W\ LEYDSE A°. I7J4* T ys, ificq tode 5 9e1 «ft VB. le-, in N°. 88 °S-o EOr? u N tx^H u a o.c rh 5f E* a s 52 M Woensdagfè Courant; dat DUYTSLAND en aangrenzende Ryken. (14, ^.EENEN den 13 July. Donderdag heeft de Keyzer en de Keyzerin aan den Graaf en tegenwoordigen Vorft van Sul- jj y kowsky het Voorregt toegeftaan.dat alle zyne zoo Manne- PH lykealsVrouwelykeDefcendenten voonaan als geboore Vorften en VOrftinnen zullen worden aangemerkt: Deoudftevan zyneZoonen, die zig nu hier bevindzal eerftdaags na Poolen ver trekken, om aan zynan Heer Vader daar van kennis te geeven. GROOT-BRITTANNIEN. LONDEN den 19 July. De Biffcbop van Doornik, die voor eenige -D i j dagen onder den naam van Graaf van Salm met twee andere Edellie- den uit Vlaanderen alhier is aangekomenom het merkwaardigfte in deze Stad en het Ryk te zien, is aan den Koning geprefenteerd en van zyne Majt. zeer minzaam ontfangen. De Regeering heeft van den Gouverneur van Barbados een uitvoe rig Berigt gekreegen omtrent het gedrag,'t welk de Franffen in MAR TINIQUE en ST. DOMINGO houden ten opzigte van de Britfe Schepen, dewelke in die Zeëen komen "In gevolge dit Berigt pretendeer'en de Franffendat die Schepen vier Mylen ver van hunne Etablfffementen moeten afblyvennee- mende dezelve in beflag onder voorwendfeldat zy verbooden "Handel dryven Ook blykt uit het voorn. Befigt, dat de Kuftbe- "waarders van Martinique op verfcheide van onze Schepen jagt ge- "maakt, van dezelven aanmerkelyke Sommen Gelds voor zoo ge kaamde gedaane Onkoften geëifchten de Kapiteins genoodzaakt hebben, een gedeelte van hunne Ladingen te verkopen, om bet van hen geeifchte Geld te kunnen voldoen enz.Voor het overige zyn £«i alle onze Nieuws-Papieren met Verhaalen opgevuld van verfcheide Onderneemingen der Franffen zoo in het Zuiden als Noorden van America, en van de nadeelen, welke zy daar door aan de Commercie van deze Natie en aan onze Etabliffementcn in dat Waereld-Gedeel- te toebrengen. "Het Efquader't welk in gevolg» myn votrigon eenige dagen te Portsmouth gereed gelegen heeft, om van daar na Noord-America te ftevenen, is onder zeil gegaanen voorby Plymouth paffeerende "mettwee Oorlogfchepen, voerende 30 en 4oSt. Kanon, verfterkt. In gevolge de Brieven uit Virginitn van den 17 Mey heeft de Regee- ring aldaar omtrent zeftig Man na de Rivier Monongahela gezonden om de Fondamenten tot een Fort aan die Rivier te leggendoch zoo dra dit Volk daaraan begon te arbeiden was een Corps van twaalfhonderd Franffen op die hoogte verfcheenen en bad aan de !rV>, voorn. Manfchap door een Bode doen weetenDat de Koning van "Vrankryk hun Meefter de Eigendoms-Heer van dat Terrain pre- ""Itendeerde te weezendat men derhalven den arbeid zouw moeten iSnT'ftaaken en vertrekken, of dat men anderftnts zouw kunnen ftaat "maaken, van geen kwartier te zullen vinden &c. Dit Dreigement was oorzaak geweeft dat de voorn. Werklieden zig I,,j_ rfcj :oo .ot- ten den JU- 'en.l Rol -k« ton- get Eiea| Ca ER- /en- mdjf rri 0 Y' genoodzaakt hadden gezien om te rugtekeerenWaarop de Gou- iciie verneurmet verfcheide Inwoonders na Winchefter, leggende om- trent honderd Mylen beneeden Fredriksburg, was vertrokkenen den 16 Mey aldaar overnagt had,om deVergadering van de Chefs dér 6 o t Ëcrx o 5 x 2 j. g n 5 5 n-R o o-, u u, r o E N ft -u 5 S g 5 S 3 -o R o I'S a-gS® P 2 'n a »- a ja a s|Ie§ •ï^.2. c c «a. a E E o C O gj «- qj -a w wai o p t* S E «j c w >,ti w a ^3 >»fê3 U JJ 1-ë I &2S SO v, O A O •£2 o k-1 gC.2 8 «5 "3 co d w S P ÉT' <l> a> c c: *0 5 c p CJ qj b/3 flj 'r! C c SH-B c W Tl O 2i - tr 2i 4-< S'g'g S K<«S JTi. c w 2 3 H S «u p q a» o ej -5 S/O t-*-? Cr, "g r+ ,g O CL» C) C Tl <u tvC c 9 c o 0- co ei «i n» n L -r* na S 2: J 2 o> Fi W O c M jrf eo Ci S fciD O Cd E ftH o a c Ji O - at- IDI-I Ce- n. ni- rko-1 ml' :en iel vtt- Teti, tide ïtee' i-en! '0 'id-l om,1 L(«. 5oa iaat ylen vsa igi« van O O e-M s ren, *t geen voordeRegten van UweKroon van het uiterfle behing is. Het is een doorgaande R.egel inde Regten[Die geen belang in de Zaak heeft, die heeft ook geen A&ieDeze Prelaat is in die Proce dures nogte aangeklaagd nogte gedecreteerd, zoo dat hetin qualiteit van Regnr is, dat by zig op zyne Jurisdiftie beroept. HieroptóondhetParleiriertdatdezequaliteitvanXegt/r ,wel- ke zig da voorn. Aartsbiffchop aacmaatigd,niets abders tot oog- i merk heeft als om alleen ktgter te zyn met uitiluitihg van alle o 8 g andere Jurisdiétiewaar omtrent het zelve onder anderen zegt: j» Tot nu toe hebben wy ons maar alleen opgehouden om de Onregt- g «S 5! - maatigheid der Sacrament-Weigeringen aan te totmeoZoo dat wy -S S "c .3 -3 dien aangaande weinig Aan merkingen zullen bybrengen Maar ver- {5 g 3 g gj mits tegenwoordig de Twift inzonderheid op de gewaande Onafhan- o g 2^^ kelykheidvan de Geeflelyken en op de Ónvermogendheid van het .2 «.5 Koninglyk Gezag betrekkelyk word, zullen wy met riteerder nadruk c de geheiligde Regten van Uwe Kroon zoeken ftaande te houden. -2 Vervolgens worden alle de Omftandigheedendie ten opzigte S «j g van Camiar, Burger van dix, voorgevallen zynen tot het gee >,Sc jc c ven van de bovengem. Arrefltn tegen de twtt Picarife«aanlei ding gegeeven hebben, op hetklaarfte aangehaald; Waarna £^3 S^a het Parlement voortgaande zig aldus uitdrukt: g Uit deze korte Ontleeding blykt het, SIRE dat deze Sacrament- S S S o - 0 a Weigering van dien zelfden aartis als alle de andere, dewelke in de- B S o-s<3 J; g- .g zen tyd zoo veel Onruft in uwe Monarchie verwekken; en dat de- o. g Y 'o zelve alleenlyk daar van verfchild door omftandigheeden die de .S o"^ "B- flegte behandeling van de twee Geeftelyken nog meer verzwaaren. ig S ia ^"2 u Indiacnen by te woonen, en met hen de Alliantie te vernieuwen &c V R A N K R Y K. PARYS den i 9 July. Men verzekerddat de Maarfcbalk Hertog de Belle-Ifle Zondag te Soiffons is geweeften aldaar hy den eerften Prefident van het Parlement het Middagmaal heeft gehoudenal s me de dat de Aartsbiffchop dezer Stad met den Graaf d'Argenfon heeft geconfereerd, endatdelaatftgem.aan den voorn. Prelaat heeft ver klaard, dat hy meer en meer verlangde cm alles, wat in zyne migt wastot de fpoedige te rug-komft van het Parlement toe te brengen In hoe verre deze Verzekeringen waar of onwaar zynweet men niet, maar dit is zeker, dat onzen Aartsbiffchop na het houden van de voorn. Conferentie heeft goedgevonden verlof te geevenom het Lyk van Mad. Le Charmois aan dewelke hy altoos de Sacramenten h'-eft doen weigerenmet de gewoone plegtigheedea in de Paro- cl.e-Kerk van St. Jean en Greve by te zetten. In tegendeel verneemt mendat de Biffchop van Troyes by des Ko- mgs Raad van Staat een ARREST heeft gekreegenwaar by alle de ac» Procedures van het Bailluwfchap van Troyes voorn, ten opzigte van -ie Weigering der Sacramenten ?an J uffrouw Deseffars du Magny ne- ens de gegeevene Vonniffen tegen dien Prelaat en zynen Curd voor -Kl hul en van geener waarde verklaard wordenmet be vel, dat dc Curé fch'; In zyne FuniRien herfteld en de Sententie tegen hem gegeeven, ee" door een Deurwaarder op de Regifters uitgefchrapr werde &c. Oa- M»< dettuffchen word van Troyes voorn, gemelddat nicraant anders als irft. één der Geregts-Schry vers zulks heeft willen doenen dat hyna die 0lr»' Sententic op de Regifters vernietigd te hebben door het Railluw- Ye' fchap van zyn Ampt beroofd ismet bevel, om binnen een Maand de den Stad te ontruimen. ïrcB Deoverleeden HeerMoreau geweezen Procureur desKonings ^00"1 in het Chatelet, is door zynen oudften Zoon, dewelke zedert het Jaar 1741 de Survivance op dat Ampt heeft gehad, in het zelve opgevolgd, Y_'| en de Koning heeft aan deozelven een Penfioen van drie duizend Li- vrestoegedaan. Hetgerugtwil,datdeHeerd'Argouges,Lieutenant Civil In het Chatelet, en die door zyne Infchikkelykheid voor de KO- NlNGLYKE KAMER bekend geworden is 1 gevaarlyk ziek legt. De Mitftvcdie dooi het Parlementvan AIX in Pravtnct aan den Koning gefchreeven is, om aan Denzei ven de yffelyke Rampen, door de Kerk-Scheuring in die Provincieen jwel door toedoen van den Aartsbiffchop veroorzaakt, voorte ftcllen, is den 14 de zer Maand in een groote Raadsvergadering te Compiegne on- derzogtên in allen deele haare Opmerking waardig, doch ver mits dezelve 41 Bladzyden in 8vo. groot is zal men, om dc kort heid te betragtenmaar eenige Periodes daar van sncdedeelen. Het begin is eenvoudig, en beftaat flegts in deze Bewoordingen -SIRE, 0,1 TTW Par'emem v>n Provence heeft ARRESTEN gegeeven tegen twee Vicariffen der Parochie van St. Magdolaino ter gelegenheid Van die algemeene quaeftie dewelke tegenwoordig de Gemoederen L'1[ jaande maakt, en voorKerken Staat van even groot belang is. 'n Hier op gaat men voort en zegt onder anderen Ds Aartsbiffchop van AIX durft ïig over deze Arreften bezwaa- ■s Dit niet tegenftaande houd de Aartsbiffchop van AIX ftaandedat y het hem alleen toekomt die Vicariffen te vonniffen; enwaarlykmen o <™Q^ heeft van hem geen Vonnis te wagten, 'twelk regtmaatig en onpar- "''S 'StZft'ci S '3 S tydig weezen zal Zyne Gevoelens zyn al te baarblykelyk ;Hy jag-ëoSgx-o^ 50^ maakt dezelve zonder eenige zwaarigheid bekendHy is Borg voor; s 5 Hy is Auteur van de Buitenfpoorigbeeden, waar van hy wil dat men gg'Sl ïc^~" aan hem alleen rekenfehap doen zalHy zoekt zelfs die Geeftelyken, S welke het meeft aan zyne Bcgeertens onderworpen zyn, de loef af te 5 g g fteeken. Naauwlyks is Oarnior in gezondheid herfteld geweeftof 2 gZ |'g a deze Prelait heeft aan alle de Priefters in zyne Parochie verbooden g g 2j<eo I I'S ®;SS x22ft -Hv"0ScUuS M-q u B e c ajs g Od ws.s-g "at S |a S"3 - ftX Sf O a w H hp hem de Communie ter H. Tafel te bezorgen: Dus heeft uw Parle- mentnoodzaakclyk door ftrenge Verbod-geevingen een zoodaani- 2 g g èja S3 Ê-n ë3s gen moeten in teugel houden, die alleen competent Regter begeerd te c jS.2 x3S(d"^ 5 Jj"S 3 zyn over Misdaaden, waartoe hy zelfs bevelgeeft,en die hydoorzyn IgS -£ gZ 5 eigeAutoriteitonderfteund. Het Pervolgbier na. g g •- «j -S o 0 1-ë S :s Sn S3 a^ooO JS^" •c ca M a 052 O c« wOQ 2 NEDERLANDEN. BRUSSEL den ai July. De Graaf van SartGedeputeerde van de Edelen in de Vergadering der Staaten van deze Provincie, en Groot Keuken-Meefter van zyne K. H.onzen Gouverneur Generaal, is ia de voorleede Week op nieuws verkooren, om nog drie agter een vol gende Jaaren in de eerftgem. qualiteit tefungeeren. De negen Gil- dens dezer Stad hebben tot nog toe hunne toeftemming omtrent de bewufte nieuwe Importen niet gegeeven. De Gedeputeerden der Staaten van Vlaanderen zyn hier weder te rog gekomenom Vertoo- xgj gen te doen. Men verzeekerd dat de Jaatfte Courierwelken onze "3 Gouverneur Generaal van Weenenheeftontfanpen zeer voordeeli- 3 6 2 s ge Depeches nopens het 'op handen zyndeBARRlERE-enCOM- 5 MERCIE-TRACTAAT medegebragt heeft, en dat dit Traétaat kort 2-2 nadeterugkomftvandeCommiffariffen der Zee-Mogentheden zyn g 2! volkomenbeflagkrygenzal. n' ëm AMSTERDAM den July. De Commandeur Matten van Duy- g '3 venbodendie in gevolge myn voorigen den 18 Juny in Groenhnd "S c zyn Schip heeft verloorenverhaald dat ter zèlver tyd nog veron- .0 .2 "gelukt zyn twee Engelfe Schepen, waar van egter de naamenonbe- D - "kendzyn; Verders verneemt mendat de Storm op dien tyd zoo o g J§ "c g -5 r 0 zwaar is geweeft, dat het grootelyks te verwonderen is, d»t niet al- le de Schepen dewelke toen ten getale van tien a twaalf op die^go^S-^^ggQ hoogte by elkander waren, veron aelukt 7. vn&e. np» CL w 1 O g S wa D «3 X o, o<{o u a W.S O O c c o bö S? a> *- ±- 0 c a - S a 55m lil g i "■a i, W Q .9 •3 So a a iï v v H -T) O ess rT» ;x ir> SS- 2 u u gi W 01 jesop 11 Virien, en Jan Corn; Root op 31 vis. 2 - - j- Volgens de jongfte Brieven van Radix verwagt men daar alle 00- d S genblikken de twee Regifter-Schepen el Nova de Span/en van Vera- a o 5 e |o-w x g «S Cruz en el Conception van Ruenos-Ayreshet eerfte heeft onder meer 2 5 5 andere Koftbaarheeden omtrent een Millioen Pezos aan boord enz. g>2nt0o .m-u R q Men verneemt nog van zeer goeder hand, dat het benoemde O. I. m. -13 I'S «61 Schip AKERENDAM, mede tot de Kermis-Vlootbehoorende, door g *3 B 8 2g de Ed. Heeren Bewindhebbers van de gem. Comp. begeeven is aan - vT c 0 Schipper Cornelis vander Stam. ■a! "o :mpperzomensvanaerstam. mSS Met de jongfte Engelfe Brieven heeftmen, dat te Briftol was aange- o imen het Schip de Patriot, Kapt. Trenchard, uit de Virginienmet C7N ïi x cS m i itralilA iwni-flti An/lnr D-I».-- - r~- komen dezelve waren onder anderen Brieven na Londen overgebragt in da- *c Y 's to den 12 Junv van den volgenden Inhoud e,(§ o r "j n 3 3 .7 u.r?c3« onderfcheppen,doch zulks ter ooren van den Kapt. Wathington ko- ,-c, 2 mende ging hy zelfs aanftonds met 45 Man derwaards tot ontzet- g 51 g g >- a Su| ting van het geraProviantwaarop de Trouppes wederzyds met „'s 0 nS gé S^ *^5 "elkander handgemeen raakten, doch deFranffen te kort fchietende gX c4 g-j g S 5 zyn van dezelve 7 Man gefneuveld, en de overige, uitgezonderd o a^S-ï J 3 driedewelke het ontfnaptenkrygsgevangengemaakt,doch drie =.2< S-'5 "andere, welke het haazepadgekoozen hadden, wierden kort daar® na door eenige Indiaanen, die met ons in Alliantie zyn, ontmoeten 3 "ook gevangen gekreegen en met de andere na Williamsburg in o hegtenis gebragt. Z 0 5 '3 -B Te Napels zyn gearriveerd Chrift. Obrien en Matthys Tammelins t.u'c T A - - a a I - s sftif van Livorno, Aug. Brieze van Mallaga, Luc.Ordano van Genua, Ga- briel CacaflTe van Manfredonia, Piet. Paolo Blancher van Capliary, Z.V K/f./n./a-iü-i-i:. a - - - •- N e Genner de Mtiffa van Gallipoly, Anth. de Mods van PalermoPieter de Carlo van Trapany&c,; te Lisbon Gerrit Marcus van Moldete a c g 8 8 2 gi LivornoSybr.Ja'nffe van hier; alsmede te'kVreiskrnonï^ScheVem S Ï&2 1 Slt,2 Te Hamburgzvn gearriveerd Piet. Tanden mi»f ^(lmn t« 11 nic O "c3 ftT in"^ "S Sf "8' Te Hamburg zvn gearriveerd Piet. Janffen met do Quart.Teunis 2 ft u 2 Flfu Piet. j 28, Hans Erik-do, Joban Frank 70, en Tacoh Wefterman 30 S 'ÖX oll-jaS.? S ÏÏZ j -1-- - y ft 130 1—1 - 0 g - - - 'J «-/v,... |,vuu „cuciiiiar ju Quart.alle vyf uit Groenlandals mede Robb. Bell van Newcaftle. Edde Djrkfe van Rochel &c. flU2o' o wB N

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1754 | | pagina 1