LEYDSE Maand agfè Courant. iSsSêlgs il 111«tél S P A N J E N. VRANK.RYK. ne;derlanden; rslt Sf-aJ 1714- Mil a-S S 9 i M\ jii|i! 5 S-O 7' «-> H i 83 U C o S o W p r. -0 £J c-^-a u 2 E S 1/3 u g,^&a #2 T<u .en a a Q *Z £C S S^t'jg <-ot3 <u cv^*gTr e H g M-g S fiw® 2 a t -f M. RUSLAND; OSKOWdtn »j Maart. De Keyzerin bnzeSouveraine heeft Haaren Lyf-Medicui Cotidoïdizyndf een Griek vange- boortemet den titel van Geheimen Raad én een Appoin'- [eraont van yyfduizend Roebels begiftigd. 'Den 19 heeft HaareKeyz". Majt. met den Opper- en Vice-Kance- lier een Kabinet-Raad van meerdan vyf uuren lang gehouden. Den 22 kwam de Keyzerin in den Senaat, alwaar de andere Col- legien van het Ryk ookby elkander warenDe Vergadering.duur- 144 de ook zeer lang, terwyl nopens yerfcheide Schikkingen, die de eoHnishouding binnen 's Lands betreffen .geraadpleegd wierd, on der anderen ovër het maakën van een nieuw ojft de Proceflcn ?.s'fpoediger af te doen; als mede over het opregten van een Lonibert, f Alwaar men öp Onderpand tegen 6 per Cent za! kunnen Geld kry- gen, welke Schikking ten voordeelè vande Ondèrdaanen des te wenfchelyker isom dat verfcheide Particulieren zig niet ontzien hebben, om van Geld-behoeftigen tot agtiea k txointig per Centln- treft te neemen &c.: Is deze Vergadering wierd ook door de 'Keyzerin een Ordre geteekend, om ten eerden dertigduizend Re feraten te wervenOok verklaarde HaareKeyz. Majt. aan den i» Opper-Kanceiier Graaf van Beftuchefdjat zy hem een Gratificatie van söduiz. Roebels toeftemde, tot goedmaaking dergroote Ko- 'fiendie hy uit hoofdevan zyn hoogen Rang verpligt is te doen. "Den 25 zouden de beide Kanceliers een tweede Kabinet-Raad dié met de Keyzerin gehouden hebben doch dezelve had geen voorr- e» gang, om dat HaareKeyz. Majt. zig eenigfints onpaflelyk bevond, an- "Dus wierd deü 26 een particuliere Conferentie by den Graaf lei'vanBeftuchef gehouden, waarby de Generaal Apraxin en 4e Lieu- ei*tenant Generaal Soumorokoff tegenwoordig «vareii. ."Den volgenden dagdeedendie hooge Officieren Verftag van het Ly-'geen verhandeld was aan de Kcyzerinop welker Bevel het Esqua- der van de Galeyen te Revalmetvyfdg nieuw gebouwde Galeyen moet vêrfterkt wordenDeze zullen, zoo dra het Ys uit het Water "is, van Petersburg ver-trekken, en «enige Regimenten aan boord bi* neemenLyfland en de daar omtrent leggende Provinciën zullen el" haaft van Trouppes krielen zoo door de reguliere als irreguliere ef'Manfchap, dewelke fucccflivelykna dien "kant zal afzakken. 4 MADRID den9 April. Don Joffeph deCarvajalde Lancaftre wierd ,!^en 5 dezer Maand door een hevig Colyk aangetaftAlle Hplpmid- ®ielen waren van geen de minftSyfiugtde pyn bieef de Kvee vol- I jende'dagen even geweldig, behalven dat ook de Koorts daarby e. twamzpo dat Ky gifter in den ouderdom van omtrent 72 Jaaren iverleeden is c Hy was Ridder van het Guide Wies, Edelman van ■^es Konings KamerDeken van den Staats-RaadGouverneur van jen Raad van Indien, Prefideut van de Coimnercie-Kameren het Munt-Hof, alsmede OpzienderGeneraal der Pofteryen van ditRyk .AVylen de Koning Philippus V. zond hem na Londen met den Graaf "Me Montijo.om dezen i/i deszclfs AmbaiTade by het Groot-Brittannife I "Hof te onderfteunenNaderhand verzelde hy dien Graaf in het Duit- ïche Ryktoen deze na de dood van Keyzer Karei VI. derwaards ge- 5 (tonden wierdom de Regten van de Spaanfe Kroon te handhaaven -Het Concordaat (of Reglement nopens alle in dit Ryk openvallende 'Tioage Geeftelyke ganeficien) laatftelyk met den Paiis geflooten is ^inzonderheid door den Overieedenen tot ftand gebragt. Doorhet Sterfval van dezen Heer is de Marquis de Ia Enfenada, 'uSicretaris van Staatia de Departementen vin de Zee-Zaakende Ei-' ..iiantisn,'delndiëiien Oorlog, alleen met de voornaamfte zorg der Vaalten in deze Monarchie belaft Maar vermits de Koning befloo- •ten hcefrecn nieuwen Secretaris van Staat v&or het Departement der f MitenlandfeZaaben te benoemen* heeft zyne M.jt. defzeifs Am- j^afladeur te Londen, Döa Ricardo Walldaar toe uitgekoozen, die „.«rftdaags hier v'erwagt word. Men heefttydin? dathetSchip flntrspidete St. Mala t'huis hocw „.tende, en met een zeer ryke Lading van Martinique komendeop de Stoft van Gallicien vergaan is, tepwylhet zelve te Vigos wilde inloo- rijsen, zynde maar alleen agt Man van de Equipage geborgen. it. PARYS den 22 April. De Koning heeft het Penfioen van den op Maatfchglk Graaf van Löwendhal piet twintig duizendLivres ver- F-meerderd en aan hem een Logement op betKafteel van Verfailles -e- toegeftaan. Ook heeft zyne Majt. aan den Marquis de Curfay, die ea onze Trouppes op Corfica hc-ft gecommandeerden op zyne Land- n,Goederen gebannen was, vergund, om hier terug te komen. ;e, 1 DeTntendant van Cadn, die cenigen tyd alhier heeft doorgebragt, hyeftaau des Konings Minifters voorgefteldDat de AbtChauve- ia" ün, welke zig te Cacn voorn, in Ballingfchap bevind van dag tot re** dag ziekelyker wordZedert heeft men vernomendatgecifcht "is omhemdeSacramenten'toe te dienen, en dat zulks groote Op- f'fchudding onder de geheele Geeftelykheid van de Stad verwekt heeft. De nieuwe BilTchop van Bayenxin welkers Siift de Stad 3e**Caëngelecgenis,dugtendc,dat hy .'oor dit Voorval op nieuwyirt n."dehandenvanhetParlementvanRouenzouw kunnen vervallen, It"heeft alle mogelyke Aanzoekingen gedaan dat de voorn. Abt ni"Chauvelin van Caën naar elders mogt gebragt worden. Ook ie "heeft de Familie van den Abt, welke groot Credit heeft, alles itr't ewerk gefield en verkrecgen, dat de Zieke dader na deze Stad zal v "mogen gebragt worden, om hem beter te kunnen bezorgen; heb- s,;bende het Hof ten dien einde bevel gegeeven, dat in geval de Zieke nog in ftaat mogt weezen om van Caën getranfporteerd te wórden, 'hy van daar naar het Koninglyk Slot Vincennes, leggende maar een Myl van deze Stad, zal worden gebragt en de Vryheid hebben zal "om zyne Nabeftaandcn en fommige Vrienden te zien &c. BRUSSEL den 25 April. Men zegt dat de Princes Charlotta van Lotharingen in den aanftaanden Zomer na deze Landen komenen tig mceft tc Mons onthouden zal,als mede dat die Princes tot Abdiflc v»n deAdeTyke Abdy in de gem. Stad zal verklaard worden &c. AMSTERDAM den 27 April. De Brieven met het Ooft-lndifch Retour-Schip VOORLAND overgebragt zyn gedateerd van Ilatavla Hen eerften Oftober, en van de Kaap de Gee Je Heep den 7 January, be leende behalven de confirmatie vaa de reeds.beketwe «^'dingen noghetVolgende: Dat den 18 Septemtier behouden bp de Rheede S-jJ. van Batavia gearriveerd is het uitgaande Ooft-Indjl'cli "^TELVEENKapt. Lieut. Jan Willems van den Briel, "hebbende den Wel^Fd. geftrengenHeerMr. Willem Dekker, Hee- «w-o-S^ 5 js "re vaoUrcem0[-,' ,r-KooptnanWater-Fifcaal enz. op Batavia g c «3 Ny o 1 "WydersdatKapt.Vlcol. de Beer, commandeerendehefOoft-In- a'§ c ?i,-3 Q g 3 difchRetourfchipLCKKERLANDalsCommandantvandeVioot, i i1 §<c S S Ss in vier Zeileabefhande. van Pat«-»>VjZoiiwreoarrieeren dat deze 22 "èp g --S "in vier Zeilen beft-nnde, van .Batavia zou wrepatrieerendat deze "Vloot in de maand January van daaronder Zeilzouwgaan; endat ""^'*5 t S de Schepen de f MAGONDA Schipper Reynier Jongemaats en "S E77 g flTTST AAP Wlf.ï.P.M T iaM v Poral Lr fAf r)lA a 11 W*n A'jj 'I .2 (5 GUSTAAF WILLEM, Kapt. Eicoc. Carel Kruisbergentot die y 5, "c m mmt "Vloot zouden behooren. BrievenvanSurinamenmelden,4Mallededaarverwagtwordgn- f -5/ill AiVAtS iet rllAWairritl ffAnroiifAA«4 Mknaiaé, L 1Y a Aial f rt r 4 Cl" n-t rr, 2 0V de Schepen in dieilavën gearriveerd Waren, behalven dat van Danial BenediAus,'t wdL in Marwyne overde Banken heeD was, en aldaar gevaar lyk zat; doch andere Brieven maaken verder geen gewag als »v »S£® dat aldair bniten de reeds gemeide flogWiouden gearriveerd éyn 5 - Jan Nico!. BruynAriaan Mooy, Chrift. Bruyn, en Huyb. ten Beem, So *2 c g*3 zoo dat nog drie Schepen zouden manqueeren; moetende hier om- trentnadere Berigten sfgewagt worden. SjflSg mé u- S S h» iS 1 IkUCUHUVIV UVIIglkU UigVTTHgl. W VI UC.I1 <U r* g ^0 QJ 4- rg pj P rTfc Den 7 dezer was te Genua aangekomen Lanr.Wynberg van hier, e J5 oia._»ï 5 22 Js 2^ ieden 3 Febr. doorstorm vier St. Kanon,'eenige Water-Vaten &c. 5^ g SiSi5hJ over boord had moetenwerpenenden 14 Maart te Gibraltar inge- o.-3u r. loopen was, alwaar ter zeiver tyd ook ingeloopen waren Kafp. Crab- 2 «o2 Ti. df beddam enLieve LuytjesNogwaren te Genua voorn, gearriveerd S J; Jacob Bukkingham van Ancona, C. Rich, van Londen, en M. Gofry C -g ti'p'cO, S r> "ïs $1; van Alicantenals mede teMartinique Jaqties Glicn van Havre de g C -S Grace; teVigasJanPynappelvanKadix, die wegens lekkagie ont- «,2-^ JSS «t* g laden zouw moeten worden inNoorwegen Jan Fredr.teRoche- giw5 «3 -E®5 &'i3- fort Jac. Heerkes Haytsma, en teRouaanSimke Hielkes,, van hier. j-g S*"'" «3 Op het Rif Van Aanhoud is verongelukt het Schip vanFoppe Jans, Sa'Sh jj "S 5,-S 2 5 a vanBourdeauxnaDantziggaande.ennietalshetVolkgeborgen. oOSjü^v»-;1; g Jj o"3 Te Li vorno waren gearriveerd Zach. Hevenberg van Ancona, en E j* -c S "S Jan Chrift. Levefon van Barcelonate Alicanten Jacob Enkes van o^"2,§ jjcs-S Carthagena; te Havre de Grace Leon. Mortengreen van Waarberg, H -aj? g a J fH S, en Peer Ottefon van UdewaJte Breemen Hend.Boefe van'Bajonne; te Hamburg John Stuven van Leverpool, ftlln. Perrits uit Carolina, "g fn Ja ui fas Hans II. Carl van Dronthcm.W. T. Ahl van Dronthem ,R. Bland cn JU '3 g 53 g S Th. Simpfon vanNewcallieH. Joh. van Bourdeaux,L. Goflesvan g.5 t. s Sqjj.e SSi Rochel, B. Fykes van Charante, T.Wothy van Livorno, Jac.Hobbes S J U'S g S "B N a,J„ «Io.Cr,S-eH c J dg »s - - Dantzig; en in 'tVlie Charlès Jurgens van Dronthem zynde uit Te (Tel vertrokken A.Medendórp, Matt.M..de Wit, C.J.Bras, J. Mooy., C.P.Quak, j. C. Bnys.J. Harm.J. C. Bakker, P.J Dogger, H. Baske. J. Stoel, J.Timmer, H. Jurr.R.Teun. ,C.Keuken,A.Spvker,M. vanDuyvét.boode,B. Gueik,D.Driewes,C. deBoer.C.M. enS.M.Walig,J. Spanjert, "f. J. A. en A. A. OomsW. M. en J. W. StentA. Brouwer C. Bak- o ker, J. en D. de Leeu .valle na Groenland. ju 'S CARGAvan'tO.I. Retour-Schip't HOF D'ÜNO van Batavia Voor ja de Kamer Zeeland, den 8 January 1754 110 de Kaap de Goede fe Hoop in goeden ftaat bly ven leggen. IS4I44® Bruine Peper, 31 to fe Witte Peper40000 gg Nagelen, m S 60000 gg Nooten12782 ggFoulie902 gj Geconfyte Gengber ,400 ps. Geconfyte Nooten, 200 gg Geconfyte Nagelen 187652 ggSalpe- 45 ter, 3000 gg Tin Malax, 124500® SapanboutSiams, 25000.® Calia- -3 tourshout, 6009 ggEbbtnhout, 1500® Indigo Javafche 100000® S PerfiaanfcheRoode Aarde, loco Ku kuma Jivafche, 1000 ój m Paarlmoer, 1950® CardamomMallabaaifche, 1200 Benjuyn, 100 22 -3 gg Rhabarber127® Lange Peper, 444J00 Coffy Jarai'che10 jg ..na &T3 Leggers Arak, 3250 TV Javafch Cattoene Garen CATTOENE LYWATEN. I§ 20O^ps. Gingans, 3600 ps. GerraiTen, 1480 ps. Guineefch di- verfeh,3200ps.Salempourisdiverfch,285ops. Roemaalsdivcrfch 950 ps. Bethilles diverfch 309 ps. Mouris24HPS. Baftas diverfch 400ps. Bajota,70ops. Chelaflenaoo ps. Naginapaat ,600'ps. Chit- w aó zenChiaboutrlïfch ,joops. Chitzen Souratfohe840 ps. Nicquani- g aften, 1200ps. Corroocs460ps. Bherms240 ps. Savogesjes600 ps. Beraupaats. 75 5 HELLEVOETSLÜYS den 27 April. Hier is gearriveerd Robbert "g Graufotd van Glasgow. Op de Maas zyn gekomen W. Boothby van h 3 LinnJohn Blacket van Ncwcafteien Abel D3wfon van Buröham en vertrokken L. Hooghard na Petersburg, P. Botmanna Riga, Jof. |J g Fucker na Gottetrburg, en nog vyfEngelfe Schepen. c o 's GRAVENHAGEden 28 April. De Heeren Gedeputeerde Staa- t- a ten van de Provincie Utrecht zyn ingevolge nyn veorigen Donderdag by 3 HaareKoningiyke Hoogheid de Princes Gouvernante terparticuüc- re Audiëntie gecveeft, en Vrydagogtent naar huis gekeerd. De Heer u Gerlicius heeft ter Vergaderinge van de Staaten Generaal den eed S afgelegt, om wegens de Provincie Stad en Lande in het Collegie ter j- •Admiraliteit teHarliUgen Zitting teneemen. Haar totOntfanger traydenberg, Heer Mogge ,_Zitting hebbende ter Kooggcm. Vergaderinge wegens E i. ïhs.b. a s I CJ eCj "g j-5 JAS ca 2 e-s H r» ■3ÊW3 c4i .t "O d 3 t=3^43 sp êllli s«SS f gf a s =21 5 M 3 B a' -ga ts; 2 c* c o ca o jij c o K -o-1 r" n' i> O <si if ,!Jl Jtj bfy y. JJ _5> de Provincie Zyelandis een keer derwaards gaan doen. Gifter beeft Haare Koningl. Hoogheid "de Princes Gouvernsnte nevens dc Vorfteiyke Kinderen een keer naar Hpnsholredyk en de g ad E '3 dj q o daar omtrentleggende Plaatfen Scc. weezen doen, om dezelve te be- 5 'g w> g, u p «IfMiiTAn ^AmmCffA HnArAfi riodotailtr.nr/lfln i.-oét A n *nAitret A Arrt V Tj <r* - ÏT» zigtigen. Sommige Heeren Gedeputeerden vafl de refpedive Adtni- ^5 -S A'J raliteitsCollegien zyn een keer naar hui: gaan doen. EenCotiriet a —'5 3 g o 5 "f Jn' van Londen is naarltalien gepafteerd. 77 2 s r. ja Dj 3 Men heeft tyding.dat de regccrendeHertog Van Mteklenburg- g' f k g 74; Schwerin gevaarlyk ziek is. 3 Jjl f g"g> -, M LEYDEN den 28 April. Voorleden Maandag is door de Edele o gag j.3_g a Groot AgtbiareHeeretiCurateuren over Lands Univerfiteitbin ïït-3 '-'2 S nen Leyden en Btirgermeefteren deraelver Stad de VAN ROYENMei. Deü.tweede Zoon van den He Reyea, tegenwoordig Secretarisvan den Raad van Staate triinarim Btteeeeitu aangeduid, in plaats van defl Hooggeleerden Heer g-3 u -d 3 5 2 Adriaanvap Repen ,M.D. ,iujusque Beta '.loet ut Ceilegii Predict .2 - .7 - '7 H '7. P 7 ppitfeffor erdinarias deidewelke van het gedeelte zydfcf Rrof.iDe we- w S." 1 genade Botanie Vry willig afftand gedaan heeft»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1754 | | pagina 1