LEYDSE I T A L I E N. s - A°. I7J4- N" Vrydagifè Courant-. SfwV i-i dofcS|,cJ fc ft I?£ëf gl «1 le .til et :r\ I m int ®i ni; O K1 JL^-c OVEREDO "i't verre van TR.ENTE den 24 February. Men haeft alhier onder de Protectie van de Keyzerin Ko ningin een ACADEMIE of Sociëteit van Weerenfchappen opgeregt orfder de benaaming van GLIRICCHI of de Ry- Deze Academie zal maandelyks eene fitting houden,als wan neer ieder Lid na goedvinden een ef ander Stukhetzy in versoiprb fa, verhandelen zal De Preüdenc zal den titel hebben van ilRkbSfi mo of den RykfenEn het ZINNEBEELD, *t welk deze Sociëteit heeft aangenomenverbeeld een Slak, die in beweegihg fchyntte zyn, om na dehoogte van een Piramide te kruipen onderaan met deze WoordenAbik daar zal gekomen zyn zal ik de langdeja zelfs de laosifte Wegen kunnen doorzien &c. DUYTSLAND ca aangrenzende Ryken. WEENEN den 2 Maart. DeKeyzer er. de Keyzerin hebben den Graaf van-Alihan Mnrftattén tot Hunnen geheimen Raad benoemd. Van Milaan heeft men,dat de Generaal Graaf van Lynden.Comman- if jantvande Keyzerlyke Trouppes in Italien aldaar ov'erleeden is. Volgens bevel van het Hof zal voortaan van Jaar totjaar het getal van :r/ rile de In cn Opgezeetenen in deKeyzerlyke Erf-Landendeklein- fte Kinderen daar onder begrecpenopgenoomen worden. f'l V R A JN K R Y K.. TOULOUSE den 13 February. De omftandigheden voor cn na j de Sacrament-Weigering aan den Priefter PUrre LatnzcDeken der K Moofd-KerkvanS;. Etieant alhier,beftaapin'tvolgende: 'F Dat die Heer na de vergeeffe Sommatien, aan den Curé en deszclfs .j Vicaris gedaanom hem het Pïaiicum toe te dienen, drie Requeften aan het Parlement heeft doe n overhandigenwaarin hy in fubftantie verzogt, dat het zelve den Curé by een Arreflen op een boere van drie duizend Livres, daartoe geliefde tg noodzaaken, en in geval hy nog weigerig mogt blyvenbevél te geeven, dat by afweezendheid van den Aansbiflchop de VicariflTen Generaal verzogt zouden wor den, om de Ergernis te doen ophouden en aan hem Suppliant hetFïa- 1 tttvm te doen bezorgen &c. Dat het Parlement agtervolgens dit Verzoek drie ARRESTEN heeft doen publiceerert, te weeten hetmvjGden 15 February, nlecbe- vel, dat de Cure ^3r4a«»gregefommeerdzouw worden om denvol- genden dag voorde groote Kamer te verfchynen, om aan het Hof we- gens de redenen van de voorn, weigering rekenfehap te geeven. Dat het Parlement by het tweede Arreft van den 16 February bevel Vegeeven heeftdat de gem. Curé op ftraffe vau duizend Livres ge- p -nmeerd zouw wordenom op den dag, dat hem dat Arrcil zouw r i -"den bekend gemaakt, aan den Heer Lacroze de Sacramenten toe r-icnen of te doen toedienen, en, in geval hy by zyne weigering vol- J yde.de VicarilFen Generaal van den Aartsbilfchop verzogt zouden J' i orden, om dezelve opdien dag aan den gem. Heer te doen bezorgen. 'P Datdeze Vipariffen ingevolge het voorn. Arreft den 19 by den Heer Lacroze gekomen zynde eerft van zyn goed Levens-Gedrag Vi'-f veel roem gefprooken, en naderhand aan hem gevraagd hebben Ofhy de CONSTITUTIE Unigcnieus niet vooreen Wet van den Staat en voor een Vonnis der algemeens Kerk in de Zaak van Lcere °V" wilde erkennen;" Waarop de Zieke heeft geantwoord"dathun m'"gèenerley Wet deMagtgaf, om aan hem deze Vraag te doen:" '"bat vervolgens de VicarilFen «yn heen gegaan zonder üets anders te ''Wgen, ais dat zy God voor hem zouden fmceken. dr Darde Heer Lacroze den 20 February by zyn derde Rcqueil kennis enrier van aan her Parlement gegceven hebbende, en het Sterf uur van "°ïen Zieken meer e« me er naderen de dathoogeGeregts-Hofbyzyn £sfcr<& Arreft van den 21 February aan dsn Heer Lac-oze heeft vrïof -egeeven, om het Kapittel van S:. Eeieme te verzoeken, dat het zeive jan hem de Sacramenten'wilde doen toedienen Dat het Kapittel ten 'llen emde verzogt zynde een Vergadering hield ten getale van veer tien Kanunniken, onderdewelke maar all een vier warendewelke ""igtegen het verzogte aankanteden, waer tegen de overige tien den r8»t de Catelant, Zanger van het Kapittel, benoemden, om den Heer '?bfcrir.i de Sacrnmenten te gaan bezorgenDat dien Abt zulks in.'t 6eiervolg ook gedaan heeft onder een toeloop van eea menigte Volks, let tegenftaande alle Voorzorgenom de Luidrugrigheid van dat 's 'fierk te vermydenDat de Zieke des anderen daags 111 den ontfangft j™an do Sacramenten ovgrleeden is en men geen de minfte Zwaarïg- Is'teidgemaakt heeft om denzelventebegraaven&c. Voor't overige diend nok te wordêD aangemerkt> dat de Advo Generaal den 20 Febntary een Eifch in het Parlement heeft ge- ™ban, om de REQUpS'I'EN van den Heer Lacroze en de nagedrukte "iRRESTEN, welke het Parlement den 15 en idFebr. daarop ver- 'Picnd heeft, te fupprimeerenEn dat het Parlement ook op dien dag 'nie voorn, zonder deszelfs Verlof nagedrukte Ar rollen heiaft gefip» rimeerd: zvndezulksoofc naderhand door een Arreft van des Ko- "ingsRAAD VANSTAATgefchied. ;e9 Men is in 't algemeen van gedagten, dat het derde ARREST van 't parlement (waarby de Kanunniken van het Kapittel gemagtigd zyn, r»tn,na gedaane weigering van den Vicaris van den Curé en van de "•Wt-Vicariffanvan den AarcsbiffcbopherPittievm aan den Heer kojacroze te efben toedienenjinsgelyks door des Koning.* RAAD VAN sTAAT vernietigd cn aan het meergenoemde Gereges-Hof verboo* heiin zal worden dé Procedures voort te zetten. PARA'S den 8 Maan. Men zret hier Brieven van Toulon, waarin :kt>t getal Jer Schepen, die op ordre van 't Hof aldaar verzameld zyn. nip 34,zoo Schepen van Linie, als Fregatten,Bombardeer-Ga!|ooten, Praera en verdere Vaartnigentot het vervoeren van Ammoni-ie s(i Levensmiddelen dienendebegroot word. Men verzekerd by lejMitiauanedat deze Vloot tegen de Algerynen gedeftincerd. ia en -eAtde Koning van Spanjen eenige Schepen daar by voegen zal, om (lekte Ondernèeming des te beter ae d«eo gelukken. H' Voor eenige dazen wierd in de KONINGLYKE KAMER voor- ailSReld uit de Griffie van het Parlement eenige Stukkendienende iv&tbefliffing van zeker Proces, tedoenligten Deze Vortrffagwietd 'verfchside Leden goedgekeurd, mair de Heer Gilbert de PSttiHt .CAnttc zig daar tegens met te zeggenLaaiM wy óns toch wagten Witt van de handen te (laan aan ten zoo gtthejUgd defifthr* éa'kls dat van het Parlcincnt is 1 Dc Gevolgen «Uur van zoude.; ^jer 'erdrittigetioolierftelbaat w NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 13 Maart. Giftcr zyrt in Tefi'eJ geen Schepen binnen gekomen maar uitgepeild agt; ais mede eergiitcr 10 Si lie pen na de Straat Davis, 11 na Vrsnkrvk, eii meerandere. Me; vau zeer goederhand heeft men tydirgdat het Schip de SBföhh^ZiSvfmn»,Kapt. Jan Janffe Wopkcs, van Barcelona hcr- wéards komende ,'t welk ingevolge myn veorigen van den 6 dezer tuflehen Villanova eh Sal0uw geftrancidoch weder vlot geworden waszedert in behoude Haven avas gebragtniet tegenftaande het Schip befchauigd er> vol Waterwas &c. 's GRAVENHAGE den 14 Maart. Dezen ogtent zyn eenige Hee ren Gecommitteerde Bevoiirdhebbers van de OÓSTïNDlSE COM" PAGNIE ter Vergaderingevan de STAATEN GENERAAL ver- fcheenen, en hebben aldaar geprefenteerd den Commandeur van de laatiV gearriveerde RETOUR-VLOOTdie rapport heeft gedaan van hetgeen op de reis voorgevallen is, hebbende voorts de rtdvoent of eerfle Olinifler van gent. generïaléCOMPAGNIE SI;Nicolaas Hartman Wegensden ftaat van Nederlands Indien een ampelVerfl.'.g gedaan. P A C A A T. apt E HEEREN STAATEN VAN HOLLA NT» ÈN W.EST- 1,1' FRIESLAND, allen den gcenen die dezen zuilen zien of boo- ren leezen falutAlzoo Wy in ervaaringe zyn gekomendat niet te genftaande de Placaaten en Ordonnantiën op het drukken en divul- geeren van Pasquillen fameufe Gefchriften en Prenten van tyd tot tyd gefmaneerdeenige oproesigy en kwalyk geinténtioneerde Per- foonen onderftaan dagelyks in druk en in gefchrift uit te geeven «er- fcheidene injurieufeen ergerlyke Gefchriften en Prenten dezelve te verkopen cn onder de Gemeente tc diffimineeren, waar in de hob- ge Regedrjnge en forme van dien, mitsgaders hooge Peribnagkn, by Ons ten hoogftenrcijieftabclopeen fchandaléufe en dlffamaroire wyze worden gecalumnieerdéifgetraduceerd, en de Gemeente tot Öproer en fediricufe Beweegingen aangezet, alles totverminderinge van de Authoriteit van haariulder Overigheid, en tot afkeeringe van de goede AffectieRefpeét, Eere en Gehoorzaamheid, die Zy aan de hooge Perfonagien van den Lande veTfchuldigd-zyn. Dat ook niet tegenftaande Onze vonrige Placaaten verfcheide boosaardige Luiden haar niet ontzien hebben als nog wegens hetge- pa(Teerde in voorige dagen eenige Ingezeetenen in haare Peiibonen, Familien enGoederen openhaarlvk èn metgewHdteattaqueerenSr c. ZOO IS 'T. dat Wy, daarin willende voorzién met Communica tie en overleg van Haare Koninglyke Hoogheid de Vrotitvé Gcu er- nantc. inhareerende Onze voorige Placaaten reger.s dePasqnfilen en andere Lmeufe en ergerlyke Gefchriften van tyd tottydgeémt- neert.cn in het byzonder Onze Renovatie van den tg January 1Ö91; dr-weikeWy beyeeren. ojrdepéenen daar in vervatdar, Voor ZOO verre dezelve door deze nier zyn gcalrereef i Zonder ccntge diflimu- latie ofcohnivenrie zullen word en gecxecuteert.nader hebben goed gevonden,om de AutheursenOomplicen van de voorfz. faamroo- vende Pasquillen en Prc-nten te beter t'e on-dckkèn, te belooven een prsmie van drie duizend Gttldens aan die geené diezalaanwvzen, zoodat dezelve van het fait werden overtuigt, de Maakers, Schry- vers, Drukkers, Zetters, of Knegts van de Drukkers van de vnorfz. fedttietife en diffamatoire Gdfchriftt n cnPrcnrén of andere die daar mede eenigftnts zullen zyn bemoeit ge wc eftcnbyaldicn de voorfz. Ontdekkers of Aanbrengers zouden rnc^en weezen niedepligtif zal het zelve boven het genot van dr voorfz. vereeringenu voor als dan en alsdan voor als nu aan haaT vergecven en g rpardonneertzyn, en baar naam niet gemald maar fecreet gebonden worden by den Of ficier der Plaatfc, daar zy haar zuilien bekent maalren en zuflen ds voorfz. vergeldinge en vereeringe aan dc voorfz. Officieren in bet voorfz. cas by ons daadelyfcen promptelyk werden bttaaltom aan de voorfz. Ontdekkers te overhandigen. Verbiedende en inzerdicécrende vervolgens als nog wel ernftlg by deze eeftelegelvk, vnr, wat ftaat, qiialiteit en conditie dezelve ook zoude mogen wezen, tenwaken.drukken.uitte geeven,diffiminèe- ren, verfpreiden. nir t^ftronien, of aan teplakken alzulke ofandere ergerlyke. oproerige en fchandaleufe Pasquillen en Prenten, onder wattitelofheraaminge zulks ook zoude mogen wezen, alles opde verbeurte van de voorfz. Gefchvrften en opeen boete van driedui zend Guldens voor de eerfte reize en arbitrale correflie na exigentic vati Eaakenen voor de tweede reize op een boete van zes duizend Guldens,;en voorts op préneten minften van banniffement voor ab - toos uit dc'Provincic van Holland en Weft-Friesland. En in zoo verre de voorfz. Perfoqnéh de boetens refpeétive hier Voorr n gemeld nier zouden künncubetaafen, zullen dezelve piibli- kclyk worden gegéjéffcit en voor altoos gebannen uit de Provincie van Holland cn Weft-Friesland&c. En vermits vee'e Perfoonenom haare onbctéamelvke behande- linge fecreet te houden, prerexeeren, dat dezelve aan baar onder een bloot Couvert zyn toegezonden, ronder te kunnt ii zeeggn tVior vie of van watPlaatfelaften ep bevéelenWy.dat alle Boekdrukkers, Boekverkopers, en voorts allen en een iegelvkaan dewélke eerige fameuie Libellen of Prenten gezonden wordenbetzvom te -ko pen, vereeren, diftribuseren lecncnofleczcnfehoHdeu zilllen weezen dezelve aanftonds te brengen en overte 'ie veren aan den Officier of Magiftraat ter Plaatfe van hunne reftdfnde of daar zy die zullen ontfangen, op poene dat z.y voor de Autbeursvah dien gfhou- den. en als dezelve ill voegen voorfz. geftraft zullen worden. Lallende en béveeiende vonrrs afl» en een iegelyk ziz zorgvuidyg te wagten, van eenige Ingezeetenen dezer Landen, wie het opk zoü- rlc mogen weeze», ter zaake van hetgepalFeerde in voorige dagen in hunne Pe-fooncn, Familien of Goederen opeehige wyze te beieedi- gen, dezelve omiereenigebenaamiagere fmaadonbaatélvk te rnai ken..en te benaileeleriopptene hvdnz.é voorige Placaatengeft'a- tueertoedo'nneefende wel cxprcffel vk alle Officieren dif Óns tegen-, WoordigPlacaatftriclelykén pi-ecif-lvkre execiueereh oa détzelfs forme en inhoude, zond :r eenige diftimiUaric of cthnivéutfe, op pee- névarf prlvatie van haarfieder Ciffiefcby Zldien het zelve rót haaj-é kénniffe gekomc'ri zvnde, dezelve da*'regens in conformité van de zen Placaars niet zullen hebben, geprocedeerd laften Ja den Pro- eüreur Generaal, dat hy r»gc?ns alle zood ;anige w-andevonifge en tia- laatigs Cé^paragi met alle rigeur aal hebban tc groccdeeren Jtc. rb5 S* C V X -7- S - r 1 p, TJ r- L IV. vv g* O fj 'j IH •-« hm 5 4> sL C Aé e - |.S I 2 dj <r - t-r. c e*. ïj- c ,0 rge t o."j: t* C- 5 s? -c. r» 'n 5 be es 1 I 5 IB s E 'p c V. (SiS-b ,w> G S t 1 wV» (Ti ti-S K g c: e*1— ?To~E t»*i^ it, t-ü cüa't o -H "S 'i ■- S JL 2. e8g!ïs'SlSë> -1 1 - 4? c c ff - e O a ftïl S=13-P£.i: K 5 'S -e 3 Cl "S flj 'C- rn K S 9 kè-l "E* C O WA/ rw CJ O 2 °- tl .n A: C «3 -•a bD-rr v «S S J2& n S '-gc-o 1--s x c to c C f *-• P- ai o> L- e.- -rt ju ±lrB^cü^übcwj: a c.S^ cox) M js*. w -5 c n c c c ftj «s '*w 'aj o O ij b/5 'z, H N M K13 fp-iu. t- C C'-- "fc C f~ >y CU "iè i je* S'S'g.T S a J - "Es— t.Eü®* r-h a 55 S Q i-i r'-j Ta i g r 2 2 O tl 2 5 iS O 4> tf. c 2* <'l.ê g'S £°2 e 5 g. c rj Of; —J <1 O u g -TJ c 3|s2»5j ills ;5 =3 P t, 41 wzj tri bJD i_. jj ri iA-eef* CO.aa v. m*- w Fl -SS!0 g SS nd c "5 2 0 Jé S S S 5 - t» •5.; H - O 8 2- N - s e -m v c -o Jt .-/Aiê.ïr-rS.'ï SC ui M y K.y-j o g o ggg<sii g'ü j-.e; v n o a 3 a -ïï t e ,E g g F-l 52-êï-l ia tcjs o a v. r-t Q U Z "2 Zit V. Ts *2 •- F. 5 l'Jiai IS X 3 X K IC L, -\fê iï SM C C m rt c .2 3 - W ■gz I s-if "Ly~S 5; K s -« a c. ia 5 c v1 2i c .5 c .9, 2 i*.- 5 è'S 2 ?Q C O b- T - 2 cE2 -S "2 B 5 c c o *-> V3 -gt c o c 4, N y ii h - 3 a o o Uii .*4 3 te. j! |j S la O - tljliifUÏ

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1754 | | pagina 1