L E Y D S E 1 N' 43 Woensdagfc Courant. I T A L I E N. vrankryk. NEDERLANDEN. Iflja •HgSssa i;2|r5ï|4 j*A\ »7J4- enj op< IT12 iaL ierft tffei xt, Hi Lr IVORNO den 16 Maart. Alle de Regeerings-Collegien, Ge- regts-Hoven, Minillers, enConfuls der buitenlanJtc Mo gentheeden in ltalien hebben onlangs een gedrukt MANI- FESTgekrcegen ,'t welk van wegens de CORSEN aan hen readdre(T.-er J iszynde opgefteld in de Italiaanfe Taal onder deze yTj«lDEOPPER-MAGISTRAATvanCorficaAANGANTSCH tUROPA. In dat MANIFEST word de Manhaftigheid der CORSEN op het jllerfcragtiglte aandtndaggelegt: Zy toonen daar in zeer d-uidelyk en wel Hiftorifch-gewyze al het geen ten opzigte van henzeden Jat de eerde beweegingen in het Jaar 1729 op hun Eiland begonnen jyn, voorgevallen is. Het fchcen, zeggen zy, dat alle Mogentheeden van Europa over onze beklaaglyke toedand getrolftn waren, [en, T na /.ulks door eenige Bewyzen tot op den laatll geflooten Vrede te AAKEN geftaafd te hebbenroepen zy uit] Maar helaastegen- j^woordigfchynt het dat alle Mogentheeden zig eenpaarig tot onzen Ondergang hebben vereepigddoor aan hunne Onderdaanen te verbieden Ons eenigen Onderdand te bezorgenterwyl het Haar evenwel niet onbekend kan zyn dat,indien wydeWapenen weder ."it opgenoomen hebben, wy daar toe gedwongen zyn zoo door de ilegtc Behandelingen,die Wy hebben onder gaan, als door al het an dere ,'t geen werkftelliggemaakt is om alle middelen tot Bevredi- ''"ging vrugteloos te maaken. 'n' [Verders word in het breede gewag gemaakt van alle Omftandig- nheêdendewelke gedurjvende de Negotiatie onder de bemiddeling s. desK-nings van Vrankrykgebeurd zyn: De tedere AgtingenLief- '•Jde derCorfen voor den Marquis de Cittfaygeweezen Commandant bwrer FranffeTrouppes"word op het fterkftc aangetoondzoo wel als ''"'de hartgrondige Smert over het verlies van den vermoorden Gafforio, rjhnn geweezen Hoofd, zelfs in zoo verre, dat hunne Gevoeligheid iüiet huiten dé uitwerkingen van Drift en Vooroordeel ten Iafte van ide Republik Genua,en haareu CommilTarisGeneraalfchynt te wee- 'zen.] •J Wat aangaat hef Slot van 't MANIFEST kan met alle regt gezegt erj worden, dat men met veel moeite eenige nadrukkelyker Bewoordin- gen omtrent het uiten van een onverfchrokken Moed zouw kunnen es uitdenken, als die zyn, welke de CORSEN gebruiken: "Deramp- "zaalige Dood, zeggen zyvan onzen Vader Gaffbri,1de Eer en het ji"Cieraad van die Natie, welke Hy door zyne Helden-Moed verdee- r:|"digd,door zyne Standvaftigheidonderfteund, en door zyn Voor- fï beeld aangefpoord heeft, is de verfchrikkelykfte Slag geweeft, die onskondeoverkomen. Wy hebben Caejar zien vermoorden maar wy hoopen AntStiKf- y'yin te vindenom zyn Dood te wreeken en Attguflufenom onze i,. R.oem te herftellen, en Ons de Ruft wederom te verfchaffcnWy hebben gezwooren, en wy neemen den Heiligen Naam Gods tot getuigen, dat wy liever alle, zoo veel als wy zyn zullen te gronde gaan als dat wy op nieuw met de Republik Genua in Onderhande- 3" ling treeden, ofte wederom onder haar Juk bukken zouden Als "de Mogentheeden van Europa het Oog van Medoogendheid ten opzigte van zulk een ongelukkig Volk afwendenen zig tegens ons 'öl'"wapenen zullen zy t'zamenfpannen om onsgeheel te vernielen J "Wy zullen nogtans geweld met geweld keeren: AlsWanhoopigen 3 zullen wy vegten, 't zy om te overwinnen 't zy om te derven tot tji de: dat wy ontzenuwd geworden zynde,en onder onze eige Poogingen j*1 ter neder zygende, deWapenen niet langer zullen kunne» houden, "maar deze ans als uit de handen vallen zullen Wanneer wy dan i geen kragt meer hebben zullen om die weder op te beurenWan- ptj "neer voor onze Moed geen toevlugtter waereld meer overig wee- I "zen zal om zig te verdedigen zullen wy ecne allerlaatftetoevlugt vinden in onze Wanhoop, dewelke ons het roemrugtig Voorbeeld der S AGUNTYNEN zal doen navolgen, om ons gewilliglyk in het "Vuur te werpen veel eer, als dat wy het Juk der Tirannie en S!a- verny ondergaan zouden enz. enz. DUYTSLAND en aangrenzende Ryken. WEENEN den 30 Maart. Gifter heeft de Ridder Correro nieu- J'we Ambaffadeur van de Republik Venetien zyne eerfte Audiëntie 'vl[by de Keyzerin als Koningin van I-Iongaryen en Boheemen, er ver- ?°j' volgensookby deKeyzeriykeFamiliegehad. Zederteenige dagen j hsbhe 1 de hier refideerende Minifters der Koningen van Zweeden 'P' en Pruitlen drukke eonferentien met elkander gehouden. De Generaal Schertzer, aan wiende Keyzerin onlangs hetvacanee 'f Regiment te voet van Ahrentherg in de Ooftenrykfe Nederlanden 0 heeft opgedraagen, behoud teffens het Regimeut Croaten, 't geen hy te vooren gehad heeft. ,J Gifter middag heeft de Baron van BorkMinifter des Konings van Zweedenuit naam van zyne Zweedfc Majt. voor den Heyzerlyken Throon wegens het Hertogdom Pomraeren het Leen ontfangen. KLEEF den 6 April. De Bouw van het nieuwe Bronhuis tegen Over de Gezond-Bron in de Koninglyke Diergaarde waaraan men jj epuitdrukkelyk bevel van den Koning heeft begonnen te arbeiden, 0 is reeds zoo verre gevorderd,dat dezelve met het einde van de maand Mcyzalkunnen voltooid weezen. De Archite&uur daar vanzaldie van vérfcheide andere Bron-Drinkhuizen in Duitsland in fraaiheid overtreffenDe Bron-Avts, Doft..1schutte, zal den 10 Junyde gewoo- r.e Brnn-Curen weder beginnen Ten einde nu den Roem van deze B'on meer en meer te bevorderen en alle Wan Order voor te ko men, heeft onze Krvgs- en Domainen-Kameruit naam van den Ko ning, een ORDONNANTIE gepubliceerd en in het Nederduitfeh doen drukken, dewelke voortaan zoo in het Bron-Hui: zelfs als in de Herbergen zal aangeplakt weezen en onder anderen de volgende fchiltkingen behelsd; Da- de Hofpes op eenboete van tien R yksdaalders en verlies van "hetHuur-Regt niet meerder zal durven cifchen als voor een ge "meubileerde Kamer metLedikant en Bed, nevens Oppafling per week/4-: Met free Ledikanten en Bedden/1;-: Voorde Ka lmer met een Ledikant en Bed binnen 24 uuren nSt.met twee Le- ''dtk.enBedd. r«5St.Voor het Logis van een Domefticq boven op dé Zolder methet Bed per week f 1 -voor 24 utiren 3 St.Voor "dc Middag Mtahyd aan de ordinaire Tafet vooreen Perfooniö St.veor de Avond Riaahyd 12 St.Op een aparte Kamér, voor free of 'trie Perfoonen, hégeerende dé ordinaire Tafel-Spyzen, des middags ieder/r-: des avonds elk 14 St.: Voor een Domefticq "des middags 8 St.: des avonds 6 St.: Wyders word ook de Prys "c voor het ontbyten, Koffy, Thee, Chocolade, allerley foortvan Wy- "nen, enz. bepaald: Vooreengantfeh Bad van 1 <5 Aam Water "ƒ1 VooriederPaardvoor Stalling en Hooy in 24 uuren 8 St. Voor een Schepel Haver 1-6. 5tc. Daarenboven word in die ORDONNANTIE nog gezegtHet "flaatden Bron-Gaften vry hunnen Wyn uit de Stad Kleef te laaten "haaien, mits aan deDomeftiqtten van den Hospes, zoo dezelve door hen gehaald wordvoor ieder gahg tiïi$ Stuivers te betaalcn. Op dat de voorn. Gaftcnen Vreemden hunne Ruft mogen hebben, zal ten opzigte van Gezelfchappen buiten de Stad, maar nietten op- zigte van die Gaften,welke in het Huis zelfs logeeren, na tien uuren E ■e geen Wyn verder getapt worden en de Muzik ophouden, up een S g'g Boete van vy/Ryksdaaltiers enz. enz. tv - -a e c M O-S b-|.b2 C ÜJ C P w O C r C tac w v 224? - iLi ll C S co -O O ÏH *-> Cu r* sy ti» JA CJOJC w y "t. c1: <u t 5-o a &--S 13-8 45 -3 C 0 v a o> 5 ïi 5 o w .qj 15 3 E c c N r t) «J O jo e "3.4» i o S C 'J 6' f ias e ."iC O •Hts SèV s '5 ■2 S> Sv •sgj-iè «SO S tem 4»^ 4» 5 CW c c tn^TS-jz Q 1>>3 C S G h c n A y* O *-e CTJ B rC «JgêaS -ajgof «g <a-g O B c M e- c~ S - J- bn fl rC êfi f. st!Ï^S a S i- S w <*et sa s 'il* -r O Wd, M i w AIX den 23 Maart. De Heer Garnieraan wien de Aartsbiffchop -g de Sacramenten heeft deen wtigeren, betetd van dag tot dag Ver- mits die Prelaat de naam van den Biegtvader van deron zieken Heet S S c niet konde ontdekkenheeft hy, enn daar toe tegeraaken ailezoo Waereldlyke als Geeftelyke Biegtvaders van deze Stad by zig doen ,5 K c ontbieden, en hen onder Eede doen vetklaaren en tekenen, dat geen S van hen van den Heer Gamier de Biegt afgenoomen hqffiOok heeft -3 o'S Q hy hen doen beloovendat zy alle Perfoonen, dewelke geduurende 2 W Are re e r\ rt YIT^-lL 111 l_ll H -i jS k S e1 M o g AX m fèi c S -e 2 pL O» rt r>- r_4 n t3 -O CJ C ÉH g gl si O e 5 \r N ><2 5 v "E 00 "5-_2 I de twee Paafch-Wecken by hen zullen komen, zullen dwingen om g^-o't-2 de BULLE Unigenitus aan te neemenDaarenboven hebben zy een belofte moeten gecven,datzy hunne Boetvaardigen zullen doen be-cg "êt'S'o kennen, dat de Parlementen de Jurisdiétie der Biffchoppen gekrenkt S" o'jl'jn" hebben: Men zegt ook, dat dé Aartsbiffchop voorneemens is een Svju Informatie te beleggen, om te bewyzen, dat de Heer Garnicr, zonder c alvoorensgebiegtt» hebben, deSacramentcngeëifcht heeft&c. p PAR YS den 5 April. De Koning heeft den Lieutenant Generaal gfc Chevertmet herteken der Ridder-Orde,dewelkedoordeDood van 3 g'S den Maarfchalk Langeron isvacantgewordén, begiftigd, en den -fj Z "Z ><-s"2 t -S Heer de Caumart*Rcqueft-Meefter, in plaats van den Heer de Cer- '3,2 '"'S,'S>§ g cil tot Intendant van Metz benoemdhebbende zyne Majt. aan q c j'-Z dcnlaatftgem. Heer een Penfioen van agtien duizend Livres toette- "g - c *5 S'o'ï.S-3 legt, en de eerfte vacante plaats in den Koninglyken Raad beloofd: s-oji c -m Dc Hertog van Biron is wegens een.Ongemak in de Keel drie maal "g 5 1 ©Jo adar gelaaten Ook bevinden zig de Gravinnen van Valentinois en r-j"" S S cH Sf'g 1 "a b" V k w 4,, -j <u JiCZt3 I .Maulevriergevaariykziek. Men is nu bezig, omhei Luft-Slot van Marly te verbeteren. - In het Hotell van Monaco te Verfailles is dezer dagen zeker Konft- Stuk ten toon gefteldverbeeldende een Mandewelke op een Ton zittende, door de beweeging van een zoo genaamde Cylinder en een Blaas-Pypverfcheide zeer moejelyke Woordende naamen van de c j> i 1 *3 Jaar-Maanden enz. duidelyk uitfpreekt wordende dit Konft Stulc voor het uitmuntendfte Werk gehouden,, 'twelk tot nog toe in die u E Soort uitgevonden is. g fcbü BRUSSEL den 8 April. De Heer van Haren Gedeputeerde van de Staaten Generaal, is in de voorleede Week een geruimen tyd met 1 g S3 g cè zyne Koninglyke Hoogheid onzen Gouverneur Generaal, en vervol- 8 g g 1 gens met den eerften Minifter den Graaf van Cqbentzel in Conferen- I'S 2 «1 tiegeweeft. Men zegt, dat de Baron van Reifchach, Rooms-Key- 5.£ gj zerl. extr. Envoyé en Minifter Plcnipntentiaris by de Staaten Gene- ^raal, van Weenen na den Haag keerende door deze Stad paffeeren W '2 g zal, om met den hooggem. Gouverneur Generaal en den eerften Mi- wis nifter eenige Conferentien te houden. jr o. Men weet van goederhand, dat de Staaten van HenegouwenNa- jy v 1 c men en de Caftelany van Tourr-aifisde betaaling van hunne Agter- H "2 5'EiS ftallen&c. ingewilligd hebben Men vleid zig, dat de overige Staa- 9 g -£ ten van Walfch-Vlaanderen, en die van deze Provincie in't kort dit «H 5 al voorbeeld zullen volgen, zynde de Marquis van Bournonville na de f5 g Provincie Limburg,van dewelke hy Gouverneur is, vertrokken, om S «T g 3 insgelyks dc joeftemming der Staaten van dat Land aangaande de B jj-j* e CD V 13 13 a a.2 era (U u J* o ba ■S'sfi-sl 2 2<iSèP> S00 3 a S O V 'A tl m—n q^h-S S c u c U B g - u 3 jg D y Ci r (f, B «J fc, r «d A f dj o Jj S U 3 1 5'§> fS g "C c Al cj oj 2 zJ w *rj «fastis' ^»P4SS i 1) c 2 c O s 2 cj a j* c o O <u - ?*s*sa I. tio-a iö a S3 .5 q öj» voorn, betaaling te erlangen. Nadi.on de Staaten van het Prinsdom Luik aan de Ingezeetcnen x pu .3 van Verviers ten opzigte van de Regten op den Uitvoer van Lakenen 2 "S U &c. aanmerkelyke Verminderingen hebben toegeftaan, zyn op de gggH- Vertoogcn der Gedeputeerden van de Provincie Luxemburg, toen g.2 zy hunne Confenten herwaards bragten de Regten op den Uitvoer E c C5 van de Wolle Manufaélauren dewelke in die Provincie gemaakt "g ji -c .2 worden (dochom alle Bedricgeryen voor te komenniet dan met t? ts "Z denodigePrecautien)insgelyksmerkelyk verminderd. '"cgs AMSTERDAM den 8j\pril. Door de Ed. Heeren Bewindheh 3 S g bers van de O. I. Compagnie ter Kamer Hoorn is aangelegt het Schip io"gg.2 SCHAAGEN, op het we'kc Hunne Ed. eergifter tot Schipper heb- o ó's g"o"« r-2 ben aangeftelp Jacob Leertouwer, als mede tot Oppu-Stuurman -n'5 gtaiS g gö 2CD Hulman en tot Onder-StuurmanMooy &c. u-ë M i!ïZ Volgens de jongfte Brieven van Marfeille zouw van daar na Genua SÏ3 S j 5 vertrekken 's Lands Oorlogfchjp de RAAVEN, Kapt. A. Haifing. 5 g .2 2 S a, 3 De Naamen der Schependie tot dc Vloot, welke in gevolge een 3 2 &S c myner voorigen den 28 Fehr. van Lisbon na dc Bahia dos Santos is in Mg o 9 P-ij tu "2 US P Zee geftooken, en uit 12 Zeilen beftaat, zyn als volgd«2^ IN. S. das NeceffidaJes, Kapt. Antonio Pereyra P.ourges. «^"2» g na "f S - - rzi c O s •OT3 "3 -V 2. AS. da E/trê/Ia St. Anna St. Boavcntura* Kapt. Antonio Fran- b pE O 3 O S *3 cisco. dienende beide tot Convoy van de Vloot. ■- .5 w "i 1 2 g. ------ c* B" C' - - a-SJ-S! sa 2":3 3. St. Antonio St. Qtiiteria, Kapt. Louis da Mora Ribeyro. 4. St. Ilczr. O Senior do Som Fim, Kapt. Manuel Gomes da Silva, o. 3 gQ j 5. Ar. S. dos Candeyat St. Antonio, Kaj)t. Joze dos Reis. Sg g1 *2 "3 6.N.S Ja M. de Dcos Maydos Homes, Kapt. Joze de AhreU Marques, g ct "2 2 3 7. St. Tberezss N. S. do Monte do Carmo, Kapt. AntoniolêRocha. 5 J 8. N- S. do Bom Suece/To. Kapt. Francisco Bjrboza deSouza. o 9. Sant. Triniddde N. S. do Livramento Kapt. Dom. Franc. Lisboa. .3 g g n X 10 A", s. aa r,':z.-.r.og(n; c So' to -j Kapt. Jozo Gomcsde Ktgucredo. S S S -2 11. S. Voze Atmas. Kapt. Jüio Alves. En QSat-J>,e 12. N. S, da Ltizk Santo Antonio, léart. Manoel Ferreyrazynde deze j jj -o 3 5j 2a. ^-'o 1 laatfte na Gabo Verde gedeftineerdOok was vertrokken Ian o t-, 5 'B =3 ~~-r. as a Spanjart na de Straat. H'S "-1!Wa oi >,Sf Schipper RitlkSiebes berigt, dat hyden 3 Maart in 't opzeilen van 6 9 m 63^2 i^:oB J 5^ a

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1754 | | pagina 1