L E Y D S E Jljg DEENMARKEN. V R A N K R Y K. A\ 1754- N". 2® lè&ï mtjatfFh*, RUSLAND. PETERSBURG den ipjanuary. Hedcn isalhiereen Keyzer lyke UKASE of ORDONNANTIE gepubliceerd, bcvcclen de i Sper Cent van alle van buiten's Lands ingekomen e en onverkogie Goederen vermeerdering van Tollen te heffen, tn zulks in gevolge een voorig Keyzerlyl; BEVELeenige dagen te Vooren gepubliceerd dus luydende Wy ELISABETH, deEerfie door Gods Genade Keyzerin en zelfs Heerfchcreffe van alle de Ruffen c., doen aan ieder konden teweeten. Elykerwys de Welvaart en de Magt van het Ryk en de Onderdaa- nen te vermeerderen en op te beuren Onze blydfchap en ver langen is, en onze zorgvuldigheid ook ten allen tyde daar op isge- veiligd getveeff, zoo hebben wy zulks zedert het beklimmen van on sen Erf-Vaderlyken-Throon door verfcheide middelen en wegen te vernieuwen niet nagelaten, waardoor dan ook hetRyk, waar voor God om den verleenden bydand dank te zeggen is, aan Magt en bloe- jenden Roemhoclanger hoe meer toeneemt, en de Onderdaanen daar door in zoo veel betere omltandigheden beginnen te komen. Vermits wy onderanderen allergenadigdhebben gezien welke verdrukkingen de Tollenaars binnen in het Ryk aan de Perfoonen, die den Tol tcbetaalen onderhevig zyn, gedaan hebben, en alhoe wel zy daar over op gedaane onderzoeking zyn geftraft geworden 200 is er egter nog geen einde te zien maar de dagelykfche Klag- ten, Roveryen, Dieveryen, en daarop gevolgde onderzoekingen cn Commifiienvermeerderen daartegen zoomeenigvuldigdat in de verordinecrdeGeregtsplcatzen de ordentelyke loop vanZaaken daar door geftremt word, de Negotie in haar bedryfveele hinderpaalen of verhindering ontmoet, en veelerlevVifitatien van de Goederen, Schaden en Onkotlen veroorzaakt worden. Pcrhalven hebben wy zoo wel ten aanzien van dien, als voornamentlyk opdatonze On derdaanen in beterOmflandigheeden mogen gefield worden, niet alleyn die in het HOOFDGELD zyn aangefebreeven maar nok alle degeenen, welke .e navolgende Laden onderhevig zyn, ïiitaller- bongft Keyzerlyke Genade jegens het Volken uitliefde tot het Va derland, onze getrouwe Onderdaanen allergenadigd willen ontdaan; bevrydende, hen mits dezen van de betaaling der binnen in het Ryk gewoonlykc Tollen, en kleine Lallen, namentlyk i. Van de Tol van het Koornvan alle de Victualiën, Hooy en Hout &c. De Tienden van de Voerluiden, g. Van de gciiempeldc Paardetuigen. 4. Van de Brug cn Overvoer-gelden .uitgenomen in St.Petersburg. 5. Van de lallen op het vangen van 't Wild. Van deruuwe Iluyden. y.___Vaii de Aan-e.11 Afvoer. 8." Van de Tienden van de Jaitfche Vis, 9. Van de Kancelary-Accidcnten. 10. Van hetop Yffen cn Water drinken. 11. Van de geéykte Maat. ia. Van de Karrenfchouivcrs,Den-got genoemd. 13. Van het Gcwigt. 14. VanMooIeiilleenen en Pottebakkers Aarde. 15. Van de Vry-Bricven die in dc Cafanfe Tol van de reizende Kooplieden genomen worden. 16. Van de Brandcwyn en de Leverantie van dien tot Huys-Provifie. jp. VanhetSehvyvers-Loongcldin den Tol. Welke groote vcrligting uit deze onze allergenadigffe Ordon nantie aan onze Onderdaanen, die aan gein. Laften zyn onderlieevig gewccft, van wegens verfcheide daar mede verknogte Accidenten fpruitwant hoe groot ook de Somma is gcweell, die tot nu toe daar van isfinge-komen, en in meer als een Millïoen heeft beftaandewel ke aan die geene, welke in het Hoofd-Geld begreepen zyn, gefchon- ken is gewordenzoo meenigvuldig zyn ook de Klagten en daar op gevolgde langivyligc Onderzoekingen gc weellwaar uit onnoeme- lykc Straffen cn dc totaale ondergang van Lieden enHuyzen ontftaan zynzoo wel door dc opregte als valfche Aanhaalingenwaar aan door de vernietiging van de Tollen mits dezen een einde wórd ge maakt vermits dat geene't welk daar toe tot op dezen tyd aanlei- dinggegeeven heeft, uit den weg geruimd word. Wy bevcclcu dcrhalven 'allergenadigd dat alle in het Ryk ftihfi- Hecrende Tollen (dcKec-TolIen en die op de Grenzen uitgenomen) ten eencniHai zullen zyn afgefchaften zal de Somma, die totmi toe in de binnênlamlfche Tollen is betaald geworden, niet meer tc heffen zyn, maar in dc Zee-en Grens-Tollen van de inkomende en uitgaan de Goederen voor Tol a 13 Cop. van de Roebel (zynde 13 perCent) eens voor allemaal in te vorderen zynen verders van diérgclyke Goederen, waarvan dezebinnenlandfeTol heeft moeten betaald werden, nergens meer iets af te eifchen wcczen. Deze Tollen zullen alle buitenlandfe en Ruflife Kooplieden van alle inkomende Goederen, zooook onze Onderdaanende Rnffife Kooplieden, van alle uitgaande Goederen betaalen. waar door zy de Vryheidkrygcn in liet Ryk alle Waaren zonder Tol tc kopen en te verkopen, die van ieder Konpmar.fchap by de\'er- en jnkoop 10 Cop. per Rochel heeft bedraagenWanneer nu die Goederen aan anderen wederom verkogt wierdenzoo beeft de Tol nog eens bo ven dien moeten weiden betaald, zoo dat van een cnhet zelfdeGoed zomtyds drie dubbelde Tol en daarboven genomen is. Daar tegen werden onze Ruflife Kooplieden van de Tollen be- vryd, en alleenlvk van de Binncn-Tol zoo als boven gemeldin de Zee- en Grens-Tollen, door de betaaling van de gewoonlykc Binnen Tol van 5 Cop. benevens een byvoeging van RCop. per Roebel tc betaalen vcrpligt: Opgelyke wyzekunnen ook dehuitcnlnndfcbe Kooplieden door de betaaiingvan dceze Binncn-Tol geen nvcgroo- te fcliadehebben .vermits hunne Goederen niet anders als niét be- rcekening van deze Tol aan de Ruflife Kooplieden zullen werden verlengt. De Contractendie reeds voor de Bekendmaking van deze nieu we Ordonnantie door onze Ruffen met de Bnitcnlandfcbe Kooplie den over eenige levering van Goederen inogten gcflooteti zynzul len in haar kragtblvven. en ingevolge deze Ordonnantie op dc Zec- en Grens-Tollen van zulke Goederen de voorige Binnen-To! door den Contradlantmaar de op nieuw hier bygevoegde 8 Cop. per Vrydagfè Courant. Roebeldoor Ónze Onderdaanen alleeolyk uit confideratie van hef aan ben daar doortoevloeyende Voordeel en niet door deBuitenlan» ders moeten betaald worden. In geval ook in diergelyke gefloote Contraden die geene welke de Tol moeften betaalenniet geneemd mogten zynZoo blyft eg- ter de Betaaling op de zyde van Onze Onderdaanen. Verders zal ook de lietaaling van den gewoonen Tol van in-,en uitgaande Goederen in Ryxdaalders naar hetTol-Tarif tot nader Bevel op den ouden voet bly ven Derhalven zal deze Onze Keyzerlyke Ordonnantie met primo A- pril 1754 ingaan en van effeft zvn op dat tegen dien tyd de Recke- ningen van alle Tollen in de Tol kunnen afgemaakt en betaald zyn. Aan den Senaat hebben wy inmiddels allergenadigft bevoolen de behoorlyke Schikkingen tegens dien voornoemden tyd tc maaken, zoo als dan zal worden gepubliceerd &c. KOPPENHAGEN den ^February. Men beeft tyding, dat de Hertog Chriftiaan Auguft van Schleeswyk llolftein-Sonderburg, Generaal van de Infantery,Colonel van liet Regiment Gardes tc voèt, Ridder der Orde van den Olifant cn Gouverneur van 't Eiland Ael- fenovevleeden iszullende door zynen oudfien Zoon den Prihs Frcdcrik Chriftiaan, Ridder der voorn. Órde. als mede Colonel cn Commandant en chef van het Koninglyke Regiment te voet vim Schleeswyk, in de Regeering worden opgevolgd. De Koning heeft verklaard, dat de Officieren van zync Huis-Troup- pes, te weeten die van de Gardes du Corps te voeten te paarddie van het Regiment van zyneMajt. en die van de Granadiers du Corps, van de Chefs tot dc Lieutenants incluis voortaan het regt zullen heb ben, om telkens in de Affambléen, wolkc aan 't Iiof gehouden wor den, te verfchynenOokheeft dc Koning dit Voorrcgt aan deZce- Officieren, te weeten van den Commandant af tot aan den Lieute nant van het Schip. toegedaan, zooalsblylttuithetReglemept, 'f geen zyneMajt. onlangs heeft doen publicceren omtrent de Veran deringen welke die Vorft heeft goedgevonden in dc militaire Oef- fenifigente maaken. PARYSden8February. DeAartsbiffchopdezerStndlaatftecds omtrent de vreemde Priefters dewelke zig in zyii Stift mogten be vinden op liet naauwkeurigfte onderzoek doen, teneinde hente noodzanken dat zy liet zoo-genaamde Formulier ondertekenen, en deBUI.LE Unigetiitui erkennen nf anderfints dit Stift op ftannde voet verlaaten Zelfs heeft die Prelaat zekere Ordres Van den Ko- niirg tot zyne difpofitie, die hy doet werkftellig maaken aan wien het hem goeddunkt, en zulks wol doorExrmptenof Dienaarsde welke by op zyne zyde heeft, en zyne Beveelcn doet opvolgen, zonder medeweeten van den Heer Berryer, Lieutenant van de Politievan wien die Exempten afhankelyk zynzoo dat 1111 en dan fommige Priefters opgcligren naar het Fort ï'Evcque', ofnaar het Hofpitaal, en elders gebragt worden. - Ook heeft de voorn. Aartsbiffchop onlangs zekere Dame uit het Steedje van St. Germain en Laye in ballmafcbapgez.onden daar nog- tansde misdaad van die Dame alleen hierin be(lond.'"datzy eenige "Verwytingen aan den Curd van diePlaats gedaan bad. ofn dat hy zekere Geeftelyke Fundatiën dietc vooren doorde Familie van "die Dame aan zync Kerk waren aanbevoolen niet deed agtervol- "gen. Daarenboven beeft de meergem. Prelaat voor eenige dagen een juffrouw uit den omtrek der Abdye van St. Oertrnin de;Prés, in dezd Stad leggende .doen vertrekken, om geen andere rede, "als dat zv "aldaarmet toefteinming der Munniken eenige Kinderen by zig "bad, die zy Chriftelyk zogt op te brengen. Menbeeftvooreenigen tyd als een Waarheid verteld: "Dat de Heer de Montgeron, Lid in bet Parlement dezer Stad. in arreftge- "noomen cn door dat Parlement zelfs voor altoos buiten datGe- regts-Hof en deszelfs Vergaderingen tiitgeflooten waster norzaa- "kevancen Werk,'tgeen hygefchreeven had, omdeGoddelyk- "heid der wonderbaarlyke Gebeurtenis onzer dagen te hetoogen, wordende geroeenlyk iet Werk der Convuljten genoemd.Doch de waare Omftandiglieeden daarvan zvn a's volgd: "De Heer Carré de Montgeron, Lid in het Parlement zedert het Jaar 1711en voor het tegenwoordige in rang dc vjftiendc van de Heeren, die de GROOTE KAMER uitmaalten wierd op den 7 September 1731 te St. Mc dar d byhetGrafvandenABTdc Paris, die in zyn Leven Diaken ge weeft isen veel genigtsin de Wacrclct veroorzaakt heeft, tot bekeering gebragt, en fchreef in 't Jaar 1737 "een Boek. om de Waarheid der Mirakelen van den gem. Abt tegen den Heer Languet, Aartsbiffchop van Sens tc bewvzen. Vervolgens ftelde dicMagiflraats- Perfoon op den 29 July van't "zelfde Jaar dat Boek aan den Koning ter hand Doch des anderen daags wierd-hy ha de Baftjlle gebragt, en in de maand Oélober daar aan volgende wierd hy na St. Andrl Avignon wederom een Maand daarna na fiviers, en den 29 Juny 1738 na faience vervoerdalwaar "hy zig nog bevind. In het Boek,'t welk hy. zoo als boven gcmeldis, den Koning "overhandigde, wierd van dc Convulfien zelfs geert gewag gemaakt maar in't Jaar 1742 deed hy een Aanhangfel van dat Werk als een tvieeie DËELuit zyne Gevangenis in 't ligt komenin welk Deei "hy van de Convui/ienh andelde. Straks na dat hy in 't Jaar 1737 na de Baftllle gebragt wa». wierd "door het toen vergaderde Parlement een Deputatie aan den Koning "gezonden om zyne Mgjt. tc verzoeken dat Hy den (ie argenen "aan zyne Compagnie wilde doen te in; bezorgen dochditaan- zoek was vrugtc loos. "Toen nu diezelfde Heer Mtfiviert gevoerd wierd, ZnndhttPar- lenient voor de tweede maal eenige Gedeputeerden rot den Ko- ning, 0111 deszelfs vrylieidre verwerven Hierbykwam nog dat dit zelfde Parlement op den 6 cn 28 Ji'nv ipsti fcrmgen aan zvne Mijt. deed, teroorzaakedatmen aan dien Heer in den tvd van het Paafcb-Fecft, dat hy zig:e fiviens voorn, bevond do Communie' geweigerd hadIndezgfertoogen wierd van den gevangen Heer gefprooken als Plede-ïlrtedtr^ I.idvan iet Parlement en Magifiraats* "VtrfionOndertuficheii is alle moeitedie dathoogc Gei-egts-Hof

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1754 | | pagina 1