L E Y D S E N'.i4»2ji!!éi «8?d A\ 175 4 T RV>K Y R N. opie ««BRIEF K( -NSTANTINOPOLEN dep eer- dtn November. Na dit byna de tielft van dcze HoofJftsd I j door de menl?. uldige zwaatc Aatdbeevingen die wy inde miicd September gehad bebfccn verwocft of in een Puis- '2-SüfSl« Led. eSsasas Wecnsdagfè Coüfanit. fl bad genóomen "en all's watin ioftiUL. tegen het dreigend Ge vaar aan te kanten Uwe Magt was in'r werkteftelien, om bonne ver- hnop veranderd was, vicldde mea zig met de hot.pevan voor eetft «ttdiergelyke of andere droevig^Oagcvallen niet meer bior.tgefteid eznUen worden doei deïe ve; wagtiag was vrugcelcos, atzoo men Ard Sder voorleedcMaand door verfcheide taamelykzwaate Schud dingen dis egter geen taumerkelyke Sehsdc veroorzaakt hebben on nieuws in de uiterfte O Jtilclteuis gebragt wierd. Tot een o«erötsat vaa Rsmp-.oatfbrd den at liatllleedenin net Botell vso diD Groot-Stalraeefter van den Sultan Bianddewelke in Oerwil van alle Vo orzorgendie men in fcyzya vaa dtn groeten 1 jksr, din Groot-Vizir, alle de Misifters van de Porte en efio gri ot retii Tinitftaren gebruikte, zoodanig de overhand nam, (lat in Binder dan twaalf uuren eeeige duizend Huyzen en audcre Gebcu ■en dewelke by de menigvuldige Aardbevingen enbefebadigd ws- «cng'ibleeven, totafl'cheverteerd wieriiene., arngeeoaadtr mid del meer overig had als om vetfeheide Hcyreo, tct aewe ke de Viiiei K>g nietovergtflagea had, omver te haaien, waar dooi' de Brand etn- delyk geiluit wierd. - Veraws dlergelyke Rampen in di t L* nd gemeemgfc dooi eer Op {ito ronder het gemeiue Volk co dc Jttiitfrsrea gevolgd worden, wjsmeo tegenwoordig niet minder daarvoor verletgen doch alles bleef tegen verwag'ing io ruft. Door dezen Brand zvn niet alleen v.-elePerfoonenomgrkont o paar ook een menigte Burgers gemneetd Het Hotel! van den Groot-Stalmr eder is nevens de Staüeaals mede- genoegzaam alle M.u ileo rn Eff.&sn in de ..ffche gelegtdoch alzoo by ees Guafte- liai van dehGtöoién Heer ia, word Verzekerd, dat zyae Hoogheid na d -nzelven een an er Hote I,'t welk vael gtooter en fraayer is,tot Pttfcntgtg.reven bet ft, ea dat bet zelve door v< rfebeide Hovelingen m:t de nodige Meubilen voorzien isOok word gezegt óat de Croot-Vitir aan den mc'trgem. Groot Staimecfter twee duizend Se- quiocD vereerd h eft. Dit is zekerdat de Schade door dezeu Bran- veroorzaakt, op een M UioeaPiiftcr6 begroot word. D: Ridder Doaiio, nieuwe Baylo of AmbalTadeiir via de Reputiik Ventrienhetfina dat hy zyne publikc Intrede iu deze Stad gidian kid, dezer dagen zyne eerftc Audiëntie bydenGroot-Vizir en ver volgens by den Sultan gehad Ook zal deszelfs Voorzaat de Ridder deDiedo eerftdaags zyne Affcheids-Audieutien hebbenen vervol- pns vin hier na Vcaetie'i kecren, met-de algcmeene roem datzvnc fetcell. deareifs C^orn aiffiea by dc Porte met even zoo veel deftig heid en goeden uitfltgais by andere Hoveaby dewelke die Ridder het relHs C»ra<Ssr zc-o *!a hatftclykby het Rooms-Keyzetlykc Hof heft bekleed, ve-vu'd en ten einde gebragt heeftOok heeft zyn 6p,o!ger de Ridder D nato zedert zyae aankomft alhier zigdoor zyce Vtlendelykheid bereids by Groot cn Klein bemind gemaakt. S P A N J E Nv MADRID den 19 N oveihber. Its den tyd, dit het Hof zig hitfte'yk ophet&curiaal oeVoadea beeftis, zoo verzekerd word, een TRACTAAT geflootenwiar door de Banden van Vrlendfchap 1 uf- fchcaduHofcn ven andere Mogenthïiddi: mèo egter nog niet wil normea, nog ftcrfcergrmcaktz.yoNa bet fluiten van datTrsélcat heeft de Ambaffadeur van die Mogenthcid een grootc Maaltvd gegee- veowaarby te verfchyot* de Mu ffins vtn rwee andere Hoven zig Nroorzaak: van Oapafte ykheid gcexcuf trrt hth -en. POOLEN, PRUYSSEN enz. MEMEL den 26 November. Men verftast dat de Koning var PtuiiTenter begunftigir/g vin den Koophandel zyaer Ooder aatit.- - ioPi-ui(I:n, beflonten heeft den Impoft van één pe.C. at, dietotnu toe van allo de Goederen welke ia datRyk worden ingevoerdg. heeven is, te vernietigen. In verfchei le Brieven ui' Poolen word gemeld dat fommige Ma (Dutcn zoo in dat Ryk ala ia het HetogdomLttthtuwenveornec- Bcnszyai m veelePrivilegiën f.n Viydoffltutn toe teftainvoorbui «alandfe Kunftensars cn Werkliedendewelke mogten^goedvindei. lijopdcrzHverLancigocderen tc komen buis veften. GROOT-8RJ TT ANN IEN. VERVOLG van iit EXTRACT i>r Bfitvtn van LONDEN van dtn s9 N ivember en 3 December. Thomas Lord Bruce hxft uit V«?tevsneenBepaaii'-g, gevoegdindePa-eatendcwelkcden 17 Ap-il ia bet oegeatiende Jaar der Regccriag van de i Koning tan aylenden Graaf van Aylesbury zyn toegeftnaa, den 2 Dcccmberin iet Huis der Lords den eed gedaanen voor d« eer fte keer op de Ba- tonaen-Bxnk Zitting genoomeaO k he ft ter zei ver tyd de Hertog vin A gyle, nevens de Graa ven van Oxford cn Poitsmouth enden Mehip van Ex-ter dtn eed afgelegt. M:n las vervolgens voor de eerftc maal twee Blitste weeten één tuitende de Scheiding vanh tHuuwlyk -afTchen David M orcau en SufantiaBent, met bevel, dat detweeti# Leezingdcn 17 December touwgci'chieden en de Pirtyen op dien dag door hunne A ivokaateo geboord zouden wordenDe tweededJill, r'cwrlbe *p dien dtgkn h .r Buis dér Gcmcentcns gepalfeerd iswas betrekkelyk op de Ondcr- ftwsing der Invalides buiten het Konioglyk Hr.fpitial van Chelfei. Dc SuhfiJten die het Htlis de: Gamécntees tot de be wufte Expe- ditie in America heeft tocgciitan, bedrwgen een aanmerkelyfce Som- f nuar of men zig veel vrugt diar v»n belooven kanzal me n kan sen s fa er m en uit de onderftaande Asnfprssk die deG isvorneur Vin Virginien de Heer Ditiw:M:e den 5 September lia'ftleeden aan de {Mtraalc Vergadering van die Province gedaan heeft: Déze Aan- fptiakUhor.fdzajkelyk als volgd: LlErnttkcudiGtvaar vtroo-zaikt door deStroop'ryts Drcige- rr.cR.-n cn Roovcryen tier FraofTtnbe' ft my alleen bewoogen, •tn C'.. tt vergaderenWaot dc Vrvheeden en Gocderea var, UL. *ys tog vy wom-dig zoodaanig bloot geftelddit ik met rede «erwagt ...j baJ. -'jf Gyl. my reeds met een bekwaame Sobfidie zouwt hebben 'l t on'edleund,otnde fchadfiyke oogmerken d:rVyandeó te niette Ata, e-. zulks te meeroindatlk vsnUL.roonrdruhkdy .e en O.rrridc Vctzcisiiagen gekretgen hid= "Dat Gyl.hrt Bcflait «1 te - fc •SÏ«tto 1 g 8 8 H u m H S J N 1S K -a S 3 S g 2 t Z k-"' »Q3 c V ai c. 3UUg.tg «Jé"!3 dtiflykelnzigtenleleurtc ftcllen. 5® "5 «i Ik v!eiddemy,datGyI.indc behoudenis van ÜWL.Lindkragtdaa- Ss "2 S dig voorzien en d.egtheele Waereld overtuigd zonwt hebben,' dat g Gyi.niet» meefjerhine bid,afcomüjegensdenBeftendcrKonin- a gen van Uwe pfigttekwytcc,ende opregtfte Agting voor het Wel "e £-2 c-S g zynvanUwLindtetoonen. Msar boe groot, njynihttrtn, moet nu tïc>85'° de Verwondering van My, van het Land, en van de geheete Waereld S g g weezeu, van te moeten zien, datdie grootchoope ten eenemialver- *3W i a dv. ynt,dat UWL. Verklaaringen op deo tydzdfsdat UWL. Land o> 2 in dé uiterfte nood is, in niets dan iedele Woorden en Pocheryen be- w g5 -g ftaan, en cat Gvl.regtdraads tegen die Vtrkiaaringen en tegen de 3 e&'cj5 oogracrkenvanUWL. Vergaderingcwctibyftand weigerd ,eodaar t? s iJ. door aan den Vyand volle vryheid geeftom zyne fchadelyke tn on- rrgtmaatlge Oogmerken uitte voeren. 3 Gyl. weigerd onderhoud aan dsvryeCompagnien, de wrlke zyne 4 E 0 Al M:j sap: cgr, kleed en betaal-), jt die werkelyk tot ÜWL. Vtrdeedi- ^3 «5 Jg gi'fcg gebruikt wotden: Ëeae Weigeringdie io geene der Statten - M van zyne Mij-, ooit gebeurd is, als die Compagnien tot derzelver Be fchcrming tegen gedreigde Invallen gebruirt ?,yn. VermitsiknudendicoftdeslTonings.deZekeiheldendeEervan g N Q m de Provincie fterk ter harte neeari ben ik over een Gedrag, 't welk met derzelver Belang zoo ftryrig is, ten heogften aangedaanm»ar 53 g "3 q-o voornatm ntlykoverU, Hetrtn Bargtrsom dat Gyl. op dézen dag p 03 voor ce oogen van zyne Majt. verfebynen, en aan de cabucrke Volk- O 5 sïè E** - - - -n naèTöfoei U C 5 ü.c tIV nti E ti s B X N s c 5 a t a w w WT3 a *13 „w U c o w ïSS M plantingen zoo kwaade Icdrukfeleo geeven durft. 5 a VeimirsGyl. niet voorneimens zytom tedoeu,'tgeeDUwepIigt JJx £j> JS oor zyne M»jr. en bet tegenwoordig oogfcbynlyk gevaar van VL. 5'c u 0 rn tlsnri IL i>aa/4l*a> m rl a Pnfla» P, 'k3 t3 'Tj l*- V -< Ad P ris #1 eifeben, vind ik raadzaam de vermeerdering van onnodige Kollen, en wel in een rooongcBukkelykSaizoen re verhinderen; ca dit iade g 2"* rode, datik UWL. Vcrgtdetiug tot den 17 van de aanftaande maand ta s^Ü*HhD Oft brruitftel. "DeRegeerlng beeft ipdevöorleede week van den bovengena. g Gouverneur ceu Exp.effc ontfangen metDrpeches, waar in hy aan dezelve eeaVciha.-l van alles, 'tgéen ia die Provincie voorgeval- ïtu1?": .'"len-iateffens met de voorn.-Aanfpraak toegezondenhecftmtt q-o i3r(ai>c" verzoek, om van den Koning nadere ordree te mc-gen krygen, de- tó o 5 2Ï;ï Pd S S v "ïj g^2s 2<-gë ir Welke ook meteen Pregtf»die vtn Portsmouihis vertrokktnno S g 5-2 "hem afgevaardigd zyn. aïSügijgtSjSsSfflfa Uit particuliere Brievenwelke men uir VtRGlNIF.N heeftctfï Jï W ~-2 ^v, Uit particuliere Brievenwelke men uit ViRGINIEN heeftcd b'ykt ouder anderen dacr'e I iwoondcrs van die Provfocic in den "tyd, dat zy op niets anders als hunr-e 2-.kerheid cn Verdediging "moeftenhedagt werten zig aan particuliere Vetdeeldbeedcn en Twiilen ovtrgeevenja minder Oplettendheid als andere nabuu rigC Colohicn voor huo Belang betonnen't geen gf notgzaam Mar uit tealents. om dat men in de generaale VergadeiiBg de: voorn» c.s^;a S 6 -** c; w •sSz* goi 12 k iq Schepfn geftrind j doch zonritr veelfchtde wederom o vlot gewordt ti zyn: zyede in #e Storm mede verongelukt de Pa- u ~'5Z queibootna Motferrat gaande &e. Te Dartmouth was iogeloopen het Schip de CltfitrKapt. Carrd vsoJ,mfic«BaLeverpcolgedeftineerd,zyndecaUcbipaedcttden oÓtoSf £;-3tDH^ 16JulyicZeegeweeft. Den 2sNov. wasvootbyPooii«goeden ftsrt gepaffeerd bet Schip de SufannaKipt. Whilesvan Faro naar Ha mburgea te Ramsgate iogeloopen Tekle Janffevan Amfterdam o 2 aaRoutangunde - ;s<i4j s O D V R A N oS'HZ a siilgij SiS K R Y" IC u L u o g -Iv 1 Iv, uZ 01"%' SaS?0 2 VERVOLé van PARYS den a December. Onliags beeft oen rzat'Z xs o 5 g g o A 0 Troep Comoedianten zig niet ontzien te ALIXERRE te verfchynen, g,< «5 2 "Ï.ÏPE jaar men zulk flag van Volkj: byfia nooit, ten minften je üdicn tyd, 2„óo?|a3 2 - 3 dat wyleD de Haer de Caylus aldaar den Biflch piyktn Stoel heeft be- S"0-»' S Sla S ssecd, niet g zien beeft: Ja wstmecris; Zv hebben durven onder- S« g d1n j» asemen tgcenzelfsindeHoofdftad vinditRyk (P-rys) alwaar al- v-* |<|fg S3 8-'a Sri, lerley foortvin Schouw-Spelen zonder onderfcheid gecoriocfd zyn, g S J2 SJ «AAI, Ir, J Aa. 1_ f| j 1 rS M 0, Dj W! V V. nooit gebeurd ts, uwititn, datzy hunne Billttttn aan ds Deuren der S? KERKEN-hebhenaangeplakt. Ö1 I o^aa 5 Dit is dm oorzaak geweeftdat de Kanunniken van bet Kapitttl 5 w S ^5 2 u z AI1VTPD I-,.RL.AJaaw* a HTf»n»*r«Kvm fO1? f P- merktng we! waardig isZy zeggen daar in Het is met de bitterde fmert, dat wy de Ergernis vernecmen, die in deze Stad veroorzaakt is door eenige Comoedianten, dat faoode Volk, 't welk niets anders bedoeldals om de Gemoederen te be "deiven en het Vergift waar inede zy beftoet zyn tc zaajen; "Zelfs hebben zy geen Eerbied voor dt Deuren van onze Kerken ge had, en geen zwaarigheid gemaakt, om den dag en het uur van hun ne firs fwatrdigs Schouwfpaelen bekend te miaken. "De Kerk, die hen sis het verdcifiykfte Onkruid aanmerkt, ver- "klsardhen als uitgeflooten van alle Geeftelyke Goederen, G. be- c den, eu Sactsmentenjt zy field beo in icn Rang metde Tove- e"™~" "naars Waarzeggers, publikeSchigcheraars, openbaare Ketters, en dierg-lykG;fpu:somzoolinggeëxcomuiuniceerd tellyven, S Lw s' "j Ti L, r uao «a o siisf i g® "2 ?i a o V "5 OTSJ<a 2.VQ tot dat zy van zeifs de buitcnfpoorighcid van hunne Misdaaden er- "^"2 - WvmoetftTiftnRtliii niftt-flftp'fc ««n nf Wy moeten ons dan niet flegts aan Zugtfh ven of darten-leed be- i "paaien; Maar wy moeten oaze Stemoph ffco ehallepoogiügen "dora om die Wanordres te beteugelen. Hebben tiet onze Voor 5 3 dÖ a <)S« "Matea ia diergelykc Omfttcdigbcid geweigerd een algemcene "Proecfllr tedoeozoo i«ng ah het Scbouw-tooneelni-^ nser de k S3 sS «r fJ bd> O ,'vr?etgefrlQceten,^ndeComcediar*fe^ weg^ejatgdw"Tcrj öcc, Om niet tc fpreehen, zosrgilleftie Brotdirinvan alle dc Bcwi a J u T3 S? -!-*<32?:£<2,/5M2fcS hiorcn: Deze zuilen unardaklccn de Striz ken, öie voor de onbe- a>'2.° d»Ctzi«meCh'iftenen g-efpaouen wordeaZy zullen utooaen bet ondt-r de Ondeugéetl hiare ««^2 - td^cd "verlrideode Mom-Aangezigt, waar Leelykheid zoekec te verbergenIa iéa Woord, zy zuUetrbswy Mjne 'Heefcn a u- S-S e c® 3 O 3 - J m O O u a

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1754 | | pagina 1