L E Y D SE II I aa^^^ifisfisssjaK: fï*« sl*k j|i« rlfi" A*. 17 14 I T A L I E N. SI; Woensdagfe Courant. 4?-| lil «ii C •W C I w o m v. 4» *o r<J J £5 j »|s« l3 ».2'i5 !1"S^ co t) c>. X e-a s |j *5 Jï-SfflISs pSlM ■a 2 E e X „'W>s p Anlnltiri Brtif van GENUA den 19 February. "DeRe- geering alhier heeft voor eenigen tyd goedgevonden eeni- ge Vrydommen te vernietigendewelke aan de Militaire "en Kerkelyke Ordens zyn vergund geweeftOnder deze Vernietiging zyn die van de Ridders der Orde van Maltha ook be- "greepen, dewelke dieswegens niet weinig ongenoegen opgevat en derhalven beilooten hebben Vertoogen daar tegen in te brengen. Het fchynt dat de Hoven van WEENENVERSAILLES en "MADRID albier zekere Negotiatien begonnen hebben, dewelke betrekkclyk zyn op het bela ng, 't welk ieder van deze drie Hoven in de Zaaken van Italien neemten wel voornaamentlyk op dat be- "laiw, 'tgeen zy hebben om elk hun Credit en Invloed op het poli- tik Syfteraa, zoo ten opzigte van ditjfepgtt 'thy.7orU"r, als van "Europa In'talgemeente behouden: In deze Omltandigheeden is on ze Republik ook ingewikkeld, doch alles word nog zeer geheim behandeld i alleenlyk weet men dat van wegens het Hof van WEE- NEN zekere Voorftellingen aan dezen Staat gedaan zyn, dewelke niet alleen de Zaak van Si. Remomaar ook de andere Keyzerlyke Leen-Goederen op den Bodem van deze Republik betreffen. Al dit voorgemelde geeft tegenwoordig aan de Regeering geen "geringe bezigheid en beflommering: zynde de zoo-genaamde Heine Ra»4i Collegien zedert veertien dagen verfcheide maaien by "malkander geweeit; doch men heeft bemerkt dat de Zaaken al- daar niet minder als mat een volkome Eensgezindheid verhandeld zyn, maar wel in tegendeel dat Leden van een hoogen Ouderdom "grooce tegenkanting omtrent hunne Gevoelen» ontmoet hebben "by zulke, die minder van Jaaren waren enz. DUYTSLAND en aangrenzende Ryken. - WEENEN den 27 February. Eergifler is het Huuwlyk tuffchen den Keyzerlyken Kamerheer Graaf van Khevenhullcr endeoudfte Princes Dogter van den Vorft Emanuel van Licbtenftein voltrok ken Gifter is de Keyzerde Keyzerin en de Erf-Prins van Modena by de» AartsbifTchop dezer Stad ter Maaltyd onthaalden hebben des avonds omtrent elf uuren het Carnaval beflooten. De Generaal Schertzerdie in Croatien en «ie/commandcerden by de In-en Opgezeetenen van dat Land zeer bemind word, zoo als eok de Baron van Bachofeu, Minifier des Konings van Deenmarken leggen hier zeer gevaarlyk ziek. De Keyzerin heeft den Graaf Sul- kowsky tot Colonel verklaard. HAMBURG den 5 Maart. Men verzeekerdby contimiatie„dat "tuffchen het Hof vanZweeden en dat vanMadrid eenNegotiatie op het tapyt is tot het maaken van een TRACTAATwaarby de Zweedfe Onderdaanen grootelyks omtrent hunne Commercie na de Havens van Spanjen zouden begnnftigd wordenZelfs word "ook als iets zekers gezegt, dat wanneer dit Tradkaat tot ftandge «n uirrgetyR tutTchen het Hof van Zweeden en dat van Napels geflooten zal worden. -. FRANKFORT deri 6 Maart. Dezer dagen is de Graaf van Belle- garde, gedefigneerde extr. Eovoyé en Minifter Plenipotentiaris van Sen Koning van Poolen Keurvorft van Saxen aan 't Hof des Konings Tan Vrankrykdoor deze Stad na Parys gepaffeerd. VRANKRYK. Particuliere Brief vm PARYS den 4 Maart. De Curé van St. Jean t» Creve, tegen wien he t Pa dement dezer Stadeer he t zelve in bal- lingfchap gezonden wierd, een Decreet van perfoneale Dagvaar ding uitgefprooken beeftisin de verbeelding geweeft dat by by de tegenwoordige KONINGLYKE KAMER ten opzigte van dat De creet wel zouw vrygefprooken worden, ten einde zyne Functjen als te vooren in volkome order en geruftheid te ktinnèn vefrigtenIn dieverwagtingdanheefthyzigby dic KAMËRgeadreffeerd, maar tot zyn groot leedweezen tot nog toe niets het minfte verworven Het is niet alleen deze Citré, maar ook de twee Curés van St. Etienne Ju Ment en St. Medardtegen dewelke een Decreet van Gevangen- neeminggegeevenis, als mede hunne Vicariffendewelke zig alle meteen zelfde hoope gevleid hebben; doebde weigering, die de eerftgem. Curé ontmoet heeftzal naar alle gedagten de andere wel te rug houden om den byftand van de voorn. KAMER te verzoeke», Het is zeer te verwonderendat het credit van den A en deszelfs byzondere agting voor den Curé van St. Etiennedoor gaans bekend onder den naam van Vittr Bmettintot nog toe niet in (Iaat zyn geweeft om dien Curé in deszelfs Geeftelyke Bedieningen te herftellendaar het nogtans buiten tegenfpraak isdattoen deze Curéals men het zeo noemen magden Stand«art der Kerk fcheu ring in deze Stad geplant heeftzulks door hem in geenen deele uit «ige beweeging maar opinboezemingvananderen gefchiedis,waar door hy nu Zedert twee Jaaren de Wederwanrdigheeden, indewe\ke ky toen vervielheeft moeten uitftaanen totneg toe buiten eenige hoope van verligting blyftzoo wel tls zyne boven genoemde Me debroederen, dieteffens met hem onaangeziendegekreegcneBe- loftensdat zy ten fpoedigften in hunne reipeftive Funftien zouden herfteld wordennog blyven dwaalen cnwel verre van in bünne Parochiënzelfs niet in dezeHoofd-Staddurven »e voorfchyn ko menHet is derhalven niet zonder redewanneer hen zulk een on aangenaam Leven begint te verdrieten, en zy hunne Onvoorzigtig- heid, waar door zyindien ftaatgekomen zyn, beklaagen. De pater Cbnpthinzynde een Jefuïtpredikt by dezen Vaften- tyd in de Hoofd-Kerk vaa W. DameHy is de Opvolger van den be roemden Pater van bet Oraterium% Danauddewelke in bet voorlee- den Jaar door zyne Sermoenen een ongemeen grooten toeloop ge had heeft, maar op het einde van den tyd, die tot zyne Leeringen be- ftemd wasdoor den Heer AartsbifTchop van zyn Priefteriyk Ampt is afgezetVan den tegenwoordigen kan men metéén woord zeg- Wn. dat hy zeer weinig Toehoorders heeft, en het Publik dus op het •uidelykfte toond, hoe het zelve ten opXigte van hem gezind is. Wat aangaat de Proceduren van het CHATELET tegen den Curé vin St. Kïcalat dei dampt terocirzaake van de Sacrament-Weigering annwylan Boud ret, weet men nu in het zekere, dat op den 28 laatft- leeden reeds alle de nodige Information waren ingekomen en men derhalven in ftaat was om een formeele Uitfpraalwe doenindien zulks niet verhinderd was geworden door een Bevel van wegens dén Koning, ea allé de Stukken aan zynen Kanceli#rte zeadeaDoch It? £3 e. dit Bevel is maar in zoo verre agrervolgd, dat uien niet itOrigïnre- g-g lei maar de Cnyen naar het Hof afgevaardigd heeftDes üoniugs g "S ?-<§ Lieden kwarfn dien dag ook niet in de Vergadering, ten einde het geeven van hhnnéConcIufien tevermyden, het geen dan de rede ga* was dat men de Byeenkomft tot den volgenden dag bepaalde, omin Q ïat" «o.Ja :€£-s dien tuffchen-tydhunteordonnecren, dat zy verfchynenmoeften: o^S-1 S 3-p hfi En eindelyk wierd de Vergadering uitgeifteld tot op «gt dagen, terwyl vS«ï'2sïS!ti ^„„^erdwaa. bleef volharden en aan den <.sS g t 3 gv men by at het geen gearréfteerd wasbleef volhardenen aan c... w>. Kancelier onder anderengefchreeven en verzogt is, om deBelofte r, o g e s te volbrengen.diehy aan de Compagnie uitnaam vanden KoDingge- g c t' g 3 S geeven heeft dat de Heer Roger de Monthuchet op vrye voeten field, en de HeerGuerey de Voiïïns te rug gezonden zouw worden, 5„»,-3 F" gï cci NEDERLANDEN. |j» ERUSSEl. defigMaan. Men zegt, dat eenige van onae Kooplie- ^2 c J e den gelntreffeerd zyn in het SchipT geen voor Réokehiag Van de - Q «IS'g cSfi KoninglykePraiflïfe AfiatifeCotnp.vanEmbdeYionlangsteLondcn v gekogten aldaar in beflaggenoomen is. Men verneemt nog niet, oS'gS'c c -£ wanneer de Gedeputeerden va»|iet Bisdom Luik hier te mg zullen o5,gg>'!*gé)5;5g-® O £.31 .s g e i«S c 1 0 jé c g fc'iE AMSTERDAM den 10 Maart. In Teffel is binnen Laur. uit Noorwegene» zyn uitgezeild Melle BinkesJan Hilkps, en Sy- brandFokkes na Vrankryk. g-.2 c DeEd. Heeren Bewindhebbers van de O. Ï.Comp. hebben Serigt -ï S 5§ e SE f ontfangen, dathetO.I. Schip W1LTRYKKapt. Corn, de Quack, 3; "2 jj 1 J; den dezer uit öoerée voor de Kamer Retterdam na Batavia in Zee -g c-5,^ fc geftookenis&c. o rpQc'SSS u o SSi TeRofcoffwasbiwiengebragteenSchip, groot SooTon; Men g. had hetzelve Mafteloo» en zonder Volk vinden dry ven, zynde on- y£S|v der anderen gehtóden met KooienStukgoederengemeen Soldaa- ten-Laken enz.; Ook had men op de hoogte van Rofcoff voorn. u 0 S-q vinden dryven een ander Schipgroot 150 Ton Het zelve was ge- g-ë 2 10 v laaden met Schietgeweer, Buskniid&c.; Men meende dat deze ü=j;~;g'5. S s u aj f Schepen,zyndebeidóVanLonden.heteerftgémeldcna Jamaica cn .E ub E SJJ hetlaatfienadeKuft van Guincagedejlincerdzyn. a|5 o^'S c" 1 V7an Livorno heeft men,dat zigppde Kuil van Toskaanen een me- o 2 u nigte Barbaarfe Zeeroovers vertoonden welke men vaftftclde te zyn de Vloot, die in i8Xebecquenbeftaat,enin January van Tunis - - in Zee geftooken is. vin welke het kleinfte Vaarmig 50 Man aan boord heeft. Te Genua was een Pink aangekomen welke onder t «nderen 13 Pêrfoonen a«ft boord had, die zigüit Vrees voor de bo- k vengem. Zeeroovers hadden gefalveerden door het voorn. Vaar- q tuig overgenoomen waren Stc. ÏT u .Jt - - a 'W- <4fc. *p 4j O tJ N p c- Te Livorno zyn gearriveerd de Schepen van de Kapts. ®,ir8ers g [J jg F 'Ï'S» van Falmouth» Lindewal van St. Jan de AcriCubbard van Lever- o J pool, Wolcombe van Genua, Rafton van Nantes, Williamfon van CivitaVecchia,alsmedehetSehipde^7/^;£/x>«^^oo^van^!" 2^ c mouth, en van daar vertrokken Bell Campion en Cliftonna Galli- 5.5 - •^"3 -u - 'O o C m v a log O S fé S^toa"en?^a^n^U^f^4■ef^e,l' l>a'®r,no^I^jnKzdix, Johesna g fcYfam AdThomasvanMarydand; teG«ern- l|Z. dl f ui?CarolinaenRn^t Rn"rdeivx; te CoUwcs de KaptsJ'ietéarne c £2 3 t i/wÏÏr :etVïlhDlelYe; ®n (e Pcnfancehct Oorlogfchip 2 - fc'rt- zvnde pi Schip de Mary en Catrina Van Mil- o S 2 N Den éerften dew h8rSyhipde TweeBroedertna St. Sebaftiaan. g .S gg 'g gelfe Oorlolfrhef T"'""Anker gekomen de En- -> g 5 éSflSl#» cie Friesland de SmK° Gcner5al weSens de Pr.vin-, gfe o van deOOST-lN- .;J Pnmmandeur 5 5 g .Sbê o C o rt W 4J O DISCHF COMPAGNIE dezer Landen zyn met den Commandeur van deIaatfteOoA-IndifcheRetour-Vlootalhier aangekomen, om tef Vergaderinge van Haar Hoog-Mog. mondelingVerflag te doen g Z g £2 5 - S >.-2 sa r.l*L1 ,Tt-\ r. rarnrt, tvv T- k.LLÏ N r aS-si ï&ti' %h-: left 3 I giü- E< (s «IJa s.s> ^2 Wi 21 2^5 van den toeftand van NEDERLANDS INDIEN. S g Verfcheide Heerendie zig eenigen tyd aïhier hebben opgcnoH- c c g.»j; J g, o "S denzyn naar hunne Provinciën gekeerd. gïo >^lS Volgens de Brieven van PARMA bevond zig de Spaanfe Amoai- .«-it - O ti co>- TO E* C m f-ë 22 "a a> w P, wc a&, 'C 9 fadeurMarquisde Grimaldi nevens den Minifter van Vrankryk nog aldaar, en zouw niet eer vertrekken, als na de tc rug-komft van den ca Courier, welken hy na Madrid afgevaardigd had-, zullende, Zoo ge- zegt wierd, na het volbrengen van zyne Commiffie te Parma sog een keer na Genua doenalvoorens zig na Turin te begeeven. - LEYDEN den 11 Meart. HedenisaihiervandePuyevan'cStftd- E.S 4; g huis de onderftaande PUBLICATIE afgekondigd: f a 5 o' g g-A 5 c 3 «-<«. T7 CT A A TD TVT T 7 A TVT T t/-v r r atrvr.*. ,t,r> nrr< V TT, TrS oir A MO 2 ü*r* trf 1 V met O r O Ij ht DE STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, J2 gg- AHén den genen die dezen zullen zien of hooren leezen,Salut! 'jt S w) A y s r O |.'g "dg g ejJ S Memorie, hebbende goedgevonden het Regt op de binnen gebrou- g jj c Jj "Z. g j c 6 S F g o doen te weetenDat WybyOnze Publicatie van dén 23 Juny Ï751' o "2 Sis' met overleg en communicatie Van wylen zyne Hoogheid, glorieul'er g 6J 2"^ E e u' S Is bj e 'i X we Bieren van dertig op vyftien Stuivers de Ton, boven cn behalven de tiende Verhooging, byprovifie te verminderen,met dat heilzaam 77 oogmerk, om daar door de Dranken van de Bieren, Zoo veel voor- >.2^ deeligervoor'sMenfchengezondheidajgdeKoffyenThee,weder- -f"|<Sgg-»s -ê omalsvoordczeningebruiictebrehgen, en byzonder mede om de go c'Sao't-i; confiderabele Traflcq van de B: ouweryembinncn deze Provincie op *P "4. g 0 te beuren en in florifanterllaat te herftellen en om met dïtalleste &.S n §J-| SfJ tragten Onze goede Ingezeetencn in het draagen van'sLands nodige g IN1^ S 2 -c Laften, zoo veel doenlvk, te vCrligten dan, alzoo Wvondervonden a ëaJég S o 5 a hebben ra eon expiratie van omtrent drie Jaaren, dat'aan deze Onze 3 S M verwagringo niet is voldaanen datde Brouwervcrtjfl hetgeMeraal .2 S p jj a» "3 5 fr ji g j> iat genot daar van niet hebben gehad ,eninmlddcis's Lands tnköm- «u- Oen on dit

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1754 | | pagina 1