3 a" |s' 33 1 ra o ca, ^.5 ra o ra- g-. o ?2 O.aog-S'BC. S 5 Ps 3 P ra n n O a 13 n 2' 3 f 3-o-wg)M«xg'st7iia.n:coooa n O-mO. S i S'li-S 1 XXX XXX X X X X X x XXX x X^ X 2 2a o a 3 D Hjocw 3 Js,©!» Z.3 r* o* c 3 H S>" a. O.P 15 g 2 M 2 m 3- B - 0 -m.- n> --'< 2 a-wcrq n n n.0 rt -si p» 3 §E^I?sg.|P T CC+- (O f. \Q "O M -L» Os 00 n a 2 2: r -u S 3 15 - B fiOeo 2 L? i^lel •2.3 3? 3 5 g 3»f.™ 3 rt sc c: f& -t a o.«< D- or .5' reb?o^ I. gS-3 P b3 On a, si rsjOjSJ ïa o* gillssfasrfg-sv !*1<s!Pit£s1§ |jp§ï* P'^li |8|S - 3 8 o g*.g S 2 2 PIÜ1 Uil II Is 1 5 5's o- 2,"° sSSs§l|S3sgIs:> -s-3""1 3- ff-O q sg-3'3.Ö3 co- i?'8SH.a?s|Sg*|-p ^rt",^D.>1r,ugO!lS5 5 o1 2. »o - 1L. S <t 2 r-\*fC| N M a tfo o ftl a* -C g-3-g-i gg-S-2 2 -3 a s« re a nN-ffga S o *- a. s? m 2. 2L_ (A a 7Q H-l Q w ft £^*2: - o w J 5, 2-- O w F* ►-? 3 p<r 2 n O O 3 m L o> F W-T3 2 ?3^2< §8 7S »-* sp5r H 3-R- sa g; us C ►- T71 1 s5~;S B-Jf-s-n B 2 «.«a 8 o °*»n 2^5 n s 3 "nfl S.Ü.SS^a-» isrggSsc^Ovg a3 g- E o 5 5 o o. 3 o-^o-b 3fj0^3rt. JJ.rt-r» t-w d JQ rP n n w 2 n 5 Sji? ^3 3 3 crq Q O >j-n 3 a ill sis o a 2 q -• 2. ST 13 3 G-3 an o P? 2. 3 3 crq rt> ^3 a*a n 3 co rr»a. i-» 3^|SgScS|s2.a-.i-g- 3 CTQ oq 2^7, p-2 p OSl^w <- S aa 3 3cpa s S S a I S- fragSSSSgf g§£sf O - o B-B 5 S*3 '>q D 5*5 i ri d rs-"i3& fjO (j ft ft SI^SSS3"^3 1-5 Sam S &g"-D &3 8" 2 5 a-c£ a 3 p- n o i *-*>rt fTi,"*r r7>f:i o y*?-* r*1 |S5-|?|s«Sg<|S,S. a H-X nv a p~a'^:3 2 <3 p; £P B'?> a 5 2 3 "s w o |s1|I!3S-|?-|II§ it8S,>|§S-S.||||g.f On.o-u M. a- 2. 5 5- 3 Ss^als- ?0| a 3^3 8 g-^3 2.O. J 3-to 3 n 21 5?'*: p, Q p. -T» nS a2 n g n n. O 3 >»>5 3 f 2c^SE^ zflgsll f-;s.f S aq a. W S r 3.5 s n 2 Hslin 5 ff 3 n a» fi fj li - ?3 c. a cw 3W a 2 2.D tra-^3 na-c/1'S 2& affi NO^Q, o<a «-ö-^Cé-liÓgS'S •-! 2 3 D-ej Ck.23^ w CO tn m 3 a N 3 2 5. 3 ai g 5 5_"-« 3 d s SFS'S S a* 3 8-? s-« 8 c. t-r' tp - a- -9 a o frs sS-gss a r> 7 cu« gr as 9 S-. a <5 a.r-c. Sr53;n3'<3SB'"n? S, rv-B- a 5. a - w-g 0.3.3 B9» W»>£ 3 S - S B E-g. oaS^a3"»" o-^ O O S r*OfciE?era~. 2 •a a W cn 0.3 "3 rr T3 p» oj a- ^2 0 So a 2,03 wS^fi q»- 3 <3 OB 8- s3 0 w o. 5 3. a rtn> h»a.o j 7C o-pf»3 S 3« 3 U ÏsN-A'ÏÏ o. sssïM W O O- O S 3 2L a a- w re «<i «Ï7Q C r& CT* t^^S- v c fö fD a 5 3 S a fQa o- - O Cf B a >3 .saga B a, a 2 3 I"." C73™ v S|^s'3-o3?^clQg-S,£-Hg S?3-a J^Eg. - err rt> c rr cr 2 3 «B 2 '2 n 3 r1f—1 »3?t >321^3005 ^■3-5.8 0.0.3 r1. o. D 2 r«H "5*^ W. r rï 1 NÏ^3§»3>' a 0 BO^-;3 3 r> era c- w O ^v o.q - aO°»-— u S3ii.3sgg>a. s- 081 w m 5? 3 2 0 - £X 2 O J h 1 i S*l o Sa g-5 O X a 2ï 7 w«? 12 2 2 L w a'' oo 2 R - 5 ^2 iJ S H H a n Öun - <w I Q O 0 f-» 0 3 s~ C/i g r* o rï 1 - a-3 g O- O DA 2.--J a, a< 1 fi a- ?r° O a- n _*70 D- 3- to X O FT J- crq tl fl O g^a'8S 7 2 r« ^»5 3 «S 2. a-D-o 5 O c: 13 o P- 3 o3E-S?s||<Soff J<H|^^p|^<g; t3 <j-^ a -o' f-. O w P 3V CL s 3 3 8a a O.3 ro c a»«-H -1 X 3>* a-W 3^, s Pf| PT P 3 I •1 3 3 Hxj G- 3p* S"< 3 B o 5 vq O.ES - ü§-"3s,-.0 r 2,-a O S I 2 2 2. B o j* 2 S o cu Q Sp.o V. 3. O »3 O» X4 O N> J5 S-5 CLn> S3 <^12 3 Jj-s-g S-3-S i Ses g^«-ë S| 5-s - - S.g-3- cS:. 5 3 wS P c n. M 3 J* ~1 T- soO gil gs-otgrifi^s oS-'mh 3 3 S s vK-r&j:crq3crQ'-> - s a|g ■S2??S 3 I 2. z.-i re 2. C/> r~U O <-• CL. 3 3-OS 33-000* cg g S c cïu 2 3 rt* 2 w O 0 0 000 c O CJ S n 1 i" &1 ^3 O sr 3 3 i_3 O. Sarers-jm o^re rn »7 ÊS.JKnoS.; 3.SÜ0 o o X A S s 5?2 02?3J«2c 3 "3 w 2 a O N j r» 3 - OCpO-Q'^CrtZ •ff 3 2. n S 8 "3 re S^S-2,7?3S. O 3 ace" f 3 O 3* Z 3; r> O O C - X?C2.re ^3 ^ggs' g^- S P-S a re re f*3- qw» Willem van den Bergh Hendrik Crommenie, Timotheus Crommenie en Willem van den Bergh Makelaarszullen op Maandag den i j Mey 1754 tot Amderdam in'f Oudezyds Heereo Logementals Laft hebbende van hunne Principaalenverkopen een zeerwel geleegen W ASCII BLEEKERYmet dtszelfs WerkhuysMeefterknegts-Wooning enTafels; mitsgaders een fraaye PLAIZIER-PLAATS ge- n4amd_BUYTEN-WERK, met zyne moderne Hüyzinge, Hoender- en Duyvenhok&en, en een Kamp Land, tezamen by den anderen gelee- gentn Je BuytenvelderfeJPolder, aan de Wedzyde van de Weetering, fchuins overde Herberg StadJanUer, groot nMorgen: breeder by Bdjetten g.efpecinceerd. Iemant aader onderrigting begeerende ofgeneegen zynde de voorfz. Perceelenuitde hand te kopen, addreflee. ten zig by de gem Makelaars. De Bewyzen van Eigendom en Veil-Conditien zullen vier dagen voor en op de Verkoopdag ten Comptoire vin den Notaris Jttjnms Btuhiaitr te zién zyn: Een overheerlyk MIDDEL, wegnemende in 't kort alle Sproeten, Puylten Vlek'ten, roode OpdragtigheidfchilferagtigeUitdag in't Aangezigtofwaargeplaatil, maakt diem 't Aangezigt zeer geel ofbruyn vanverwe zyndat de Iluid fneeuw-wit en aangenaam werd, ea is •enprefervatiefvoor deze affchutvelykaGebrceken de Bottel roethetBerigtaaiSt.Nogeenfbuverain MIDDEL, genezende in't kort Ae-Staea d;ïr Blaas en Nieren, allerley Graveel of Slym-Graveel, alle Verftoppinge enVerkoudingen JesUriasia St. Is te bekomen te by W. de Ksning op de Zeedykby deBöomfteeg, Rat,Wed. Palairtt by de Beurs, Dt'.ft J.Cock opde Markt, en Sdlid. J.J.Callenfcls. O en Ui crq ÏP O O c 3 vo Te Huur te Amfterdam een HUYS (taande op de Oude Schansnaaft het Hoekhuys van de Waaldaar zedert veele Jaanifl een CyifitiUt- Hurs Winkel mot goed fucces in is gedaan Uit de hand te Koop een extra fraaye en wel geleegen Hoffleede van ouds genaamd MEERBURGgeleegen aan den hoogen Rbyndyk, zoo Binnen- alsBuiten-Dyks, onder den Ambagte van Soeterwoudê, over den Ambagte van Leyderdorp, omtrent een half uur gaans van dfc Stad Leyden, met deszelfs Heeren Huyzinge, voorzien met verfcheide royaale zoo Beneeden- als Boven-Kamers en Vertrekken, waarvan' eenige zyn Behangen, ruime Zolderingen, Kelder, Keuken, als meeée Thuynmans Huyzkigen, Koetshuys, Stallingen, Schuur, Schuyten- huys, Br>ey- en Trekkaflïn, en verdere Getimmertens, fchoone Bloemftukken, MoesthuynBoomgaardenen verdere Plantagienalles metde befte, en in'tedelfte van dertydzyndeFruyt-Vrugt-, en andere Boomenen hecrlyk Plantfoen fraaye en ruime Alleen, Lia nen, Tern*flen,Visryke Vyvers, Kommen, Cafcade, en 't geen verder totecn extra fraaye Hoffteede behoord, hebbende verfcheide aaay genaame Gezigten zoo over den Rhyn als Landeryen op verfcheide Dorpen en Plaatfen in Rhynland, mèt nog een Moes-Thuyn daar ne vens aan, te zamen groot 3 Morgen 4 Hondals mede een goede degelyke eawel toegemaakte Party Weyland, leggende inverfcheide Stukken agter dezelve Hoffteede, groot 13 Morgen 453 Roeden, dagelyks te zien, mits een fchriftelyk adres hebbendé van dtn Notaris Krm' te Leyden, by wienookuader berigtis te bekomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1754 | | pagina 1