LEÏDSE a'gfè Courant. i »0i A\ 1714' •r* u c w o y s a&'S N 'S'SölfiSfcffi*# SisS^llfila J w "r S - SL-fr fe vü-S>"3 o ®x s I "">-> o»2 - - 2 ytd w" CQC 4> O 2' - S-o^z Ojj cW «OS -a 5, o Sis '- Sgi s p sfl s,a JSs-sJSöSsUï-SAS rusland. —OSKOW den 24 Mey. Dingsdag is de Groot-Vorft met m zyne Gemaalin van hier na Petersburg vertrokken zul- 1 lende ter oórzaake van de zwangerheid van die Vorllin X.T JL kleine Dag-reizen doenen dus wel veertien dagen onder weg blyven. De Keyzerin onze Souverainedie dezen middag ins- gelyks de Reis van hier na Petersburg zal aanneemen. is gifter in den Senaat verfcheenenen beeft niet alleen verfcheide Zaakendewel ke aan HaareKeyzerlykeMajt. zyn voorgedraagengoedgekeurd, maar ook veele Ordres geteekenddewelke geduurende deafwee- zendheid van die Vorftin ter uitvoer gebragt moeten worden. Met een ExpreiTe van Jarotlaw heeft men Berigtgekreegen, dat de Graaf Erneftus van Byrongeweezen Hertog van Courlandaldaar op het uiterfte legt. 'SPANJE N. BARCELONA den 28 MeyDen 22 dezer Maand is het Esquader *an den Koning (beftaande in een Oorlogfchipeen Fregat en drie Xebecquen, en gecommandeerd door Don Ignacio Albaro Cabrero, 'die met hetzelve geduurende eenigen tyd in deMiddelandfeZee heeft gekruiftom de Zee-Rovers vanBarbaryen te verjaagen) in deze Haven te rug gekomenom zig met nieuwe Ververfchingen en Mondbehoeftens te voorzienwaar na bet zelve wederom in Zee zal fteekenom de Kruistegt tegen de gem. Zee-Rovers voort te zetten. DUYTSLAND cn aangrenzende Ryken. REGENSBURG den 13 Juny. De Vorft van Waldeckheeft alhier een Gefchrift doen uitdeelenwaarby hy verklaarddatalhoewel - de Prins de la Tour en Taxis toegelaaten is om in hetCollegie der Vorften Zitting te neemen, hy zig egter nietverpligt vind om aan dien Pries den Voorrang ofte eenig Regt vanVoorzitting toe te ftaan. VRANKRYK. PARYS den 14 Juny. Zeder,t eenige dagen heeft men alhier ver- fpreid de Copy van den onaerftaanden Brief van den Koning aan den eérftenP efident den Heer deMaupeou, in Antwoord opdenBHef. welken de voorn. Heer de eer heeft gehad aan zyne Majt. te fchry- ven, toen hy aan dien Vorft het Projeft der Declaratie, 'tgeenhyna Soiffons heeft meedegenoumehte rug gezonden heeft. De gem. CopyvandenBriefdesKoningsis gedagteekend den 8 Juny 1754 en woordefyk als volgd fl^zalvandeopregtheidder.Gevoelens van Mvn Parlement uit het gevolg van D:szelfs gedrag oordcelen. Ik volhard by Myneweige ring, dtelk gedaan heb om deszelL Vertoogen niet te ontfangen en Myn Parlementmoet weeten, dat het zelve alleenen wel door dc 1 natuur der Zaakenwelke hetzelve beflooten had te verhandelen My tot deze Weigering genoodzaakt heeft. Myn oogmerk is niet om aan 't Parlementhet gebruik der Vertoo gen te ontzeggen Ik zal altoos gunftiglyk dusdaanige Vertoogen, 'wélke bet zelve aan My doen zal, aanhoorenby aldien zy het Wel zyn van de Religie en dén Staat tot Onderwerp hebbenen niets be helzen,.'tgeen ftryd met het Ontzag en de Gehoorzaamheid, dewel .ke menaan My verfchuldigdis. "Ik befpeur de noodzaakelykheid om de tegenwoordige Rampen van'dé Religie en den Staat tè verhelpen. Ik heb eenvaftBefluitge- noomen om alle moogelyke middelen ten dien einde in 't werk te (lellen, en Ik zal met de uiterfte ftrengheid weeten te ftraffen dusdaa nigen, dewelke zullen onderdaanom een hinderpaal daar aan toe te„ brengen. Met dit oogmerk geef Ik aanMyn Parlement beveldat het zelve "tqneer.ften met Myne Advqkaaten en Procureurs Generaal arbeide 'aan een Memorfeen My in dezelve voordraage al het geen aan hen got herftelling .van den Vrede inde Kerk en den Staat het nuttigftr fchym te weezen. Ikhebdiergclyke Ordres aan Myne overige Par lementen gegeeven. Tot dat deze Memorie aan My vertoond zal wéezén jwlen beveel Ik, dat allejiegonne Vervolgingen en Procedu lés wegéns weigeringen van Sacramenten zullen opgefchort wort- 'den, My voorbehoudendedar Ik aa i Myn Parlementzal doen wee têfl', "wat alsdan Myné Gevoelens weezen zullen. Ik zaLaan de Biffchopp-n Myne Ordrea doen toekomenopdatzv 'dié Cl'éftelyken in teugel houden dewelke zig door een onbetaam- lyken iever laaten vervoeren waar vgn d? .uitwerkingen io (laat zou dén zyn om de Onluften,dewelke Ik wil verhelpen,te vermeerderen. Ik wil it aanmerking der Nondwendigheeden van Myn Volk de retelling vanMyn Parlement in Myne Stad Parys gaarne toe ftaan én Myhe Brieven, die daar to^ nodig zyndoen afvaardigen Eer men dezen Brief alsegt aanneemt, diendijien te weeten, l.a/] nine 1 r traan T\t roilims ta TnO«7r>n Ai"l •dn "diergelyken Brief aan den eerften Prefident gefchreeven heeft, ."Daarenboven is hetze^/, dat bereids Vry.lagden 7 dezer Maand veéle Copyen van dezen Brief, en dus een dag vroeger als dezelve Vjin,den Koning gefchrepypn,en,geteekcnH wasin deze Stad zyn geweeftOok ftond in fogimige van die Copven voor dezen Bi ief "van den Koning een zoo-gensaiqde Lettre de Cachetgeadreffeerd Mn.ieder van de in btóingfehap zyndje Ledenten einde hen,alle te r ".SÓiffgn's't« doen by een komen Op de voorn. Lettre it Cathm volg. "ftéeéjiïinrmulier vanEed, welken zy zoudeq.moeten afleggen,en .•"zig daarby verbinden, dat zy den Dicnft, om wat rede,het ookweg- zen nio'gtvoortaan nimmermeer zonder Verlof van den Koning ftaaktp zoudenOok wierd daar in,te kennen gegeevendat het .-"Egrlémgnt, wanneer het zélve te Soiffons zouw; by een gekomen. zyn. aan den Koning een Deputatie zouw zepdenaan dewelke zyne M;ljt. *j het zelfde*t geen deboyetigem,)§rief behelfdtot ant- "woord'geeven zouw. ,,)ükdjt*lles.kan meq met rede befluiten, dat dftmiddel van Ver- ^qlyk, *t welk de Koning voorneemens was te volgenof uit kwaad- aai dikheid ofte ten minften Uitóhbezonnehhefcf, en tegen de wil van Zyne Mijt- publik gemaakt is, om het Parlement verdriet aan te doen want de voorn. Byief fchynnjuift niet vin alle weez-ntlykheid Ontblootte zyn: Ook heeft dezelve in deze Stad zoo grootc blyd- fchap veroorzaaktdat men Dingsdag in de Louvre ieder Exemplaar voor 15 Sols verkogthéeft. Dus blyft men tot nog toe omtrent den tyd endewyze van de terug- komft van het Parlement in onzekerheid; en alfchooti de Órdres be- g S>= £2-° 5*q reids in gereedheid gebragt ja zelfs verzondenzyn, om de Ballingen "5 JJ, "3 2 S"5,S S1" o naSoiffons terug te doen komen durft men egter niet verzekeren, J.N éi g dat zyaanftondsdaarna herwaards zullenontbooden worden, zynde ^"2 o B 1""35 dien aangaande de meeften van gedagten.dat, vermits de Koning den a - o g u g 2 van de aanftaande Maand na Compiegne zal vertrekken, het te Soif- 5-S-^S g g jJ o 5 fons vergaderde Parlement als dan een Deputatie aan zyne Majt. zen- Si! S"?® H "2 "g "S I.S den en de Koning vervolgens aan het zelve de gunft verleenén zalïgc - 2-§ om in deze Stad te rug te komen. g S og Men is zeer verlangende te zien, wat van dit alles eindelyk worden 5'3&>S"!gSg3>» zal, te meer dewyl men nog niet verneemt dat de eerfte Prefident ofte uS.? g a o a -g-g, eenige andere Leden van de GROOTE KAMER tot nu toe eenig be- S g Jae a g S Si g .—Io_i/r11 1 11. 2. ta Maand July o. in deze Stad zal te rug zien Ondertuffchen worden te Orleans en c Mont-Louis, zynde de Lufthuizen van en den Biegt-Vader des Koningstuffchen fcheide der Biffchoppen en de Paters Jefuiten zeer drukke Vergade ringen gehouden. De Heer de Bfimitolm, één der Ballingen teSoiffors, is in de voori- ge Week aldaar overieeden Dus heeft de GROOTE KAMER be reids twee Prefidenten, namentlykde Heeren Cbauvtlin en GXbtn, en drieRaadsheerente weeten den Heer de Pmmtreaen den Abt de tougni en den voornHeer de Mtntbohn in die Stad verlooren. Gifter is de Proceflie van St. Sulpice gehouden Men heeft aange merkt, dat niet meer dan twee Biffchoppen daarby tegenwoordig <n j» jj 5 S 'g zyn ge weeft; waar uit men vaftfteld, dat het gerugt wegens het Be- ~«g g cd g-n vel, "t welk het Hof aan de Biffchoppen had doen geeven, om naar zs-. g 5 hunne Stiften nkeeren, niet ongegrond is. Zondag zal de Aartsbis- 5 - c «J c G w L. S -o 5 U C' XI -ö c o*2 o c-g 0j3 o.p a^lSggg^la^ a.2Eg.5së9a,rfB - c Si 5 .9- 22 ■SiS 8 s y o S S P jj o.y a Men weetnu zeker, datdes Konings Trouppes geduurende dezen g C O gÜ.E M Zomer niet meer dan twee Campementen en wel één daar van tiiet v5jjs5H5M^do|, verre van deze Stad formeeren zuften. Hieruitblykt, datalledtge g,j[j 2 i rugtendewelke men tot nu toe wegens verfcheide Campt rtienten a bS «3 die zyne Majts. Trouppes zouden betrekken verfpréid hseftten ,g« g g c ^.,12 eenemaal zonder grond ayn Ook is hetSaizoen te zeer verloopeng g g H ■£-jj >,'n 9 g dat men met deze Campetnentt niets het minfte bedoelen zouw, 't giju couS,2feL,au° welk aan één of dc tMdere Mogentheid eenige rede tot agterdogt ^."c J2 S 8 u 2 zouwkunnengeeven&c. O nt "I 2"^° o "De Ooft-Indifche Compagnie heeft dezer dagen doen bekend- .Sj-aïïsiiïjiagS' maaken, dat den 19 dezer Maand, ten negen uuren des ogteritsop de groote Galdery Van de Beurs op de gewoonewyze zal getrokken worden een Lotery van Vermeerdering in Lyf-Renten beftaande in 1 "de helft van het Produel der Partyen die zedert de Lotery van - ïf- Ja„. w ..UUvwuJJ«6lll,[iV*UUlSU,JU,UHlM(HltHI -J Jj r P ft Partyen, die in 't geheel een fomme van 39 duizenden 25'Livres q3ï> SS £5 'aan Renten bedraagen, en waaronder de.helft, bedraagende 29 „w r c j S "duizend 512 Livresen 10 Solsteniet geraakt is ten voordeele van .5 S f 'S. g "deCompagnie,terwyldeanderehelft,beftaandeineenevengely- E c "^"3 "kèSomme, het Fonds formeeren zal tot de Lotery van forceerde- -S™,s" 2 -= S E _g *ing in het tegenwoordige Jaarwaar van de Loten in Lyf-Renten - S g -S u e,"0 «l- zullen verdeeld worden. - f 2 o - Ï.E g1 S N E D E R L A NDE N. r AMSTERDAM den 19 Juny. Het uitgaande O. I. Comp. Schip 3 RUYTE VELD is niet onder commando van Kapt. Hendrik Taal vafi o g 'g "g dcKAAP de Goede Hoep na Batavia gefteevend zoo als inéén myneb - voongen gemeldis, maar ondercommando vin Schipper CornelisBo gaartdewelke op dat Schip eerfle Lieutenant is-geweeftzynde de 5,-3 ^3 S ï*2 g- vqo.rn. Kapitein volgens het geen reeds te vooren gezegt wasi, tot Sf S a*'« -a 5 Campa^je-meefteraandegem.Kaapaangefteld. a S,.g uC "S"S g 2 Dr.M^fchap, dewelke van het verongelukte O. I.SchipBREE ■nïp-5-%gn (js"3 de fterkeSrroM». maarfliet S/or* f zoo als men by ahuis gezet he frj) S *5 e s S veiongelukt isbinnen den tyd van 1 wee laaien nog drie andere u .1 S Ï5 F 2 ini.iuH DO-a S .tö-g ji 8 «a Opft-Indifehe Schepen, te weeten eên Frans Schipwtór vart maar V r— r. v»u i 1 .uu OVIUJ. •- '»0 U vier Man waren gefalveerd, een Deens en een Engels Schip vergaan 4j wapen.Wvders heeft men nog van die Manfchap vernoonlen, ^>-5 «"-Sï? dat dezelve op hunne te rug-komft met hét Portugees O. I. Schip, S g, 6[-9. g g 1 "waar mndezy na Lisbon zyn overgebragt, in Braftlien'aangeweeft, 0 3 5 k té pn rlpn nnFptir tA T a'eknn tmn»n iTQflv-rit'aarA mn^an «Ir nt^Mnanr 2 T 13 5 9" B C •8 de KAAP deGoede-Heopvoor de Kamer Hoorn na Batavia gedefti- cd" fc" "neerd,'tgeen aldaarwasingeloopen geweeft. 3 ó^c Met de jongfte Blieven van Orient verneemt men.dataldaar gear- - M riveerd waren de Franffe O. I. Retottr-Scbepen/'^irW//» van Bourbon "2 u 2° £-3 Q -3 en le.Maurepat zoo men meentl van de Kuil vanCoromandel. tTa S e 2 Den 24April wasvan Surinamenvertrokken Coin. Fred.Schans- ÜD s'SJ H - Q a33""JS^SÏm5i" SSSaSf^ï "25 JgS ft-0 jï berg, en in 'tlaatft van Mey of het begin van Juny ftondeflvzn daar 03 te'volgen Joch. Blank, Jah SmitPieter Veerman, én Corn. Spruyt, -t" alle vyf herwaards. I"!*! I S3 I-fc Te Hamburg zyn geirriveerd John Briftouw van Hnll, Will. Heys a, "c 5"® van Briftol, en Robb;Craig van Glascouw; als mede op de Theems c5Ïê;s,!ï£l 5.-2 Rich.Blenke vanColbergKarei AllifonvanKonings'ereen Rich. u 5 "q u Perry uit NoorwegenHilward Bunk van Rouaan Th. Wigmoore Sïii'f'5|i;g(§. "Cw~ var; Oftende, John Stephard van Bilbao, Heffel Lieuwes van Altona, S 0 Jacob Holland van Port Mal J-if* ö.-^ e air-w.?1 's GRAVENHAGE den 20 juny. De Franffe Amhaff-deur Mar- 3 "2; u 5 U 3 q\ji9dgBonnac is met Heeren van de Regeérlng in gefprek geweeft. - =-a-° .9P05 BydeStaaten Generaal is de Heerban Gêorg Hofman aangefteld S ii d ojf tot Conful wegens dezen Staat te Tripoli in plaats van wylenden a J<« S g-3 3 .-S"H"' Heer Kluppel. De H -eren Gedeputeerde Bewindhebber- van de q 0 - 4J f SS "3 Ooft-Indifche Compagnie dezer Landen zyn met Heeren van de 3 - D a er a n pa n ,n P1 m Cn v a m a, a m r- A 1na OZ CO Regeering in Conferentie geweeft. ■J De Heer Dominicus vaoHnvtema, Bnrgermeefter der Stad Bom- 01"3 j Bel, Zitting hebbende ter Vergzderinge van Haar Hoog-Mog. ibe- Spü-ó s S 9

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1754 | | pagina 1