tEYDSE r»3MII!f ISifl&s lS NEDERLANDEN. POOLEN, PRUYSSEN enz. P s S P A N J E N. Z W E E D E N. V R A N 0 0 17 NTé hè Maandagfè Courant. g. B .2 S E* ïftó 3 «u W C a gfSüg s z ■ifHS 1- i, A o a o &«8 feS,S S E 2 S G"S C ,2 o 8 -Sft-g >1 C 0« N rv w, «S v—1> *Z*2 *s 2 vo S 5 r 3>5 2 a S h - O, -i» -Zï 43 t. O fil E 32 2 5 as H -ST bS;«s <a; 3 v -5 -n *5 <S U t> t? P S-• &D 8 g "Sd; ïsï? :"wsS s "2 £3* a> 6 Y fcj U So 4> >.1: S u i& e S BRUSSEL den 7 November. De Heer van Heren (die één der je* g i Sï*-|j ÈH o deputeerde Coinmiflariffen van de Staaten Genera»! by de Confe- aJÜi S n'S m rentien alhier is, en volgens verlof van Haar Hoog-Mog. tot verrig- *15(5^, >*w g ting-van zyne particuliere Zaaken een keer naar Holland heeft ge N E S -S.gj 1 i E -u g - - an"*'WKg",> Jota w C W N vens op de Kuilen van deze Landen bevel afgevaardigd, dat men al- .53 c'Ö 2 S*1 3 E daar geene Schepen, die uitde Aüriatife Zee komen of uit Landen, de- '''l 5 cü J c welke nabyMorea leggen zonder gehoudene Quarantaine zal laaten -5 go o 2 S^j Sn g® inloopen, en zeker Frabs Schip, 't welk uit die Kwartieren gekomen 2 S >- 5,6 'ua is, en onder wiensVolkzigdebefmettelyke Ziekte, zoo men verzee- g 2 l^ft *35 "O a kerd, geopenbaard heeft, in'tgeheei niet in één der Havens van de- CftSftgc.o^''^-'3- ze Landen toelaaten zalhebbedde de Heer van Crumpipen, Staats- "•„^a'L -- c en Oerlogs-Secretarisaangaande deze Ordrcaan alle de buitenland- -E.SoS='5S^„ - - - -t! m -r- t> O S 'o-SS-JJ^aü-oSPPg K.« OÏÜS o,);^ - 5 daan} is den s dezer alhier teruggekomen. De Regecring heeft,naar 8 -ó -S J hetvoorbeeld van die van het Groot-Brittsuaife Hof, naar alle deHa- 0 «3 gig «"O J_ t r..i\- 3Ti 1" - W Dj-b w an "u 0 M S S is E> feMinifters, welke alhier refideerea, kennisgegeeven. AMSTERDAM den 9November. Gifter zyn in Teffel binnen ge- |f<£ g komen P. Roel. en C. Treurniet van Lisbon ,'als mede door tegen- S s/e SS«-S<S®;sd wind Oeobe Hillre* He Haan. vin R iva na Sr "c "5 o t2 p *?- ".r -5 o KJJr! „tn VOLG wtorf»» P O O L S E N RYKS-DAG. *Ndeirieentveintigfi» ZITTING hebben de Landboden(die in vol»- myn voorigen gedeputeerd waren om hunnen Mede- I >Jetden Heer Strawimki, Landbodc van Starodubdie aan ■it Vergadering de aftiviteit had nntnoomen op te zoeken en «,re bet mooglyk, te beweegenom de gem. aftiviteit aan de „er weder te gee ven) Verflag gedaandatzybem niet gevonden i L rede hadden te denkendat by bereids den 22 0ftober van rfeban vertrokken was. Vermits nu de Kamer verders geen afti- liUid en de Ryksdagdoor het vertrek van den gem. Nuntius af- 'iiraoken was, heeft de Maarfcbalk, om dat de weggcbleevene nog niet te voorfchyn was gekomen, de vit ren vyfen tviin- iZITTING tot de volgende dagen opgefchortin hoopedat de „cmelde Landbode weder terug komen, en men daar door oor- t (lebben zouw, om zig een gewenfebtea voortgang van den sdaz te belooven. j (ADRID den 2a Oftober. Dezer dagen heeft Don Sebaftiaan - jiba, Minifter in het Oorlogh Departementaan den Koning een .ft overhandigd, 't welk door zyoeMajt. is goedgekeurd, en be- j. "Dn de Trouppes van ditRyk metvier duizend Man ver- terderd en dus op denzelfden voet gebragt zullen worden ah de- .ire voor de liatfte Reforme geweeft zynen dat ten dien einde je je Regimenten te voet (uitgenoomen de Gardes) met een mpagnïc in elk Bitaillon verfterkt zullen woTden. „.en zegt ookdat de Koning de Regimenten Zwitfers en Ieren mede die van de Ruitery en Dragondsrs vermeerderen zal. 'r.intzer dagen beeft de Koning in een Raadsvergadering bet beflait DantzignaarOoftendegedcftitieerd. o, g C 5 -ê 5 o c iaoomen, om van zyn Regt van Souverainireittcnopzigtevande j Kapt. Rouffelinvan Hamburg na Pa iTage gaande, was by Harwig l^'S33» -j g, geftranden door ontlofting wederom vlotgeworden; ea omtrent r». S o-o n >,50 p Duinkerken in de Vlajmfe Bankeu verongelukt het Zweeds Schip vsn Frans Dolmer,vafiStokho.'tr,ns Lisbon gaande. s.= «- ~^ös-o Te Lisbon zyn van den 6 tot den 12 Oftober gearriveerd St. Dolk ';t 05 6(5 ï,1 fl N U wind Oepke Hilkes de Haan, van Riga na St. Malo gedeftineerd. De gemP. Roelbeeft den 4 dezer tuftchen Goudftart en Lczard "ïj-s b S S. met een friffe N. O. Wind in goeden ftiat gepreit het Schip de Vree- J g .S g ÏJ.5,g a de, Kapt. J. Lont, den eerften dezer uit Teffel na Smirna vertrokken, z CL fe Den 20 Sept. zoaw vinSt.CrüZ de TeneriiFe in Zee fteeken Gerr. g >.0 ■a ï?Qf 1 v« pj C o oüa c O u Prins na St. Cruz in Barbaryen. Den ^Oftoberwas Jan Louw, van «^3 si^ s-" g- Archangel herwaards komende, na dat eerft tc Molde in Noorwegen "So1"3S -ï ingtloopen wasvervolgens te Mandei ook in Noorwegen wederom ■35sJir£'Ht£'aS3&3S:ï ingeloopen, om zig aldaar van zyD bt koome fchade te be ftellen. - 2^ 2"?,C 1 Ook was door tegen-Wind in Zseland irgcloopenJanStaa, van hnfïifl naor niiftpnrlr» oA/1p(ïitiAé>r/j r O M j? S 5 >2^2 o e tfl «- f» 2 c wa itpvaart en Commercie in America, als mede bet hakken van f Hout in de Baay van Camp'che iahetminfte niet af te wyken rbeeftzyne Katb. Maj;terzelver tyd de Voorfteiliagen goedge- ,d, dewelke aan dezelve géöasn zyn, nopens het vereffenen Vetfchillen tuffcheh deze en de Groot-Brittannife Kroon aan- dt bet vifiteeren der Schepenen het bepaalen van de Regels nt zig de Kuftbéwaardsrs zullen moetengedraagen. eeotweeda Raadsvergadering heeft de Koning beflooten, de .M„i> der GALJOENEN op den ouden voet te ftellenen de uo- «t ordtes af te vaardigen dat men dezelve in de eerftkomende 'iiwd Maatt of April zal doen onder zeil gaanNogtans zullen voor to tyd nog vier REGISTER SCHEPEN afgevaardigd worden e"twelke naar allefa fchyn de laatfte zullen weeze nnadien het afzen- f .jnvan deze vier Schepen alleenlyk is ingewilligd om zekere Eu- pcaanfe Goederenaan dewelke men inde Weft-Indlëagebrek .jjeft, detwaards te brengen &c. fffSTOKHOLM den as Oftober. De Raad van Politie en Criminee* 1 juditiete Suriname», Carl GiMlaf Dahlbefgis voor eenige Maan- iiet aangekomen, om zyne Vrienden en Bekenden in dit zyn Va- land te bezoeken: In dien tuffebentyd is dezelve niet alleen by fcheide Perfoonen van hoogen Rang met veel dlftinftie ontfan- maat ook by den Koning en de Koningin ingeleid geworden, bende by die gelegenheid aan gem.HaareMajefteit eenige vreem- /ogels enlnfeften, en aan den Kroon-Prins twee zwarte Jongens. :F' irefenteerd; waar tegen dc Koning aan hem een goude Snuif- as, de Koningin een goud geëmailleerd Horologie, waar aan een rawe Kettingen de Prins Cuftaafczn Ring met fraaye Brillanten tttrd, en de Koning daarenboven hem op den dag van dcszelfs a track met bet Carafter van Lieutenant Colonel zoo als ook met de rlvilcgita van den Adeldom beguoftigd heeft. "Alzoo men zedert teöigen tyd ontdektheeftdat een menigte Wfcbe Bank Billetten, dtwelke, zoo het fchynt, uit Finhnd na dit ^lyk gebragt zyn, in deze-Stad rouleeren, is men bezig, om na de "fc van Hamburg, Alex. Broun Imft van Gibraltar, St. Smit en Ch.Elioc 2 5 &t> 5 .^2 van Londen, J.HolmenJ. Lindhorn van Terceyra, Will. Bryan van S5lj g Cork, Jac.LeeftvanGenua,J.Crouforten Jof.Phil.uitCsrcalina, f s S a c -1 Jof. Crew en J.Smit van Terraneuf, T A1v Power van Mallaga, H. Douwfon Glover van Marblebead; en vertrokken Jac, D. Smient na de Straat, Jac. Mesjes, P. Steenbiet,"en jxbrif^ oa St. S S I Ubes, P. Ëema Duval na Havre de GraceW. Reddart na Duinker- 6 M O ken, Jam. Periman na Bilbao, P. Lesquin na RouaanSiev. Schut na St. Marten, KI. Bartelfen naDeenmarken, en dePortugeefe Oorlog- febepen N.S.iadlrrataS'a, Kipt.JoaodaCoftade Britto, en N. S. da EflnllaKapt. Rodr. de Bayros Alvimom te kruiffen. Te Genua waren gearriveerd J. van der Heyde van hierDoede Wiehei van Wyburg, Br.Bondix en C. Kooymaa van Bergen, D. "f g 2 Smient en Th.Brooke van Lisbon, Th. Whorton van Petersburg,G. - Piers van Koningsbergen, Th. Ellis vanKadix, El. Hampton van d S Londen, Ph. Macardd van St. Crux deTeneriffe, P. Waifonvan Hamburg, Benj. Cuite van Londen, en J. Ciganicb uit de Golf &c. Te Havre de Grace is gekomen Obbe Obbes de Heer van bierte Bourdeanx (daar Jan JaC. naar Hamburg zeilréé lag) Rink Sleeswyk en Alex.Ranning van Stettynte Archangel H.Kooper van Brt ernen indelaatftgem.Stad HelmingFolmers uit Ierland; te Duinkerken Jan Sjoerfield, en te Enkhuyfen Piet. Symons, beide vin Dintzigte 'HamburgHtrm. Kok van Londen, Fred. Roel. van Gottenburc 6tc. en te Middelburg het O. I. Scbipdc GUSTAAF WILLEM van B»ta- via,laatft uit Teffel. HELLEVOETSLUYS den 9November. Hier zyn gearriveerd ~Z g. j ArtburGibbon van Aberdeener 0 5 m «J ,2 KI a 2 O K i Jf o»i o ei! vü S >2^. g-of wij o s s 0 3 o - 2 a M u a 8 5 S 0 j. 2 s> a bio w o o o a «=r do-a o oïa, S M gj 0 ti O pas N JO p fc- uiers van die Billetten saauwkenrig onderzoek te dien. K R Y K. Men ziet bier den onderftaanden \p. AR.YS den 4 November, ef van rei OWuwden 31 Oftjber. Het Atreft der Vacatie Kamer vtr. Parys ,(1 «den 25 dezer Maand is aan elk der Kanunniken van de H jofd- Im, erkalbier bekend gemaaktDit niet tegeuftaande zyn van dezel- (i. niet meer dan negentien in hec K .pittel'twelk gifter middag nd, uitrent vier uuren gehouden isverfebeenenen van deze ncgen- eaKanunniken waren er niet meer dan zes vangevoelen, dat men 'nden zieicalïeerdtCoignonde Sarrebroujjhbunnen Medebroe- de Sacramenten moeftgaan toeJienen: Vermits nu de der- itnovaiige Kanunnikendewelke in die Vergadering waren, zig ardnekkig daartegen aankanteden, wierd door de Provirciaale 'ierfcbnr bevel gegeeven, dat ééa van de Kanunniken, dewelke tugehooden om aan den Zieken de Sacramenten toe te die- e°. zulks op bet uur der Bekendmaaking van de Sententie en op en Boete van dnlzend Livres doen zouw Ook wierd de Kofter o die Sententie op een gelyke Boete beiaft de Noodwendigheeden he- "Ornamenten, welke daar toe vereifcht wierdert, aan den voorn. 2d "ounnik ter hand te ftellen Maar toen die Kanunnik in zyn ,rj. "i-Gewaad voor de Dear van den Kofter kwam, hield deze de /il- It0r geilooten Vermits nu de voorn. Vierfchaar by dezelfde .jjjSenicntiehad verklaard dat, ingeval het Kapittel even weigerig .(I Nyven mngt. de Curé van het Kloofter gefommeerd zouw worden, adt0m den Zieken de Sacramenten toe te dienen, wierd dit Bevel t[fc» einde het zelve insgelyks teleur te ftellen, niet eerder ais des ^(••ItiomtrcntelfuurenaandieDCu bekendgemaakt; dezeCu- jtÜ cgter gereed om dat Be vel na te ko menen begaf zig derhal- it Jtonade Kerk om de Sicramenten te haaien maar onder weg zyn* eos;f*,"rnjm by dat de Zicke hereids overlceden was&c. Dezen ogeent ten tien uuren hebben de Verwandten vsn den Ifktden Kanunnik deszclfs Dood aan het Kapittel't welk ver- etdwasbekend gemaakt, en teffens den dag enbetunrge- '8dwanneer bet Lyk zal begraaven wordi-nWaar op de dag i Oorgen en wel ten vyf uuren des avonds beftemd iszullende Dyt-Dienft Maandag ogtent een tien uuren gevierd worden. Su «x £22 K /E u •?S|V X! 3 - v John Archer van Waterford en uitgezeild If. Mabof na Londen Micb. Dowfon o. ar Engeland, Jsd J; Sta» naar Oftende, David Frafer na Guinée, Jonas Bakker na Noor- K wegen en nog twee onbekende Barkentyos; als mede uit de Maas Piet. Sipkes na Rouaan, Sicke Reinsjes aa Vrïnkryk, Hend.Kiaaffen naar Hamburg, en George White naLimmerik. 'sGRAVENHAGE den 10 November. De Heeren Staaten van Holland en Weft Friesland zullen Dingsdag hunne Vergadering ver volgen. De GrrafLafcaris,extr.EnvoyédesKoniogsv4DSardinien, heeft een MISSIVE van den Koning zyn Meefter aan dc Staaten Ge ntraal overgeleverdwaarby zyne Sardinife Majt. kennis geeftdat Madame dc Hertogin van Savoyen den 5 der voorleed". M;aod van H-S een Print in her Kraambedde bevallen iswaarover hooggem. zyne Sarditife Msjefteit by Miflivt is gefeliciteerd. Vrydag nimiddag zyn de Heeren Staaten van Zeeland ftaatsgewyze alhier aangekomen te we eten JenktrJan t>n» BorfeleVryheer van Borffcleeerfte Edele van de Provincie, de Heeren Burgermee- fleren vanier PoortenHeer van Ooft-Capelleweirens mudilbargS f. 2 g, vander Manderen Heer van Ouwcrkerkwegens Pliffingin Verfcboer G -ï fe; wegens Veere van Ligtenberg wegen: Tboolen, Boey wegens Zierikue, u u Parker wegens Ter Goes,mitsgaders de Heerd» Bon, Secretaris an de S Q gem. ProvincieDe vooro. Heeren Staaten hebben hun Intrek ge- noosnen in 't Heeren Logement by Sr. Heykoop in het nieuwe V.ror- c jj hout. De Groot-Brittannife extr. fnvoyé de Colonel York, die met Hee ren vsn dc- Regeering In gefprek is geweeftzal in aanmerking der c - Ver jiaring van den Koning van Groot-Brittanniendie beden in ryn if 2 U twee en zeventigfte Jaar getreeden isjn't raidden van deze week een Feftyn en Bill gee ven &C. LEYDEN den 10 November. Heden is ingevolge de Eltftie van Haare K. H. de Princes Gouvernante de Heer Mr. JOHAN VAN' 5-j~o 7T ra a-n «u -*2 - O JS - «i R •-3 bo 3 J2 JZ. fc- T5 Q ja w O O 0 .H w «U S 5 S3' o a a s s) r O a Sc§ü 3 «sg Qa vi ui It K 2 Z e f; l0^ u. u 2 "3 WC-" TJ tl 3 I-5.S eoS e w-i a S g A tl. (C, rH X V 3 e'— Oi <u a fü V S X i:ss« B-.sjZS a n a 5 «tl j- t> c aa S iÜS-iS -e |;8 ë.a E a. O D O -a 'Z, 0 aj J «T3 *«g Ja a.Z X Si p ïl •5«S t "3 ÖJ "2;t3 o. ft tg g g f^s êt g j. 5^ 5>ë 5 Ci.-TJ y aiec S °Ov g O - a E h :;0 a b ajs K n s m E -Z'ï> 5 ypsja £2 fll;? ïil 4 gftl S - ivLjZ 3 c: 4» s 7 k; 'i u O 53' O -W - - - "-vit Mr.NICOLAAS DE BYE Mr. SIMON VANGER WEN; en de -g S <3 T> b>< u O B bovengem. Heer M*-. HENDRIK VAN BUREN: zvnde toj THE- a 8 g a S AUR IER Extraordinarii aangefteld de Heer Mr.THlMONVAN g c. j» u c o '2f SCHOONHOVEN; En ter zei ver tyd tot Gedeputeerde in de Genera- m Q X S &S« liteits^REKENKAMER benoem! de Heer Mr. NICOLAAS VAN y s g g TTXO VniY tt| 'r* -** 47 ,V t-i J3J DE VELDHR D.Z.eö tot Cedtputeerd» i« 't Collegie vtn dc ADMV C. g Z g m RALITEIT te Aattirdem de Heer ABRAHAM ALENSOON. Ja*o-§N> "eS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1754 | | pagina 1