LEY D SE ff. ft sill GROOT BRITTANN IEN. rt f* M Ci W ft, P C ri X. O A*. i?J4- BAR BARYEN. ALGIERS den 8 Jnny. Dezer dagen is zeker Heer, met nsame Rofalemalhier aangekomenom nopens een Vredes Tra- étaat tuffchen deze Regeering en de Republik Venetien in Onderhandeling te treeden. DeBeyvanTitry, welken onze Regeering met een Corps Trouppes naar het Gebergte in het Noor den van dit Ryk heeft gezonden om de Cabailendie in het voorn. Gebergte woonenen tegen de Regeering zyn opgeilaantot rede te brengen, is in een Schermutzeling met die Rebellen gefneuyeld. Voor eenige dagen hebben onze Kaapers onder andere Pryzen, die zy gemaakt haddeneen Schip van Ragufa, en een Frans Schip, 't ■welk op deTioogte van Mallaga was genoomenalhier opgezonden, doch de Dey heeft deze twee Schepen wederom vry doen geeven, om dat de Republik Ragufa onder de Befcherming van denTurkfen Key- zer ilaat, e n het Pasport van het Franffle Schip, over 't welk de Kaaper zwaarigheid had gemaiktgeen genoegzaame rede uitleverdeom ket Schip voor goede Prys te verklaaren &c. PORTUGAL. LISBON den 13 Juny. Den 6 dezer Maand zyn van de Hellingen in de Haven dezer Stad twee Oorlogfchepente iveetcndén van zes tig «n het tweede van zes en twin, tig St. Kanon in bet Water gelaaten, zynde het eerftgem. onder het heftier van den Marquis d'Abrantcs door een Portugees, en het tweede dooreen Engelsman gebouwd. Dien dagzynde de Geboorte-Verjaartng van den Koningis een nieuwe Opera, genaamd Artaxer'xesvertoond, en zyne Majt. heeft daarin zoo veel genoegen gevonden, dat Dezelve aan den Heer Ezicbielli, die de direétie daar van gehad heefteen Perroquet van Goud, die op een Klomp ruuw Goud ftaat,en welkels Oogen en Hals band uit ruuwe Diamanten gemaakt zyntot prefent gegeeven heeft. De Algerynen maaken den Koophandel en de Scheepvaart langs de Kullen van dit Ryk van tyd tot tyd onveiligerhebbende voor weinig dagen twee Schepen weggenoomenvan dewelke hetééne een klein Jigt van den Koning wasen te Ericeyra Scbeeps-Timraer-Hout haaldeDit ia de rede, dat de Koning zyne Zee Magt vermeerderd. VRANKRYK. ROUENdeny July. Den 3 dezer Maand beeft het Parlement al- bier in deszelfsVergadering een ARREST gemaakt, waarby het zel ve op de Vertoogen van den Procureur Generaal des Konings heeft gecondemneerd om door Beuls-Handen verbrand te worden een Ge- fchrift, onder den titelAanmerkingen over de Weigering van het CHATELET om de KONINGLïKE KAMER te erkennen &c. Na dat het Parlement het bovengem. Arreil gegeeven had, heeft de Procureur Generaal een Eifch tegen den Heer Lt CtvalProfeffor van Caenaan het zelve geprefenteerdftrekkendeom eenige Bla den van de Cahieren van dien Profeffor door den Deurwaarder aan ftukken te doen fcbeuren&c. Het Parlement heeft, ten einde op de zen byzonderen Eifch van den Procureur Generaal niet te antwoor den, gezegt: "De Procedure van I.eCava! is nog nietinhaarebe- "booriykellaat, en om zulks te erlangen, beveelen wy ,dardeGe- tuigen voor de tweedemaal zullen verhoord en vervolgens met •'hem geconfronteerd worden; want de Befchuldigde heeft by de "eerfte Ondervraaging de Verklaaringen, welke de Getuigen tegen **hem gedaan hebben, niet willen erkennen c. PARYS den 8 July. Dezer dagen is de Heer HuyffenHeer van CattendykeBurgermeeftar der Stad Middelburgzoo als ook de Heer HurgronjeBurgermeefler der Stad Vliffingen, beide met hun ne Gemaalinnen, en verzeld van den Heer Hurgronje, Lid in den Re- geerings-Raad van Middelburg voornoemd, alhier aangekomen, met voorneemen, om eenigen tyd in deze Stad door te brengenen onder anderen het Hof te Cqmpiegne te gaan zien. Van NANTES heeft mendat de Marquis deMenou Heer van CuiffyLieutenant des Konings van het Kalleel te Nantes, Gouver Beur van Havre de Grace en Commandant van wegens zyne Majt. in de vyf Bisdommen van Opper-Bretagneden 9 Juny in den ouder dom van 71 Jaaren te Nantes voorn, overleeden, en door zyn Zoon in het Lieutenantfchap van 't Kafteel van Nantes opgevolgd is. Te Rochefort legt een Oorlogfchip nevens twee Fregattendewel ke zig van Breft derwaards hebben moeten begeevenop de Rheede om hunne Inflruétien af te wagten en vervolgens o«der zeil te gaan. LONDEN den 9 July. Vrydag is aan het Comptoir van den Secre taris van Staat den Lord Holdernefs een Courier met Depeches van, den Heer Keith, Miniflervan deze Kroon by het Rooms-Keyzerlyk Hf, aangekomen, behelzende, zoo men zegt, het Refultatvaneen Conferentie die de Baron van BeckersMiuifter van den Keurvorfl van de Paltz, met den Graaf van Caunitz over het fluiten der bewulle CONVENTIE tuffchen het Hof van Weenen en den hooggem. Keurvorfl heeft gehoudenKort daarna is ook een Courier van den Heer Guy-DickensMiniflervan dit HofbydeKeyzerin van geheel Rusland alhier aangekomen. De oudfte Heer Duvelaar is nog niet uit Vrankryk alhier te rug ge komen. Alle de Berigten welke men uit Jamaica ontfangtzyn met klagten opgevuld over de nieuwe Onderneemingen, welke door de Franffen van tyd tot tydteu nadecle van onze Colonien en Etabliffe- memen aldaar gedaan wordenhebbende de Regcering in de voor- leedeweekberigtgekreegen "dat zy verfcheide Indiaanfe Natiën in Nieuw-Schotland van de Alliantie met de onzen afgetrokken en met die Natiën een Verbintenis aangegaan hebbendat een talryk "Corps Indiaanen en Franffen zig aan de Grenzen van NooTd-Caro- "lina heeft vertoonden dat een tweede Corps Indiaanen met meer "dan vyf honderd Franffen den marfcb na Georgien heeft aangenoo- "men: Deze Onderneemingen der Franffen gevoegd by die aan de Ohio, hebben de Regeering het Befhiitdoen neeinen, om daar Over fursneele VERTOÓGEN aan de FRANSSE Kroon te doen, wor dende bereids daar aan gearbeid, om dezelve ten eerflenaanden Graaf van Albemarle te zenden. De Verdeeldheid der Zwanen op het Eiland Jamaicaontdaan door de Veranderingder Refidentie van den Goti verneur, en de Ver- plaatfing der Ge-regts-Hoven enz. is volgens de jongde Berigten nog evgn groot, en men heeft dezelve tot nog toe niet kunnen beweegen, •m de fchikkipgenwelke de Gouverneur Knowles ten bede van de Colonic daar 09treat gemaakt heeftgoed te keurenDsrhalven N° 8 „£44 4 'S Tig fi 4ift, tl Maandagfè Courant. H o O •ga ges 54 ",§N« cd-"fa c ca »- oi O -O K u tz 3 JA "O a O C •wj, o S^^-Sfg JE "3 CS c *13 •1® M •2 cs'J Sb£"S Si S.N4 P a N 9 g e e E u w U? OË'? N 00 v U N CS »tï l> B J-; l-i u O M 3 <*>-g 8-4 e n O eo *4 c CJ heeft de Regeering nieuwe Inflrutftien aan den voorn. Gouverneur afgevaardigd, met bevel, om de kwaade Gevolgen welke deze Ver- deeld-iid zouw kunnen na zig fleepen door een voorzigtig gedrag te verhinderen. Voor 't overige zullen eerftdaags twee van onze Oorlogfchepen in Zee fteekenom die welke zig op de hoogte van Jamaica bevinden, te ve;fterken. Te Cowes was gearriveerd het Schip de Henrietta, Kapt. Rannes, uit Carolina; dezelve brengt tyding van het arrivement aldaar van de Schepen Njtbanaei, Kapt. Waldrop, en Bennet, Kapt. Woodham. Te Borriflone was het Schip de Peggy uit Groenland geretour neerd, 'twelk, toen de Viffery eerfl begonnen was, van daar door zyn bekomen fchade genoodzaakt was terug te keeren, dus geen Vis hebbende; doch,het Schip de rfri» .FtWerj, Kapt. John Hakley ,te "S4"^ Sji, Jarmouth t'huys hoerendehad in Groenland 8 Walviffen gevangen, •a a Op de Theems zyn gearriveerd Booy HanfenuitTeffelGeorge o g Hughes van Lisbon, Benj. Longdili uit Noorwegen, John Watfon uit 2 Emp Zweeden.J.F. MetkalffvanStettyn.IfraëlWeflen'CharlèsSleeger ,0-3 cv jo...., n.,_:i- o Cm qj O Cs e O O 54* c g S gS'B ee O ci O «VJ rt OJ v> «n b n S c CS fc-g-s-a S. SsS Ja-K"!- g O CJ F O s '2 C c ex> cf c tr. x rt H S 0 rt S S o s. - *j gs ez js p. S (O Ue P N 7 O t o s 4-° 4) .ff* tt' a gsS uit de Straat, Patrik Sweetman van de Canarife Eilanden, Robbert Robbinfon uit de Virginien, John Kennedy van Kadix&c. S-5 B N E D E R L A N D E N. AMSTERDAM den is July. Gifter zyn in Teffel binnen gekomen 2 Thomas Totterham en Robbert Walles van Sunderland. 0 - Met particuliere Brieven van Rotterdam verneemt mendat het S-" Ss-C S C c O C 'S J« S t5ta« 2 o es 5 rna a ÏJ 2bf.-4n:4 2 «■"■O SJ !D 0 O ea s >S S o-S? o a o <j> 82 S C S-o «,5 S JH 'E M "•ft !.;-, O. I. Retour-Schip VREEDESTYNSchipper Pieter Lichthart ,'t£=it.s§ -I o SS,® g -a.. Egge 5: g,§ gö -B-afi -E o p. c o a .Sf' >1 - - s Jo p r! - -*-a, a 3 SS g c .2 S a z. ta p, él e *-* <u cxa ^'3 e 5 a a oj <u -w 2 .C A "SS 1 e/3 O C Sü-s O QJ tt-S welk in gevolge myn vonrigen in de Maas behouden gearriveerd is in 't begin van Jan. met het reeds den 11 dezer in Teffel gearriveer de Retour-Schip ROOSENBURGKapt. Matten vander Hoetvan Canton in China in Zec-geflookenen d?n gc^MaartopdeKaanfe Rhcede aangekomen wasvan waar het den 18 April wederom was vertrokkenwanneer ook op die Rheede gearriveerd washet O. I. Schip MEERVLIETSchipper Dirk Dirkfe Klynhoutvoor de Ka mer Htorn na Batavia gaande, komende Iaatfluit Erafilien. Ook lagen behalven het zoo even gem. Schip nog op de voorn. Kaapfe Rheede de uitgaande Schepen de BEVALLIGHEID, Kapt. WillemKlump,voorrf««KamernaBengalen de JAAGER,Schip- —co per Daniel Blank, voor de Kamer Enkbuyzen en NIEUW NIEU- c3 WERKERK, Schipper Hend. Booms,,voor de Kamer Zeeland, beide g E o g Naf naBatavlagedeflineerd; Verders de vier Retour-Schepen OSDORP bco en dé BROUWER van Bengalen, VRYBURG en 't SLOT VAN CA- N o PELLE Van Ceilon dewelke in gevolge myn voorigen den 19 April o'^lüg44Póg"S(5j» zouden monfteren, en kort daar na naar het Vaderland vertrekken. J2<jj N u-o Te Marfeille was een Schip van Carthagena gearriveerd; hetzel- S Eg >"2 "^44 ve had aldaar tyding gebragtdat door twee Saletynfe Roovers by p w 0 Almerien genomen waren twee Franffe Schepen Ook had aldaar een andere Kapt. velhaald, dat hy by Kaap Cadaque door een Alge- rynfe Kaper was aangeraft, die door continueel fchieten hem genood zaakt had aan zyn boord te komenwaar door een van zyne Man- fchap gefheuveld was; dezelve Kapt. voegd nog daar by, dat een Pink met Depeches, van Barcelona na Genua gedellineerd, by Ca va- laire door een Algerynfe Kaper was geattaqueerd, dewelke hem tot een drie-uurig Gevegt gedwongen had, waarin de Pink zig zeer wel gekweetcnen den Kaper genoodzaakt had te deynfen,, 'twelk hem door de donkerheid van de nagt zeer wel gelukt was. Te Napels waren gearriveerd Carlo Grafiano van Procidia ,Pietro Steffano en Mich.Angelo van Genua, Jan Stuwartvan Chefter, Pieter Pellegrino van LivornoMath. Hays van Mallaga, W. Cole van Lon den, Barth. Leone, Franc. Monier, en Anth.Vinca van Marfeillete Livorno Jan Dirkfe CoeD van Genua; te Ferrol George Schyle van Dantzig; te AnconaDoekeFred. ,ea den e8 Juny te Marfeille Elias Hellisfe, beide van hier; te Kadix den 15 dito 'Gerbr. Spin, welke op <U g tl Wdcis •Z •-I M. t- .r lt O 8 en 3 4 jz 5 o «j Jg Z UOJ. 1)J3 0> i S •"•a 2-.3 o Sf a.'t" lisss-S als W>4 E c w tri - taC v, - W3 V S "t ct >»rö> JUc r _T> U3 tfi cj ,u d rf "p de hoogte van die Baay in goeden flaat gefcheiden was van Pieter de g Leeuw, van hier na Napels en Smirna gaande; als mede te Bajonne .oë» s &z4 E - C MO a,s 5 u"g v> IJ c y c vo B0 fcc 9 g a O» is" g c o c CJ - c Z -w z~' Hco Teunis Klaaffén, en te Bergen Douwe Hend., beide ook vanhier; te Oftende Lieuwe Heffels uit Noorwegenen te Hamburg John Mor- S'êw§4'2ol!ft ton vanLeverpool, JofephKoap van Exon, W.Rnxby vanNewcafl- S cD le, Tennis Roel. vanhierJacob Brobel met L27 Ton Harinr. Corn. .E<z; S J Booyenmet 13 Viffen aso Vatenen EyfeGerrits met 14 Viffen üöo Ë^O g c^p-Z ég Quart. Spek beide qit GroenlandJan vander Marl met 64 Ton Ha- -o S S s S 4 S ring,JohnStanifortvanHull,enSamuelCarton,zyndeecnEngels- 3 s'jSO; man met 8 Ton Haring. g ,g S j .2 Van Rouaan was vertrokken Pieter Fredrik Eolof; na Koppenha- N3 O Cj *2 *T3 S e r 5 gen. TeVenetienlegt zeilrééCorn. Crabbenv'am als mede voor 8S c 11~- deBaar van Bajonne Jacob Byl, beide herwaards. S 2 j; cj v qj tJ W Ui Q O bp 5 c c O) <U -Q - C/3 JV »p tUD M g Sc'fes sS-3 a Sr o 2 r, -C QJ CJ (J M H •g fe -S g C C-4 3 h-H 42 J3 2 cj g J 3 4 ff g 2 n c 6"-?f 5 018* ?Jg0^'2«a o 5 Z, .E fi CJ W>r 0 bjf -E 5 's GRAVENHAGk den 14 July. De Heeren Staaten van Holland en Wefl-Friesland znllen aariftaanden Woensdag hunne ordinaire ci"? Vergadering aanvangen. De Heeren Gedeputeerden van de refpeéti- M- ve Admiraliteits-Collegien dezer Provinciën continueeren hunne c t/> c Z b^fognes. De'Graaf van Golofkin, geheime Raad, extr. Ambaffadeur m J o E J3~c: o en Plenipotentiaris der Keyzerinne van geheel Rusland, en de Heer "g E &g 4 de la Quadra,, Legations-Secretaris des Konings vanSpanjen, zyn 3=2 2 ft ieder afzonderlyk met Heeren van de Regeering in gefprek geweeft. De Lord Cardigan issa met deszelfs hoogGezelfchap devoor- naamfte Steden dezer Provincie in het Zuider- en Noorder-Kwar tier, mitsgaders Utrecht &c. bezigtigd te hebbenalhier te rug geko men om de komtle van Haare Koninglyke Hoogheid de Princes Gouvernante en de Vorftelyke Familie van Orange en Naffau af te wagten: Men verzekerd dat Dezelve morgen of overmorgen van het «—3- o Oranjewoud herwaards zullen keeren, en Donderdag middag op het X 4 5 Huis de Oranje-Zaal verwagt worden. Men verflaat dat de Heeren Staaten van de Provincie Zeeland vóór weinig dagen op Reces gefcheiden zyn. De Ileeren Scheyderuyt en Burmania, die wegens den Raad van Staate in Staats-Vlaanderen in Commiflle zyn geweeftzyn alhier te rug gekomen. WARSCHAWden 30 Juny. Den 25 dezer heeft de Koning den Vorft CrartoryskiGroot-Kancelier van Litthauwenbetteken van de Rus-Keyzerlyke Ridder-Orde van St. Andreas, 't welk de Riifllfc Mlnifter aan zyne Majt. had overhandigd, omgehangen. Den 27 heeft de Biffchop van Ly fland als Senator den Eed in handen vr.n den Koning afgelegten de Gedeputeerden van het Tribunal re Radom hebben publike Audiëntie gehad. Dien dag heeft zyoe Majt. den Caflellan van I.yflandHilfenmethetWaiw.-odfchapMinfk begif r*:tu.u.1.1V - - 22-a (O c< ft ok« g «4 -J 2 S rw m K U o ro -3 n x k c.— C7Z'7.- o)*-" C-> c o _CJ .r. •- u u \-*9- -JB CJ QJ ts; O r- l— e— s.-O'EübSL" -u o w s z J 4 3 E 0 o 'z o, oë z j .j &Z" «j 5- 2 O "ÏhC,VF^(!m^'CJ £3 s .1ff.Isg.-g'2 CJ X (4 cf V 0 tigd. Audmutie gehad dcc 3 9 v e <5 P J '-C 5^ g s?4 8.§^^5-S,5««.g NJ s i,'- C/3 n. c! M: tofi-rt 43 9 o: c £2 ÖC-n s c - 1 «j w - - I ---f '''Uil/A wvfiio D Gifter hebben de Gedeputeerden van het Tribunal te Lublin 2 4 q r; S S - ;je gehad dcc.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1754 | | pagina 1