: Van 'tbegih af tot h.etmidden vgn ."'t Jaar ondervonden wy niets van de Ongemakken des Oor- "logs: Deze Stad (Britg*) was een groot Magazyn; Haare For tificatiën wierden verbieterd en met veel duizend Paliflaaden "voorzien. Na dat SCHWEIDNITZ door de Ooftenrykers veroverd "was, fchcen niets natuiplykerte zyu, alsdat NÊISSofook wel "deze Stad BRIEG aan de beurt leggen zouw om door de Qo- "ftenrykfe Wapenen aangcraft te .worden; Doch den Hemel "fchiktc het gantfeh anders, én de groote Vyandlyke Magt wemlde zig tegen de kleine Arnidé onder het gebied van den'. *Hertog van Bevern by Breüau, omtrent zeven Mylen van hier "Wy konden het kanonneeren by deAftie, ftic toen voorviel, gantfeh duidelyk hoorenDe kleine Pruiffiiche Armee dwong "in der daad den Vyand om te wyken,ipaar zag zig eyenwel door de zeer groote Overmagt genoodzaakt om den volgenden dag "door Breflau heen,en op de Poolfe zyde van de Rivier de Oder na Glogau te trekken. "Kort daarop volgde de Overgaaf van BRESLAUen toen "vei wagteden wy dnaglyks een Onweer 't geen over onze Sta-d "zDu'wuitbarften. Wv waren in gevalv^n een Blequadt met Le- "vensmiddelen voor eenige Maanden lang voorzien doch fte "Vyandcn hadden een ander Oogmerk want volgens zekere "én geloofivaardigeBerigtep waren zy vOorneemens om BRIEG, "niet opoffering van eenige honderd Panduuren en Croaten 'des nagts tuffchen den.5 en 6 December ftormehderhand in te "itacmen en te doen plnhderen Wy hadden égter op dien tyd geen hef minflyjigterdenken op zdodanig'en Aanflagén. dus "bleeven wy door des Hemels Goedheid bcvryd van de groote "Bekommernis die wy anders zouden gehad hebhen Het be- "haagde God door zynen byftand een zoo yffely'k Voorneeifien "tot onzebehoudeniffe te verydelen'. Wy waren van Breslau afgefneeden,, en kotiden van dien "kant géén tyding ter waereldkrygen Óantfch ónverwagten wel op den 5 December des namiddags hoorden wy een ver- bfchrikkelyk Gedruis uit het Kanon 't geen deed denken dat me Koning met zyn Leger aangekomen was. "Den 7 vernamen wy met een onuitfpreekelyke Vreugde dat "it Allerhoogfte den honing en het gantfcheLand dqor zvne "ilvermoqgende Hulpe gezeegend had: Dus wierd de Over- rompcling van BRIEG, waar toe de Vyanden het Ontwerp ge- "fmeed hadden doör een geweldige Slag eensklaps te leur ge- "ftcld. Dc Ooftènrykfe Trouppes, die te Ohlaii. le'ggcride twee "Mylen van hier, reeds verzameld waren, moefteti opeen fpoe- dig heenkomen denkendoch vervielen onder het vlugten br "duizenden inde Magt van hu4nèVyarrden,die hen vervolgden. "Toen kwam ons tor ooren, 't geen wy nooit zouden hebben "binnen gelooven, dat het eenigftïDoolwit, waarom dc Ooftén. 'rykers hunne Retranchementen verlaaten hadden hier in be tond om den Roem fe verwerven van den Koning van "Pruiflen metdeszelfs WAGTv«« PARADE ff jvant ditwasdè l'oaam 't vcelk de Vyanden aan zyn Leger gaven op te ligten V gevang n^iaffreslantewoerin, en qjdaar ten opzigte van dien 'worft de Ordres van 't Ilof nan Weenen af tcwagteir: Maar "die klajjfr PARADE- WAGT was de Hamer, waar roede 'Va C r1 -}. 44 V e 2 r Q1 I si Mt 33. •»S r««^10 N -v. 4* 1—4 \J WM OO C O O 0 K3 WforisdiigTt C'püirant. v S H 'St-? c Q c 1. .«j r S .C4 5 C SS v£- r- vS - «i v ^-.s'2 "het den Héere der Hcirfchaaren behaagde de Vyanden te ver- m 1o-,« £"38.0 jig Üaanen te verftroojen Het gaat alle Geloof te buiten, en nog- c tans is bet waar, dat de Koning meer dan veertig JuizéndMan «S 5 a 5:3 Het Garnizoen van Breslau daar by geréeltend gevangen, ge- g15 «-'g "g g-'g •g,'^ "kréegen heet;;, van ivelk getal zig ruim twet du'izeod Man al- P g -5 "hierteBriegbevihden. -»»*•-«-" -s"-" Unt- i e «i oniTi/» i'L' f I v Ir 1 woordig tnoctcn uitilmn aJs Scbivtidnitziïr&üau en nijffchieaO'p2* c ook Licgnttz. G R O O T-B R I T T A N N E N. LONDEN den 24 January. Heden heeft de Koning een iiiili- taire Promotie gedaan eii benoemd tot <■3 B~. E-a'2 s 15 Si. c v -o je 2 8.C ïq c< - |SïSa 1—^' •"r> Lhutcitcinz-GfMi-aali James Cochran John Brown en Peregrine -u g - - - y f 5cS ÖJ «54 5 f? W -e w LafcellesEl'qfs. den Ridder John Bruce Hope, John Tol liot15 T ray, Graaf George Sackvifk*de Gfaaven William van An cram en William t: ft van Harrington en Hugh Warburton, Efqr. En tot o so c Géneraal Majors George BoicaweuEfq'ï. den Graaf Thomas ~Z v| van Effingham 1ja"J n c a Den 20 dezer Maand hebben dè Gtmcentensin Commitfé, be- O -2 U S halven.de honderd duizend P. St. voor d'e Hatfo.verfe Armee, p 'C <54 5»; O i. e O cj u~ 1 22441, P. St. 3'5eh. 8P: voor de ordinaire Koften der Marine'en «4 - e J 3 dê halve Soldy der Zee-RHficickenwyde'rs tien duizcnjV. iir. voor J het Hofpitaal te Ortfpörttien dnitendP. St. voor dattc Plymouth -e eAHtndulztndV.Su voor betIlofpitaalte Greenwich toégeftaan,02 en deze Rcfoltitien zyn giftcr in liet Huis goedgekeurd. e S-^ Het öorlogfchip tbt Torbay heeft hetSehip ia f iétoire vairMiffi1 g. S ^."2 'Z c y 4; ca Fippina-Rochellegaande,itmagtigden tellfraconibeopgebragt. cZ u "5- «I^a 8 ës-Sè - - 7!^ 0;.., £"3 liet Öoriogfchip tbe IJ»/Vtfr»rjsTnet het Franffe Opriogfchip filer- fc iiiióiie, 't welk door het zelvtbethagtigdis, te Plymouth aangeko- 5 m <•3^-5" -- V". SL,-a^p,'a .si 2s£rsj men. Hét vërmeeftcrd« Franffe Schip iat'irme^ van St. Domingo, is in de Haren van Waterford gezonken en de klehfeFianffe Kaaper geftrand. bc Óorlogfchepen tbe Captain the Diana en the Trial Sloep Zyn uit buinsn'sde'Weft-Ijndicn en het Oorlogfchip téeïV««rismetde T Traiifphéf-Schepen en de Knopvaardy-Vloot na Portsniouth-on- y der. zeil gegaanalwaar den 21 dezep agtlen Schepen zoo van c S o 8 S «51 S w "c\ Smirna 41s uit verfcheideHavens in de Middelandfe Zee eh van 8 S 5 2 2 St. Criiz zyn aangekomen, Op.de Theems zyn gearriveerd de J= 1» 4$ ,2 3 Va O ts. Smith,Mackferlin,.Thompfon, Corney en Eyers,alle vyf .5 g 0 «j< Petersburg te Leith Kapt. Orrock van Rotterdam te 5 S- S -g S Kants van Petersburg te Leith i^ipt Nieuw-York Kapt. Reven van Amfterdam étc'. VRAN KRYK PARYS den 27 January, tie Kayzerin van geheel Rusland heeft den Koning verzoet ó«h Peter te wiUen w'eczen overdc ^.s g Princes, van dewelke de Gr'oot-Vorftin onlangs in het lVaaqi- S-£ «osfi L: - o o W Is bt^H C ^3 O J= 5 0 - fe -r er, PsMfW -0 /V S3 .0 o cL! "L> rCJ fe fp W rC - u c -- L. Of V ■w>.a 53 oG 'f-' S/> 'r~i V O 3 2 v PHI fcuC^S Dat hem is ter hand gekomen ecuGèlchrjft in lamo.te o c tiVAvrp trp^vni't adn'i liArifriiJr.n Lff {pnïlf />ptt Wl/inrla- U rö tJEt Hof géziénhebbende hetRequéft van den Procureur Ge- •aa neraal desKonipgs, behelzende Auxerre gedruktaan 't hoofd van het welke ftaat een Mande- JJ ment van den Bijfchop van ijluxerre. tot bét vejïigen van ten' Broefférfibap E t. o to cv r>^ O 15 bx jz C2 U !~a cd t_4 rCa fe 3 -- P' o I 2" V c 2 O 0 Ci M S e o .E -s vaii eenige Broèdevfchap of JVlaatfchappy te dulden ten zyde» Vefliging van dezelve door opene ftrieven in lt Parlement gé: i 2". Sfia r" nienten van 't Hof vermeld liaan de gem.Broederfchap of c* "Maatfchappvnierpiihliktcoeffenèn. &O0ISUET&C. Si o 'De K dezen Requeftn BontinDeken in.de eevfte Kamer dcrRequêtten ,ecne e tnamis- g -v a g 9 fie van Preiidentip dezelfdë Kamer ópgedraagen ga den Heer 0 TJS tS8? S^'8 de Eivol, die voor de-zen Lid in de eerfte Kamer dér Enqiieftcn gc- weeft f>, tot tweeden Preftdent in de voorn. Kamer dei' Reques- g ten béftswid. Wyders zyn dc Ilccrcn ié Moint, Lid in de vierde 2 O t"1 3. 5. i rt O C J2 V 44 e: 'O :J C 44 (j JE oL n ^at«tnVs*s ■l&iiS&f&totoeL. „gt I ai W.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1