L E Y D S E PORTUGAL. DUYTSLAND eh aangrenzende Rykén. VRANKRYK. N*. 76 Wocnsdagfè Courant. i I-S 1 5 al «asal A\ ISBON den 21 Mey. Eergifter it alhier een zoo genaamde I Auto 4a Fi (of Uitvoering der VonniiTen van het inquijilia-Htf 1 -A der Geeftelykheid in dit Ryk) gehoudenHetzelve wasals na gewoontemet naare en beklaaglyke Omilandigheden verzeldNegen en veenig Misdaadigers, te weeten 25 Mans- en 24 Vrou ws-perfoonen, verfcheenen in de Procefliemet een kakelbon te Klecdingwaar op allerley Fignuren en Coulenrendewelke na den aart der Misdaaden en verdiende Straffen meer ofminyflelyk warenzig vertoondenOnder hun getal was een Koopmandie door de Injui/iiitim de Waereldlyké Magt overgeleeverd is om ver brand te wordenOok bevond zig onder hen een oud Chriften-Mans- perfoondewelkeveinzende een Jood en getrouwe Onderhouder van de Wet Moils te weezen dikwils by de Nieuw-bekeerden kwam, hun nu en dan Geldafperfte, onder dreigement dat, als zy het hem niet gavenhy hen aan het Heilig Inquifitie-Hof zouw aanklaa- genzynde deze Kaerel om dat Feit gegeefleld en gebannen Donderdag zullen 228 Portugeefendie in Slaverny by de Algery- nen geweeftmaar nu vrygekogt en Zaturdag hier aangekomen zyn, by wyze van een plegtige Proceflie door deze Stad na de Kerk der H. Drie-Eenheid giza om den Hemel voor hunne Verlofllng te danken. WEENEN den is Juny. De Prefidenten van alle de Reprefenta- tie-Kamers in de Keyzerlyke Erf-Landen zyn herwaards ontbooden, ten einde de groote Conferentie by te woonendewelke in 't kort zal worden gehouden, om ten opzigte van de Contribution, die elk Land voortaan zal moeten opbrengeneen vaft Befluit te neemen. Daar tegen zullen, zoomen zegt, de Regten op de inkomende Goederen In de gezamentlyke Erf-Landen merkelyk verminderd worden. De Academie van de Schilders en Beeldhouwers alhier beeft een nieuwen Rector en nieuwe Profeflooren in die Kunften verkooren. De Graaf van Korszensky zal eerftdaags met de Freule Graavin van Falckenhayn, en de Graaf van Walfegg met de Frtule Graavin van Lamberg in den Egt verbonden worden. AIX den ro Juny. Den 5 dezer Maand heeft de Agent van de hier lynde Geeftelyken, verzeld zynde door twee Prieftersaan het Par lement bekend gemaakt een Arreft van des Konings Raad van Staat, waarby de Beiluiten van dat hooge Geregts-Hofdat men naamemlyk de Vicariflen Je la Madtlaint by de kop zouw vattenals niet gebeurd verklaard worden. Den volgenden dag zyn de Kamers vergaderd geweeft, als wan neer de eerfte Prefident in de Vergadering twee GESCHRIFTEN voorlas, welke groote beweeging onder de refpeétive Leden veroor zaakten, en welin zoo verre, dat de Vergaderingzonder iets te be- fluiten, afgebrooken en tot den rozynde hedenopgefchort wierd. Hetaar/ïavan de voorn, twee Gefchriften was een BRIEF van den Graaf van St. Floremin aan den Aartsbiflchop dezer Stad, dewelke in fubftantie het volgende behelsd IK heb, Myn Hooraan den Koning wegens Uw Antwoord verflag a gedaanZyne Majt. heeft niet goedgevondendat Gyin plaats vanZaakelykbeeden, die Uwe Perfoon betreffen, aan My gezonden "hebt Brieven, dewelke aan anderen gefchreeven zyn. Zyne Majt. billykt ook niet de ordres, welke Gy aan den Curé da la Madelaine "alsmede aan de Vicariflen en Kapellaanen van die Parochie hebt "gegeevenom aan den Heer Garnier niet alleen op het Paafch- "Feeft, maar ook op andere tyden de Communie te weigeren. Het is des Konings voorneemen, om de Regelen van de Kerk en "de Wetten van den Staat te handhaaven, dewelke willendat men niet dan aan dusdaanige Ketters, die publik daarvoor verklaard zyn, "de Communie weigeren mag. Zyne Majt. zal het altoos voor een pligt agten, deze Regelen te handhaaven. Ondertuflchen kan de Koning ook van den anderen kant niet "goedkeuren het gedrag van 't Parlement, 't welk deze Zaakin "plaats van dezelve zoo verre te laaten komen, in der minne had moeten afdoen: De laatfte Schikking van hetArreft van'tParlemen t, "indato4Mey, heeft aan zyne Majt. altebeuzelagtigtoegefchee- oenom dat de Priefters verpligt zyn aan hunne Opperden te ge- hoorzaamen, uitgezonderd in gevallen, daar de laatftgem. hun Mi- niftetie zouden willen misbruiken. Voor't overige hebt GyMyn Uur, ongelykdat Gy over het Arreft van 't Parlement klaagd om dat Gy door uwe ordres aanleiding tot het zelve gegeeven hebten Gy zouwt aan zyne Majt. ten uiterften mishaagen, als Gy verders diergelyke Ordres geeven mogt. Het tweede Gefchrift was een LETTRE DE CACHETgegeeven ter gelegenheid van den Heer de St. Michelcivilen Lieutenant van Marfeille, en behelzende r\E Koning zig Verflag hebbende laaten doen van de Zaakde- U welke in het Parlement van Provence tegen den Civilen Lieu- tenant van Marfeille vervolgd wordheeft met Verwondering ge- "zien dat zyn Parlement in plaats van daar van aan zyne Majt. de Beweegredenen, zoo als Dezelve geeifcht had, te doen weeten, aan Hem Vertoogen heeft gezondenMen moet de Ordres van des "Konings Minifters erkennen als of dezelve door zyne Majt. zelfs "gegeeven waren. Vermits nu de Koning zelfs een Uitfpraak doen wilheeft Hy de Zaak voor zynen GeheimeRaad betrokkenin dewelke zyne Majt. "over de Procedures en over'tRegifter van het Droflaardfchap van Marfeille, 't welk in den voorn. Raad zal worden gebragt, decidee- "ren zal. Voor 't overige verbied de Koning aan zyn Parlement de voorn. Zaïk voort te zetten, nadien Hy de Kennisneeming daar van aan zig "voorbehoud &c.&c. Den 7 dezer Maand isdeCuré der Parochie van denH. Geeft al hier by het Parlement aangeklaagd over een Sacrament-Weigering, diehy aan Madame de Cbarleval (Weduwe van één der Leden van't Parlement en Moeder van denBiflchopvan Agde) gedaan heeft: Na dat de Lieden des Konings hunne Conclufien overhandigd hadden, deed bet Parlement den ~uré en een Viciris van die Parochie dag- Vurdendoch de Deurwaarders verklaardendat zy den één zoo weinig als den anderen gevonden haddenMen zegt dat de Aartsbif- fcbop ben de raad gegeeven bïcftom de Parochie te verhatenen Zig t'aoek te maaken. s Z. s ft -S s ?ESff«S.$g3 1 tns&K i= s5 3H "SSï.-r g O T3 -- "S. -O <V p; .TV V SoS g -V c ö-S'g, 2 ,-g 5 s s g a &IU2 8 - 5 "J"» S SP tl cx; G r£J M O P S 0 E .E JM ROUEN den 20 jnny. Maandag is by het Parlement alhier befloo- g S-fi'J.'ao B 3 "J ten nieuwe Vertoogen aan den Koning te doen, ter gelegenheid van E >S p"0 o de vrugtelooge reisdie de twee Advokaaten Generaal als Gedepu- -8 "S-o s S-g teerden in 't begin van deZe Maand na Verfailles gedaan hebbe n. o 8 c g Ë.O "2 S1? Eergifter zyn alhiertwee Kaerels met de Galg geftraft wegens ge- g S c®-a g.gu» Sf pleegde EuveldaadenDeze Misdaadigers zyn uit Picardyen,behoo- iBgïïüg'J g_ rende onder het Regtsgebied van't Parlement van Parys, geboortig, ticp6'23<5'""~ maar, ingevolge des Konings begeertedoor een Arreft van Attribe- S -8 tie aan ons Geregts-Hof overgeleverd, 't geen in zoodaanige Omftan- digheeden, tot vermyding van groote Proces Koften, gemeenlyk ge- 8 ^3 te I'S E «S fchied, zonder dat de Regten van de refpeaive Compagnien daar -533 S ê"S,0 c u door gekrenkt worden: Het is iets zonderlings dat onder het gantfche g g a - g'a&'S.' Ra» van de voorn, geftrafte Booswigten zedert meer dan honderd ^33 8 c'S Jaaren zeer weinige zyn geweeft, die niet hun leven met de Galg ge- cindigd hebben 1 Zelfs zyh nog in de voorieede week verfcheide S u Sa uit dat Geflagt geèxcuteerden twee Vrouws-Pcrfoonen van de E S- S S - o' E - naaftbeftaanden zitten nog in de Gevangenisterwyl men eenige aü- gcSSSl-S'-tSs1*-»» dère, die door haar als medepligtigen betigt zyn, is gaan opzoeken. o PARYS den 21 Juny. Alfchoon men dezer dagen door de uiterly- §8^ ke Omftandlgheeden zig grooteJyks verheugd, ja zelfs ten eenemaal og verzekerd gehouden heeft, dat men het Parlement nu eerftdaags we- derom in deszelfs voorigen Luifter herfteld zouw zien en niet te- S g g 2 a 2 genftaande verfcheide zeer gewigtige en ten Gemeenen Befte zeer fi- F. noodwendige Zaaken de fpoedige terug-komft van dat Hooge Ge- f, so-ïï j. f-S-a-SfU die onvermvdeivk dienen ee- >.2 s.»:^ - f minder beleid als tydvereifcht word, om de middelen tot bewerking Sg'Eaöt'S^lS^sö vaneen beftendige Eendragt op dien voet te brengen dat, wanneer sS S zy eens buiten ontmoeting van alle zwaarighteden zullen gefield zyn, '5 dezelve zonder eemg verzuim werkftellig gemaakt kunnen worden: o ge-O J,; o Dit is dan de rede, dat de Koning voor eerft nog met verfcheide Per- g?|0"Sü SS q foonen, in welker opregten léver en Verftabd zyne Majt. een groot g S '3 vertrouwen fteld, te raade gaan wil, wordende onder deze Perfoonen S° 3^1 ook genoemd de Kardinaal de laRochefoucault, Aartsbiflchop van g dJ S S ,d o 8 2 «j Bourges,die, zoo men verzekerd, expreffelyk ten dien einde aan het T8e W'CaEogi-^ Hof ontbooden, en voor 233 dagen te Verfailles aangekomen is. s'5 Terwyl ttten dan tegenwoordig omtrent de zweevende Zaaken als So n SI S'5 tuffchenhoope en vreezeis, geeft het ondertuflchen aan een iegelyk, q 8 c ,2-a w o die de Ruft in Kerk en Staat opregtelyk ter harte neemt, een groot vermaak van meer en meer te zien dat de Koning de al te onbefuisde Drift van fommige Geeftelyken op bet fterkfte wraakt: doch daar te gen heeft men wederom dat hartzeer van te moeten ondervinden,* dat er nog verfcheide van hen ten eenemaal afkeerig zyn om van hun nen kant door een gemaatigd gedrag hetVuurderKerk-fcheuringte M helpen uitb'uflchen, en het zig als tot eqji roem rekenen om dat zelfde g Vuur nog fterker te doen brandenwantbehalven de Feitelykheid, die op nieuw onder het Gebied vïn 't Parlement van Aix bedreevc n 5 a is, zyn te Tboytt in Champagne ook nieuwe OnlufteD ontdaan, die reeds zoo verre zyn gegaandat de Provinciaale Vierfchaar de Meu- °,S bilen van den Biffchop niet alleen heeft doen in beflag neemenmaar 8 «j u -o 'e O «sN 2ÊS S g^-Sl-E £-"-g ••3 2°£,^co3l" zelfs,zoo gezegt word,publik aan den meeftbiedenden verkopen, na dat alle Omftandigheeden, dewelke tot een zoodaanige Executie ver- e eifcht worden voor afgegaan waren. ^*5 Onaangezien het Parlementte Rennet in Bretagne aan des Konings g JË Bevel, om alle de Procedures wegens de Zaaken van Fannes en Car- -g "g nae te ftaaken, in den eerften opflaggehooftaamd heeft, isnogtans de M jj Vervolging van die twee Kerkelyke Feitelykheeden wederom by dat g Parlemmt ter hand genoomendoch zoo, dat er veel tyd verloopen zal, eer dien aangaande hetlaaifte Vonnis zal uitgefprooken zyn. De Pater Bouettin, Curé in de Parochie van St. Etienne du Mont in deze Stad, heeft zyne demiflie als Curé verzogt en verkreegen, waar -SP na dezelve benoemd is tot de Abdy van Donzy in Bourgogne dewel- o Ti ke jaarlyks omtrent zet duizend Livres opbrengt. -8 NEDERLANDEN. ««I NYMEGEN den 20 Juny. Heden heeft de Heer Msrtinus AlkertUs Dutry van Haeften voor Haar Edel Mogende de Gedeputeerde Staa- eó tendesQuartiers vanNymegen den eed afgelegt als Ontfanger dhr f: S SFM-I3- Xi a-x J sP s - «SES >0| c h nCbiQSPi"jr^"' 5 ■- u o a U X w CTJ "C3 E e >Oy5<5S'S3 ë^-H C3 'G tn E C) c eajv-G-a r.'Z fS s 57/B s®| S a e lis 5-2 B u y"8 dee«B-saeo w E S «ja JX a 9 - P F gemeene Middelen wegens dat zelve Quarticr voor den Diftriéte des -3 Bommclfen Comptoirs. S1,® BRUSSÈLden 24 Juny. In de voorieede Week hebben eenige Gedeputeerden van de Staaten dezer Provincie een particuliere Vergadering gehouden De meefte Dekens van de negen Gildens g dezer Stad hebben tot nog toe hunne toeftemming niet gegeeven om- &S trent de bewufte Eifcbendie de Keyzerin Koningin aan hen heeft doen voordraagen.en zyn dieswegens met den eerften MinifterGraaf g van Cobentzel in Conferentie geweeft Ook heeft men te Leuven, NSêSSls'3'8H™ en te Antwerpen, als mede in de meefte Steden van Vlaanderen de -3 -p H15*5 *2 voorn. Eifcben nog niet ingewilligd, maar, zoo men zegt, een Ec)ui- - - 2^-5 P - r* 11 M .2 T3 aj c ja a'* - 41 t^JQ o v a on J -g I j" >,g a o Met de jongfte Brieven uit Engeland heeft men met particuliere -S S „-® c S —^5 Berigten vernoomendat het Schip de PRINCES VAN WALES, g drie Schepen alle te Londen t'huis hoorendeOok berigt dezelve, a 5 g dat groote uitzigt tot een goede Viifery in Groenland was &c. ocl ÏH a S By Gothland was verongelukt het Schip de John en EUMeth, Kapt. "2 "g g 3 g 2 Z ~i Atkinfod, van Huil na Petersburg gaande, zynde bet Volk geborgen. 0"<u ia 2"7"3q Den a dezer was van Petersburg vertrokken Saske Siebles, als me- ~Q de van Riga Dirk Karper, Jeltje Rvnt jes.Th.Mynders, Bootéjacobra-gH-g e s c Jd PJeterDryfhoutSamuel'8charp&c.en den xi dito uit hetV!ie =>r-1 >- M >n

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1754 | | pagina 1