Pi LEYDSE a u - jj .tt Ifll chis h« to J e« :n, SjiJ A". 17J4- N°i 87 1 P O - a 5 C t« C U „T O r-\ n QJ at CO CJ -* 'D S 3 P c CS 'O "rt a »,i 3 3c "ïuiS'S "3 K® <H -a ■5 o 2pr^ .3 u 'Z Si \3 °i g. c -OA to Maandagfè Courant. n eei lit QVI CI tie» aral dii 1VI! Villi p4 idfel d4 ion] VRANKRYK. ARYS den 15 July. Men verftaat dat des Kooings Procureurs en Advokaatcn naCompiegne zyn o'ntbooden, om zyne Majts. ordres ten opzigte van de aanftaande te rug-ontbieding van't Parlement te ontfangenWat hier van zy zal in't kort moe ien blyken, terwyl dit zeker is, dat zoo dra het voorn. Docrlugtig Geregtshof in deze Stad te rug gekomen zal zyn en deszelfs Fun&ien hervat zal hebbeneen zoo wel voor den Koninghls de Onderdaanen «er vo'ordeelig Finantie-Project't geen het Geld beter zal doen cir- culeerente voorfchyn komen zal. GROOT-BRITTANNIEN. LON^ïENden *6 July. De oudile Heer Duvelaer iseindelyk eer- tifter 'van Parys alhier te rug gekomen en heeft giller met den Franf- fen Ambaifadeur Hertog van Mirepoix een zeer lange Conferentie gehoudenNadien de voorn. Heer Duvelaer zyne Gemaalin met zig •ehragt heeft, fshynt het dat hy zelfs van gedagten moet weezen dat de Onderhandeling', waar mede hy belaft is, niet zoo fpoedig ten ein de gebragt zal kunnen worden Daarenboven heeft men rede van zulks te befluiten, om dat de voorn. Ambaffadeur voorneemensis Zondag of Maandag na Vrankryk te vertrekken, en eenige Maanden in dit Ryk door te brengenzullende niet dan de Secretaris en eeni- gt Doraeftiken van zyne Exceil. hier blyveo. De Graaf van Colloredo, Rooms-Keyzerlyke extr. Envoyé heeft ten Courier van zyn Hof ontfangen en over deszelfs medebrengen met den Secretaris van Staat den Lord "Holdernefs geconfereerd - Men verzekerd dat deze Depechesbeftaan in de laatrte Refolutien, die by het voorn. Hof omtrent de Schikkingen, dewelke op de BAR RIÈRE betrekking hebben,-genomen zyn. Op de Theems zyn gearriveerd Ed. Hallura van Port a Port, Will. Bryan van Nieuw-York, en 5 Schepen met 11 Walv. uit Groenland. NEDERLANDEN. HOORN den 17 July. Met het aanbreeken van den dag arriveer- eêt» dc alhier uit de Lemmer het Jagt, waar in zig Haare K. H. nevens-den W:|trimERF-STADHOUDER cn Mevrouwde Princes CAROLINA enz] metde Heerenen Dames van 't Hof bevonden: HetSalut wierd op- ehouden en de Burgery kwam met ftillc Tromin de Wapenen ter- jyl bydeRegeering van de Stad zoo wel als by de Collegien en ande re Departementen ordre gefteld was om aan de hoogftgem. Familie en gediftiugueerde Receptie te doen,'t geen by de Burgery ook in ;eeaen deele verzuimd was. Een Compagnie Burgers had de gantfche nagt de Wagt gehad en lichen 7 en 8 uuren, als wanneer het Jagt na binnen kwam, fchaarde lig de verdere Burgery langs de Gragten en Straatendoor welke de idagie naar het Collegie van de Heeren GECOMMITTEERDE AADEN gereguleerd was. Ten half negen ging een Deputatie wegens dat Collegie in een iets, gevolgd door vier ledige Koetzen naar het Jagt,alwaar die De- mie door de Baronnen van Burmania en Grovefteyns buiten het iviljoen ontfangen wierd, en binnen het Paviljoen getreeden zynde hooge STAD HOUDERLYKE Familie complimenteerde ten Iken einde ook kort daar na twee Heeren Raaden met denSecre- is uit het ADMIRALITEITS COLLEGIE derwaards kwamen. Haare Koninglyke en Deorlugtige HOOGHEEDEN uit het Jagtge- :den zynde wierden door de Deputatie van de Heeren Gecommit- ii Raaden naar bun Collegie gebragt, en wel op deze wyze "Voor af reed I. Een Koetsmet twee Paarden waar in de Hee- :uvan de Deputatie zaten, hebbende aan weerszydeh van de Por ieten een Bode, en de Levrey-Bedienden van agteren ongedekt: I.Een Kbets met zes Paarden voor de Heeren van 't HofIII. Een octs met zes Paarden waarin zig Haare K. II. met den Prins Erf- StaJbsuderen de Princes Carolina bevondIV. Een Koets met zes Paarden voor de Hof-Dames en V. vier ledige Koetfen van de Hee ren van 't voorn. Collegie, ieder met twee Paarden befpannen. Oaderhet voortryden van den Train wierden van wegens de Stads ljt,ldmiraliteit en do Ooft-Indife Comp. ieder 2.1 Kanon-Schooten ge- (-.Lnen uit de Boven-Vertrckken van dc Raad-Kamer lieten zig de nulters en Trompetters hoorenterwyl een gedeelte van het Regi- ,a(t Jent Garde Dragonders voor het Collegie onder de Wapenen ftond., j^Jlyhetatireeden wierden Haare K. enD Hoogheeden door vier Le tt van den Raad ontfangen; Het Baffi-cour was ter oorzaake van ,(j»m Regen overdekt De Dames van de Heeren ftooden binnen- ye«»>rdsen de hoogftgem. Perfoonen wierden over Tapytenua bin- j0ntn geleid, pafleerende voorby de Officianten na de Raad-Kamer, ai- Haare K.H. by den ingang van de Balie door den Prefident om- jttt, en vervolgens door de andere Leden van den Raad gerecipi- wierdterwyl de Prins Erf-Stadbouder en Mevrouw de Princes 'iwin één der Vertrekkéa geleid zynde zig mat het aldaar zynde elfchapvan Heeren en Dames diverteerden, h het eindigen van de Vergadering wierden Jlaare Doorl. Hoog den inde Raad-Kamer verzogt .waarna de StadhouderlykeFami- ig voor de ope Raamca onder Pauken-en Trompetten-Gefch al ie Burgery vertoonde. retvolgens wierden in een ander Vertfek een magnifik Ontbyt en «teogeprcfenteerd en Haare K. en D. Hoogheeden betuigden convérfatie aan de Damesdewelke ook aan Tafel warenhaar. nder genoegen over de wyze van Receptie, tet Hof hield zig een uur op, wanneer het zelve affebeid namen een Raad en Corps nevens hunne Vrouwen gefeliciteerden on- gefchal van Pauken en Trompetten, als mede onder een mce- reugde-Galmen der Burgery tot in de Koetfen uitgeleid wierd. 'deunflchen had de Burgery zig gefchaard van het voorn. Colle- f voor by de Groote Kerk tot aan het Prinflen-HofDe Stadhou- - Familie reed in haare eige Koetfen derwaards en pafleerde een Eer-Boogdewelke voor het Huis van den Heer Prefident "meefter Keplaatft wasDe Prins Erfstadhouder en de Princes oelo ,""tr:,deD byde Groote Kerk uit de Koetsen begaaven zig na ;a! af j 'r' Ver^3t'tr'DKalwaar zy door de Directeuren van de eer- taufl 4?,n Hoorn ontfangen wierdenen binaen geleid zvnde Hoogheid plaats in de Prefidiaie Stoel, hebbende e-W Eufter aaö zyne zyde Hier op wierden Zy door 1 W-HeerPraef,, verwelkomt en m'ettoegep-fte Zegeningen P!o0l-eti,waarna D;zeive de Bibliotheek, dePredikftoel&c. Coa rcelf Hoi lil! '.erdi ten P C o hj0 a -ë a "o 2 S O o N** 1 aj i-C C Cxcü -Sj - 11 ca 5hll rt u ccö 5 >"5^ c tol S-2. >>a N y -r» ja T3 O O c» 4J»o ïssis-Pi-ü-a s-sèii S S.SPoes-ë c\.% t3 ti'XJ E S o c r: P w j- -rr - e feomSoJU'OS t ».s O b v - O -3 g S-g-S Sa - E o-ra- 2 kt g: s"S"1"3 is c E g Ui hl O *73 «J ^rr» JT]| W) - -r- c O AJ U >v,t fl. j> co j- rt ii w di b o) w a aj a aj a S S »- ÖüO O N "O öc 4» 2 is ■Si s-ö bezigtigd hebbende, aan dc Koets te rug gebragt wierdèn OndertuiTchen was Haare K.H. gekomen aanhetPrinflen-Hof.al- waardezelve aan deBuiten-poort doorvierHeeren ontfangen wierd: By den ingang bevond zig de Schout-by-nagt,nevens de Kapiteins en p andere Officieren ter Zee en voorts de eerfte Officianten van het Collegie in Ryen gefchaard Byde Raad-Kamcrftonden de overige g J Ledenen Minifters ter Admiraliteit gerangeerd; En Haare K. H. al- gg daar aan de groote Balie door den Heer Prefident binnen geleid zyn- de nam Dezelve aldaar Seffie, en wierd door den Heer Se'cretai is uit -5 o naam van den Raad gecomplimenteerd. o Gcduurende die Vergadering wierd de Prins Erfstadhouder met de S Princes Carolina ook aan het PriniTen- Hof door een Commiffie gere- 2 a cipieerd pafleerende door de bovengem. Ryen na de Prinflc-Ka- -S mer, alwaar Dezelve door verfcheide Dames wierden 'opgewagt. 3 Na het fcheiden van den Raad, wierd Haare K. H. door den Raad g ca en corps inde voorn. Prinfle-Kamer geleid, alwaar een Ambigue ge'- g-a reed ftonden na dat Haare K. en D. Hooghèedch eenige Ververffing g -2 genuttigd hadden, wierden dezelve na een uur vertoevens uitgeleide i, gedaan rydeöde wederom met drie Koetfen over de Roods Stetn L 2 voorby het Collegie van de Gecommitteerde Raaden en door de Burge- o n ry 'tot aan de Wefter-Poort, alwaar de Eïcorte van hetGarnizofen 2^ gereed ftond wordende by het vertrek wederom driemaal ai ka- S 3 non-Schooten door de Stad, Admiraliteiten O. I. Comp. geloft. gjl Voor 't overige verneemt men dat aan de STADHOUDERLY- g 5 "KEFamilie niet alleen is vertoond de Afbeelding van de Zee-Ba- "taille, op den 11 Oftober IS73 op de Zuider-Zee voorgevallen S"®, maar dat ook het Harnas waar inde Graaf van Bofluals Admiraal -3 u "vandenVyand, door de Wcft-Friefên en Noord-Hollanders is ge- vangen genoomen, in de Raad-Kamer van de Heeren Gecommitteeh "deRaaden is geplaatft geweeft. AMSTERDAM den ao July. Gifter is in Tcflel gearriveerd het c; O. I. Retour-Schip DE BROÜWERvoor de Kamer Hoorn van Ben- K ïj galen. Nog zyn in Teffel binnen Roel. TcunismetioViflen 250 Vaten, Teunis Roel. 8 V. 180 Vat.Jac. Harm. 7 V. aooVat.Fred, u Richers4V.isoVat.,Zym.JanrteaV. 8oVat. ,en JmDirki Vis 30 Vat.alle vyf uit Groenland, doch deze komt door Lckhagie binnen, q en heeft onder anderen aan boord den Commandeur Marten van 1- Duyvenboodedewelke den 18 Juny opdebreedte van73Graaden 'S g zynSchip met een Vis verloeren had.. 5}'° De gerugtendat Commandeur Adam Adriaan Ooms zyn Schip 8oc%s>,>>-ï-m verlooren hadzyn geheel abufifnadien dezelve 8 V. en 250 Vaten ^5 ïS-o-ojj P o heeft, gelyk ook Juriaan Adams Ooms, die met hem^evift, en insge- >2 5 o c •- E®!: Iyks8 Viflen 250 Vaten had. Nog zyn in Teflel binnen Tjebh'e Ys- n< - - - 0 brands Tjebbes van St. Maio-, en Broer Geerts uit Noorwegenen is uitgezeild Huyb. Outerbridge na St. Euftachius&c. Te Koppenhagen zyn van Canton in China gearriveerd de Schepen de KONINGIN SOPHIA MAGDALENA en de KONINGIN JU •r- w m A m m a r* r a t> - - - - - Slg'gS 1^G Cl fcuO fl n O L* o o gJ <u ts 'Z P w w>.5£ u. «U '".Jlrl O yOri a I J® SS 0 c a S oN-S1! - n D O IS i 3 54 S a g1 o N ho pdf -S M-a n-WO <L) ca ''J rrt 'S*t 'Is-ss-go-g-al* w j- «w m et m a - - 1- - S biS u 52 N S k 01 B go, 7399 fêditoPecco3000 fg dito Ziouzioung, 328ioffl dito Son- c j. 5 c |u-£ h Z m glo,6Ö47 êP dito Hayfan Sehin, 1894 fp Hayfan, en 6454 6Pdit.Bing. -s 6 E - a 2 5 S En de Carga van het Schip de KONINGIN JULIANA MARIA g g 0 - 6 S beftaat in 4758® Sago, 17853 W Radix Chinaii032?eGallinga, C s«02.Mgj3 «1 714® Borax, 115 tg_Stern-Anis, 8822 Rabarber, 743701® Thee s S Boe54*91 fP d'to Congo10202dito Pecco2940 ff dito Ziou- 54 *V> J x: c -ES g a S3 s «>S o> 2 zioung,270i6®ditoSonglo, 1891 ffdito Hayfanen 3566 fgdito c g j g Jfts g Bing, behalven nog verfcheide Zyde Stoffen en Porcelynen. ,h S So u Op den 21 Augufty zullen by dë O. I. Comp. te Koppenhagen ver- Se zS-St 1^2 So1® eSC "□-«!; - r-. c g 2 H u qj t; - u K r.±: 2 -P 2-® g Putote409 ps. Murri, 796 ns. Murri Madcrpak484 ps. Betillesde 5 Tanjour, 300ps.Uttifal, ioops. Sockordon, 101 ps. Sirfack, 101 ps. 2 Kipper-Leintn,^-402ps. Gingang,601 ps.Callewappu,24040ps. en- a>Ki S «3 S g-ë y, kelde Neusdoeken, en 11280 ps. Soot-Romals. T.e Smirna zyn gearriveerd Gerrit Corn. Sorgdrager en Jan Roel. E> 5 - c £-ï g Smitvan Livorno te Napels Piet. de Leeuw van hier te Livorno o g ï-j JanKlaaflen van *t Eiland Corfu, Coert Ondal van Marfeille, J. Dirks Koen van hier, Wiebe Luytjes van Palermo, Ti m. Perkens van Hi burg, W. Butler van Londen, JanDouwsenFransdeStamber Genua, Jofep Woleombe vanExon, Jan Klaaflen uit de Straat. Jakfey uit Moreate Cette Jacobus Laarfon van Marfeiiie; tti-cauiA z het Engels Oorlogfcbip Menér van Lisbon, Seb. Raharo, Robb. S Franklin,'en Stev. Carlo van Gibraltar, en Robbert Holsword van Nerofondland; en vertrokken Doede Rynierfe van Stavoretr na «S'" |J;cco LisbQn: Zynde in de laatft gem. Piaats gearriveerd W.Klies van Fal- o 2 X 3 S "c o' mouth, lohn Gleman van S wanfy, Th. Power van St. Sebaftiaati, Ph. 8-üZ yü s c i 5" rl_:v.J:.. .1.lL:N O _T N jo S H w 6^ M - C he t, T3 -On J <- Ti -2° S «fVJ o U S M hn ft Paine va'n Kadix &c.als mede te Hamburg Arend Siehoids van hier, >,>2 c 3 Bartold Moy, KI. S wart en Hatmen Klaas Drieft van Havre d_e Grace, MichJanflë met too, Jan Schroder met 120, en Jurgen Holm met 26 gou -.5? o 's 2 Ouartèelen Robben-Spelr, alle uit Groen'and. v HELLE VOETSLUYS den 20 July. Van hierzvn vertrokken W. 5 '5 S I'S "fc il-.l-TT TJa-j:-- TJ T- n'. -T-L mu-jr' *0 tvo f. C *-< u X w o; o Scs-2^>«^a j 5 A r !>-n «'O 's GRAVENHAGE den 21 July. De Heeren Staaten van Holland S g g <a g 'g n WIuH-T? ei Aclin/j T~h n r> A et er Jahih/f iismiaI»» - w -D TJ Greellok en II. Harding na LondenJac. Poort en Joh. Groenevcld ïzH c" naBourdeaux,R. Jacobs na Ceudres.P. de Lange na Nantes &c. en Weft-Friesland zullen Dingsdag hunne Vergadering vervolgen 5 .5 oi S o F Eenige Leden van dezelve zvn een keer naarhuis gaan doen. De .g - g 5 '3 5 o S-S Heeren Gedeputeerden van de Adminliteits-Collegien dezer Repu- Sjn c blikcontinueeren te zamco hunne befognes. DIK. Luuuuubci wu tc iiurmc Dciugncs. a o S *T g 2 Gifter namiddag is de Rooms-Keyz. extr.Envoyé en Pïenipotentia- >o S is de Baron van Reifchach vanWeenen &c. hier te rug gekomen, gss Vrydag heeft de Lord Cardigan nevens deszelfs hnoge Gezelfchap S, tL u g 2 o ider eenige Perfoonen van diftinftie ter Maaftyd onthaaldgifter [s,oO-MC-ïf? p*§ -< S si* namiddag hebben dezelve by dc Vorftelyke Familie van Orange en O g o4 c Naflau in een particuliere Audiëntie affebeid genoomen en zyn he- 'mO den over Rotterd.Antwerpen, Gent en Calais na Londen gekeerd. Sa S «ij S De Heer BartensGedeputeetde 4er Vergaderinge van de Staaten r. J S P-.5 csJZ-Sd: a Generaal wegens de Provincie Gelderland, is derwaards vertrokken, c 2 oAorfl a cj c -v -u O 3 -5 O 2 Volgens de Brieven van MIDDELBURG zyn de Heeren Staaten 3 van de Provincie Zeeland aldaar vergaderd. 5 S In de jongde Brieven van MADRID word gemeld, dat aldaar in 't z "-4 15 S 5 3 cj bo-ij -5 r*3 5 end van dc maand Juny een zwaare Brand is geweeft.'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1754 | | pagina 1