N" 3° Maanclagfe Courant. ff* «11c lilii-^ fififw :"*U3 II lil «5 tt :1 Is? gSaS^- «rj4 LEYDSE 1-11. citf ov ;n( ltd:' Kr rk R*. ii O O *- V» c e 1 «Üg ww ki o Wrt O i) £i§ - -Ö n J Ö-- Saf 2 w 2 S >3» 2 o 3 ^3 teo> E ■g -= o 3 X 2 g- v JT H *25 55 a .4:^^ 3 p-5 <JJn d n; "&ccE~ jJ? 11 hif" j"T3 Ter oeraake van den DANK- VAST- en BEEDE-DAG zal de LEYDSE Woensdagfe COURANT Mngsdags wordanuitgegeeven, J S P A N J E N. .ADIUDden 19 February. De Graaf de Taguada, Kapitein Generaal van des Kónings Legers, en geweezen Onder- Koning in het Ryk van Navarre, is den 16 dezer Maand al hier overleeden, zoo als ook de Marquis de St. Gilles, die ik<*ertyds Ambaflstdeur van wegens deze Kroon by de Staaten Gene raal geweeft isen welkers nagelaatene Weduwe door den Koning en |n erkentenis der Verdienden van den Overleedenen meteenjaar- b(yks penfioen van duizend Piftoletten begiftigd is. Dezer dagenig tiiren Courier van Parnta alhier gearriveerd met Depeches van den dj Marquis de Gnmaldidie zig werkelyk aan 't Hof van den Infant Hertog bevindZedert heeft men bemerkt dat die Depeches groote n Oplettendheid by den Koning verwekt hebben. vrankryk. ',0. PARYSden4Maart. MadamedeDaupbine, dewelke, zoomen „.verzee kerdbereids ind*vierde Maand van Haare zwangerheid ge- Weden isgeniet een gewenfchte Gezondheid. Nadien de Zaal in "Jomollr» »P \7ppfuilIperJp P/lrwnoflion m Anaiui'i CJ •XJ rt trO bc w sara£&& tsC 4» jy Pf O w >-"H c2 52Ï«S wf" fe 5 v C *2 o -•£ Ï.E-» "dewelke te Verfaillesde Comoedien en Opera's vertoond worden Voor de Opera's niet ruim genoeg is, heeft men bereids aan een nieu we Zaal omtrent deDragonder-Fontein beginnen te arbeiden. lco Men ziet hier Brieven van Touloufe, in dato 23 Februarywaar in r cpnder anderen het volgende gemeld wordDe Heer de la Croze D^'be«ft onder een onnoemelyken toeloop van Volk hét H. Viaticum b "pntfangen, zyndebem hetzelve toegcdienddoorhetKapittel, 't ■welk door her Parlement verzogtwas om zulks te doen&c. !ei groot-brittannien, lei LONDEN den 5 Maart. Het heeft den Koning by een eigenhan dige Mi (live geadreiTeerd aan den Graaf Thomas van Effinghat), „„gedeputeerde van den Hertog van Norfolk, Erf Maarfchalk vanEn- ;eland, behaagd, aan den Heer ROBERT TREVOR ,Efqr.e» zy- jeiie Mannelyke Erven, de volle Magt, Vryheid en Autoriteit toe te ,p!aan, om den Toenaam van Hampden aan te neemen en te gebruiken, le^en einde de laatde Will en het Tedament van denoverlecdenen •efieer John Hampden van Groot-HampdenEfqr. in het Graaffchap cryan B..cks, te vervullenals mede om de Wapenrok van den over- VJIeedenen te gebruiken &c. DeRegters, dewelke voor de aanftaande Zittingen de zoo-ge- 5 ,jaamde ronde of ommegang moeten doen, zyn den 18 Febr. in 'sKo- te[)ings geheimen Raad ontbonden en verictieenen, als waaneer de '.ord-Kaacelier op bevel van zj ne Majt. aan hen bekend maakte fa füji-a ffüissS O b- tt a> 'El t;v.ï^ Sf« SS je'53 *1 tl 4» «"3 ■R3 o -"0 9 maaken van de Regimenten, wdkealdaarinGarmzoen leggen,der- *S n t§ waards gezonde&Wtrden. Den 27 February isde Lord-Vrcomtevan Tyrconnel, Baron van fe v u ■Charleville in lerland,Ridder der Orde van het Rad, engeduurende o ■g dertig Jaaren Lid in het Parlement van Groot-Ikittarmien wegens het Graaffchap van Lincoln en deBurgt van Grantham, op zyn Luft- «jo» huis van Beltonleggende in bét voorn. Graaffchapoverleeden. 'g 3» M Op de Theems zyn gearriveerd John FolmeCharles Ball en John t Steward van Livorno, John Dear van Denia, Jac. Lamb, van Dublin, O 5 -g Ph. Lewisuit Carolina, ApoüosMoris uit Jamaica, Will. Moran van ei cd S St. Kitts, Aleie.DundasvanMaryland, en Will. Rich, van Nieuw- ""2 Jork. e® NEDERLANDEN. ^fs| LEUVEN den 6 Maart. EeTgifter is Lttptld puiip ICarel Jtftpb-S "2 g HertogvanHreiiiergefrfibeten van Croy&c..; Prins vail Psreean en a van Reieep Marqui6 yan Mcmt-CcrnetGraaf van Laltairg, Seneghem, c Kerpen en CaffilburgVryheer van CommerenRetzelaarBitrbtque. g W u HeverléJVallers ,Quievrain, Per*vez,£eerJclQl\ LeverenHeer van de -a .E 22 StedenLanden en Heerlykheden van Engbien HdlleBraine esj^cbS -5517 apc Neuf-Cbateau&c. Pair van Heneg tuvienGrande van ■Spanjen van de 2 T's; -ë S o tq *»•- u - eerlle Claffe oudfte Ridder der Orde van 't Culde VHe:weriteWke Hg c.S geheime Raad van de Keyzerin-Koningin vanHougaryencnBobee- «5 g men; Lid in den Staats-Raad van het Gouvérnement dezer Landen g jj'StS Veld-Maarfchalk van Haare Keyzerlyke Majts. Armeéën, Colonel w j g g, van een Duits Regiment te voet Gouverneur en Kapitein Generaal, *«-31 C -»a «2. o 43 -X ei-*? v Sr3 JSagS^Jl, .5^*3 SE^l - C gnD <U D -■ oTEj lllfe A) <u c Ti^S o v rt <n - van Henegenven Jtc.Commandant n Chef van de Keyzerlyke j Trouppes in de Nederlanden &c.ftc.,, na een lang duurende Zidkte -- g in zyn Sjfle Jaar op zyn Kadee] van Heverlé overleeden. 2= g AMSTERDAM den 9 Maart. Men verneemt dat by hetEd.Mog. e; 5 5 Collegie ter ADMIRALITEIT van JFeft-Fricslavd en het Koorder- c Quartierbegeeven is'sLandsOorlogfchipBEEKVLIETvan44St. g 1 Kanon aan den Wel-Ed. Geflr. Heer Pieter Meytens .wordende zyn 5 Wel-Ed. door den Heer duMolin als tweede Kapitein opgevolgd- Het gem, Schip is gcdeftincerd om op de verwagt wordende'Oofl Indifche Retour-Vloot tekruiffeq&c. dej noomen neohennc om alles, 't welk in zvne magt (j, den Voorgang (Per Ondeugden te Ruiten, hen op hetnadrukke. nj'lykfte belaft dat zy waakzaam zullen zyn om dusdanige, welke !ee.' zig daarua fchuldigmaaken.na behoorente ftraff. n ,endatzyde de' Vrede-Regters verinaanen zullen, om insgelyks hunne Pligt daar- en'omtrent naiuwketing inagt te neemen enz. ,n Deneerften iezerMaand isde ACTE gepubliceerd, dewelke in m)e voorgaande Zitting vau het Parlement wegens de Schependie Quarantaine moeten houden, gepaffeerd is en op dien dag begon tftragr te krygen fcc. ea, Vrydag hebben de Gemeentensbevel gegeevendat hetVerflag ,rji»an het Committé('t welk den 12 December laatftleeden belaft is, antm alles te onderzoeken, 't geen opdeDireékie derLoteryvan 't er. oorgaande Jaar betrekking heeft,) dien dag inhetHuis.zonwwor- - Jen aangehoord. Vervolgens is de Refolutiedaags te vooren no- mjens het Graenlandfe Schip genoomengoedgekeurd en btvoolen, tyjat in de BÏI1 raakende het voortzetten van verfcheide Wetten een .[-.Ihnfute met deze Refolutie overeenkomende zal gevoegd worden. ;e. Dien dag hebben de Gemeéntens de Bill om aan den Koning de jjlomme van zeven honderd duizend P. St. ten dienfte van dit Jaar toate- taafi, als mede die van vier honderd negen en negentig duizend en nat ben- •n'erdP. St. om d? Exchequer -Billetten van't Jaar 1737 terug tebe- -ftialen voor de eerfte maal geleezen en vervolgens in Groot-Com- n-nitté eenige Vefandbringeugemaitktin de Bill nopens de voortzet ting van de Regten om het munten van Geldfpecien aantemoedigen. n. Gifter hebben de Lords deBili om (fg Mtiitery en Defertie onder lie Officieren en Trouppes van de O. I. COMP. te ftraffen voor de eterdemaal geleezen,eij,naeenigeDebattenoVerdenVoordag, dat je 1 dc Inleiding van dezejye e/sn Verandering zouw gemaakt worden, e-czenVoorllag, zonderde? erilmetropte neemen, verworpenen e Bill gepaffeerd. - "",)v 3e De Hertog van Bedford een Bill aan het Huis geprefenteerd heb- E. ende.om den Termyn der A&e te verlengen,welke ie de gepaffeer- er e Zitting vanParlementom de geheime Huwelvken voor te ko len gefield iswanneer dezelve naamentlyb zal beginnen kragt te en ebben,wierd de gem. Bill voor de eerfte maal geleezen en voorge- ;n aagen.dat de tweede Leezing Donderdag zouw gefchiedenmaar ar a dat deze VoorflagoverWoogen wierd, is dezelve niet 56 tegen 10 h, temmen verworpen, en vervoleens het Voorftelof deze Bill zouw Y erworpen worden,zonder de Stemmen opteneemen,goedgekeurd, m Dezen middagis de Koning in het Huis der Lords verfcheenen, fe h heeft vvfticn gereed zyndepublilre en twaalf particuliere Bills iüet :n yne goedkeuringbekragtigd. Na dat zvne Majt. was vertrokken ebben de Lords voor de eerfte maal een Bill geleezen ,om aan den .ordCavendifh, Groot Stalmeefterverlof te gecven tot het doen üg des avonds omtrent zevenuuren in Porte - Chaifes derwnarcV >n den Eed en Lua"alle over^e d,n^n>n Engelandgebruikelyk doen brengen Het Ball is geopend door de Princes Carolina met l" t.weU^ i den Groot-Brittannifchen «tr.Envoyé de ColonelYoitwaarna die Princes gedanft beeft met den jongen Hertog vanRicbmor '&r "Men vevftaat dat by Haar Wnog-Mog. de Hoeren «TAATEN GENER AAI. der Fereenigde Nederlanden den 5 deZerM-and beilo- "ten is, 00 ic Reqveften van Gecommitteerdens tot den MOSCOVT- SCHEN Handelals mede opdie der verdere KoopJiedm die te "Amftcrdam refideeren en op Rusland, Dtiyétland. TtalUn-Pfemjer. enz. handel dr wen b-s aj 4-1 O c e c F 41 u p,-a Ti o»c Jj> C t« O SM M o 5 3 T3 g Pa pS o r CU cj w i" c 2 o 3S 6 -2 C c'2 s s lx s s o ïf v XO CJ 41 -■2* s-S-S e S Dezen ogtent is een Kaag uitTéffel voor deze Stad genaderd,waar g^g glgSO vandeSchipperverhaald,"dat, toen hy gifter middag ten drie uuren <,g N2üo»| c JJ3-"? fe1 uitTeffel vertrok ,hy zeer fterkinZee badhoorenfa'tuetenwaar ,s o"cëe £-0 5 uit hy befloot dat het een Schip-was, 't welk zig voor Teffel m nood bevondDoch andere zyn van gedagtcn, dat bet wel zonwlntn- nen geweeft zyn het Koninglyk Pmijpftb A,Satlfeb Compagnie -Schip de PRINS VAN PRUTSSEN Kapt. Mclle Mooyweer 't welk van Embden enlaatft uit Noorwegen na CHINA gedeftineerd is en op de hoogte van Teffel voorn, gekomen zynde een Loots begeeid zouw hebben welk gevoelen des te meer geloof vindom dar men van zeer goederband tyding beeft, dat bet zoo even genoemde Schip voorieeden Donderdag, den 7 dezer Maand,door tweeLoots-Schtti ten voor Teffel gezien is enz. Met Brieven van Koppenhagenheeft mentydingdat In Noorwe gen in Egvogbaven, ten Wellen Neffetin goeden Raat was ingekro pen het Deern ARatifcb Compagnie - Scbip de FREDRTCH en LOI^S A, Kapt. Adoiph Jenner, van Koppenhagen na Tranquebar gedefti neerd; Dezelve Brieven melden sok dat het Prt^fflfcb Afiatifcb Compagnie -Schip de PRINS VANPRUISSEN ook aldaar in een Ha ven was leggende; doch, in gevolge het geen in de zoo even voor gaande Periode vermeld Raat, moet dat Schip kort na het afzenden vandie Berigten van daar vertrokken zyn&e. Over Engeland hesft men Bl ieven van St.EuRachius in dato7 Jan welke meldendataldaargearriveerd is HuvbertHouterbrngge van Philadelfia en dat den 15 dito van daar ftond te vertrekken Reynier Sonberg na deze Stadzvnde terzelver tyd van Smirna herwaards onder zeil gegaan Corn. Klip, en aldaar aangekomen MaTten Panter, als mede den'6 Febr. behouden te Lisbon Jan Spanjert, vanhier. c v Van den 16 tot den sa Febr. zyn te Genua gearriveerd Jan Otter uitTeffel, Jan Henman van Barcelona, Will. Mambv. Th. Landfield fe g enËd, Champion van Londen, Lowel Penei van Livorno, en John "E g Clampetvan Linn; te Livorno George Angelofeksman van Kadix-r en Jofepb Blank vanWeRerwyk; te Hamburg Chriftoffel Metkalf u g en Harwie Mitvort van Newcaftle, en Piet.Termer van Bourdeanx; te Mallaga Simon Lampalius van Dublin, die weder na Gette geze ild was te Bajonne Jerfe Woutersen te Rouaan Jan Bontbeide van hier. VanRoehelisvertroltkenWipke Janffe'nn» Rotterdam; en voor deze Stad genaderd Arend Siblss van Hamburg* HELLEVOETSLUYS den 9 Maart. Hier zyn gearriveerd Steven Syds van LiethJohn Swambron van Jarmouth,Robbert Byth. John Snoudin, en Rich. Knags van Sunderland. Op deMnas is gekomen JanDvkbnvfen van Bourdeaux. "s GRAVF.NHAGEden 10 Maart. De Hecreo Staaten van Hol- g land en Weft-FrieslaBd zyn Vrj'dag tot nadere Befchrj'ving gefchei- g. S den. MetdejongReBrieven nit Spanjenbeeft men tyding, datde c 5} Marquis de St. Gilles, geweezen Ambaffadeur wegens dieKrooa by dezenStaat, den iSFebruaryteMadridoverleeden is. De Prins Erf-Stadhoudcr is ter oorzaake van can linking niet tegenwoordig geweeR op het Feftvn en Ball, >geen ee'gifter op bet jj® Huis van PrinsMauritz gehouden isH. areKoninglykeHoorheid de Princes Gouvemame en Mevrouw de Princes Carolina hébben *>.4 s.5 o hr AO V 4M 0 2 c 2 a> vs Vu 5 2 x p 3 2 U E VI 5 o A' Q uj V tm AO CU SM c 09 04 s°> a> S 6-2 - P9 fc M, .5 E^ 0 u 2 us a> na KI2 a o <u 5 - oj .PJ C a a T3 5-3 «2 g fe r S3 d o"ï -c oi'6 S c g6Zos t'J'S JÈ>Ï SJ S Sit JSi cts fr S v0.2^< b£ 2 CzJ T3 E M fe m c s X. oO o P CO ."TJ CJ - o zl B V. CJ O E*w 8 -"lés-" C c a 2-S> d.|1| t|"5- k I cu S C1 c '3 bO CS l-gjl r- -P. «•sV •ScOEl *3 nlaDgsaandenzeivenisopgedratgen. DcGemeentcns zyn dezen vond by het Vertrek van de PoR nog vergaderd. De HeevPelhamBevind zig eenigftnts beter, maar word nogniet Uiten gevaar geoordeeld. He'tEfquader, *t welk naar OoR-Indien eRemdisen te Plymouth by een komt zal cerft den 10 dezer maand nder zeil gaan. Verfcheide Oorlogfcbepen, dewelke iü de Havens »n dit Ryk worden uitgeruRen na de Volk-Plantineeu in America edeRineerd zyn, zullen eerftdjags in Zee ftceken. Voor 't overige yn de verfpreide genigten datonze Regeering had heilnotenom en vcrRerJcing van Trouppes na Nieuw-Sclmtland tezenden zon °r grond, zit llendï alleenlyk de nodige Reersten »at liet voltallig *y >,tj fe-9 0 2 Cn 3 o H r«, ccrn ~>5 >5 aa O 15 tfi ja a M "fiSeSg S H C O '1 't— >ZF rM J- O Si £Q25n "'3 EiSi ti&dS Ié Éo aiggJBS&Sgl-S;» 'w Z 3 Cj O rs W H a> C 4>, ct> - - -- -1 -i'-j- M «DC V toe te Raanden vrven Tn-en Uitvoer van de. SÊ >- r 3» volgende Koopmanfchappen, alsWASCH. JUGTEN, enlNDI "2 'i£. o eg tl -» 'r' GOStc. 'W a< Ig c3 n.e,*yt.n. »V a,,'. IJ, J - v, t - CII ÏIWl/l- -QJrS-.— y T J- tf.^ )&c. Wydcrszejitmeü,darrieR^luriendienaar^aaidereed^ Q 1 de refpeftiveAdmiraliieireCollegicn afgezonden zyn, en dat - P- na Sn- aan oereipeixivc namJiauietre cjoilegicii afgezonden zyn 'diaroatmatal bet vacderc ruderaal woi dra gepublicnenC T5d 4J

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1754 | | pagina 1