i LEYDSE groot-brittannien. li vrankryk. nederlanden, s £ü>S-2-*js g 17 M- «4 N\ 147 l?i .u 1 j v a «'SSSffig'gö 1 X N lA „iW-„ - 1 S fel '■*11 o a S^-g-3 S «.sps t-s S «5 S3 Ê.S s 2 wü s S "'I'o <n P a o Qt ^g°2^o5e° rr o r «j H r1 s* Maandagfê Courant. 11 g 8 s a sUl 1214 :~5«D OSoeS.St'gMB jB n£ «"1 V 8 O ft M •St. w0 [i W M -'" WO fT3 w Q J; w- *0 a .22 o« iXTRACT tit it BRIEVEN van LONDEN v*b den 29 No- j anber en 3 December. Dan 27 hebben deGemeenteos in •I rootCommitté over de Subfiiien het Befluitgenoomendat i« J ,eo diende vin bet Jur 1755 zullen worden gebruikt, hi 18857 Min effective Lind-Trouppes diar onder begreepen el invalides en de Officieren in en buiten Commiffieen dit itn iti Koning totderzelver onderhoud zil worden toegeftitn deSom- ,10328,315 P. St. ;Scb. 11P. i) 11. Dit aan zyne M»]t. ttffeni zullen worden vergund 2315,420 P. id; igscb. 6en 1 halfP. tot onderhoud van de Garnizoenen en Land- li» «ln de Volk Plantingen van Minorcaen Gibraltar, als mede tot eti Jiovifien voor de Garnizoenen in NIeuw-SchotlandTerraneuf, evidence &c. III. 40,350 P.St. 15 Sch. tot goedmaaking der Koften van de twee [imeaten te voet, dewelke ten diende van zyne Mijt. in Noord- i:rici geligt zullen worden, Ie iv, 7533P.St.2Sch. 6P.tot onderbond van deverfcheideOffl- ren, de elke zyne Mijt. heeft benoemdom naar America te Dó trekken met de Troupprs, die onder den Major Geoeiail Brad- On ctdebewnde Expeditie aldaar zullen doen. :/jv. 1779 P.St. 7 Sch. 6P. tot de Koften van de Officieren vap het 'te ifpitaai ten diend vin de voorn. Expeditie opgcregt. vi. jip, sidP, S 10Sch. tot de Koften van het Artillery-Comp- it» iitotdcnLano Dieort. En e« vil. 32,257 P- St. 8 Sch. 8 P. tot de buitengewóone Koften van ,1 gem. Comptoir, in dewelke hst Parlement niet voorzien heeft, cf D;n 28 is van deze Refblutien aan bet Huis Verflag gedaanalt tB HMitdezelve gezamentlyk goedgekeurd zyn. X" Dien dag zyn de agt Schepen van onze O. I. Compagnie met een 1/: ootgetal Recruten en Soldaaten voor de Garnizoenen op de Kuft «1 nCoromandel onderzeil gegaan. ii' "Hefgerugtwil, dat de Ridder Robbinfon, Secretaris van Staat, net een Courier van den Lord Albematlc tydiog gekreegen heeft, dat de PraniTe AmbaflVJeur Hertog van Mirepoix bier niet te rug plkomen, ofdttby aldien hy ta rag komt zulks alleenlyk zal ge- febiedenom van den Koning voor deszelfs vertrek naar Hanover iffcheid te neamen &c. k Den 99 hebben de CommifTariffen van de Weftmunfter-Btug en evindengiooten Weg, ftrekkende van Carlifle na Newciftle, 'F' inne R tekeningen overhandigd. Vervolgens heeft het Huia een ld immind benoemdom te onderzoekenwat voor Wetten ten op hipt vin biaren Termyn vervallen zyn of in 't kort vervallen zul- I,en om deszelfs ad vis te gee ven, welke van dk W tten bchooren 1' contlnueerd te worden. Waarna het Hnis in groot Comtnitté over !5 Middelen om de Sufcfi dien te ligten het Befiuit beeft genoomen K "Oügeduurende een Jaar, te reekenen van den 2$ Maart 1755 af 'iwte Schellingen per P.St. zullen worden gellgt op het ProdiA '■fvuiillc-Linderyen, Huyzen, EiffsnifleuPenftoenen, B-dienin tjinen Perfoneele Goederen in dat gedeelte vanGroot Brittannlen, 't welk Engeland genoemd wordals mede in het Land van Wales en ln de Stad Berwick aan de Tweed; als ook een evenredige Ttux in Schotland, overeenkemftig het 9 Artikel van het Tra Aait !f< der Uiiieen dat de Regtèn op de MumCider en Peere-Dranken ogeen Jaar, teweeten van den 24juny 1755 af tot dko 1756 indit a yk zullen worde a geheeven. 111 )ea 2 December heeft het Huls de hovenftsande Refolutien goed keurd en bevel gegeevendat dien aangaande de vereifchte Bills llen worden ingebragt; Wairns de Gemeentens in groot Commit- over de Sobfidien het Befluit hebhen genoomenom aan den Ko sgtoeteftain deonderftaandeSommen. 1180,288 P. St. voor de gewoone Zee Magt ln 't Jaar 1755. II. igoooP. St. tot Onderhoud vap het Greenwich-Hofpicaal en ilsvilideMatroozcn in 't zelve. 'B Heden zyn de voorn. Refolutien goedgekeurd, waarnafn h:t Huia leBlilite woetenwegens het ftrifFen van Muitety en Defettie, 'i imede wegens de continuatie van de Land-Tax, endeRegtenop eUmn en andere Dranken voor de eerfte maal geleezen zyn. 15 ln deze Zitting heeft het Huls bereids agtien Requeften over be tide Verkiezingen van Leden in 't Parlement ontfangen, en het On 'toek van de meefte aan het Committé van de Privilegiën en Ver c; «lagen gefteld. Heden is in het Huis .het Pleidooy over de betwis- verkiezing wegens 't Grsaffchsp van Oxford begonnen,en het zei J»i»hyh« vertrek van de Poft nog vergaderd geweeft. T Mm verzeekerd nog, dat ln 't kort in de voomaamfte Bedienln len vin onze Regetriog een VerandenCg ral worden gemaakt I^wordgezegt, dat d« Cemaalin van dep fiRF-PRINS van HES ToEN RASSELin 't asnftaande Voerjiar In di'tRyk verwagt word T« dit die Princes zig na Bath zal begceven, om .aldaar de mineraale WiterentedriDkeo." dat het Oorlogfchip de Ctntnrlcn, 't wcf'k na Wtft-In nbeftomd Iste Cork aangekomen zouw zyn, is zo.nc'er grond, de dit Schip zedert verfcheide dagen door tegen-Wind te rug ge J®en ea gifter egtem nog in Duins geweeft. •vy mtn^ueeren nn reeds de Brieven van twee Poft-Dagen uit pinden uit Vrankryk. Den 27 November is te Cowes iogeloopen Kapt. Laurenzvan 'T-1® na Bajonne gaande, als mede te Plymouth Kapt. Nich Is wntzlg. Xe Douglas is gearriveerd Kapt. Somes van Rotterdam, rikfaa zyn Aöien van de Bank 132 en I half, O. I. C. 182 en 1 F c'1 hn'f, Z. Z. geen Prvs. dito Ann. 103 en I half h sagtfte. I» den 2 December. Toen de AARTSBISSCHOP dezer fit °p d*n 28 laatftleeden van wegens het Parlement by formeel -y voerlgen gezegt isgewaarfchouwd wierd de Er- 'l'"1 "PJigtevan Vrouv?P7«r<>Alhmandveroorzaakttedoen cf y tB> heeft die PRELAAT hoofdzaakelyk geantwoord van v!m' '^"^'uvoordigGeval vandenzslfden Aart is ilsdst 5' Jaar 1712, heb ik geen ander Antwoord te gesven, als *t <t J lkt°sngaf- D cGeeftelyken van St. Etienne du Mont hebben 0 5''''g'ing van hua Ge widen, en deOrdres, die ik hungegee- Hf gevolgd. ^tnsdeze Gezegden* heeft bet Parlement Vrydag btilooten, u r. .S „3 g. g dat de eerfte Prtfident naVerfailles gaan zouw, om aan den Koning "SS ^,JS g .H 0 c het gantfche Werkzoo als het tegenwoordig omtrent den voorn. cc-ë.gSuSei.iS^ftaj^ Aartsbiffchop gefteld is, en zelfs het Antwoord, 'tgeen Hyin'tjaar B j; g-'S^ q-3 Si-H-S g"£ 175* gaf, bekend te maaken mz. Jj e S E«'S Zedert is de gem. Prtfident ook in der daad by dendtonicgge- - g S g;.J -r! H weeft; en zal he den aan de vergaderde Kamers verflag doen van't Jf> "5 -Scvë geen zyne Majt. gezegt heeft. S ^3 S vergaderde Kamers verflag uu,n ,.u r m, w m S S v «jJ c® a!oï8tS UÖ "S V ^1 Q AMSTERDAM den 7 December. Met de laatfte Brieven van KA- g£ g b tc 5?S B e S g DIX verneemt men dat het aldaar zwakr geftormd beeft, en dat men o jo he«7 SfS g eugtiu /.cc warenuotn aat aczciveaoor ae aacnouaende contrary- "-5^— O en ftormagtlge Winden niet hadden kunnen binnen kometr, zoo dat g 2 ry de Couta li Mtlhga hadden genoomen alwaar zy naar Inhoud *c">-g Sc van de Brieven van Madrid en Parys reeds aangekomen zyn. ï»5nüétüB'i'S'2 Ook word in een Brief van Sevilien in dato den ia Nov. gemeld: j. S Z g jfe g Sf£^-a-§ dat bet den 9 van die Maand daar omtrent zwaar geftormd heeft, waar door op de hoogte van St. Lucartwee Schepen verongelukt 2gSfeS^'»-":?-£,«g-o "waren, waar van bet eene een Engels en het andere een Deens S" g-g o "S "Sebip wis, zyn de betliatfte gecommandeerd door Schipper Hans O'S 2° j d g Tbci, &c.drch het eerfte onbekentf-J - o E S "2 f E- Der. 2 Nov. was by Cafcais gezonken een Zweeds Schip, genaamd g g-^ it Emanuelmet Zout geladen van St. Ubes komendedoch volgens n 3 a a Brieven van J— MT'-v- dat het gem. alle behoorlyke bulp om te hergen &c K k f M s y 5s en 02 X *2 a O T behouden binnen Breemen gebragt enz. Te St. Ubes weren gearriveerd Kleas Douw. Ney en Dirk Hop van 2 o 5 v oS Ferrol;teLivornoCorn.KoemanvanBsrgen,JanvanderHeydeen g'g.O.Sc^w g-c "S s JwGerbr.als mede te Bajonne Bonne Tenn., alle van bier; teGe- 2 i. a a nna Sikke Wybr. van Kadix, Andr. Rerry r n Benj.Cointe van Li.vor- g S jjsSfi g- no, Jan Olding van Bergen, en Jacob Johnfton van Londente Cette '2 Dirk Tieijes van Toulon; te Nantes Siebe Melles van RigaSikke g-^-5 «oï^D 5 Jentjei van Dantzig, en Sander van Leenfta'd van hierte Stettvn alle E'SZ de Schependie in dit Jaar van Riga verwagt wordente Bfr men Luder Brinkman van Roebel; te Hamburg William Schott vai Huil, Gabbe Engels van ArchangelJohn Joung van LondenW. Hodfon van Orient,en Jan Jac. Zorn van Bilbaote Oftende Gerb. Plet.Bley en Dirk Janfle van Koningsbergen; en te Harlingen Fred. Janflsnit de Ooftsee. Den 3 Nev. waa van Lisbon vertrokken Lolke Boef na deze Stad. In 't Vlie zyn binnen Wipke Dirkfe Flapper van St. Ma- lo,en Fredrik Htnfen vaffTlintzig só^gggiè» u 2"S - J5~ g ?"2 sGRAVENHAGEden8December. DeHeerenGedeputeerden o~ S| van de refpeftive Admitalitcits-Collegien «ontinueeren hunne be- gJa.g,3zg®- fogncs v Sommige Leden vin dezelve zyn een keer war Hols gaan g o o -o deen, doch worden bier weder ttgerfloet gezien» !r,r De Baron van Borffcle; eerfte Edele vin de Provincie Zeeland, Is --1?=^ ff gis O'S a -t3 5 S oe 2 in gevolge myn voorigen gifter van hier. der waards gekeerd. De Graafvan Golofkin geheime Raadextr. Ambafladeuren Plenipo- tentiaria der Keyzerinne vu geheel Ru-land, is met Heeren van de Regeetiog in gefprek geweeft. Een Courier uit Engeland is naar het Noorden gepaffeerd. a w w Men heeft tyding, dat deHeerdeVoogtvsnRyneveld, Colonel B «0.3 g S Commandant en Kapitein in het Regiment van den Lt. Generaal vin aS-Sga* "2 w-o Grootenray, te Deventer overleeden is. Eenlge Heeren Gedepu- 5 5 g c ^1""^ teerde Bewindhebber! van de Ooft-Indifche Compagnie dozer Lan- den wordenin 'tkortblertegemoet gezieo. Sé E 2 "■Su*o!i® De STAATEN van Heilanden tPefl Friesland hebben met Commu- J»? S <*>-n "r S 0 *2 nicatie en Advis van Haare Konitsglyke Heegteii de VROUWE GOU- c5 si' "z VERNANTE by Publicatie van den 3 dezer wederom vaftgefteldo, ^5 j "o >■3 S Ou 1 y_/7 u Sib, S q - '1 Is^'d 00 u-sJJ S SÏ u \L *_g S 3 g B «-S c o* 5 JS T, n •- ten; en dat dezelve daarenboven bevoolen h'efthet getal derpefl- ie SCHOOLEN zoo wel als dat van de Stminariagefchikt »d j n- ge Lieden tot den Geeftelyken Staat op te brengen, in alle de Steden 44 a£F van Haar Ryk te vermeerderen. Jn Brieven nitSPANJEN word gemeld: "Dat de Marquis de la ïf S g Hi? 7 Enfenada re Granada buiten het opzigt van eenlge Wigt gefteld, 5 doch teffens gewaarfchouwd is in die Stadals zynde de Pliat- van JJ zyne B'lliagfchap, te bly ventot dat het den Koning behaagen zal g "daaromtrent anders te ordonbeeren. P. Sb^S S i-s- l.il I> lyX V e- y t. M Volzcos pifticulicre Berigteo van WENNEN hebben aMaarde o g k g g hüJ ,5 srsvin twe^dervoorniamfte Hoven io her DnirfcheRvV in 5"° rticuliere Audiëntie by den Keyzeren de Reyze rin een Com S - s üS g «a- m'ffieifzelegtvde welke betrekking gehad heeft op debewufteVer SNi? g"—o c,cT 1 a-deriug van Religie, die in het Huis van HESSEN VAt»rg«vilten is. g «S £S i D=MirquIsdeM«ïo, MinifterPlenipntentiaris vin den Koning der c oQ o S-u e- .sS E beide Sicilien re Weenen had aldaar met den Graof van Cannltz ge- gwc»0, "-ëü -S G3 /vin f*rpPTf? nnnpn» 7plrprA TVnprhp* rlio ku tr«n «.v....Cl r. U troffen hebben- J'Ew>0O-S ÜM

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1754 | | pagina 1