LEYDSE R U S L A N D. p O O L E - N. DUITSLAND en aangrenzende Ryken. VRANK R YR g|£| ëfl! g|Jf A*. 17j8. IGA den eeriien January. Gcduurende het voorgaande Jaar zyn alhier ingekomen 1635 Lad eo 3 Ton Spaans en 3959 Lad 8 Ton Frans Zout; Daartegen zyn de volgen- de rupwe Waaren uitgevoerd, te weeten naar HÓLLAND 16214:15 en 1 half Reinhennip; 7016:41 Pas- hennip64en I half Pater nofter Vlas5:12 en 1 half Heili gen eu Marienburger-Vlas 43 7 Rofiets en drie band Vlas 4642 19èn r half Ters en 1118 Vlashecde. ENGELAND 11738 19 en I half Reinhennfp 1567:6001 half Pashennip; 12889:19 en J half Pater nofter Vlas; 444:19 Heiligen en Marienburger-Vlas; 2360:14 Rofiets en drie band dito; en9ö:4Ters. VRANKRYK678 3 et I half Reinhennip1153 iqPashen- bip; en 15: 19Pater noller Vlas. SPANJEN 3791en 1 half Reinhennip; 1923 Pashennip326: li Pater nofter Vlas; 74:1 en I half Heil. en Marienburfccr Vlas; -ii2o: 8 en 1 half Rofiets en 3 band Vlas en 14719 Ters. PORTUGAL657: 3 en; 1 half Pashennip147:11 en 1 half Pater nofter Vlas2:14 en 1 half Heib'en Marienburger- Vlas 6214 Rofiets en drie band Vlasen 44219 Ters. OOST -ZEE 8411 4 Reinhennip5595: 3en 1 half Pashen- nip, 3534:11 en 1 half Patet nofter Vlas 207: 8 en 1 half Heili gen «11 Marienburger-Vlas; 80439 Rofiets en drie band Vlas 1921aTc»,en42912 Vlasheede. WARSCHAU den 17 January. Met verfcheide Couriers, die zedert eenige dagen hier aangekomen zyn heeft men tyding gekreegen Dat deRuffifche Generaal Fenner met een Colom van zyn Leger na den kant van Koningsbergen is komen nade- renen dat de>GeneraalRomanzoffmet een tweede Colom op marfch gegaan isom door Courland en Samogitien deeerft- genu te volgen. Deze evengem. tyding geeft aanhet Hof zeerveel genoegen, waar by nog komtdat de Hoven van Weenen, Rusland, Vrank- ryken Zweeden dooreen nieuw TraiSaatde Verbintenifien, die tuflehen dezelve gemaakt zynvernieuwd hebben. BERLYN den 19 January. Men weet hier alle de tydingen, die wegens den weder ondernoomen marfch van de Ruften na Koningsbergen verfpreid worden Zelfs wil men niet tegen- fyreeken, 't geen de BrieverivanDantzig verzekeren, dat naa- mtnttyk een groot gedeelte van de Ruffifche Armée digtby KO NINGSBERGEN aangekomen is; als mede niet, 't geen ge- fchreeven word van de noodzaakelykheidwaar in zig het Gar nizoen aldaar mogt hebben kunnen bevinden, om die Hoofd- ■Stad van Pruiften te ontruimenOndertuftchen fchyiït het niet dat men dien aangaande in groftte ongeruitheid isen het geeft niet weinig oplettendheiddat de Groot-Brittannifche Minifter de Heer Keith, toen hy Woensdag van hior vertrok, al lagchende gezegt heeft: [Ik hoop dat dé Kozakken complaifant genoeg zul len wee/.cnom my in myne Reis niet te hinderen.] Men fpreckt tegenwoordig zeef veel van een gcregtelyke Pro cedure die begonnen zouw zyft tegen eenige Officieren Gene raal van onze Armée ter gelegenheid van hetbc-magtigen van fercslau, en uit hoofde van Zekere Omftandigheeden die Zoo 'voor als na de brtugte Aftie van den 5 December gebeurd zyn. v r" 'X L-, I i 1:54.2|«ïï£ 1 3 5 - .SC n C re.; £4; -3 S-L<*y-i3 Maandag iê Cbu'raiit. ■zz i- G u O- i_. s - '5 tM Vg H 'ri-j •o-'^-5 ■Msg* ••O P p—t <-• in t' sj -s -3.52 tr g.ajazt-ë 211 3 S B 9 "2*3 s ba.-ï c •3 .3 'genoodzaakt geiveeft om, ten ware jk het geheel Garnizoen óver de Kling had willen laaten fpringen de voorn. Capitulatie aan i./, m C /\.l«n*i in V Vn»* itnti ïi\ ilon .1 1 Cl 13 IlfÖ K BERLYN den 21 January. Dingsdagis de HeerKeith, die als Minifter des Konings vanGreot-Brittannien te Weenen heeft ge- refideerdhier aangekomen ,«om ir, die zelfde Qualiteit na Pe tersburg te vertrekken werwaards hy den volgenden dag zync reis heeft voortgezet. Donderdag des ogcents vroeg is Haare K. t H. de Princes Amalia van hier na Breflau vertrokken. Dezer dagen zvn van dc Ooftenrykfe krygsgevangene Officiers uit Silezien hier gearriveerd de Heeren Majors, Baron van Freyenfeld, van WallifchenenvanRufpc, hchoorendetothet Regiment van DurlachInsgelyks ook de Heeren Kapiteins, Prince de Gavrt van het Reg. Los Rios en van Seeleuberg van 't Regiment Wiedt. Volgens Narigten uit het Hoofd-Kwartier van den Generaal Veldmaarschalk van Lehwald te Greifswalde in dato r8 dezer Maand is de Stad STRAHLSUND van alle kanten door onze Trouppes inge'fiootenMen weet dat aldaar een Garnizoen legt van zes duizend Man te voet en zeshonderd re paard, zynde m de Stad reeds gebrek aan Meel, Bier en Vocragie, zoo dat men 'de Bagage-Paarden begonnen bad te doodendxrby komtdat 3e Defertie onder het Garnizoen ook zeer groot is. Alzoo door hette rug wvken van de Zweedfe Armée het Fort, "genaamd Anclamer Febrbuiten ftaat gefteid was om zig lang te 'vfrweeren heeft de Bezetting aldaar raadzaam geoordeeld zig óver te gec ven by een CAPITULATIE, waarin heftemd is. I. Dat de Kapitein Commandant nevens de andere hncieren %n het gantfche Garnizoen zonder eenigonderfcheidKrygsge- Vahgen Vogezen zal. II. Dat de CommandanthetFort zouw overgeeveh met al het ftefchut, de Wapenen, Oorlogs- en Mondhelloefte 11 III. Dat aan dezen Officier en aan dc andere van den eerftcn Rang hunne Equipage als mede de Degen op Zy zouw gelaatcn Vorder maar d.at zy zig niet zouden mogen verwyderen Vati dié Plaatfen welke men hun tot vcrblyf zouwaanwy-zeri. IV. Dat de Solddaten van het Garnizoen al 'tgeeahun in ei-1 gendom toekomt, als Geld Linnen enz. zóudcii liëhottdcn. Voor het overige heeft de Heer Abraham de BIix Kapitein in *t Regiment te vöet van Öoft-Góthland en Commandant van 1 Anciamcr I'ehr voorn, tot zyne Regtvaardigiiig de volgende Verklaaring geteekend. Kjadien ik gecti hulptcrwaereldte hoopen, en voor niet langer Conquet, en VOfinintre d als drie Weeken Levensmiddelen by dc hand heb, beitik "ftrand^niaarhetSithip 1 O V« t "g -B ra JZ a u g f—r-* Q T*» iteneemen: Gcdaaflin 't YottvmMcfakiir 'ftbr den 4 Jan. '1758. a'S HAMBURG den 23 January. De Generaal Dïepcn'bi oek ftaat 35 jj c nog met een Corps van dé Ha'noverfe Trouppes.egn mylvanJJ-'S gjJ J'd'S Bieemen, om ifiRi het Franffe Garnizoen in die Stad de Coihmn- g b2' nicatie met de Fi-a'nflcPofteeringen aan de ALler a'fte fnyde-n. "5 L S t5>o w FRANKFORT den 23 January. De vërfpreide Gerugtcn,, dat.<2 g X dobr de PritifliiVhe t'roiippes degéwigtige Pas bemag- S*.g"2 g 3 January. 0 Trouppes degewigtige Pas JMmkw bemag- q rigden het Corps van den Ooftenrykfcn Generaal lïlarfbal op de c g.g jjaüï Grenzen van.vEorayien inde pan gehiktwas, zyn zonder grond; g^Ja-s S men weet zeker dat de ge nr. Geneiaal zig tot hu toe metbet ou5i=2? Corps Trouppes onder zyn gebied in den omtrek van Praag ont-&*1 i. A' -• Q «s s 2 houden heeft. VERSAILLES den 22 January. Nadien dc Mnarfcha'k Her- S tog de Richelieu zedert een geruimen tvd van den Koning verlof g c gekreegen heeft, om in dit Ryk te rug te komen ten einde zyne u Gezondheid te hcrftcllen, heeft zyne Majt. aan den GraatVc Cler mont, Prins van den Bioedehe t Gebied over de Armee opgedra - J5 gen, en tellens den Ridder^itoy, Major van het Régiment d'Ilar-.s 5 courtin plaats van den overleeden Graaf de Taiaru tot Onder- ff - ■- Major van de Gendarmesals mede den Maarfchaik de Camp-§ 'g p Marquis de Parevfcdie op het Kafteel Marburg heeft gecomman- c g deerd tot Lt. Generaal benoemd; Ook heeft de Koning den E j g ij Marquis de Lugtuc tot Commandeur der militaire Rjd* B u o rf c •j; -O 5; ,n Jf O se'S c - 2-&S .I - tro C CJ a U 4> f j> 5 O F 5 5; c - ii ■- cs o r t-, r- CJ-t C ylM £2 0 es 4» R; a? èiU-3 O S*eJ v a> V-A r* cd ■-•*£& S g O-C SS-B .3 -~<g 3c4.2 y 4» r_-l -* Brigadier Marquis de l.vgt. der-Orde van St. Lov.is verklaard en den Lt. Generaal Marquis S S de Coutudesin plaats van den overlcedeu Marquis de la Chetardie, -j >(jc met.hetGoUv'erhemenj van Fort Jouis aan den Rhyn begiftigd. P.YRYS den 23 January. lïet Hóf heeft een breedvoerig VER- p HAAL doen pufiliceeren van hetgeen de lieerde Kerfaint mqt'-ë a g r t -J J34 Ië&Svi o 0 yy -- - b» ,r-~ V. •2>Q v. >o-~ u CL' O b- het Efquaderonderzyn gebied,'t welk in November I75óuitde a Haven van Breft nè de Kuftvan Guinea vertrokken en nu te Bred g g 0.3 '3 w "J 2 voorn, te rug gekomen is uitgevoerd heeftweddende daar in 2 5> g J "g .5 onder anderen gezegt: "Z co",^ S S M g Si "Datde Heer de K«rfaint zyn Efquader intwéeDivificn ver- ja'O c y- c "deeld heeft, maardatdeze Divifien na den Koophandel der"g 3^ l Vyanden langs de Kilften vsn Guinea Vernield en alle hunne g L "Schepen 7.00 mqt Negers als Kobpwaafengelaadcnwegge- f* &4S -S" noomen te hebbenin demaahdfiiny te Martinique weder by "eer. gekomen zyn, als warneer de .Heer de Kerfaint den IJeer "de Caumont'met deszelfs Divifie aldaar had gelaaten, en met "zyne Divifie n a St. D'om ihgó en wel na de Ha ven van St. Louii "gefteevend was, in dewelke hy het Retour-Schip van de O. I; Comp. PAchUle had gevonden en in ftaat doen ftellcn om ne vens de Koopvnardy-Schepen ivelke in de Weftelyke Havens S| e g ÏS 3 S 48 i N -rj 5; Ta Q S-, 1-» 5*--l V n. V fG 4J cS TT Jd a 11 V O a i e <a 1-, M 0 o. "lageii, onder zyn Convoy na Vrankfvktelteereii. Dat'tEfquader van den Heerde Kerfaint toenuit deSchepen _S -.sv; flntrepide van 74» Opiuintri van 64, ie Greenwich van go, en de jl° Fregatten hi L.'corns en la Sausage heeft beflaan Maar dat hy jt Ja narigt had gekreegen, dat de Vyanden met vyf oï zes Oorlog- Schepen en omtrent veertig Kaapers Op die hoogte kruiden, j> _<s 2 om zyn Efqliader en Convoy aan M tuften, en dat dezelve ten o, J adrs dien einde van Grange af tot aan de Calques gefchaardfton- S 'g "den: Dat hy egter des nagts tuiTchen den 20 en 21 Oftober-met g S "zyneVloot in Zee wasgeftocken en najatbyheta.inbree- 3; "ken van den dag deCommandantvanhetvyandlykEfquader n g "met drie Schepen ontdekt was hy alles in 't werk gelleid had-3 iP -3 Js. -3 w c S a' o eq ie 2-Q C \r o" -om hem van zyne overige niagt afte fnyden: Dat omtrent vier t; uuren des namiddags drie vyandclyke.fichepeii van .Linie aan «I'S "den Heer de Kerfaint Shg aangeboden hebben in 't begin van -p "dewelke het Schip van den Heer de Kerfaint aanftonds alle S Maften had vcrlooren en buiten ftaat gefteid w\:om verders -v a P o - -ft a v ;J O .0 Ui o *0 f x f e, WH tl gezien dat de gem. Commandant een Vlag 'en een Wimp.el.tie; 6 had doen opfteekerien dat hierop zyne drie Schepen de Wind "gehoudenenalïe'ZeiJenbygezethebben-, omtéóiltfco'men. .0 éf.ü, DatditGcvegt meer' dan twee uuren heeft 'geduurd Datde "«^48 Schepen fïntrepiit cn YOpiniatreten ecncmaal madeloós én bui- -o ió g ten ftaat waren 0111 de Vyandlyke te vervolgenDatderhaU g 1 ven de Heer de Kerfaintna dat de twee Fregatten en de Fluit .5 jH &-P& 5 2 "PCutarde by hem gekomen warén, mét hetEfquader na de Kaap Skg e ;3 "teruggekeerd is. v_ s s|-« "Dat gediiuren.de dit Gevegt 27Man nevens den Vendri'göh "een Gkrde dc Marine op-hetRóhip flntrtpiit., 19 Man cn een c- "Garde de Marine tip het Schip i'ÓpinintreyMancti een Officier j op le Grceuivicb en 6 Mm zeven Officieren nevens 0 "Schepen gekwetft zyn.bnys,;:e!' dl y> SchipPÓpiitintre7Tvlatien een Officier TI-4" op liet Sthj;>/e Sièpttt gefneiivvld'1-en .g 5.5 3 - J s 236 Man van deËqulpkgeS'di'efVitr-TV j§ ab.nviTI v 2 - hint, na zvn F.fciuailhKfti ilëJtr.WBiji- «NSSS J4— 5"S-c <f'£ - g a ft E é-S >3 J; v 'O S - taTê* i! i£ es - s -P D'at de Heer Jc Kerfaint«a zyn |'S c c^S "ftcld te hebben, dcii 13 November .niet een Vfefet PSn-41 S«bó- -ï?:£ *7 S n §,H Z a pen van daar vertrokken was: Datde Vyande'n hNfFordem; op 5 g 3"£ g j; o dc kuft waren verfciieenen en dat men had «tfliSomeilda:.£ Jg g i S S£ hunne drié Schepen welke met zyn Efqi&ht'Pjfca^syjfweeft u, [i -ë :\St "zvn, zoodaanig onttapipoucerdivarcnditi^dwor(}oKaapera .8 "E s Zü'U'.^ "najamuca moeiiengrilccpt worden- jf nr.vf-j'. a g u. _»j n -4 fc fcE tv "Datdé Vloot van den Hdëï lie Kerfaint onder'weg door A' 2 .2 st S "T Storm Van élkjuvler geraakt is, zynde: de-Sciifeprn/rArt'tacm JJ S Sc jg ropmiatre en F Intrepid* op vieifcheidedagen te BÏoft.; deFre, ■g'i; w> jg gattem ia Sduveege Cll ULi'torne ca dé Fltó tMorliiX-en eehigc van de KoopvaardySchtpeii iti deze-beide ensnderc Havens van 't Ryk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1