ml L E Y D S E Hij |#|S I A\ t?S4- N'. IL Maandagfè Courant. I T A L I E N. DUYTSLAND en aangrenzende Ryken. VRANKRYK. ÊJsaï-sS vïiss!' |-J| IIJI llii 8o"g-ir "èüf" 0 Ju J c>-S s-fg j s 51 s ^S!ïli«2 lifslfll |-slcü:Sl|a« MILAAN den 13 January. Twee dagen na dat de Hertog van Modena in deze Stad aangekomen was, te weeten den 9 dezer Maand, heeft deze Prins als Gouverneur der Staaten en Doniaincn van 't Huis Ooftenryk in Italienvan die Waardigheid bezit genoomenen naderhand is Dezelve den keer na de Steden van dit Hertogdom gaan doen. DRESDEN den 26 January. In de voorleede nagt is de Gemaalin Van den Koninglyken Keur-Piins wederom van een PRINS in het RrsUmbedde bevallen, welkers Geboorte omtrent twee uuren des ogtents door een drievoudig Salvouit het Kanon bekend gemaakt is. De Erf-Pfirts van Modena bevind zignog in deze Stad. VERSAILLES den 27 January. Dezer dagen heeft de HterZe- gel-Bewaarder aan den Koning een Landkaart van de Indien gepre senteerd Dezelve beilaat uit vyf Bladen, en is door den Heer d'An- villeCtagrapbus van zyne Majt.en Secretaris van denHertog van Orleans, opgefteld voorReekening van de Compagnie der Indien, hebbende de Auteur een Boek in qto.in des Konings Drukkery ge drukt, waar in die Landkaart verklaard word, daar by gevoegd. Dingsdag heeft de Graaf van Stahrem'oêrg, Minifter Plempbten- daris van denKeyzsr endeKevzerin Koningin van Hongaryen en Boheemen zyne eerfle Audiëntie by den Koning gehad, en by die gelegenheid deszells Credentialen aan zyne Majt. overhandigd dcc. PARYS den 28 January. Donderdag heeft de KONINGLYKE KAMER verfcheide Zakken gevonniftwaarvan die KAMER in weerwil van de Zwaarigheedendie dezelve in haare Regtsplceging ontmoet, de vereifchtc Proces-Stukken heeft weetcn magtig te wor den hebbende de Procureur Generaal zig eerft en voor al van de Zoo-genaamde Kkine Griffie van 't Parlement meefter gemaakt: Wantaldus ouderregting gekreegen hebbende van deNaamcnen Toenaamen, als mede vat) de Woonplaatfen der Aangeklaagden; daarenboven ook van da Datums der ProceiTenden Naam der Ju- lisdiöien enz.treeft de voorn. Procureur Generaal zyne Ordres, door die van den Heer Kancelier bckragtigd, aan des Konings Procu reurs in de refpe&iva Provinciën gezonden, om Certificaaten te kry- gen totBcwys ,of tegen de Veroordeelden nieuwe Befchuldigingen waren ingebragt of niet: Dienvolgens hebben de Griffiers van die Jurisdiöien de gëeifchte Certificaaten met humtcgewoone Forme voorzienen na den Procureur Generaal gezondendewelke dus in (laat gekomen is om Arreften irtmeenigte te geeven, en volle vryheid te bezorgen aan veeleongelukkigeticden, dewelke voor en na de Ballingfchap van het Parlement graote fchade geleeden hebben. Het is buiten aile tegenfpraakdarde afweezendheid van het Par lement by de tneelle Ingezetenen niet alleen veel Hartzeer,' maar telfs by veelendie het Parlement ten dienfl waren geen geringe Behoeftigheid veroorzaakt: Hiervan kan onder anderen het vol gende Geval, 't welk dezer dagen gebeurd is, totbewys ft rekken. Zeker Notaris in deze Stad ging een bezoek afleggen by een Procgreur van *t Parlement,die aan hem eenigGeld fchuldig was 'De Procureur denkende dat de Notaris in der daad kwam om bet verfchuldigde Geld van hem te eifchen, raakte daar over zeef ont- Held, zoo dat hy aan den Notaris willende betuigen, dat hy vol- 'ftrektbuitenftaatwasomhenrtebetaalendenzelven verzbgt het middagmaal eens te willen zien,'t geen voor hem, zyne Vrouw en 6 Kinderen ktaar gemaakt wasDe Notaris dat middagmaal, 't welk 'niet zuinig maar in derdaad armoedig was, aanfehouwende wierd 'daar over zoo zeer tot medclydcn bewoogen dat hy aan den Pro- 'cureur zeide [Wel verre van dat ik eenig Geld van Ueifchen gril; verzoek ikUE dit gefchenk, teflanndc in vyfl.ouifen, aan te nee- men] 't welk dan ook de Procureur niet weigerde te ontfangen enz. Men rekend dat de beklaaglvke Omftandigheid der Ballingfchap 'van het Parlement voor deze Stad alleen een vermindering ver- oorzaakt van twee honderd duizend Monden wel te verdaan, zoo 'vandiePerfoonen, dewelke werkelyk van hier weggegaan zvn, als van die, dewelke uit vcrfcheide Steden en Plaatfen van het Rvk hérwaards zouden komen als hit Parlement in der daad even als 'tevooren fungeerde. De Bailluagie van PONTOISE weigerd deeds eenig Opper-Oe- ■egts-Hof buiten het Parlementte erkennen De Bedienden van die lailluagie hebben dien aangaande aan den Heer Kancelier hunne Ge- 'oelens gefchreevcn in de volgende MISSIVE KlOnfe/gntarHet is in geenen decle door de Geed v*n Partyfthap, 'nogte door eenig Verlangen,'t welk met den Staat der Bedien- lenvan deze Bailluagie drydig is dat dezelve zig voorde Voeten les Konings nederwerpen en aan UE. de eerbiedigde enootmoe- ligfle Vertoogen adrcfleeren Ieverzugtig om zig Uwe Befcherming bv den Vord waardig te naaken^worden zv door de Getrouwheid alleendewelke zy aan lunne Diend verfchuldigd zyn, genoodzaakt zig aan te kanten tegen ten Vtruth, 't welk zy door het Verbod van de Wetten, de Arreden tn hunnen gedaanen Eed geenfints kunnen inwilligen tegen Ar- ■tltn,waarvan men onmooglyk de bcdaanbaarheid vindenkan in 'ie Titels, volgens welke de KAMER, die'dezelve gegeeven heeft, swgéfteld is; en tegen ecil nieuwe rrw, dewelke men aan die Offi- :icren, alszynde zonder eenig Voorbeeld, fchynt te willen opleggen. Gy weet, Mcnfiigamrdat hetvolgcnsonzc Indelling en Ordon- tantienonze gewoonte is de generaaie en particuliere Wetten die le Koning goedvind te maaken, door herCanaal van den Procureur ïeneraal van zyn Pa riem en t te 0 ntfangen, na dat zy in dat Hof ge re- l'dreerdenbekragtigd zyn. Naad zyne Majt. moeten wyaan dat Sou verainGeregts-Hof alleen ekedfehap van ons Gedrag gcevcn. Door zyneMajts. uitdrukkelyke Wil zvn wv direft in onze Be leningen aangefteld endoordezefde Wil zyn wy door de Trouw an den Eed aan de Arreften van het Pajlement verbonden. Door denzelfden Eed, waar by wyaan den Koning Hulde zwee- en. zweeren wy ook een volkoome Gehoorzaamheid aan deWettcn Rvk en aan de Arreften van 't Parlement, anneer danyandca eenen kant een Wethoetanig 3ie' ook "E E 5 jk 0 n tA w E- S1 ÉL**- v, TJ q l-a-ssst* F O C* Vi tfn 4> era »-» Osi- wc?*© E g W -j* o c o H r B4 S 3 aveezen mogeniet in het Parlement gefegiflreefet zyndeaanotis vertoond werden wanneer van den anderen kant de Arreften van dat Hof ons verbieden eénige Wetdie niet met deszelfs Regillrce- ring voorzien is, te erkennenkan dan onze Pligt twyffelagtig wor den en moet niet alle Gehoorzaamheid,;lie wy daar omtrent toonen mogten, als een Pligt-Verzaaking worden aangemerkt 5 y Moeteil wy dan die Arreften, dewelke door de KAMER, in het *§0-5 o 5 jo Kloofter der Auguftynen aangefteldaan ons gezonden wordenen gg "Ie B het BeVel om ons daar aan te onderwerpenanders aanmerken als fc g 'g- 5 'Q, een Onderneemingom ons te verfchalkenen als een krenking van g «W g het wettig Gezag, waar aan niet alleen alle de Wettenmaar de Ko- 5 jf Jx ,2 hing zelfs ons onderworpen heeft? 1 - j5 .S Den Hemel verhoede dat wy de Brievenvandc Souvcraine Au- S '5 g g g toriteit voortkomende, anders als metEerbied zouden aanmerken! S g <5 "ti Maar als men ons dezelve zenden ons zoekt te dwingen om die te ^15 '5. «j. <g- regiftre'erenzal bet ons ten minden geoorloofd weezen de titels van Verpligting waar toe men ons tragt te brengen daar in te vinden p Waartoe wy des te meer zouden geregtigd zynom dat in 't Jaar c g g I'S"? S 1720 een diergelyke Commiliie ook door diergelvke Pauntm aange- 0 IS E "5, 5 fteldis, zonder dat men egter toen tertydeenigcRegiftreering van n S e-g ti-£j - M 03 Si die Patenten ons afgeêifcht beeft. Ingeval de Koning gewild had, datdieP«t«»rr»iDalledcBaillüa- r - gienenDroflaartfchappenOnderhet Gebied van het Parlementgere- g g 2 giftreerd wierdén,zouw die Wiluitdmkkelyk daarby gevoegd zynS «tg Men zoivw in die Brieven gewag gemaakt hebben van denBajlluw; Men zouw aan dié KAMER bet zelfde Regts-gebied en dezelfde Op- P perhoofdigheid over de Bailluwen hebben toegeeigend, die bet Par- E J" lementheeftj MenzouwaandieKAMERdezelfdeKegtenoverge- t 5 draagen hebben, die het Parlement over onïe Fumftien en Pcrfoonen o g J heeftMen zouw in die Peitnten degewootieClauftilcn gevoegd heb- E u ben,die de mindere Geregts-Hoven betrcfTenKoft omDesKonings "^2 g c g Wil had onj pioeten bekend gemaakt en aangetoond worden. c u ft o Zouden wy ooit durven onderdaan den Koning te doen zeggen, Va •o dat Hy ons eett nieuw Opper-Hoofd gegeeven heeft, als Hy zulks >'g2<S -S ztlfs niet uitdrukkelyk Zegt, en als het niet blykt, dat Hy het Opper- c .215 c' a .2 f Hoofd, "t welk Hy ons gegeeven bad, ten eenemaal Van alle Magt be- S g A fsh g fc S.a g I s g 2 Pvsg M 3 a •o-s-SS •- 2 a O tin g gN n H ut u o-ud 3-0 rf» róofd heeft? Ofzóuden Wy kunnen gelooven dat Hy Onsteftèns S 5 opéénentyd twee Opper-IIoofden heeft gegeeven, die even veel Gezag hebben, en dat hy ons dooreen dubbeldReflbrt aan een Yrcr- «*5 Sfy g anderirig en Onzekerheid van Regts-pleeging, dewelke eensdeels tS g i<"3 voor ons een Bron van Wan-order en Óngcruftheid, en andcrendeels ;|,3ÏJS |.g voordeOnderdaaneneen Bron van Onregtmaatigheid is, blootge- c e h fteld heeft, zonder zulks aan ons te zeggen enz. enz. GROOT-BRITTANNIEN. LONDEN den 29January. Gifterheeftde Secretarisvan hetOor- logS-Departement aan de Gemeentens overhandigd den ftantvande buitengewoone koften, die geduurendejict Jaar 1753 zyn gedaatt£I)_ 3 omtrent dewelke het Parlement niet voorzien heeft. g 'Men is in gtnoigt myn votrigen in'alle de Havens van dit Rvk met c ra iever bezig om een groot getal Oorlogfchepen van Linie en Erekat- 2 "ten uit te ruften, dewelke dienen zullen tot het fbrmecren van 't Es- ra -3 "quader, 'twelk na de Ooft-Indien beftemd Is, zyndode overige §-2 "Schepen naar Africa en de Weft-Indien gedeflfneerdomandere, S g "welke uit die Gewellen zyn teruggekomen en nogverwagt wor- g® "den,afteloflen. HetÊsquader naar Ooft-Indienbeftemd zal den 15 February.eerftkomende gereed weezen om inZeete fteekenen «g- gecommandeerd worden door den Schout byNagt Watfon en den "Commandeur Fockpt; rullende dit Esquaderbeftaatiuirdevól- gende Schepentcuceten de Cullodenende Cumberlandelk van "74 St. Kanop; de Kent van 64; de Ar«nd van 60deBriftolende "Salisbury, eikvan 50; endeBridgewatervan 24 Sr. Kanon, als "mede twee Ooriog-Sloepen en een Magazv n-Schip Ook word het preffen van Matroozen teir diende van de voorn. Oorlogfchepen "voortgezet, en hetOorlogfchipde Torrington van40St. Kanonis S van Portsmouth in de Nore aangekomen om de derwaards gezon- o dene geprefte Matroozen af te haaien. B "Men maakt zoo veel te grooter haaft metdezeUitruftingomdat g-i "het Hof in de voorleede Week met verfcheide Couriers van den Graaf van Albemarle, Ambaffadeur van deze by de Franflé Kroon o 'by confirmatie tyding gekreegen heeft, dat een Frans Êsquader 5 met eenigc Trouppes na de Ooft-Indien gezonden isOm die rede as. V ra X g E 3 is® 8 N ra o ^3 O S r-6 Mi n c 5 ,S o rt ,g K, d gi p Z iC- B g iw u. Ei Ï?Q "S2 S1 o S ra p .ta ra 2;5 S. 1 ra 2'2 tl <Sq^Sas3-, cj 0 -•sTggRfia 2 £>■- CJ »H I'S f-r lêrillif "•a zi a ho r> 52 v O a cj p 3 ai ■sca'&TJ'Z Indien getranfpbrteerd worden In weerwil van alle deze toebereidselen bevind zig de Heer Du- velar,Commifiaris vandeFraiiflc Ooft-Indife Compagnie, nog in deze StadDe pranfle Ambaffadeur heeft in de voorleede Weck g, drie Couriers met het Refultat van verfcheide Conferentien de- 8 welke hy met de Minifters van den Koning heeft gehoudenna zvn S g "Hofafgevaardigd,entcffensaanhetz»ive vanddlBeflulten, welke g dit Hof genoomen heeft, kennis gegeeven. ra "Voor 't overige is ook bevel gcgeeven\ dat aanboord van liet o "voorn. Esquadcrltien zoo-genaamde Veld-Slangeatu-PcrJtng O met de nodige Wapenen en Oorlogsbehoeftens zullen gebragt wor- J "den; En de Schepen van de O. I. Comp.welker Aélien weder be- ginnen teryzen zullen met het voorn. Êsquader in Zee fteeken. Je Menweet nu meer dan zeker, :dat de Koning gedüurende dit Jaar cl] niet na zyne DuitFe Staaten vertK kken zal, enftat deze Zitting van ^-*2 het Parlement-in het einde v>.n April zal faheiden. S - Men heeft tyding, dat de Barop van Beckers van Manheim na Wee- nen is vertrokken: Derhalvofl'hoopt men in 't kort teveroeemen dat het be wufte Tiaftaat van Vergelvktulichen het Rooms Keyzev- lylc I lof en den Keurvorft van de Paltz geilooten is. Men zegtnu, dat de Graaf van Winchelfea in plaats van den Her tog van Dorfet tot Onder-Koning in Ierland 7j! benoemd worden Van Dublin verneemt men, dat verfcheide Heeren, die in de bewtille Si] j Zaak ten voordeele van het Hofgeftemd hebben, van hunneBedie- g g H J 5 S 4 ningen afgezet of buiten Peniioen gefteld zyn, als onder anderen de HeerenThomas Carter, Anthony Malone, Michael OBrtenDilkes, - gx c "Jï enBcllinghamBoyle&c. 2. A c T« Cyprus is aangekomen Kapt- Randvan deze Stad en Radix i Ez "w -S ÏC°. UZ era qj c c 5 S s E 5 iJ «up:.p/ gS^gfiii 2E'dr S 53 <a ft F. 5 c s c s jjO sj Z c <y» S «Z - S S j; r 3 S> b s p -c c iM Si C aJ <n c a fcü.ofSS»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1754 | | pagina 1