E Y D S E I 0 1754' N\ i Woensdagfe Coufarit <3 ««•S O o4 T3 A i; - dli lags dcB POOLEN, PRUYSSEN enz. ARSCHAUW den 8 September. Nadien de generasle in* T Ryksdag den 30 dezer Maand moet beginnenzullen de kleine Landdagen baafl geëindigd weezen: Ondertnffchen ml zyn reeds verfchcide van die Landdagen te weeten die J ofnanien, Kaiifcb, Sirad, Sandomir, Lublin, Brzefcia Lithau n Luckovrugteioos gefchcidenen op de laatflgemelde veel A j geftort, zynde veertig Edellieden doodelyk gekwetften op ,nddag van Brzefcia zekete Biftri met Zabela aan (lukken ge 7 Verfcheide Palatinaatenalwaar de Landdagen zonder vrugt "ifgebrookenhebben :en opzigte van de be wufte Zaak der OR- iHri ITIE van Ofirog een zeer gewigtig Manifeft gepubliceerd, waar j-Jzelvc ia fubftantie verklaaren: "Datzy, in hoope dat die Zaak Jan es Konings aapkcmft zouw worden beflift en de Goederen de voorn. ORDINATIE onverdeeld en aan de Republikge- iarti bly ven zullen, tot nu toe fti' gezweegen hebbenmaar dat zy, d». ide dat nogte hetKoninglyk Gezagnogte de Gehoorzaamheid, teijnen aan de Wetten verfcbuldigd is, iets het minfte baaten het 'uit genoomen hebbenom met denzelfden leverals hunne rzaaten hebben gedaan de Onverdeeibaarbeidder ORDINA- van Ofirog met hun Bloed en Goed te handhaaven &c. V R A N K R Y ft.. ...YS den 20 September. De facatie-Kamer is met allen iever aan het afdoen van de criminet le Zaakenten einde de Gevtn- in-zen te zuiveren van een menigte Kwaad-doendersdewelke 5P"(d; ba'lingfcbap van het Parlement, en door de wonderlyke boa vaftigbeid van het Cbatelet, om de Antoriteit van de ge weezede INGLYKE KAMER niet te erkennenzed'ert een geruimen 1 la|tcs angen geweeft zyn. Aft/#/» Leydfe Couranten No. 109 en 1 ra heeft men volgens ietden Inhoud van zekere gcdructe BRIEF twee HOOFD- ortknEDENEN aangetoond, waarom men zonder erkentenis ««van de BULLE Unigenitat onmooglyk zalig worden kante weeten I. uit kragte van het GEZAG der hooger Hand, jlv(door dewelke zygegeeven is: II. om het groot GEWIGT lo"Van het geenin dezelve beflifl wordNu fchiet nog overig n C<I1I. het oügelooflyk getal ZONDEN, die men zig, als men 1 teidat Decreet niet erkendop den hals baaldDit word door Mi' den Schryver op deze wyze aangetoond zulkendie de BOLLE Vmgenitus niet erkennen, maaken zlg (nijdig aan een overgroot getal Zondenwaar door noodzaakelyk «yfemelvoor hentoegeflooten word: In den eerfteo opflag be- tgfijtn zy de Misdaad van bet JAWSENISTENDOM; dat is: zy ten zig fchuldig aan de grootfte Misdaad vin alle Misdaaden; ja opiulk een Misdaad dewelke men niet beter dan de Ketteiy zelfs, ,nliSaede zy onafffcheidelyk verknogt is, befchryven kan. :tv1irenboven bedryven zy de Misdaad van Wederfpannigheid tp- 0%cBiiTchoppen, en haaien dus een tonde op bnn hals, die nogte ®ize nogte in de andere Waereld kan vergeeven worden, i^.ééawoord; zyoverlaaden zig met veel meer kwa»d,danzy r gouden doen, al waren zy ArriaanenSabellianenNefieriaanen owj* al waren zy zelfs wederfptnnig tegen alle dealgemeeneXar*- "WiriBga» dewelke in den tyd vtn tien Ecuwen gehouden zyn. t«Cd kan het bewys van dit ongelocflyk getal ZONDEN grond- e%'op de eerfte Beginfslen van de Algebra. Arriaanen en verdere diergelyke Ketters maakten zie fchuldig mfl ji/e foorten van ZONDEN, naamentlyk line tegen de Order van dl' oof; en Stegen de Gehoorzaamheid, die men aan de Kerk 'S' zen moet. Vermits men nu in ieder van die Ketteryen niet meer 'k int enkele Waarheid beftreedwaren zy ieder ook maar daadig y-am Zonden. oliis zouw het ook gefield zyn met de BULLE wanneer zy naa- Ifillyk niet ment als een tanige Stelling door middel van een eenigt timing veroordeeldeIngeval nu de BULLE, ia plaats van line, -^Stellingen veroordeelde, en zulks wel door twee onbepaalde Be Stagen, dan zouden er twee Waarheeden of ook twee Dwaalingen terkin? komenEn vermits men verpligt zouw zyn te geloo- topiedervaa de>w«Stellinge« ééne van de twee Benaamia- gtfeoet worden toegepast, Jan z-uwmeu, om de ZONDEN der ctfpannigen optefteilende numerus goadratut moeten neemen ®%tgetalwelk dan zouw uitmaaken uier ZONDEN inde ""i^r van bet Geloof, en by gevolg ook uier tegen de Onder werping, C%n aan de Biflchoppen verfdruldigd is. Ml vind men in de BULLÈ, ic plaats van twee Stellingenbenieri »,en, in plaats vrx twee Benaamingentwee en twintig s Derhai ii, 'dieDd men honderd en lén te mnltipliceeren met twee en twintig, ifiten een Totaal uitmaakt van 2222 ZONDEN tegen de Ordervan c»lcofen by gevolg een even gtlyk Totaal van 2221 ZONDEN 'fd| de vetfchuldigde GehoorzaamheidAls men nu deze twee To lUïu met elkander addeerdkomt daar nit een getal van 4444 ZON IDjL waar mede hetGewiffen der rampzalige Zieles beladen word, y Moor alleen, dat Zy de BULLE Unigenitm niet erkennen zoo intHlfs alle de Ketters, dewelke in den tyd van agtien Eeuwen voor ïHfcg gekomen zyn, hun Gemoed met zulk een groot getal ZON- It H ten opzigte van Geloofsstukkeniet bezoedeld hebben LVervolgens gast de Schryver over om deNoodwen 'igheid b>' "van de CONFESSIE BILLETTENaantetoonen; en ge- W "bruikt daar toe onder anderen deze Bewys-gronden ehCONFESSIE-BILLETTENzegt byzyn een Meefter-Smk de* Chriflelyke Voorzigtigheid De Wyiheid van derzelver In isbgvahterftpnd in de oogen van een ieder, die alle Voor-inge- fr-tenb-idaan eenzyde-fteilendedc fterk-overtuigende Redenen, Ktia vryin flaat zyn om by te brengen, met narirnk ovr rweegen wil. o'i men de Zaak in den ecrïïen opflag befchouwdzonw men idtn fchaamrood wordenindien men in een Zaak van zoo groot dZSt, als üt Encbarijiie is Zig met een enkel ITetrd te vrede hield. tekt'Wccrd kan genoegzaam volftaan, als het maar aankomt op 'W Voorwerpendie in de dagelykfe Handelingen des Levens allenMaar als bet Zaaken van eenlg gewigt zyn wat Voor- m worden er dan niet vereifcht f Hoe grooter het Belang is van welk verhandeld wordhoe meer het zelve verzeld "mftind^iceden.die in ftaat zyn offl lan hei XPónrd -eft kragt te uiehet zelve atci heeft, zoo lang let maar ten cnkn ifeerdis. sslg-ï SO?«'ï fci W PO sir1 ël§l i W M O eP j t Ï7 «-s s O O O O) QJ 1-* I in T3 is O ~0 <3J O 1. bi)W fJ O *2 R Ot C/3 O O o O05 O o o<(j 2 v O O fi s i> •et W. O M g O tu - A ,0 O «w.g sfc'n •l'E c.2 3 *5 O en 'P<f!ls M O C 1 -oï Sjgï«i O P *Q CC c> -O to C "W 1^. *o 2 0 -s 2 5 "E v. g 3 F- 8 rh P» *2 ESv 5i ft N N "S Q O 'k M O JZ - ■u3'S""S o lÜ J? o S® es t ha u a S gz <§"=5^1 F jg S f; n> Bk-t W n fj O ff K e rj ^Ss° iis-ï5w.£| „IS jc Ew s :«P® s.S Nn Ik er immers niets gewigtiger aI»;de'GoddcIyke EÜCHARIS- "H S TIEen derhalven Is de enkele Verklaaring by if eerdedat men ge- e: "2 et biegtl.eeft, niet genoeg om dezelve te ontfangen. p - a De EUCHARISTIEin haareö eigentlykcs Aart befebouwdis God ralfs, en het Vleefcb-geworden WOORD, tot hef welke men diena te naderen. Vermits nu bet epkollfoord van een Onderdaan niet genoeg is om hem den vryen toegang tot de Perfoon van zyncn Ko ning te verifchïffcn, maar alzoo daar toe outbentiké Eer titels enVoor- regtenvau een of andere uitmunteode Waardigheid vereifcht wor den zouw het dan niet met de Majefteit van den Koning des He mels onbeftsanbaar zyn, als men zig met bet enkel ffoerd vin eeojelen- digSchepfel vergenoegdeom hem zelfs nog meevals den enkelen a~ toegang rot deix Throon van c'icu Koning te verkenenHieruit wS g, blykt dan, dat h&t CONFESSIE-BILLET ceniger maatemet het Ce- remonieel van't Hof der Koningen ovpteenkomftig is. 0 Ook is de EUCHARISTIE een Traftaat van Alliantie 't Welk J w> g men met den Auteur van onsWcezen en van ónze Zaligheid voltrek- ken moetHeeft men nu oeir geziendat men tea opzigte vaö een X -p 21 plegtigTrsftaatZigmcthet ifeerd alleen te vrede gehouden heeft? Laat men eens met het Goddelyk Regt te raadé gaanIa het Traftaat, *3 5 <u -3 't welk God met Noach wilaangaan, maakt Hygplfsgebruik vanden s Eed; én even als of Zyn Eed nog niet genoeg wasfchryft Hy om zon te fpreeken, het Traftaat zelfs in de Wolkenwant in de Regen Boog fchctft Hy afdeGoddelyke Bewytenwaar in de folemneele Afts van het Tradlaat beflaat. InbatGeval, daar God een Verbond met Abraham aangsat, Ziét men wederom een Eed wederom een Tradlaat*t welk dnord# Be fnydenis, oni zoo te fpreekenop de gamfche Mannelyke Nakome lingfehap van Abraham gefchreeven is. Men zouw moeten willen blind zyn om in de Befnydtnis en Regen'Leog bet Voorbeeld niet te zien Van de CONFESSIË-BILLET- 3 TENdie ten minften tot de Plegtigbeid van het Verbond't welk men met J. C. in de EUCHARISTIE aangaateven zoo noodzaake lyk zyn, als de Regen-boof en de Befnydtnis geweeft zvn in de Aüisn- tien, dewelke met de Aarts-Vaders gemaakt zyn. Hst fcmtlg bier na. GROOT-BRITTANN 1EN LONDEN den 17 September. Men verzekerd, dat het Parlement in "t midden van de nwmd November deszeifs Deiiberatien zal her vatten. De Regeering hecfide omflandighceden vanbetGevrgt, 't S"0®2'jg'| geen den 3 July laatftlceden tuflehen de Franflen en de Onzen in Vir- a g, u O d .g S 5 ginien is voorgevallen, totnogtoe niet bekend gemaakt: Ook heeft 0 >ts JS u menzedeitmyne voorigen niets anders daarvan vernoemen als dat, toendelsatfleBerigrenvandie Aftie den 18 July van Williamsburg verzonden zyn, de Secourfien welke onze Regeering van hier der- waards gezonden heeft, aldaar nog niet aangekomen wa^en 't geen de Rcgeeriog bet Befluit beeft doen neemen om ten eerften nog eéit Sccours derwaards te zenden Vermits men zig r.u met de hoo pe vleld, dat in dien -pfichen tyd de vonrgeflaagc Vereeniging def i J i .j 5 Volk-Planttogen tot hu. ne onderlitige Verdeediging volgens het S I N Ëbi e -5 Ch. u- 5 s r .EgNSUuoga E o dB OH - A 6 a-C/r 8 S If 3 CQ n O h Siw e.s-.B W h1^ 2ifi y C "Ze. '■s SS-8I8J Plan,'tgeen daar van geformeerd en goèdgeketifd is, ter uitvoer ge d 1 -3 k bragt zal weezenen wy in de Noordfc volk-Plantingen veel meer Volk hebben als nodig isdie in flaat zyn om de Wapenen op te vat- "2 S5 -~ ten,behalvendatb':f hun alleenlykaan Officieren ontbreekt, die ben --- - S «i F tr. S 0 "S ia .S a b S« >-£ •S3C2J! gg aanvoeren, zal m-1 het vocraSeccurs een genoegzasm getal Officie- 'g -S 5 7 IS ren met vceie Oorlogs-behoeftens derwaards gezonden wordèn j ten O a welken einde bereids de nodige ordres afgevaardigd zyn. o" O 4 Ook doet onze Oofl-Tndif: Compagnie Volk werven om de Garni- a 7 J zoenen in haare Erabbflimenten te verfttrken, zullende dit Volk 2 O met de eerft uitgaande Schepen vertrekken. S I 2 -o -r Men beeft bi met veel verwondering vernoomendat ds Ko- S S ning van Pruiflen op de Huiden,dewelke yoortaan in deszeifs Stsa- J; ,5 a o g ten zulle n geb.agt worden een zoo zwaatin Impdfl gelept heeft, "8 .d q dtt bet invoerea van Huiden dasr door vsn zelfs zal moeten op- Jé a houdenVermirs men nu vaftftelddat het Parlement van deze S E Zaak kennis neemen, en een Afte van Reprefaiile trn opzigte van ?oóC« **de Koopwaar endie uit de Staaten van Zyne Pruiffife Ma jr. in dit g 2"o. "Rykgebragtzyn.paffeer-nzal ,zyn veele vangedagten datindie Sf g "Adt de Invoer van Silefife LINNENS en KAMERDOEKEN op denzclfden Voet als die van de Franje zal verbooden Worden &c. Morgen zal de Africaanfe Compagnie een Schip in haaren dienft flllg-la 'ëll® g-lS - •«giibcüa JT -5 g ïc^s>'b •S B S) K S ad 8 2 H® a S S W C p u U a-O Ai C J* O s P2 a a a - a s y .•933! -o- - I1IU..I.U uiiuuik w bjDOO neemen t welk na de Kuft vao Antmaboe de nodige Materialen tot JI. ar.o< y o «•S KI a B nM"S •5f B g-Sfi! S* 0 eita L o-ouSg. ■g U sa u c M 2 S^i Sta E d 52 1* ?5» ;j1 c u s a n 5-3 ea S3 Ut A> o 4# i2 K T5 r -"JI'O siê3 voltooj ing der Forten die de gem. Compagnie ter verdeediging van haare Commercie op die Kufl heeft doen aanleggen,overbrengen zal. Vc!g:ns fcerigt van Pool was aldaar ingeloopen Kapt. Lamb. Lin- thorne met Wyn en Brandewyn geladen, en van Cetteuaar Holland- oXJ.a g js 3 "3 "2 Ook word daarby gemeld dat van hèt voorn. Schip 's o 0 Su» Ef 5 c' 1J.l U.S. - 1.._ J,h C be ^3^ U tS infill 8.^1 S -H CO gedeftiaeerd; voorheen gerapporteerd was dat het zelve door eed Saléefe Roover genoomen, tn door hei Nrauw van de Straat was gevoerd ge worden, u a ry en Sara, Kapt- Brodrik, uit Teflel na Filadelfia gaande. N RDEHtA-WDfi N. AMSTER DAM deu 23 September. In'tVIie zyn binnen Auke Harm, en Harm.Jacobs, iéder mer één Walvis; als mede te Hamburg Geelt Gerr. met 1 Vis 30 Va'enBooye Rikmers 1 Vis 45 Vatenen Volken Corn, ledig, all'- vyf uit Groenland. Te Genua waren van den 31 Augufty tot den 5 Sept. gearriveerd Jrc. Booyfen van Marfellie. Jonas Bareu.ls van Lisbon,' Jcfeph Reyd tf -. ta T i itrtrnft T> Ik*. 17 C - 1» O »uh S o>43 e S éj o k« cc £3 O a i~" ju k^. a K S 3 2'«:S t li W 73 - O 35 W B d A 'O re 3 5 >.-ibp aM 1 S3 -C SN Cu. «X ^.24; o Jen n -«J TeDantzig waren Van den 11 tot den 14 dezer 18 Schepen gearri- vesrd, daaronder Mynd. Obbes, joh.. K'nfc,eri Ary Mooy Van hier; als medé te Koningsbergen vyf Schepen, wa>rotidet Piet. Zittct berg «3- van Stokholtn, Ysbr. Piet. en Atte Gerr. vsn Borreuf; te Eourdesux 8 a 1^ <u ej a g Z *~i a# Jan Jtcobs vinder Burg van Dmtzig teStettyn Au urvai, Lengerik 5 S"2-o"Sa 3 5 c vanLon-Jen ;en te Rigi zeven Schepen, daaronder Pieter Humble. <5 ft ..2 S SORAVENHAGÉden 24September. DemeeftoLedencom- -ïts a pofeerende d«,Vergadering vza de Ikercn Staat en vanHolknd en

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1754 | | pagina 1