LEYDSE e s I T A L I E N. Y K. P s A": »7j4 N'-'PÜil! Mi g a ■2.3 s Ii»«. Vrydagfc Courant. rl'i flhtffifii c.i r. IM r g' W'OBgoJJ S3 O K y jf n «sifiijfifi SlTJi" &a .jSpB al S-» •a o -a J ST'sS^ G u ENUA den 30 November. I Verfcheide Kooplieden alhier hebben uit Spanjen Brieven gekreegenwaar in gemeld word"dttdeKcniag ter oorzaake v»n zynBcfluir, nm.in plaati v«n Regifter-SchepenWederom in't Jnr 175® G»l- lioenennadeSpianfeWeft-lndiëntereBdeo tie de Gouverneurs ildur bevel heeft doen sfvtardigen, om naauwkauriga Lyften op te "Bellen van deW<*ren en Kpop-Goederen welke in die Landen "meer of min zeldzaam zyn, en daarom het mecft aldaargezogt "worden. GROQT-BRITTANNIEN. LONDEN den 10 December. Men ziet nu de Copie van de Boodfcbipdie de Gouverneur vin Virginien den 34 Augufty laatft- leedenaan de Kamer der vergaderde Bnrgcra heeft gezondenzyn- deals volgd: Heer Spruter VTAdicn de vrye Compagnien van Nieuw York en Zuld-Carolina in 't kort zullen aankomen, en niet alleen Provifien maar ook an dereZaaken zullen nodig hebben, Is door my bevel gegeevendat men dezelve aan hen ten eerden en beftenüig leveren zal. DezeTronppes komen volgens ordre.van zyneM»]'. herwaarde, «m dezen Staat tegen deUfurpatien en GeweldenaryenderFranflcn teverdeedigen en tebefchermen. Om deze rede heeft men op den- zelfden voet, als in andere Volk.- Plantingen van zyn Mijt. plaits heeft, (dewelke «in dèszelfj Trouppesils zywcrkelykindienil tya, de nodige Provifian enz. léveren) deReekeningen vandeOn- koftentanhet Committé oveihandigd, doch zy zyn door het zelve verworpen. Ik vind my derhalven verpligtom die Rekeningen aan de Over weeging van UWL. Kamer te dellen: En nadien ik ten eencmaal vingedagten ben, dat het voor ditLmd in onze tegenwoordige Ge- ileldheid zear l*dig zouw vallen Troupp?» te onderhoudendie waarfchyalyk in *t kort tot onzen onderftand herwasrdi zouden kun- ïen worden gezondenheb Ik de nadrnkkelykde Aanzoekingen ge- duo tot het verkrygen van een genoegzaamc M:gt om dezelve te kannen onderhoudenen ik twyffel niet van die Mugtte zullen er kagen. Bebilvcn de bovengumKoden eifcht de Kapt. Withwell de Som Btvan 47 P. St. 6 Sch. voor het in en uitlootfen van het Oorlogfchip de Triton te Alexandria met de Trouppes van Nieuw York;aIs me- d<George Burnett; Munitionnarii van't gem. Schipde Somme vin 41 P. Sr. 9 Sch. 3 P. voor de Mond-Koddewelke hy aan tile Troup pesheeftgeleeverd. Deze Boodfch ip is den 3 September in de Burger Kamer over wogen, als wan teer by dezelve het Befluit genoom tn isom den "Gouverneur by Adres voor zynezo.ge te danken, dit by devrye "Compagnien ter Verdediging en B fcherming van hcrLind her- "waards beeft doen komen, als mede om heoa tefftns te verrek ereh, "dat Biet dan de uitei de as mOt-detot dewelke de Bewoonders der Colonie door dec Lad drrTinxin g'bngt zynde Kamer heeft bf "woogen.om deBetai'ingdeïProvifi n en andere neoddruft voor "die Compagnien te weigeren eu dat de Kamer dsrh.lven niet twyff-.ld, dit zvoe M'jt. In tanmei king van deze omdandigheeden "dt'zelfs Goedheid zoo verre rouwöidlrekken, om de voorn. Pto- "vlfica te doenhetialen van de Snbfidiendewelke bet Patlcment "tot Onderhoud en Handhas ving van deze Trouppes tor daan zal. O ik is beflooten, dat de Elfchen van Kipt. Withwell cn George "Burnett ia geencn deele ten lade via de Bewoonders der Volk plao- "tiag konden komen, om dathetboveogem. Schip en de Manfehap "via 't zelve aan den Koning toebeboorenen totdeszelfsdiend ge- "brtjikt tynr.oo dat de Kimt r zig verztkerd houd, dat deze Som men in Groot Brittannirn gtêifcht en toegedaan zullen worder. Twee dagen d»ar na, te weeten den 4 Septemberheeft de Raad vt« VIRGINIEN de volgende Boodfcbip aan de Burger Kamer ge tonden. ji Httr Spmiir, lN antwoord op de fcbriftelyke Boodfchap. die Uwlleder Kamer ons heeft gezondendood de Raid'ain UL. de volgende Ver- khsrisg Nadien de BUI, dewelke tot titel heeft, A die om te ligten de Som *m? van twintig duizend P. St. tot Bifcherming van zyae Majts. On "derdtaeen :a deze Colonic tegen de Ufurpitlen cn Geweldtnaryen "detPranffen.entottndereOoginerken, in dezelve vermeld" een Otufule in zlg vervat met oogmerkom den R»ad te dwingen, tot „ji «Inwilligen der Betaallng van de So mme vin 3500 P. St.dewel- r,0 «ÜVPL. Kamer alleen tegen de oude en bekende Conflitutie van tb «Colonic sn tegen het zedert'zoo langen tyd geveftigde Regtin wat der laatfte Zittingen totgeftaan foor zekeren door haar grnoem- p Agentbeftemd heeft, daar nogtana de Raad het Regt beeft om jr opzigte van-dc uitdeellog der pnblike Penningin de.zelfs toe- «mining te geuven of niet Zoo heeft dc Raad geoordeeld, dat het raadzaamcr was de voorn. ,«l ""'everwerpen alsdlergelyke Verandering in de Couftltutie toe wl"»o. j,r> Csk kan de Raad zlg niet onthouden van zyn ongenoegen te too W over de Burgers, die de Zekerheid en Behoudenis van bun Lind Mi N feeB andere wyze met de betailing vip een fomrae Gelda hebben 1?r 4nrveB ftlyk (lellenals door die Claufnie daar bv te voegen daar \(fi 'Twpgtans zelfs erkend hebben, dat zy tegen de bekendejConftl tutie ,1^.1'Laad tot derzelverbettaliag bevel gegeeven bcblyto. kiji .Ut Raid vleid zig dan met de hoopedat de Burgers na ryper e,p geen twee zoo zeer vetfchillende Pointed in één en de- zullen voegen; m»ar, dat zyeen andere Bill, die met de de ^'«thfidvin onze Grenzen by bet tegenwoordige niterilcOviar ■terder overeenkomtzullen miskenterwyi de burgers zlg k un- ^^"-tkerd houden, dit de Rtid vin goeder hirtc daar iu zal me- ,i,itde Burger-Kamer deze Boodfcbip nog dien zelfden dag V# .,'2^werwoogeci, h-eftdezelve bet Bciluitgenoomen'"DtrdeVer- „iJfi. "ping van de bovengem.Bill onder dec titel: A&e tot betligie» ■tJ2'P. St. enz. in de tegenwoordige gr vaarlvke/e- fj rf3 ai-» (I4 cj «u "Belang van zyne Majt. én voor de 'Zekerheid van de Cotonle ten S Sï-g £,"5 boogfteunideeligis. «,o~ w S e e o 5 ca hoogileu nadeelig t=^-= "Dit dcrbilven de Kimer nn den Koning een Arreft zouw pre «*S-o«Ë-ge fecteeren ont-^n »yne Mijt. te betuigcD derzelver unkleeving SW ■- voor zyn Kolt*#. Perfoon en Doorlugtig Huis, ils mede het leed- SE JJ fc weezen der Kamer van te moeten ziec, dat de nodige Onderflan- ^Sg"=o"i;l-lgd» den tot Verdediging van de Colonie regen de Invallr en Ufurpi- .5 é.-u'ïrtz 2 tien der Fratiflên geftremd zyn geworden door een Verfchil tnet g- g-jj 3 -c «o den Raadveroorzaakt door desztlfó Weigering om de BUI te paf- 2 2 S o "S - 3 S feertnweeenseeneClaiifnlj-- r.<-ea - c c es s- B Q VERVOLG mb PAR YS den i» December. Men zegt dat de drie Kanunniken van het Kapitut van ORLEANSdie gedecreteeM ge- S-B O U u.,6w««tlKII.SV SO a ü'W worden zyn, zig tegenwoordig irmgniti in deze Stad bevinden, om £gja c"oï tezienofzy dcörer.gheid van de Straf, die zy van het Parlement te j-2 T 5 wagten hebbenniet op één of andere wyze zullen kunnen verzag- ten; Ook meendmen.dat zyeen Advokaat gevonden hebben, die m u Ifteli r.dat zyeen Advokaat gevonden hebben, die hunne Zaak op den Gronóflag van Appell wegens Erreur In't Von bis zal zoeken teverdeedigen. Toen het Parlement voorleeden Dingsdag zoo als ook gifler in deszelf» Vergadering over de Zaak van hetkovecgem. Kapittel ge- raadpleegd heeft, zyn de Gevoelens dien aangaande vry vei fchlllen- degc weeft Sommige van de Leden hebben geftemddu men den Bifchcp van ORLEANS raoeft decreteeren ter oorzaake vin den Brief, welken Hyaan hw Kapittel geichreeven heeft om de Kanunni ken in hun gedrag tegen dat van het Parlement te ftyven «ar. Men zegt dat men aan den Koning ver (lag doen zal van de Overweeg» -§ S' O èd c O d ij •«5 5 Sé o i? Si "S S 'Üa ft" »-• fti n S 'C2 aitóflSÜ,ÖT.^ p KS >5Z.SÖ"3 r' KB S 2 S« Hfii «1 o± j* H txo Éfc «T <m -v» y-o ^5,bo's0 êjs-°'S 3 I-s®* -v -1 5 u gen, die ten opzigte vin dit Werk by het Parlement voorgevallen o'5,5jj| -< S.S 3 zyn waar door het ligt zouw kunnen gebeuren, dat zyne Mijt. den £.5"® J? voorn. BiJJcltp van ORLEANS ook in Btllingfchap deed gatn, om Bosi'B2a"S 5 hem van cte Vervolgingen, die anders het Parlement tegen hem doen >S g §H S zouw, tebeviyden. ÏS I - fc E.Ü a Wat aangait het verblyf van onzen AartsbiiTcbop opzynLuftbuis te Conflans, kan men zeggendat dit zyn verhit f, fchcon, het met J>S° denhaatelykennaim van Ballitgfittp genoemd word, hemtotnog 5 o toe niet zoer liftigvalt; nadien dezelve dï-vo!le vtyheid heeft om °gg,2iSt,e S 4 tezicn engezelfchtpteboudenraetwienhywil. Eja &_ja "S «e S 0*dertufTeben fchynt hy ft eed s onveezettjriyk in zyn Beilnit om* CoDfeffie-Billetten te eifeben cf ten minden deZrskzooverrcte brengendat dc Zi ken den Naam zullen moeten opgeeven van den Bfegr-Vaderdie bun de Abfolmie verleend heeften cm aan defe ync Begeerte eenige fchyn van grond te geevenzegt de meergem. i ^a-^-a éi s b Prelaatdatzulkstenuiteiftennoodzaakelykis, "om dit meer dan E twee hotidcrdPriefters, die niet goedgekeurd, en als Leeken ge- kleed zynzig in deze Stad opbonden, en van huis tot huis loopen om de Zieken de Bltgt af te neemen enz. -o Doch dit Voorgeeven van den meergem. Prejaat word van andr- -a jt ren in zooverre tegengefproolen, "dit het wei walt is, dat er veele gSi™ Priefters in deze Stad onder het geward vsn Leeken zyn, drch dat S Sw-d dezelve zig In geencn deele met eenige Geeft: lykc Zaaken bemoe- S -o fcj S Q -o "jen, en die Voórzorg, om trccgniilv: weezen, alleenlyk gebruikt ie - 29^ "hebben, om de Gevangenis ofte de Ballingfchap, waarmedfemen cS 3 ben gedreigd heft, te vermyden. 5 3 S Het zy bier mede zoo't wil: Evenwel *>ord verzekerd, dat de -S C j Lieutenant van de Politic mocdelyk Bevel van det» Koning gekree- 4 gjj. een heeft, om alle zoodaanige G-eftelyken in arreft te doen neemen, 'JJ.g-BU Sso®2^ dewelke men in de Kleedy vId Leeken betrsppen mogt. "Woensdag herft de Biffchrp van Mirepoixeen Bezoek by den ee-g^iaSS^ "voorn. Atrtsbiffchop te Corflms wcezen afleggen, tn hem ze- "a^Oa-gS^, "kereBnodfchap van wegens den Koning, hoewel men niet weet 1 ^-tI S f"n "waar in dezelve beftaat, bekend gemaakt: Men verftaat dat de -E s s u Biffchoppen van Bretagne aan zyne M:jt. gefchreeven hebben ten «Mavlrrt* nnn Am rin(r«Ma/1« 8-. e m 5 o ««li J-l - ftSS1-1"! •opzigte van de Ongenade, waarin deireergem. Aartshiffcbopge- -o SS-g komen Is; en dat de Biffchoppen in dt Provincie Languedocq ook ise;-'- S-°3 voornèemens zyn om voor denzelven re infercedeereoDoch al- gï i 6,8 - a zoo het buiten alle tegeofpnak is, daf de Koning den Vrede in zyn ■a s M O' «ïc o,r fj -*™ u o «i»E u ".SB "Ryk begeerd herfteld te zien, beeft men veel rtede te denken, dat g u alle de Aanzoekingen zoo wel van den éér. als den anderen geheaJ "S^-EgoatEgoO» "vrugteloos weezen zullenten ware zy middelen mogtea weeten koSZ~|c.j> c® aan de band re gecven, cm hetiJgemeene Misnoegen te doen op- fc 3 Si'E 3 "houden,endeRuftopeenonwfikbMrenboettebreDgf u. "3-8 E..S tjE ri- Koning is tegenwoordig dikwils met zyne Staats-Miniftera be- 2 - - - K. W n J2 At D zit ore aan de Znken Van den Tyd te arbeiden. Een Bxpreffe, r-'-iïU ues tydïjdaar men het Laad aan de Plundering der Franf' rutakdiataen had bio&gafteld, ces ftap ladewelke voor bet 2e» g.-'Sêo L T3 O.Ö Om*" -7 Tj y 11 ji Q 2^ Jt >9 vooreenigedagen vanMadrldte Verfaillea aangekomen, heeft, zuo H 1 verzekerd wordtydlcf medegfsbragtdat de Minifters van zyne 5üu«ï..":ï,e Kathol. Majt. aan den Hertog van Duras, Kroon by hrt Spaunfe Hof. verklarrd hebben onlangs tuffeben dat Hof en den Koning Van uruur-onrtanmen ge* -o -jj g Z JJ flooten Is, niets bet minftc behelTdwairdooreenignadeelaanden a m Koophandel der Onderdaioen vanVrankryk zouw kannen worden "5, H H "2 S w» w rt tJ rw W* u toegehrigt. Men beeft zederteeiHgen tyd zeer veel gefprookeq, dat eK een 2 ii J S Proieftophettapyt is zoo wel in aanmerking vac het Regt, 'tween a c de Koning der beide Sicilleo heeft, om ten vobrdeele van den Prins S'p.Ö «-5^^ Xyneu oudften Zoon nopens de Succeflje tot de Kroon te dlfponcc; S "5, S W 'S 5 ,'J ren, «la nlt höofde v» n het Regt't welk de Infangf lertn g va n Parma -q O-u tot dezelfde Succcffu heeft: Menzcgt. d«d,e rtfptAlve Mogont- f, S S heeden, die het Trsftait van Aaken hebban geconttfftrerd, hun werk zouden mtaken, om die heide Prefer ftsn te ver ffenen, en y»cl 3 S o-ê-o 5 a op deze wyze; dith»tGront-HertozdnmToskitpea zouw woeden g S a* nirgewlir.-Id tegen een Equivalent In Geld, teneinde dienPiinsin 2 S «'S n'jé a 'thezitvandftL-ndteft-l'nn^ethetwelkemendanookder.zoo- 6*251! SS"® i"?-w genaamden Stiat d>gli PnfiJU zouw vr-cenigenmits dat die Prins c daar tegen zouw «fftind doen van de H rtogdomm.^jPsrma.Piacen- S Z i-1^ z»enGu«ft«ll* ten vnnrdeolevrn dt KeyzcrinKoningin; brhilven o 3 •og een fcbtdeloos-ftelling in Geldwaar over men met den Koning I W I met den Koning vap Srrdtqlen zouw moeten overeenkomen ter oorzaake van bet 8-§ Regt vaü Reverfie <ap die zelfde Hertogdommen, waarvan tyneSar- 0 s sik B <2J Ü9

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1754 | | pagina 1