L E Y D S E AA Ïr0 DUYTSLAND en aangrenzende Ryken. V R A N K R Y K. ii Woensdagfê Courant. 3 "8 SS s g, s ,a m is 141 WEENEN den 9 Febrnary. De Generaal Graaf van Schu- lenburg bevind zigwederomzeergevaarlykziek. In de zoo-genaamde Weener-Newftad zal een nieuw Miint- Huis aangelegt, en aldaar, zoo men zegt, niet dan Kopere Munten geflaagen wordendie men na de Keyzerlyke Erf-Landen, welke aan Italien grenzen, zenden zal. VERVOLG va» AIX den 28 January. Eergifterwarea de Kamers van het Parlement van agt uuren des ogtents aftot drie uuren des namiddags vergaderdten einde de VERTOOGEN teleezen, de welke by een ARREST van den 6 October laatftleeden beflooten wierden aan den Koning te zendenwaar na men ook zoo fpoedig als immers mogelyk is geweeft aan die VERTOOGEN gearbeid heeftDezelve wierden dan in deze Vergadering met een meerder heid van 36 Stemmen tegen 13 verworpen De geenedie zig daar tegen aankantedenverklaarden dat zv hunne goedkeuring dien "aangaande niet geeven konden, om dat die VERTOOGEN ftry- dig waren met de Onderwerpingd ewelke men aan de CONSTI- "TUTIE Unigcnitus als een WET van KERK en STAAT verfcbul- "digdist" Elf van die dertien Tegenftreevers eifchten een Afte tot bewys daczy anders als de overige Leden van de Compagnie ge voelden: De voornaamfte van hen waren de Heer deMons, Vader van den Biirchop de Viviers, en de Abt de Monvallon, Groot-Vicaris van den Aarts-Biflchop van Aix; maar de Heer d'Antoine, zynde onder de Tegenparty de derde in rang, kantede zig (lerk aan tegen den Eifch, die zyne Medebroeders deeden, om ngtmentlylt een ACTE van hunne O/politie te hebben, zeggende dien aangaande on der anderendat die geëifchte ACTE ten uiterden ongerymd •was; datmen daarvan geen Vooibeèld indeCompagnie ofinee- "|nig ander Geregts-Hof bybrengenkondc; dat, als het Belang van "de Religie en de Bekommeringen der Confcicntie de eenigfle Be- weegredenetvvan deTegenftreevingwaren, men zyneAankan- ting niet zoo verre Krengen moedom daar van een ACTE te be- "geeren; dathetderhalvenbaarblykelyk Was, dat hun gedrag eon "gantfeh andere rede als die van Religie en Confcientie tot Grond- "flaghadenz.De voorn. Abtde Monvallon ten uiterden in't gemoed getroffen dat men aan zyn Gevoelen weinig of in 't geheet geen ingang gaf, raakte, na dat hy meer dan een uur lang gefprooken hadgeheel in flaauwtezoo dat men hem buiten de Vergadering brengen moedHet gedrag't welk de eerde Prefident in dit Geval gehouden heeft .word ten hoogden geroemd,en is ook van dat gevolg geweed,datde VERTOOGEN heden naar het Hof afgezonden zyn. Zoo dra de Kancelier kennis gekreegen had van alles, 't geen we gens het veroordeelen van de drie TbeehgifcU STELLINGEN, waar vanin myne voorigen gefprooken is, voorgevallen was, fc'hreefdie Kancelier aan den HecrdeCadillonAdvocaat Generaaldewelke nevens den Heer Monclar aan den Eifch ter veroordeelinge van die STELLINGEN heeft deel gehad, een Brief, waar in die Heer groo- telyks wegens zyn daar omtrent gehouden Gedrag door den Kance lier bedraft wierdDoch niet lang daar na heeft die zelfde Kancelier een tweeden Brief gefchreevenwaai- inhy den even genoemden Eifch op het derkde goedkeurdeOndermflchen heeft het Parle ment dezer dagen een ARREST van des Konings Raad van Staat ge kreegen waarbygeordonneerd word dat alle Procedures, tegen den Meerde St. MichelLieutenant civil van Marfeille, begonnen, moeten worden opgefchort, met bygevoegd Be vel, dat de Beweeg redenen der Vervolgingen tegen dien Heergedaan, naarhetHof zullen worden overgezonden Men twyffeld dat het Parlement die Ordres volvoeren zalvermits dé gantfche Compagnie, zelfs de Te genftreevers niet uitgezonderd, daar over zeer gdaelgd is. Vermits de Aartsbiflchop van deze Stad onlangs aan de Kloofters en Gemeenfchappen onder zyn Stift behoörendeeen Verbod ge- geeven heeftom de Dogter van een zekeren Advokaatzynde nog maar zes Jaaren oudaldaar niet in de Kpft aan te neemen laat zig die Advokaat aan deze Zaak ten hoogfteri geleegen zynen heeft éé- ne der Superieuren vandatKloofter, daar hy zyne Dogter befteeden wildedoen fommeerenterwylhy aan het Pariementeen Requeft ingelceverd, en dit Geregts-Hof naderhand aandieSupetieure ge boden heeft rekenfehap der redenen van haare weigering te geeven. PARYSden 15February. In'teïnde deryoorleedc Weekis dc Kancelier erid® Graaf d'Argenfon van Verfailles alhier aangeko men; zedert hebben zy met de Leden van de Koninglyke Kamer in dc Kanceliry een Conferentie gehoudendie, langer dan anderhalf uur geduurd heeftEn naderhand heeft men vernomen, dat die Con ferentie niets anders tot Onderwerp heeft gehad, als om te overwee- gen, of de KONINGLYKE KAMERoftewel de politike Stedehou der aan den Aartsbiflchop het Requeft zal prefenteeren ter verlcry- ging van het Verlofotn geduurende de aanftaande' Vaften-tyd Eye- renteecten: Vermits zulks ntiin voorigen tyd door Gedeputeer den van het Parlement is gefchied, is zoo men zegt, inde voorn. Conferentie vaft gefield, dat de Procureurs des Konings inhstCha- telet dat Requeft aan de KONINGLYKE KAMER, en deze,als ver vullende en houdende de Plaats vaii het Parlementhet zelve door 'Gedeputeerden aan den Aartsbiflchop zal prefenteeren. De Hertog de la Rochefaucault heeft Verlof gekreegen j om zig na PontchartrainbydenGraafvanMaurepas te begecven, alwaarzig ook de Kardinaal de la Rochefaucault en meer andere goede Vrien den van dien Hertog bevinden. Dezer dagen is de Heer de la Rey. sieré, Pagter Generaal en Intendant der Pofteryen alhier overleden. Behalven de BAILLUAGIENdie des Konings Patenten wegens de aanftelling van de KONINGLYKE KAMER niet hebben willen regiftreerenen welker Vertoogen op zyn tyd waercldkundig ge maakt zyn, hebben ook de Bedienden van de BAIÏ.LUAGIE en de Prefidigle VIERSCHAAR, van BEAUVAIS aan den Kancelier dies- vtegens een Miffive gefchreeven. I" bit begin van deze Miflive zeggen die Bedienden onder anderen "De Ordonnantiën zyn voorons.'als Regters, de Rigtfnoer van óns Ge- „"ragAls mindere Regters zyn wyiiög meer op een flaaffehewv- „ze> "Is onze Opper-Regters zelfs, aan die Ordonnantiën onderwor-' pen; De Regiemeuten noodzaaken ons volftrektelyk om dezelve - fctterlyk na te komen. Hier op toonen zy deBeweegredénaa N T o O p g t-i van hunne weigering san, zynde hoofdzaakelykdeze I. Daarzyn maartwee Wegen omde Ordonnantiën ter publicatie g en regiftreering aan de Bailluagien en Drofla*tfchappen te doen toe- 3 komen de eer/Iewanneer dezelve dire a van wegens zyne Majt. -g aan dezelve gezonden worden De tweede; wanneer dezelvena de gedaane regiftreering in de Hoven, door de Procureurs Generaal der -5 Parlementen,endus»W!'r»aderwaardsworden afgevaa'vdigdGee- g ne van deze twee Formen hebben plaats by de Patenten in qusftie. 3 II. Deze Patenten behelzen geen ordre aan de Bailluwen en -ïj Droflitarten om dezelve in agt te neemen; Ook niet om ze door de nieuw-aangeftelde KAMER te doen in agt neemen. -3 III. De voorige Edlften en Reglementen worden doot deze Patenten K geenfints vernietigd. -S IV. maar ia c a> "S S "fis-11 •Sspg-s SS? S *A! 8gNa .gz a-j "Li flj QJ r? a Mg-a a 3 g S1" c S S.S-= S o N u 51 (B B a S e a 1 II O G O Sfs "o se •n 4-. Ti •Sv &3e l 5» t> ai a Volgens de eige bewoording in die Patenten is die Commiflie p." cl1? aangefteldomaandeOnderdaanenfpoedigRegtteverfchaffen, e d S f" P r~> w fi "V. Zoo lang als hetReflört der Bailluagien onder het Parlement s'w• op die w^'zc als in de Vacantie-Kamer gemeenlyk gefchied. S4 ,r- c Ma ^*3 uH R -CS O -- K - S oW niet vernietigd is, blyvenzy onder de Tugt van dat Geregts-Hof. c"E t Si i -- -j; VI. Als hetgebeurdis, dat de Bailluagien aan particuliere Com- g g SP"*3 -g-a 5 S'je miflien zyn gefubordineerd geweéftzyn dieCommidlendoorÊdi- SS'S-ctS den, in het Parlement geregiftreerd.aangefteld geworden, en deze h g Ediéien ordonneerden uitdrukkelyk, dat de Bailluagien de Vonnif- ei o E 5 §2 g A,» i.nM Jin S^nmm!(Tfan iiiHrrMst-iati m/rpAan /tn? an-s *0 N 'O u T3 p C 5 <J O - fiN"- fen van die Commiflien uitvoeren moeften enz. enz. GROOT-BRITTANN IEN. LONDEN den 12 February. Vrydag zyn in't Huis derLords twee e g a S g_5 Naturalifatie-Bills ten voordeele vanPaulBonifasenDanielMour- - cu! S E "g g5-- guegepafleerdTerzelvertydisaandeLordsoverhandigdeenRe- s;2 £*0 «.'2 Si ir ri iö queft van den Heer John Maydwellverzoekende Verlof om een Bill in te brengenten einde het Huwelyk tuflehen hemen^yne e S S mm Vrouw Catharina Perninggefcheiden en hy gemagtigd werde om 2 2. g S o 0 - te hertrouwen: Na dat hem zynVerzoektoege'ftaanwasisdieBill v u o® g g ü'-w"2 veertien dagen voor de tweede maal gelee^zen en alle de Lords ge- g H ü'S 15; bcC. «o 13 P c'O Rfla'S:, c o <U W n <u 5? S3 O te 13 A ««O BI c E CS "V Eti'S voor de eerfte maal geleezen, en bevel gegeeven dat dezelve over veertien dagen voorde tweede maal geleezen en alle de Lords ge- «5; fotumeerd zullen Worden, ömdaarby te verfchynen, als mede dat dc i S g w"0 j - belde Partyen zig door hunne Advokaaten kunnen vcrklaaren. '3 i; o -v g 1* ïijJ o .SP Sf Menbragtvervolgensklagtenin,datDavidI-Iomeen Thomas Co- o~ gi'Si lethreade het Privilegie van het Huis der Lords en der Pairs van -S - 2 n- g <2 "2 g JJ 9 Groot-Brittinnien hadden gekrenkt door valfche Proteriie-Brieven «aSeiïoJ'o g-g -a te doen publiceeren, te weeten de eerftgem. uitnaam van den Graaf "5 g "3 gSg-cSjjo van Breadalbane en de tweede uit naam van den Graaf van Craw- "2 fordwaarop bevel gegeeven wierd om hen te arrefteei en. Vermits, in gevolge de ordre vandiendag,delaatfte Periode van des Konings Aanfpraakby de opening dezer Zitting van het Parle ment gedaan, in overweeging moeftgenoomen worden, wierd voor- gefteld dat men één Committé zouw benoemen 't welk de Oorzaa- ken zouw nafpeuren van hét groot getal der verfchrjkkelyke Mis daadenvan MoerdenDiefftal, diedeNatieont-eeren en teffensde §^"2 Bron van groote gevaaren en ongelukken voor zyne Majts. getrouwe [8 OnderdaanensSyn enteffens om de bckwaamfte en kragtdaadigfte c c Middelen uit 'te vinden om. die Misdaaden te belettenegter wierd .2 j§ dezeVoorflag na eenige Debattenzonder de Stemmen op te nee- -2 g 3 menverworpen. It Vervolgens wierd voorgefteld dat men den Koning by Adres jè v zouw verzoeken om een VAST- en BEDE-DAG te doen uitfehry- .3 ven; en na dat ook hier over hevige Debatten gereezen waren, is de 3 Voorflag gedaan, dathet Huis zig tot gifter zouwadjourneeren zoo XA als gefchied is, als wanneer de Deurwaarder van de zwarte Roede aan de Lords kennis gaf, dat hy in gevolge derzelver ordre David Ho- me en Thomas Colethreade hadgearrefteerdWaarop de Lords be- S -5 vel gaven, dat zy heden voor de Baly zotidén gebragt worden. -I P, E Gifter hebben de Lords een Bill om het Huwelyk tuflehen Karei 2 "*-p Wymondefield en Henriette Kinght te febeiden voor de eerfte maal |Sti geleezeil en de tweede Leezing methetzclfde bevel als boven gezegt ho is tot den18 dezerMaand verfehooven. g Heden is de Vicomte Frederik vanSaintJohnuitkragtevaneen Bit byzondere Bepaaling in een Patent, dewelke aan wylenzyncn Oom 0 S Hendrik Vicomte Bolingbroke den 18 July in het elfde Jaar der Re- -c 3 S geering van Koningin Anna toegedaan is, in hetHuis der Pairs ver- fcheenenen heeft, na dathet voorn.Patent geleezen was, den Eed gedaan en. op de Bank der Vicomtes Zitting genoomen'wsar na de Lords een Appell-Zaak gevonnift hebben- In het Huis der Gemcentens is Vrydag bevel gegeeven dat een "3 ?S Bill zal worden ingebragt, omde Muitcry en Defertie der Officieren g S en Soldaaten, welke zig indienftvan onze Ooft Indife Compagnie b/3 £2 cï "O g 5- i-s. 2„a« a 5—i f. m j; - c g si cj c t fij - I c's s «1^.2 S Eii J2 cw' 3 o/I'd O ccti éC aj o 2 O'S S~<3!8 Ee5 p fi S QJ •-> 'g Crö d 'o munn O -ï N O M g-^J S A ejM> go .ij o >.e it! 3 23 a E 5 o frB CU (L> ra rrl S O'S o2 c-ii s "O ts< bevinden, als mede de buitenfpoorigbeedendie door^dezelve"in Ooft-Indien en op bet Eiland St. Helèna gepleegd zyn, te beftraffan. 2 ï'S a e TAö C.vaoPtFnM O.vAve *7 r\r\*\ ira« AT..,.. C„ J— 71 1, i_j res N _Q Dc GfaafvanGizors, Zoon van den Maarfchalk van Bclle-Ifleis bereids door den Franflèn Ambafiideur Hertog van Mirepoix aan den Koning en de Koninglyke Familie geprefcflteerd. CT 3 Jft «J ~v w. - s N! O «2^ c ö>- S'O'S'O® 13 s a V s Z c.«>"3 "Vrydag is de Graaf van Lade, Broeder van den Heer Duvclaer p Commiffnris van deFranffe Ooft-Indife Compagnievan Parvsal'- S a S ?- 2.3 hier aangekomen, zoomenzegt, met de nbdigé Inftrmftien en'Vol- ««o? o 2 "g magten, omde in Onderhandeling zynde CONVENTIE tuftcben P o "1 i» J - -T f~\ /T TTTC— 1- *--2 CO O O de wederzydfe Ooft-Indife Compagnien te fluiten De voorn b - O "n "Graafis bereids nevensden HeerDuvelaer verfcheide maaien met o S S "deCommiflariffenvanonze Compagnie in Conferentie geweeft rt*c "zoodatmenvaftfteld, dat die Conventie eyrftdaags tot genoegen •ïg.«J¥ x d u - C C-, ni f.5 on N U O M 2? CJ A Compagnie vanEmbden eenige Matroorsn van deze Natie in haa- éi 2 «2g< o $- ren Dienft had aartfeenoomenis bevel gegeevendat daar omtrent I a S §Q S®iïs^ een naauwketirig Onderzoek zal worden gedaan: Vrydag heeft men ri 2: verfcheide van deze Matroozenbetrr.pt en in hégtenis gebra'tE11 s u alzoo men terzclvértyd ontdekt heeft, dateen Schip gehuurd was-, 8 5 E om hen naar Embdcnóver te voeren, is de Kapitein van dit Schip ■- J's ookóp dien dag onder de Bcvvaaring van een Staaten-Bodc geftcM en bereids verhoord: Want de Wetten van dit Ryk zyn.met diergclyko 5 «1 w-• -„-.w- Verbinteniffe(i,en voomameotlyk voor zoo verre dezelve den dienft 1 g S. - s --g van de Ooft-Indife CpmpaBnlchetreaen, ien uenemaalftiydiv. 5 0 In Brieven uit ZUID-CAROLINA vau den 8 December word ver- jeekerd, dat het Oorlogfchip Je Shercham van 24 St. Kanonge- .cj a i"3 o c 1 - C O r O - g Cm E S -O CJ a w NO .en >- C O f, Jfv se 5 a,Q er >-• m Eau Ht5<

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1754 | | pagina 1