2 >'4 LEYDSE Z W fe E D N. TOKHOLM den 8 February. Voorleeden Maandag ogtent deed de Koning in den Senaat het volgende Voorltel: "Dat de Graaf vanTeflin, Gouverneur van den Ptini "Guftaaf, op nieuw wegens de Demiflie van deze zyne Waar- digheid aanzoek gedaan had; en dat zyneMajt. in aanmerking van deszelfs getrouwe Dienden en zynen hoogen Ouderdom oordeel- de betaamlyk te zyn.dat men aan dien Graaf zyn Verzoek toeftond. De Senaat nam dit Voordel in overweeging, en befloot het zelve toe te daan: De Graaf hier op in den Sanaat ontbooden zyhde, verklaarde de Koning Dat de Demiflie, welke hy van zyne Waardigheid als Gouverneur van den Prins Guflaaf verzogt, aan hem toegedaan wierdVer volgens wierd de Raadsheer Graaf van Stromberg door den Koning voorgeflagenom by provide de voorn. Waardigheid te bekleeden 'twelk wierd goedgekeurdOndertuflehen behoud de Graafvan Teffin denTiiel en de Appointementen tot op den aandaanden Ryks- dag, ala wanneer dezelve zyne formeele Demiflie krygen zal. VRANKRYK. PARYS den 18 February. DeOud-Biflchop van Evreuxtegen woordige Biflchop van Bayeux, heeft in weerwil van het Decreet't welk het PARLEMENT van Rouën tegen denzelven onlangs heeft gearredeerd, als Aflident de Inweijing bygewoond van den nieuwen Biflchop van Orleans, welke plegtigheid de Aartsbiflchop dezer Stad ëeit 9 dezer Maand in de Kerk van O. L. V. Verrigt heeft. De Heer de f Echfe,Caré van St. Nicolas des Champs in deze Stad, en Neef van wylen Pater Coëffïel, geweezen Cure van St. Medard, heeft in de voorleed» Weekfchoon hy drie maal gefsmmeerd was om aan zekeren Prieftsr de Sacramenten toe te dienen, zulks egter geweigerd: DezePriederoverleeden zynde is het Lyk, zoo men Zegt, op bevel van den Aartsbidchbp, doch evenwel tegen de Will vartden voorn. Curé, met de gewooneCeremonien ter aarde be- fteldZaturdag is deze Daad van Scheuring aan het Chatelet be kend gemaakt'twelk de Overweeging daar van tot aandaanden Vrydag verfchooven heeft. Men verzekerd in'talgemeéli datde Prinsde Conti nogohophou- delyk zynen lever in 't werk fteldom de thans zweevende Verfchil- leneens te doen ophouden, en dat die Prins metditzooptyflelyk OogmérkbyverfcheideBiflchoppenvan welkerVerligtingenGe- maagtigdheid fflen overtuigd is, de Zaak zoo verre zoekt te brengen, dat zy van hunnen kant de Middelenom tot een beftendig Vergelyk te komenaan de hand geeven en gemakkelyk raaaken willen. GROOT-B RITT ANN IEN. WHITEHALLden 19 February. De Koning heeft dea Heer John Murray ,Esqr.totRefident by de Republik Venetien benoemd. EXTRACT uit Jc BRIEVEN van LONDEN van den is en r9 Fe bruary. De Admiraliteit heeft doen publiceeren dat het Schip de Maria Anna, Schipper Peter Pilliermet Wyn enz. van Nantes na Duinkerken komendeden 10 dezer by Wight gedrand, maar het Volk en hetgrootfte gedeelte van Want en Touwerk geborgen is. David Heme en Thomas Celetbreade zyn in gevolge myn voorigen den 13.dezer nevens Jacvb Lyddon voor de Baly in het Huis der Lords on dervraagd, en vervolgens weder in hegtenis gezonden, met bevel, dat aandaanden Maandag een nader onderzoek gedaan en alle de Lords gefommeerd zullen worden óm in het Huis te verfchynen als mede, dat men Job» Csifliezynde één der Getuigendewelke de Proteétie-Brief uitnaam Van den Graafvan Broadelbane heeftgetee- kend, by de kop zal vatten, en iM Jacob Lyddon, John Tewmbeud en Samuel Tapfcot Maandaginsgelyks zullen comparèeren. Den isisdeFranflè AmbafTadeur zoo als ook de HeerDuvelaer met onze Secretariflen van Staat in Conferentie geweed en de eerft- gem. heeft daags daar aan een Courier na Verfailles afgevaardigd. De Commiflariflen van onze O.I. Compagnie zyn bezigom het Ant woord van de Franfle Kroon op het Projeét van Vergelyk te onder- zoeken, en het Rapport aan de Regeering te overhandigenDit niet tegendaande zal het Regiment te Voet van Aldercron'twelk door eenigVolkuit tien Regimententot8i5Man verderktis, eerddaags te Cork en een Detachement Kanonniers en Artilleriden alhieringe- fcheeptcn met het zelve naar Ood-Indien gezonden worden. DelIeerDacunha, extr. EnvoyédesKonings van Portugal, is van zyne Ziekte herdeld en over Depecehes, dewelke hy met een Cou rier over de bewude zweevende Verfchillen van zyn Hof heeft ont- fangenmet onze Secretariflen van Staat in Conferentie geweeden den 17 dezer maand aan 't Hofverfcheenen. Het Schip, 't welk de Compagnie van Embdcn alhier heeft doen koopen en aan boord van het welk men omtrent vyftig Engelfe "Matroozendewelke in derzelverdiend waren getreedennevens den Kapitein, die een Duitferis ift hegtenis heeft genoomen is "nognietontflaagen. Wy manqueeren nu drie Paquetbooten uit Holland entwee uit Vlaanderen. Den 18 dezer heeft de Lord Delawar aan het Huis geprefenteerd een Bill, om te verklaarcn en te verbeteren een ACTE van het ne gende Jaar der Regeeringe van Koning-George l. ónder den titel ACTE om kwaalyk gezinde Perfoonendewelke gewapend en vermomd op ftraat gaan, ftrengcr te ftraffen&c. "en men heeft die Bill voor de eerde maalgeleezen. Dien dag hebben de Gemeentens verfcheide Billsraakende de groote Wegen gepafleerd: Dezelve zyn heden byhet Vertrek van de Pod nog vergaderd ter oorzaake van Debatten over de Bill aan gaande de Trouppes van de Ood-Indife Compagnie. ByMallagazyn gédrandde Kapts. Jolly vatl TraniKleyn van Gi- orgenti, de Schepen de Santa Tberefa en de Pollacravan Marfeille.en, Zoo men zegt, meer andere. Het Schip de twee BroedersKapt. Hau- ghion, is by toeval in de Mole verbrand. Den <6 dezer is hetSchip de jonge Princes Carolina, van Amfterdim na Kurartau gaande, te Co- wes iagelfopen. Heden zyn de Aétien van de Bank 134 en 1 vier de, O. I. C. t87en 1 half, 1 vierde i 3 vierde Z. Z. n8 ensagtdé dito Ann. 105 en 1 vierde it 3 agtde. NEDERLANDEN, AMSTERD VT den 23 February. Gider is in Tefltl binnen ge komen Lanib. Noordberg vanSalouw; als mede by Ter Schelling Sjueke Thom. Liervan Cliarante herwaards komende: N° v *455* Maandagfê Courant tt «u ea ig I -e-uó jj «3 a W17 N .3# l>° t0> *0 O a t g Te Radix waren i»gelóopen Aödk. Seud«j->v*b Li vo'rno na Lis- J bon gaande, en Adr. Gorter van Ferrolalsmede te Gibraltar Corn. A g-o Janffen, van Stokholm na Lisbon gedeftinegrd. Te Rouaan (daar '3 S Evert Fredr. herwaards Zeilréé lag) was gekomen PieterKljnkert, c J S en te Bourdeaux Bauke Fykes, beide van hierte Cette Hans Pieters -c g van Marfeille; én te Hamburg Röbb.Ramfy Junior vaqLivorrio, en Teeke Trompalt mede te Brugge Ant. Quoman.van Bourdeaux, *S '3 Te Rotterdam is gearriveerd Romke Piers van Port aPort, wel- Sfg ke berigt ,d?t aldaar behouden aangekoman waren Tys Roelofs van g a Bourdeaux,EelmerBlankenImeFeddes,beidevanhiet. HELLEVOETSLUYS den 23 February. Hier is gearriveerd Rasmus Anderfon van LeVefpool, üSpO 'sGRAVENHAGE den 24 February. De HeerenStaaten van s g Holland en Wed-Frieslahd worden Dingsdag in hunne Logementen 1 t*. verwagt, om den volgenden dag te vergaderen. De Groot-Brittan- 2 CS nifeéxff. Envsyé de Colonel York is ha het ontfatigen van een Ex- S.G prefle van zyn Hof metLeden van Slaat in Conferentie gaweeft, en E jj heeft dien Exprefle verderna Duitsland afgevaardigd. De Baron Schimmelpenning vander Oyen Heer v»n Verftonde, fe® is uit Gelderlaidt» rug gekomen en twVergaderinge van de Staaten Generaal verfchsenen: Integendeel is de Baron van Heek, Heer .2" S van Lintzonw en Nergenaook aldaar Zitting hebbende na de gem. g g, e> Provincie, en de Heer vanltfmanaFrieslandvenrokken. X Jj g Menverftaat dat Donderdagals wanneer Haare Hoogheid Me- g S"S vrouw de Princes CAROLINA in Haar twaalfde Jaarzal treeden, g 1? die Verjaardag alhier op het Hof door eenige jonge Heeren en Da- £7'" mes, dewelke daartoe verzogt zynzal worden gevierd; terwyl o S3 zulks ook door Heer'en van de Regeering en andere Perfoohen van diftiaétie op het Huis van wylen Prins Mauritz met een Feftyn ge- fchieden zalOok vermeent men dat op den 8 Maart, als wanneer de Prins ERF-STADHOUDER het zesde jaar van zynen Ouderdom zal vervuld hebben, dat Verjaar-Feeft op net voorn. Huis van Prins Mauritz met een Feftyn en Bal! gevierd zal Worden Nademaal Dire deuren van de Comraerde-Compagnie én par- ticuliere Kooplieden te Middelburg en Vliflingenriavigeerende Êg a ATI Rónilolrll'lttffltl^o on A a Ilntv A On Jn T 1 wrnn - fMiilt Cc1- P 'êj *5 N W c ra c* jO C Q r *5 B k mmm V S O -«j -H 'B n, s»!!' :;-o3 E««N« «-S dj r. X/} H r S i 2 x S1,53-0 S* c bw citrn ff'E X -o H s; 1 '^3 w js, vxi w 4» Ts gA 0 SjbS I'S.?» «S c - co O *3 C 1» cnSj e 3aJ o M -e i- S O O-S '.os JS a Sap s .l"2« S-5j S f-e r-> W T, o© .-5Ïv.È,'saée' cl S7.«5 6 |S-&g7.«ïE li^rb€l!s Sa -~SW- wrr c K q - enhandeldryvendeopde Kuflen van Africa onder de Limiten van het Oftroy der Weft-Indifcbe Compagnie aan de STAATEN GE- NERAAL hebben verzegt, datde conctgfie, tvelkeZyin denjaa- >-~a ÜC -5 o 2 4J C „cqgyit) ncDDca vcrzrgr, aacac ton come, wcjKCZ,yin acn jaa- "re 1734 aan haar voor den tyd van twintig agtereenvolgeride faaren SJy >^2 s nn. ÜV. g JH J S O t3 g'3« ^.8 n "hebben vergunt, om te mogen naWgefcren en negotieefen open g-g 5 g =3 gg 'langs het Diftriét van omtrent zestig mylenbegitinendévanr de'S'ö^ '5 J ïea e'pj "KaapApollonia,enziguitftrekkende totaanRiodelaVolta,Biog- 'J.b S g.S "§53 "te worden geprolongeett tot den einde van den Jaare 1760, wan- SS'O"' neer het Oétroy aan de Weft-Indifche Compagnie verleent (Iaat te- - "eindigen, als mede dat tot dien tyd toe ook mogte worden toegé- (laan, dat de Laftgeidenwelke in gevolge Art. 8 en p vah het Re- glement van den 8 Aug. 1730 aan de Weft-Indifche Comp. in het g g-<i i "geheel moeten betaald worden, alvoorens de Laad-Cedtillenuit- u -> <J gegecven worden betaald worden meteen derde by het uitgiau, x t S 2 en met twee derden by het t'httiikomenVlerSchepen^oo als reeds aanhpar by de Refolutien van den 15 Juny i752en 11 Maart J7SJ, "i 5..R S'SO'g-^ "doch telkens maar voor een Jaar, is geaccordeerd geworden. ®S; 010 ZOO 1ST, dat de STAATEN GENERAAL gehoord hebbende gSa «.o het Berigt van Bewindhebbsren der GeoAroyeerde WEST-lfrDI- la's» g i; *5 SCHE COMPAGNIE ter prefidiaale Kamer,in Zeeland, goedgevon- o-§ 3 S E3 Sy den hebben by een PUBLICATIE in dato 15 dezer vaft te ftellen. "5 g SS g Eerflelyk, dat alle Onderdaanen van deze Republiktot den Jaare ^23 dl'q." ie 84. 1760 inclufive, by continuatie zullen mogen negotieeren op en langs Jj 70 c het Diftrift van de zeftig Mylen, beginnende van Kaap Apollonia, 8j Só"W Sf enziguitftrekkendet»taanRiodelaVolta,opdezelve voetalszuiks by het nadere Reglenient vaii den 6 Oélobcr 1754 isgeconcedeert. Ten Tweedendat de Laftgeiden of Recognitiën welke volgens het a i Sf '3 S ee 2 E44Ï P-a S 23 U T?" 0^ 31 fS».- S,ü>» p-^ia .fits 2-«Sm - u c 3 J r- l'^l "S i vJfva 5 §1 lë g.-5-SSlC 3 5«5«ïiZ e-"i agtfteenneegendeArticnl van 't Reglement van den 8 Attgufty 1730 -g s3 "f aan de Weft-Indifche Compagnie in het geheel voor het uitgeeven 3 (j E -0 - S s- van de noodige Laad-Cedullen hebben moeten betaald Wórden tot S -a -i - H t den laar» 1760 incluis, zullen mogen betaald worden met eenderde 93 2 pS,o >.0 ,y_-J„ c„l.AC..:*J Jva 13 3 at o O r* f~S by liet uitgaan van de Schepen na Afritagedeftineerd, en de twee «fs 5 °"e a refteereudederdennaexpiratievanzesweekennaderzelverarrive- g «g, u mcn#innen deze Landen, ten opzigte van de Schepen, welke direA g 5 j o v"°ö< o11! van Africa hier te Lande retourneerenen ten aanzien van de Sche- g H g Sc1»"0 pen welke na America overfteeken, ha verloop van zés wcetcen na o ;'j P-o,^ S3-0^.2 dat de tyding van der zqlverarrivement ter plaatze hunner deftina- 'g B gH &S u& c 'c Sb tielaAmerjcahierzal zyn aangekomen, met dien verftande npg- 3 afega" tans, dat gemelde verfchuldigde twee derden aan de Compggnie vol- -fo =- g 24 ïjo-a daan zullen moeten worden, of fchoon de Schepen ap de uit-of 2> Sg,l! E ï'!--? «- t'huis reizen mogten komen te verongelukken en wel binnen den ,2 S. u X g g g J tyd van zes weeken, na dathierte Lande tydinge van derzelver ver- jé o S 'u-S g J; ongelukken zal zyq gekomen, en by gebrek van tydinge op zoodani- sof-'ca"? 0.^23-2 ""n® a - - - - - S o 0"B a e ':~1 .S 2 i'5 go s"go^2j 3 5 - g ri 5? BH gf* ge tyd, als alle zulke Schepen volgens de ufantien hier te Lande ge- a -o bruikelyk, voor verongelukt moeten worden gereebend. 3-2 g 2? SIÖ2gö TenDerden, dat het voortaan aan de Weft-Indifche Compagnie ge- - S ^3 -■ duurende deszelfs OAroy zal vryftaan om aan haare Bediendens ter c Stg -q £,3 Kufte van Africa de nodige permiflïe te gceveil, om den vryenhan- g t> del in Slaaven aldaar te exercecrenonder betaalinge aan de Com- O e^> g Jg qj 3 rifstrniA vtin airf pncrpir^rinïi/-! von HiVn iti unnr G rJ f'. r- pagnie van agt engelfe Goud, of de waarde van dien iri Tanden voor So-5j3-„„_ iederSlaafdie door hun verkogtzal worden, jnverwagtingedatdoor S gemelde Compagnie zoodanige ftriAeordres zullen worden geftéld; •g.S'g.'S «na wa£g£- dat geen kwaad gebruik van devoorfz. te verleenen pérmiflïedoor erf cj u S a g-S g J[ gemelde Bediendens zal worden gemaakt, maar in tegendeel door de go g S5 N gemelde Compagnie zoodanige attentie zal worden geadhibeert, als g g"? g - b ;3 de tiaauwe connexie van derzelver belangen mét bet bevorder nvan «i S S. g den particulieren Handel en Navigatie ter vöorfz. Kufte komt te - vereifchen, en inzonderheid ftiptelyk te doen obferveeren en nako- 7 o 3 g U men; dat de particuliere Schepen in deze Rejhtblik t'huis hoorende; S Z S g g altoos boven die van andere Natiën zullen blyvengepreferec-rt; 8no j{ S5'-.S En Eindelyk, dat alle deArticnlen vervat in de Reglementen op bet fubjeélvan de vrye Vaart op de Knft van Africa by Ons öp den 8 Au- «j -if n"5,^ 'JS-Ü ft» 3 -- t-J gufty I730en op den 6 OAobér i734gearrefteert, zullen blyven ih Sf S s haar geheel, en overzulks nagekomen tnoeten worden&c, - "-1-3 2 irf LEYDEN drri 24 February. Vrydag isde Heeren Mr.Flovis Abraham VaiilantSchuyl aangefteld tot Secreitrit'vm 'I Lands-Uni- verfueiti-yierfchaarin plaats.van déR Hetftiijjilr. AblUÏIÖ Vi; êStS 5 g-Q è«riüs,iiüéii«y»h^fyvvilljgifftsi»dg«da*iiH«ft: h <L> "2 W5 Z S 42 B J, irc Q. ®«2J h o o "rj

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1754 | | pagina 1