M1! leydse A*. I7J4- NVn Vrydagfê Courant. piflf I T A L I E N. the Ige idci ;Cl(i rail i de aft- lata kin hip ian« als on-. «T3 J5 <L> .11, cdi fe.S a aj, rt C -3 3 ^o°»3 «J g .5 e R< ,2 a bjD y fa 4J "G - - po ILAAN den to January. Giller avond is de Hertog van Modena in deze Stad gearriveerd en heeft heden uit naam van den Aartshertog Picter Leopold van de Adtniniftratie van het Gouvernement in het Ooftenrykfe Lombardyen CCE bezit genoomen. b> GROOT-BRltTANNJEN. LONDEN den i3 January. Ecrgifter hebben de Gemeenten; in n„' groot Committé hetBefluitgenoomen, dat, ten einde de Kollen van O de Munt des Konings te vergoeden,bet liegt van tien Schellingen op ieder Vat vreemde VVyn, die in dit Ryk gebragt word(welk Regt jn't Jaar: 686 onder de Regeering van Karei II. ten voordeelevan 'm de Munt is ingavoerd) voor den tvtlvan zeven agter een volgende - Jaaren met alle de Voorregten en Immuniteiten, welke in het voorn. ,ec' [aar ten dien opzigte verleend zyngecontinueerd zal worden. Gifter is dit Befluit in het Huis der Gemeentens goedgekeurd en be- r °E vel gegee ven, dat een Bill dies wegens Zal worden ingebragt. Heden !ee' hebben de Gemeentens de verdere Subfidien in overweeging en ?e' dien aangaande verfcheide Refolutien genoomen, met bevel, om Maandag van dezelve vcrllag te doen. f In alle de Havens en de Scheeps-Tint mer-Werven van, dit Ryk is 'e men met veel ievcr bezigom de Oorlogfchepenwelke volgens het on' Befluit der Regeeringe naar America zullen worden gezonden, om de Plaatzen zoo wel van diedewelke uit dat Waereld-Gewell hier teruggekomen zyn,alsvan'andere, die zig aldaar nog bevindente vervullen, zoo dra mogelyk in Haat te brengen, om dertvaards onder zeil te kunnen gaan, als medeomhetEfquader, 't welkt» gevolge ién wyy.er voorigen na de Ooft-Indien beftemd is en over het welk de Com- mandeur Pocock het Bevel voeren zal, in gereedheid te brengen. De Graaf van Cólloredo, extr. Envoyé van het Rooms-Keyzerlyk Hof, heeft Zaturdag een Courier van het zelve.ontfangen, en is over 161 deszelfs medegebragte Depechcs eergiller met den Secretaris van Staat Hertog van Ne weafble in Conferentie ge weeft. De Graaf van Ml'Kildare bevind zig nog in deze Staddoch het gerugt, dat hy een particuliere Audiëntie byden Koning heeftgehad is zon der grond. Men heeft tyding, dat in de maand September door een hevigen Orcaan in Nieuw-Engeland en op het Eiland Barbados, als mede den /sn y October dooreen niet minder zwaaren Orcaan in Nieuw-Schot- rrl'. land groote Schade veroorzaakt ismaar men heeftnoggeen Berig- tendie omftandiggenoeg zyn om daar op Haatte maaken. Heden zyn de Allien van de Bank 134 en i vierde, 3 agtfte a 1 agt- ee' fte,O.I.C. 189,7.. Z. geen vaftc Prys, dito Ann. 104 en 7 agtfte. V R A N K R Y K. VERVOLG van PARYS den 18 January. De Burgermeefters de- te ers :ul- in ve| ra ie toi. zer Stad hebben jgr gelegenheiddat een nieuwe Regter en nieuwe f.u' Burgermeefters verkooren moeien worde», de eer gehad, om ten 1 opzigte van die Verkiezing een Lcttre dc Cachet van den Koning te ont- ;„„fangen: Want alzoo men onder de Kooplieden geen dén konde vin- jeadcti die by de KONINGLYKE KAMER den Eed wilde afleggen, .„heeft men die, welke werkelykin Bediening zynmaar in de maand ien February eerftkomende moeten afgaan, getoetftof zy dezelve zou den willen continueerenwaar toe zy zig bereid getoond hebben, onder Conditie: "Dat men niet van hen zal eifchen, om voor de KONINGLYKE KAMER teverfchynenendenEedafteleggen. 1 De bovengemLcttre de Cachet is als volgd n *j Yne Majt. begeerendcdat de Regter en Burgermeefters van zyne goede Stad Parys, die werkelyk in Bediening zyn. hunne "Funftien voortzetten, zonder dat voor het tegenwoordige een nieuwe Verkiezing werdc gedaan, heeft, zónder dat zulks egter tot "gevolg (trekken zalgeordonneerddat de tegenwoordig fttngee- rende Regter en Burgermeefters deze hunne Function zullen bly- "vcn voortzetten tot dat zyne Majt. anders ordonueeren zal. Verfailles den 10 January 1754. LOUIS en laager ftond M. P. de Hoyer d'Argenfon. kj DezerdagcnisdePrins de Conty in tegenwoordigheid van den Procureur Generaal vap het Parlement van Parys en één der Advo- ot Kasten Generaal zeer langen tyd met den Graaf d'Argenfonm Con ferentie geweeft. n - Het gerugt wil, dat, om alle krenking der Tra&aaten voor te ko mmen deVoorilag gedaan is, omCommifTariffen van dit Hof en de beide Zee-Mogentheden na Duinkerken te zenden, ten einde de Werken in dc Haven aldaar te bezigtigen cn te bcpaalen dentoe- (land, waar in dezelve moeten gelaaten worden. By Sententie van het generaale Admiral iteits-Hof van dit Ryk is s_ alhier een nieuwe generaale ASSURANTIE-COMPAGNIE opge- legtdewelke bv den Notaris Bonteraps een Fonds van negen Mil- - lioenen Livres gedeponeerd heeft &c. DeSchryver. dewelke in eenRitef aan één derHER TO- GEN ««PAIRS van öitRyk bewyftdat her ongerymd is, wanneer Je Koning uit een zekere Vrees eenige ijifchik- kelykheid voor de Geeftelyken gebruikt, bediend zig, beljalven verfcheide andere aanmerkelylfe Bewys-rede- ,- nen, nog van dc volgende "Waarlykonzc Koningen zyn pryzenswaardigjameer dan pry- zenswaardig om het Ontzag't welk door hen ten allen t'yde aan "de Dienaars van den Godsdienft beweezen is; Maar men moet ook zeggen dat zy dat Ontzag dikwils al te ver hebben uitgeftrekt,- en dat die Dienaars daar uit gelegenheid genoomen hebbenom 'de Conlcientie der Vorftcu tegen alle regt en rede te ontraden. "Nooit lees ik zonder de grootfte Verwondering, 'tgcenin't Jaar 11614 gebeurdeDe Heeren van den Burger-Staat op het fterkfte getroffen over de Moord, aan Hendrik III. en HendiikIV.ge pleegd, hadden in hun Quohier een Artikel gevoegd, waarby wierd vallgelicld dat gtene Mogentheid Regt had cm de Koningen af te jzetten, dcrzelvcr Onderdaancn van den Eed der Getrouwheid te ontdaan en aan hun Leven te raalcenzynuq,die Leere ten eene- maal met Gods Woord ovcreenkomftig. Door dat Artikel wilde deBurger-Smat de Woede dert* zaamge. fpanncncn beteugelen, en verhinderen dat geene dementen,Cha- e e pels, Ravaiilacsenz. voortgingen om onze Koningen te vermoor- den Hierop maakten de BilTchoppen in de verfcheide Staaten van kit Ryk en a^het Hof een groot getierZy dreigden met Ex- T3.a Pi s g "SE-ao S Lif ë.a W 00 bt) 5 fa ^5 a JZ 2 it «ÏS 5Sï (JO rS Jü OJ vS y u U O C ^9 .,>,5 communicatien enz. als betgem. Artikel (land hieldHet Hof be gon te vreezen Maria de Medicis hadnogniet vergeeten,'t geen c 0 de Kardinaal Duperron in een diergelyke omftandigheid gezegt had dat, als men de Magt, die de Paus zig toeeigendom de Konin- 5 S gen te onttroonen in twyffèl trekken kondemen ook insgelyks jj c konde twyffden aan de deugdelykheid van 't Huuwlyk der Konin- ginne mét Hendrik IV., nadien men, by het bepaalen der Magf van g 0 j 53 54 "den Paus, zouw kunnen vraagen of Hy wel hetvemiogen had ge- s had om het Huuwlyk van dien Vorft met de Koningin"hUrgarttha J. n c tS te vernietigenMariadeMedicisdusinverlegenheidgebragtver- ,S j S gS o"ó "de zuimde niets om het Artikel't welk aan de Geeftelykheid mis- c èr S'Spï H* .v_*2 "haagde, uit het Quohier van den Burger-Staat te doen wggneemen, -3 3 "zoodatdeGeeftelykheidhaarzmkreeg. g Het ongeluk onzer Koningen is dat zy in de gewigtigfte Gele- g k "genhceden niet erkend hebben wat zy als Koningen, en wat de jj-g BilTchoppen als BilTchoppen doen konden Als LODEWYK dc -3 g: Vrcomt zyne eige Regten en die van de BilTchoppen gekend had ^"•3 "zouwhyZigniethebbenlaatenafzettendoorLiedefi, diealsBif- 'B'S fchoppen geen de minfte Magt over Hem als Souverain hadden: •§<- Als zyn Zoon KAREL de Kaale had getveeten dat Hy zyne Kroon onmiddelyk van God had evep gelyk de BilTchoppen hunPrie- c fterTchap onmiddelyk van God hebben, zonw Hy door den Aarts- "o S bilTchop van Sens, die Hem gezalfd h ad, geen Belofte hébben doen g c "geeven, dat Hy Hem van xle Koninglyke Waardigheid niet zouw 3 afzetten, ten minften niet zonder toeftemming van die BiiTchop- o. "pen,dieteffensmetHemdienKoningingeweidhadden. g "Zoo men maar eem'ge weinige Voorheelden had van de Onder- g'Hdl tig n ïd dé g -j-S neemingen der Geeftelykheid tegen de Waereldlyke Magt, zouw -3 "gP«>S5,ir,=% "het inderdaadvooozigtigweezenzigopzynehoede te houdente- ■g-S'u Sp-3 "gen Lieden, dewelke bekwaam zyn om zoodaanige Ondernee- ïf13 >-Së 5 c n «;g vj g 2« 5 o« a 'Z c TC w t) j O QJ t-fi bo br.-2 C v r-- 1- 3 •Si IJ-sIS II -a EiSl» 5 9. W C» o g O gïs i II2I-S *"■3 l. ël- 'G a 50 T3 t» CJ -tï er. mingen te doen Maar nadien onze Hiftorie en die vap,onzè Na- buuren zedert meer dan duizend Jaaren ontallvke Voorvallen aan uji. "de hand geeven van 'tgeen de Pauzen en BiiTcboppen tegen de 5 3 "Koningen en Kevzers nndprnonmen hebhen is her nil-nneer Pe- '7. er .at f Koningen en Keyzers ondernoomen hebben is het nitt meer èc- nig Ontzag, maareene Lafhartigheid in deVorllen wanneer zy |dooriedele bevreesdheid voor de Lieden van de Kerk, de Regtcn 'van hunne Kroon tegen hen niet durven ftaande houden. De Reliffie verdiend alle nn^p'Rorl-ifpd Ond-érurf*iTiii rt r gj. s t, k* oj ca c £1 O «J J O »-H S CJ 'cd ,7 ^"3 2 'De Religie v.erdiehd alle opzeEerbied en Onderwerping; maar n'ojg S 'de Dwaaling, die met den Mantel van Religie gedektword, ver- Jt'ë'ïS S &S gieöf S p 'zig van Gods Naam bedienen, om limine Ongeregtigheeden door ons te doen Ontzien, laaten wy ons dan te b jnnen brengen, dat God "ons de Gaaf van redeneeren gefchonken heeft, om ons niet even als rcdelooze Dieren te laaten lelden [Hier optoondde Schryvcr dat de BilTchoppen zedert veertig c Jaaren, datdeBLTLLE Umgenitus te voorfchvn gekomen is de perfoonagig van Bellerophon fpeelenwant dat zy eene Chimat- «vervolgen terwyl zy zelfs weeten dat defZaakwaarom zy 3 zoo veel gerugts maaken die ben als met de Religie den fpot doetdryyen, de Wacreldbedricgen en den Koning misleiden, v ^ïiiët dan in een Herlfchenfchim beftaat.] g Dank zy den Hemel! Zegt de Schnver vervojgens, dat wyniet G "meer in die Eeuwen zyn, daar de OndefJaanen en zelfs dc Konin- |gen zig verzekerd hielden dat dc Pauzen en IlifiThoppen de Key- '|zers konden afzetten, Wy zyn niet meer in die tyden der Onwee- PO i 3 S a e 8 S-o.5 5 s r B. Sa a*8 4: UZ g g cü a S rt. S "fa p? 2 Jt- t: P 1 -,.9. w c y*z> r k j c N o st t-> T2 Ors Sl CjJ t- Cj c w 3 EU-g-S Ö5«4V 5* Q - rt 3 if tendheid, toen de PauZen Kruisvaarten deeden prediken,om zig te wreeken en hnn Grondgebied te vergrooten. o "WyzyninOinllandigheeden,die graotelyksverfchilIen van die, J waarin men zigten tydc van de LIGUE bevondDe Vrees, "g die men toen had dat de Katbelyke RELIGIE uithetRyk zouw ver- bannen worden, deed zulke Lieden, die omtrent de tvaare Grond- 5 '|beginfelen der Onderwerping, dewelke mén aan de Vorften, zelfs aan Ongeloovigen, verfchuldigd isgeenfints zoo verligt waren, J "als men tegenwoordig is, yemakkelyk aan dieLIGUEdoel nemen, g3 Neen, My« Heerde Biflchoppen zyn niet genqegin (laat om een '5 Opftand in het Ryk te verwekkenToen de BÓLLE in Vrankryk ja "kwam, waren zy daar over, niet tninder als wy.onthutft maar dé Vrees van aan den overleeden Koning t» zullen mishaagen deed g aan een groot gedeelte van hen een eerden Stap doenwelken zy S "uit hoofde van een fchoonfchynende Eernaderhand genoodzaakt jp waren te vervolgen Hieruitontftondde Veragting waarin zy ge- dX "vallen zyn; want Lieden, dewelke met hen verkeerden ziende -3 dat zy de Redeneeringen welke zv in 't particulier hielden in 't K publik kwamen te loogchenenhadden rede om uit te roepenZie -3 "daavMenfchen, die in God nietgeloovettS Na dien tyd heeft men tot de Biffchoplyke Waaji'digheid doen ko- 3 men jonge Lieden zonder Weetenfchap, zonder namurlyke Be- g o 3 S kwaamhedenja zelfs fommige zonder eenig Verftandwelke 77 3 *5 c X A' g S 'laatfteaan deBULLEevenzoofterkalsaanhetEUANGELIEge- osj? a 5 |looven: Zal eene BULLE, dewelke by alle, die maargenig Ligt in 2-§ a)S'ii'c:Iw>gt5^M Vrr.nkrykhebben,metVerontwaardigingis aangezien,ons Ontzag 5 c 5 S g S* c"S 'en Eerbied verdienen, om dat dezelve ontzien cn geëerbiedigd - 'ran^w.., n..e,1J. rr_-_„ 13- H r*-> ry) CJ <3 «'So rt 0 Pi 5 a u 5 S Z s.-s 2 5 fcogJe-f.S'Sc?» l<-il s1i ft Sets k-t «2 Sj.SP c --TS wórd van Prelaatëndie nog Kinderen zyn, en nier als de Melk z van St. Sulpice of St. Nicolas du Chardonnet gezoogen hebben S g r- <5 5 u c-5 "Gy vreesdvoordenKoningcn voorden Staatals de Koning op- gjï 1 g "t M'd- >.-7 houd de BilTchoppen tegen dc Parlementen te verdedigen En ik; -j s 5 cS "ikvrees voorden Koning en voor denStaatalsdeKonin'gvoortgaat "tegen zyne eige Belangen ent - - te onderfleunen "Hendrik III. verklaarde zig tot een Hoofd van de LlCUE, om c«lE^-LO, »a dezelve te vernietigen, maar Hy was zelfs daar van de Offerhandc: e? 1 S S INtB 4 12 a met hun goeit te doenDérhalven liet hv in weerwil van 't gevoe- S K-B -* '"li» n voordenSiaatalsde Koning voortgaat cjs'.ï g £-3^» 1 tegen die vanzynRykdeBiffchoppen S 3 5 o f - £5 zig tot een Hoofd van de LlCUE ,om arlly was zelfs daar van de Offerhandc: J c Til» Hendrik IV. meende de genegenheid der Jefuïten te winnen E0n E it hun goed te doenDerhalven liet hv in weerwil van 't gevoe- S'"ö u:g s len van den eerflen Prefident Achilles de llarlai, en van -Zynen >(-3 5 ee -2 Miniftev. Sulli, die Geeftelyken te rug komen, dewelke Hem twee- -c S "g.t s maal hadden zoeken te doorftecken Doch uit alle toen voorgc |valKne Omftandigheeden is klaar af te neeinetidat de Stap, wel- ken die Koning deed om de Jefuïten te rug te roependenlaatften fteek aan het leven van dien Monarch roebrag.-: De jeft j'ten bui- ..G SrtI gis.'s üO'ESEBS h 3'vg-g>' rr ten Vrankryk lia-ldcn belang dar een derde Moordermaf niet vol- 5 5 0 a I mm voerde,'t geen de twee eerlle gezogt hadden te 4ï9r Het gantfdie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1754 | | pagina 1