AV17 J4- LEYDSE JËfa V R A N K R V R. DUYTSLAND en aangrenzende Ryken. jph Vtydagfê Courant. NEDERLANDEN. -o TOULON den S7 January. Het Fregat de Topaz*'rwelk op bevel van *1 Flof alhier uitgeruli was, is.eergiller nit onze Ha ven ita dc Rheetle afgezaktHet zelve voerd 04 St. Kanon en word gecommandeerd door den Heer de PannatDe Heer Alert, zynJe de oudfte CommilFaris van dc Marine, zal zigook aan boord van datFrcgatbegeeverf, maar hetzelve zal niet voor na der bevel van 't Hofin Zee ftcekenert alsdanzoo menzegtdireCf naar Algiers cours zetten, om vervolgens op de hoogte vanSaléte gaan kmiffen. Voor 't overige is men hier nog met iever bezig om de viernieuwe Oorlogfchepcn uit te ruilen, welke alhier gebouwdzyn, en waar van twee namentlyk de Redoutebie en de Cuerrier 74 St. Ka- non vc t ren PARYS den 15 February. Dezer dagen heeft zeker Particulier al- bier, na dat hy voor deKONINGLYKE KAMER een Proces had vcrlooren, en hy zig buiten ilaat zag om van derzelver Sententie aan een ander Geregts-Hof te appelleerenzig na Soiltons btgoeven om meteenige Leden van hetgebannen Parlement over dit zyn noodlot te raadplcegenmaar van hen niets anders tot antwoord gekrêegen alsdit; Gyhebtualtezeerverhaaft. Dezerdagen is aan het Hof verklaarddat dc Gemaalin van den Dauphin zig wederom zwanger bevind. De Ys-Gang in de Seine •heeft in dit Jaar geen de minfle fchade veroorzaakt. Men heeft een Ontwerp gemaaktom vanRennesaftotnaDinan •en Kanaal te graavenen door dit middel de Rivieren de Vilaine en de Durance te vereenigeu, Zynde door de Staaten van Bretagne be reids een Publicatie gedaanDat dusdtanige welke geneegen "mogtenzyn, omditWerkteondernecmen, daar omtrent by den "Graafvan Quellen, Procureur Generaal en Syndicus der Staaten "van de Provincie, ofte wel by Juffrouw de Sens, als mede te Ren tes op het Comptoir der Commiffariffen van de voorn. Staaten na- "dere infonnatien krygen kunnen. De Koning heeft in plaats va» den overleeden Heer de laReynie- re deszelfs Zoon tot Pagter Generaal benoemd, en den lieer de Vil- Jeneuve, Ontfenger Generaal der Flnantien in de Generaliteit van Auch.totlntendantvande Poftcry verklaard. Maandag heeft de nieuwe Biffchop van Orleans den Eed van Getrouwheid in handen van den Koning afgelegt, en zal zig eerftdaags na zyn Stift begeevcn. Dien dag heeft zyneMajt. zig in he tBofch van St. Germain met de Jagt verlulligd. Hoe verward ook fommigc Nieuws-Schryvcrs de gefteldheid der huitenlandfeZaakenaanhet Publik zoeken voor te ftcllen, is het nogtans zeker, dat ons Hof dezelve met een zeer geruft oog aanziet, on opniets meer als de bekwaamde middelen bedagt isom zoo wel in deszelfs Staaten, als in die der Mogcntheedcn, met dewelke deze Kroon in Alliantie is, de Ruft en Vrede te haudhaavenen door dit middel niet alleen den Koophandel van derzelver Onderdaanen, manrook dc fchadedie de Finantie door den laatften Oorlog gekc- den heeft, te herftellen. Dus houd men zig ten volle verzekerd, dat »llc de Toerullingen, welke in de verfcbeidé Havens van dit Ryk ge maakt worden, alleenlyk tegen de Algerynen en overige Zee-Roo- vets, die de Vlag van den Koning hebben durven aanranden, be- ftemdzyn &c. Van MILAAN beeft men, dat aldaar den 4 dezer Maand de halve Daalders van Straatsburg, genaamd <TArgentina, als mede de Kleine ZilvereMnnt-Specien van de Rcpublik Genua, op dewelke St. Jan A*i)»<if£rvefbeeldftaat, voorBilloen verklaard zyn als mede dat de Hertog vsn Modena dien dag van daar na zyne Refidentie ge keerd isjec. EXTRACT uiteen Brief van REGENSBURG den 11 February. De Zaak wegens de ROOMSCH-KONINGS Verkiezing geeft fteeds Veel aanleiding tot allerly Rcdenceringcn in dit Ryk, dewelke, zoo als gemakkelyk te giffen isniet alle op een even goede Grond- flelling heruften, vermits hetVooroordeel in fommige van die Re- deneeringenduidelykdoorftranld: Dit openbaard zig onder ande ren in zulke Gefehrfften, waar in men tot een Grondtlagfteld dat de Eenpaarigheid der Stemmen in het doen van de boveugem. Vcrkie- Zingvolftrektnoodzaaklykis. Zoo men nogtans het TRACTAAT van mjipbaalen en die van Kymegen en Utrecht naaUwkeurig overweegtzal menzoo het fchynt, daar in dienen aan te merken, dat men by hetmaaken van die TRACTAATEN voornaamentlyk tot oogratrk gehad heeft om deC»oj?;ta»i>/ivanhetDUITSCHE RYK te handhaaven: Nu is im mers buiten tegenfpraak de GOUDE BULLE de gewigtigfte van die Conftitutien, want men heeft ter behoudeniffe van de Privilegiën en Regten zoo van alle de Stenden in 't gemeen als van ieder in 't byzon- der de behooriyke fchikkingen in die BULLE gemaakt, ja zelfs ver- fchride Voorzorgen genoomen om te beletten,dat de RüOMS-KEY- ZERLYKE KROON niet erfelyk Worden mogt: Alle de Keurvor- ften,Vorften,endeKcyzerzclfs zweeren die BULLE te zullen in agtnetmenen de Koningen van VRANKRYK en ZWEEDEN zyn daarvan Garandeurs ingevolge de Verpligtingdie inhetTRAC- TAAT van Weflphaahn, en dus in een Con/litiitiedewelke niet min der als de voorn. BULLE een Grond-Wet van het DUITSCHE RYK uitmaakt, vervat is. Dc GOUDE BULLE, die eerwaarde Wet, dewelke men hier aan- haaldbeveelt uitdrukkelyk f Pa ra gr. 4,510. van het twede Kip. "dat de ROOMSCH KONING by meerderheid van Stemmen zal "verkooren worden", zoo dat, wanneer de Keurvorften mogtcn bezig zyn om dén onder hen te verkiezehen de Stemmer, even ge- lyk verdeeld raakten, die gccne welke dan voor zig zelve mogt ko men teftemmen, zig door dat middel van de meerderheid der Stem men ten zynen voordcele verzekeren Zomv. De Voorzigtigheid, de Wysheiddc Overtuiging der Mcnfchclyke Heerfchzugt en Ge- moeds-driften fchynen dat Hulpmiddel aan Kar»l TV. dewelke de Auteur van die BULLE geweeft iste hebben ingeboezemdwant daarom veroordeeld Ily zelfs de Kcurvorftey te water en te brood, ingeval hunne Driften oorzaak wierdendat zy Zig onder elkander omtrent dcVerkiezingvan een Opperhoofd niet verftaan konden. Een andere Zwaarigheidwaar omtrent men, zoo het fchynt, vry w»t moeite hebben zouw om dezelve op te loffen, is die wegens dc Verdeeldheid der Stemme»Men kan iri dit geval niet wel begry- N°. 13 pen. Waar Van daan toch die Verdeeldheid kotttet! zohw f Meh kehd geen anderen Candidaatofte die na de ROOMSCHE KROON dingtals den Oudften der Doorlügtige Aarts-Hertogenvan wten reeds zederLdeti beginne af gefprookeu is; Alle andere Medeftan- ders, wie zy ook ntogtcn zyn, fchynen ons niet in het gcVal te weezen,dat zy kunnen opkomen om na die KROON te haakenSom- miga van hen worden na den Inhoud iet Conflitutim van het DU1X- SC11E RYK uirgcflopten, en andere hebben het Fortuin, *t welk dik- -wils magtiger als de Wet zelfs is, niet te baatZoo eral mogten zyn» diedoorde^tz/fBcn het Ecrfafwteffens begunftigd wierdenzou den Zy evenwel andere Hinderpaalen te vreezen hebbenwaar oht- trent zy niet minder moejelykheid ontmoeten zouden oifi dezelve t» boven tekomen, -Hier uit volgd dan dat, alfchoon de KEYZERLY- KE WAARDIGHEID by wyzevan Verkiezing gefchieden moet, de Opvolger tot het KEYZER-RYK nogtans byna in geen ander«Is in h<ei-BttrJugtig HUIS van OOSTEwRYK verkooren kan worden. Dat Huis is al te magtig om aan eenig a nder onderworpen te zyn Het zelve heeft in het Duitfche Ryk al te Veel plaats, om niet de eer- ftein hetzelve tebekleedenHetzclvekan daar van nietafftappen als door ecneStaatsverwiflbling, waar door gantfeh DUITSLAND het onderfte boven gekeerd, en een groot gedeelte van EUROPA ia rep en roer gebragt zouw worden. Indien men jcverzugtig weezen moetotn in net doen van een Ver» kiezing een volle Vfyheid te hebbendiend men zulks nog des t» meer te zyn ter behoudeniffe van de Ruft cn uit inzigt van de gewig- tigp JSeJangen,dewelke vereifchen dat men de Keuze op niemant an ders doe vallen als op de Perfbon van een Prins, welkers Verkiezing de publike.Ruft kan doen ftand houden, en de Belangen der Lede» van het KÉYZEKoRYK vereenigd. Men kan by Wyze van belpiegeling de KEYZERLYKE KROON als verkieslyk aanmerken; maar op die manier, als de Zaaken ge- fchikt zyn,vtr»ifcht het algemeene Welzyn en de algemeene Vrede, dat men tewerk moet gaan., als of die KROON erfelyk was. De AARTS-HERTOG Jofepb zal dan ROOMS-KONING weezc»; Dit is een Zaak waai aan men hierin 't minfteniettwyffeld: Al fchoon nu de dag, dat Hy daar toe vcaklaard zal worden, hog cenigem tyd agterblyft, zal nogtans de Ongelegenheiddie daar doot mogt worden veroorzaakt, van klein belang weezen. De Keyzer is in een bloeijendcn Ouderdom en geniet een vol maakte Gezondheid 1 En dc Keyzcrin-Koninginin venvagting dat Zy Ilaaren Dooiiugtigen Zoon zal zien kroonenbereid nieuwe Fleuroencn, ofPronk-Juweelen, om Haarc Kroon luifterryker te maakenen dezelve fcnadeloos te (lellen voor die welke Zydoor dc Ramp der Tyden genoodzaakt is geweeft daarvan af te trekken. Wanneer nu dicVorftin aan Haaren Doorlugtigen Zoon Staaten 0* verlaat, dewelke minder wyd-uitgeftrekt zyn als Zy dezelve-v«n Ilaatc Voorouderen gckiecgen heeft, zal Zy die Staaten daar tegen aan Hem bezorgen in een toeftanddat zy beter gefieldminder be- twift, beter verdedigd, en van Schulden bevryd zullen weeZen. FRANKFORT den 15 February. De Baron van Becker,Mini- fter PlenipotcmlSris van den KcUrvorft van de Paltz byhetRooms- Kcyzerlyk Hof, is door Stutgard gepaffeerdom over Munchenn» Wcencntekeeren: Men weetniet of die Minifter om deze rede over Munchen gaat, om (Jat de Wegen gemakkelyker zyn dan of hy met een Commfffte van den hooggemKeurvorft hy het Keur-Beyeri fe I-Iof belaft isDit is ondertuffen zeker, dat die figron het definitive Beiluit omtrent het Vergelyk van den Keurvorft zyn Mecfter met het Hof van Weenen by zig heeft. BRUSSEL den 18 February. De liegen Gildehs zetten alhier op het Stadhuis hunne Vergaderingen nog voort, en men hoord tot nog toe niet dat zy tot eenig Befluit gekomeh zyn. De Heercn Gedepu teerden van de Stad Namen bevinden zig nog hier, doch die van Gent zyn naar huis gekeerd, P.S. De Medicyntneefters van'tHof zyn in alle fpoed naar hét Kafteel van Everlo vertrokkenom den Hertog van Ahrembergdie zig ten Uiterften gevaarlyk ziek bevindte bezoeken. UTRECHT den so February. Heden is de Heer Mr. Thadé» Francifcus QuintLid ih den Rageerings-Raad deZer Staden btij- tengewoone Raad in h#t Provinciaale Juftitie-Hof, in den ouderdom van 51 Jaaren alhier overleeden. AMSTERDAM den 20February. Wegens hetfierigtVan *tSchip de Anna MariaSchipper Jacob Marienfen Waar van in myn voori- gengewaggemaaktis., heeft men zedert hiets haders vernoomen} dut dient dezeïlleenlvk, om.eendaafingeloOpe Schryf-fouttever- beeteren in de vyfde Regelvan agter af tctellenalwaar gezegt worden nty en n:yn Polk BÈLAST aan Hord te tomenmoe tends wor den geleezen, on my on myn Folk BELET aan boord te temenzynde Ver der deri inhoud in alles conform. Men verneemt van zeer goeder hand dat de Kapts.Welke doof het EdMog.Collegic ter Admiraliteit alhier benoemd zyn, nament lyk de Ed. Manhafte Heeren Gysbert Arendf ma vab Itfinga, Willem Thcodorus Huygensen Gornelis Chriftiaan Alexander Tror.chain, onder hun Commando ftaan te krygen de Oorlogfchepen doPHÈ- NlX en MAARSEN, ieder van 44 Stukken eti den ARÈNTvan 20 Stukken Kanon, dewelke daarmede in dit Voorjaar ftaan Zee tft kiezen; en de Kapts. Adiiaan van der Does cn J<!hn Arnold Zout man onder hun Commando de Oorlogfchepen dc DOLPHYN en d« MEERMIN, ieder van 2ö.St. Kanon om tegen het Najaar ondet zeil tegaanzynde het cerfte en laatfteriieuwe:Schepen. Men verneemt van goeder hand, dat bcr Pruilfifche Afiatife Schip DE PRINS VAN PRUISSEN, Kapt. Melle Mooyweer, 't Wellcdert 31 Dec. van Embden na China is in Zee gcftockenin eeiiHaVeni van Noorwegen itl goeden ftaat iogeloopch is. Van Trfeftc heeft men, dat het aldaar zeer zwaar geftortnc! had, waardoor de Cölom, welke iri de Haven (laattlair de Scheper aati vaft gemaakt worden, aan (lukken was geraakten dat daar door hel Schip van Cnrften Mulder (os geworden, cn da t van SchipperDofiwq Remkes voor de Boeg gekomen Was, "f welk daar door op ft rand was geraakt, en vol Water aan de grniid zat, waar tegcfi hêtèerfigèmelde herwndrdszeilrde bg&c.a!smedefe'Bai»nne Joh Ysbf. hallrng- gc.cH te Botrrdeatix Pieter Jelles ook herWaards, By Areiisdaal had op een blinde Klip geftooteti het Schifivaa ja»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1754 | | pagina 1