ilEailflIia Iflrï 5&tf - 'i 3 g ?-- iri !f!r"o i."f .- £"°-« - r» GG 2 - 3* O r: (/i T sC *55*., g. o r 3-" 2 - S-c~<S"0 2 Z, i-i ilie gcd;»ten den wet naar den kant v»> - ?r nioetea ncemtn wcabalveu ocKcjzcrl> JT a S. 2. "dcr<- Tronppe» welke daar omtrent cant- Lr. "a 3 "in gereedheid heboen gelbcld.om mdicr P pa tf. t> a. A p rt. TftO- S 3 ->■ a. br" a Ceii,daar oplos tc gain. I iilicaat, houdende Verbod tegen de REN-van CONTRABANDE naar Vtank i - Zei'*>y deSTAATEN GENERAAL gearie' S 5- Z van dezen l'nhoud.M •L® *- l»«gg g J8^S*^-S I. Dn van nu Vi-ertian niemand vin of o. k uitceniee andere Landen Konin den dinR of óadiroR naar de Havena oud - rjk, zoo binnen au buiten Europa,mag fT hgtktbeefttni, Fmrutrktn, StipthrZwar a a- X. W u,<t C.-• en uit deze itren c-fSte- van Viaak- Fnplnon, Otr- l cn onjerafi- tiffcijupur" utkt wordcu al* ine- ,|n,totdcrzelver Monteer dtend, Maft»», allerlei Rtndotut cn andere f-iorcen, dicbyPhoat van den 31 Augurty ua>l tonden V. urt wj taVie tvn 'aarea cn an sen gc-o'donnectd en de buitenlanden gewiiifchouwa»,^ 1, zig bereidsgeene Goederm in te laden of tc vei voeren andera dan mettefc* jOfct gtfchic- derhanue Zee-Brieven, beboorlyke Paspooiten,volkootae Cat* tcpaitycn,Cognofceir enten en ciergtlyke andere Bclchaden, van WAA- voi.ens dc Wetten en Pltcaaten van de Plaatztn daar de GOsck- 1 Decemocr icn ingeladr a zynzoo dat alle de Schependie teen bevinden rofdzakt lyk zal du met meer Zee-brie ven als van écn Scuveraia «f Regeering, mitsgaders met rihbheldeViagi Brjpvenv; orzien zyn enz., va.o nu af aan voor goede prya verklaani worden. VI. Datalic Cffkiciea vta Oorlojfchepen, zoo vin den Staat als van Particulieren, op bcftclhag vat» den Piins van Oraajen uit- geiuft, afleSchepen, waar op tanige fufpicie zal vallen j uilen' y ,1 7~* r> ra m a^vwny tont jr .aur lair (cn, J#y>rw m* !V#T i Vj? neerd, Rutkruidtav.rieiito.'t w«.. «r 2.I; a diend of tot Manuur van hetzelve gebrui Sn^iê"'. 3 Je Paard** cn'tgeeo totdcrzelver mogen >an>'e n,d:- elvchaare Zee Brieven enz. afvorderen, en by b. vinding van Contrtventie van oirPlacianan de Raadcn ter Adniiraiteit, daar dc Veroveraar zal uitgcv&arcnzyn op te zen den en over ie leveren. Ia het VII. IX. X. en XI. Artikel worden de Straffen tegen de Hmmif, Ttmm lFtrk, Aaktn, Pik ca Tttr. D*tmedc nienund al y 2 l'-hooa een Vreemdeling cn geen Ingezeten van deze Landen 2, zyndc, zig hst geen voorfz. u uit deze Landen zal hebben te on derwindca - nu a isliss?3>sr? 0 io p?F ""5 2,2- ■a S P Os1* vt 2 «s "O O P S. o o o S. g H n S Jt 2. »B9» a. j 0 S S-S laitttlccden voor Sckm/itimmtritui verklaard zyn ook Ztildttli, Contra veüTeutS, cn verder allei't geen de judicature betreft. gereguleerd. Id he: VIII. Artikel wordgezegt: Dat, om geen regtvaardige i Redenen Van Klagten iln eenigcKoningea, Repubiiken, Prinf- fenenz.met dezen Stut in Alliantie ftaande te gcc ven, alle Hoofj- en andere Officieren ter Zeezig pun&ucelyk zullen moe ien reguleeren na de Verbonden en Tra&aaten, n et andere Ko ningen enz. gemaakt of nog te miaken, betreffende den Toevoer van contrabande Waareir en dat ten dien einde aan dc voorn. Officieren de Exrriéten uit de vootfz. Trailaaten zullen overhan digd worden. Het XIL Artikelbthelfd: Dat men zig omtrent het aanbaalen vanScbcpcn en Goederen preciizaJhebbentereguleeren na bet op poe ie van all Vyand van den Staat te zullen worden gcflraft. 3 II. Dat volifcaa bet gvmeene Regt en de Puft) k van alle Vol 's ,j keren niemand van der Statten Gollioeiden, Vrienden en N< u f. 5 traalen, en generaalyk van alle Natiën, tot nadere WAAR- J 3 SCHOUWING zag vervordert om dirtó of i»dir*/i eenige van de r voorn. Contrabanden naar het Gebied van Vraokryk tc vei voe- ,^2. ren; wd verftaandedat ten aanzien van de Onder Jlancn der X-Z Koningen eb Prinff.-n merdewclke deze STA ATin Vriendfchap of Neutraliteit u, alleen voor Waaien van Contrabande zullen Placaat van den eerden Decern! er 1640regen het oaordentelyk a 9 Z* ♦B «2* *5 1 *15 aa - worden gereekend, die voor zoodanige by dcTu&iucnrrfptfti- g velyk zyn verklaard en genoemd. S "r" 111. Éa om te voorzien dat zulka uit deze Provintiea onder s vaifebe Pretexten ittet gefchiedezal niemand ecsige van de g voorfz. Waarenhjerta Lande tn igealaden om naar de Steden of O Z Plaatzen der Geallieerden, Vrienden of Nentraalen van dezen Snatgebragt te worden ander* alt onder da pincautien ca pte- •4? nen.bv h ttPlauat van den ji Augufty 1747- geltatneerd. »- tV> D'tdeSchepen van alle Volkeren en Natiën die op de Ku 5 ftea van het Gebied van Vrankr)k,cn voornamentlyk binnen de egen, zullen gevonden f ten deelt mat Contra- adere Officieren Landen aangehaald plunderen en veroveren van zoodanige Schepen, met waarfchou- wing, dat ue Stuffen, daar by vailgcAeld, fa veeilyk zuilen wor den gefx cutecrd By bat XIII. en laitrteArtikel word aan drlsgezetenenketgee- ven van AflUrantie op cenige contrabande Goederen, het zy door hnn relt* hier te Lande of door iemand anders daarbuiten, als mede ook bet geven en ontfaAgen vin Ren ve- fialen, op wat na nier zulk- o.kzouue mogen gefchiede n, tXpreflelyk verboden, op verbeurte der Sonme, diedoor dc Affuradeurszal wezen ver zekerd enz.: zullende de Officieren, die bevonden zullen wor den nalaatiggewceft te. ynomdit.Artikal zynefftfttedoen beb» ben, daar over arbitralyk worden gecorrigeerd, ook mat privatit van bnnnc Bedieningen of anders enz. M *a M 2- o" ra •■""lf 8 5 3S???a,T?5ss Iemand genegen zyndc om matten eerft en te un vaarden ten Frtrfchc Sehoolemetzyne Ap-en Bcpcndentienbeilaandein een 3 3 zeer groot getal Dit cipulen van beide de Scxen, kanzigfpeedig adrefleercE by den Aottui deze* tot Leyden, of by Picter Hendrik B -o Charloit aeAtnfterdam op het Rokkin, alwaar vqoi de Belangnemende een Bcrigt te zien is, om zig tendecle daar naar tc kunne! n o reguleeren. H De iagcbleevene Hunr-Lotaa voor de Tweede Clafe der Generaliteit* adfte Lotery, onder Handtekening van 7. Rmlktnd in Am- r>r fterdam op de Ag terburgwal, over de Brouwery de Heoyberg, uitgegeevenkunnen tot Heden den Milten Jaanery 1748 weder^ S om met dezelve Nommers voor de Derde Claflè Ingehuurd worden tegen agt Guldens het Lot N. en L. Fremyn, A. vanWaijenburg, J-Dabenia, W. Rohell, ee] Dabenis Mikelaarazullen op Morgen, tyndeDingadtg de! a January 174S, "a avonds too 6 uuree, te Amdcrdam in dcDy kftraat'in de Oude Bu-fverkrpeo een party Bladdife Swifent - TA BAK, e$ Vaten Carolina RYbT, zoo gezond zla bcfchadigd, nevena my Baaien en 4 Van gende «la by Bligenen ftaat gcfpecificeerd. De Verkoping van een extra mooye Party fyne WITTE L1NNKNS, die op Donderdag den a 1 December waa aanpeflagen door d( Makelaar* Hendrik Spittel en Mofea Rees, beeft geen voortgang gehad, maar is uitgefttld tot r.pDonderdagden 4j*ruary 1748 'aivoudaten 4 ntveo, ten Huyzc van Jtniaan Bm in de Net in de Brakke Grond te Amilerdamde Goedeten zyn daags voor cn op de Verkoopdag te zien. i Hendrik Spittel Makelaar, zal op Donderdag den 4 January 1748/3 avonds ten 5 uitren precys, te Amflerdam ten Huyzc van Juriaat 5 Bus in do Nes in de Brakke Grond, verkopen een mo ye petty Witte en Ruuwc VLA AM? E LINNENSgeborgen uit bee Schip di zig- i party MUSIECQ PAPIERleggende als by Notitie zal worden aangewezen die in tyds by de g< j bekomen zyn. c J< c Reefen Makelaars, tullen opDonderdag den as January, te AmPerdair ten Huyre van den Overledenen, c 5 ö-jj-R de koek van 't Schapen-Plyn cnKalverifraat,verkopen een extra netteen zmdelyke IN POEL, bt fl> ande in curieufcmiCntilairc Go 5=2 f e.? 5 5 deren, waar onder een fraayfpcclcndflaand Horologie, fpetld izdivcifeAinjcs, al- mede ern Zilver Zak Hotoicgie, waar van d 'i F S*5 S ïr§ Wyzer met een Diamant is bezet, en verdere Ornamented, t xtrafraaye Potfrlynen, gemaakte Lyaaaater en Kleederen, gemaakte Jt weeleu, Goud- en Zilverwerk, Schilderyeo, en andere meubilaire Goedrr.n meer: nigeimer by wylen Hnirik a«« Dttlnbre ar CHttnm»MacltntIa". /frti-Lutritu 1GNAC jpyt foflktimum. hy denzelvcn ia otlar g» uiig - m Komen rrttvt mtr tt tttmtt'tigt tracBt mstr ara tiet i-uull i fwi tint Fti' tnd*lir'g9§tr dtttlntfipftdoor don Hr. J. N. S* ALLi 0 2.®"* MAND, Philof>ph. Prof. ie Frotuktr, uit het Fmnfch vertaald, ennuretnigf Aarnteikitgrn vomeerde id 8vo.irtt Piaten. 9 O» Op Heden wordbvB. tan Gimrink te lm Ren/kttidic AiuPcrdc® en al- n uitpeyerv n het 318de Maandelykfe BerigtofSV t ydeGcfprek tulfcben den Vryheiren Lt. GtreraalF. W. VAN KYAU, Cojnirandant van de V GUND'.INO, Xttingljkt Prntfifi (thnm? Read, voor de maand Dtcaktr 1747,in 8vo. Den Leert wagtcn een breedvoerige Simei fpraak tuffchtn den beaugren PerfifchenUafurptt<v*THi I KOUUKANeódenSchotfenLordLOVAT, inSvo. O. k zyn by de Drukker» nog te bt komen de ra Stukjes compleet vi icnkeld compleet Exemplaar vi* July 1721 tot nu tor, tot 70 Gl. in 5 5 Fanfjrsingenaiid.cn gebonden na rat if. m« Hujtfltt o, Boekverkoper op 't Rokkin op den hot k van de Gapeifleefi> mrt Privilegie gedrukt in 'tFra eninDnita: DeHifltrifk Gttgrapkift Kon/l er RohJlmimetk voor der Jaare 1748 behelzende het vcorr,m(le,dato nfcr'topzigt van l 3:ê .r - n O 2 i 5 b S. merentjerdas», Alkm. Cltwum, Leeuwaard. A. 7. Nurbetk, Fnnek. N. Vdiag, Nhr weg. 3 Uoym'kt cn t«i« AVo-pa». en ip »nr« re Stede 2 ö-S, 2 !LC" Te Amfferdzmby deChirurgVn cnBreukmeefter Sibertu* Berenbutg, op deCingel by deLu^irrfeNacuwr Ke k, indeHalv J^5 s 0 aS.; Maan, worden door elgemeeno Middelen en een kundige direftie, gegrond op reedt cn on lervmdini-, op't veilrfbe geaeezen c n 5 VenuvZicktenandeszelfstoevallenennietdoorvreemde ARCANUMS alaEngels,Hallis,Culemburgf. en dtergclykeBeufe 0." s Geheimen, waaraan de Vinden nog een nnfeilbasre Geneeakragt voegentot overtuig!' g un haare Onkunde of Bedt i gety *7 S o-1 d»t het ook nien anders i», ftel ik honderd Ductatea, indien etn van die Konftenaara durft opkomen e* zulk ctnGtheim bewyze 3 9 7> fjiflpm 2» ib*. O O -> - 3 Ï5 s J»30t t - o 5 - 2 s- Verzoekedie door Brieven wil confuleerenhette doen. 0,2.3 S-- 7 2 P 2:3 Te Leyden bydeDe-iffe Viiet.even bniteode Koepoort, ia te Huurom ten eert en te a.nv»»rden etnBLF.FRF.RY .leggend ""SJtr1 Pr: U 3 o ten einde van het Pad, aan de overzvde van den Aanfrtg, by de voorn. V^ietgenaaaad kti Fortui» en alwaar de 7. aken verfchtbd 6 7 4 Z< J" o Jaaren lang met goed fnccea zyn geëxerceerd. Te bevragsn tcuHiryze van de Weduwe F. AAT.^gar op de Breedcftraat, by dcPlaï f 5*8 S'S "F r Ikeeg, te Leyden voorn. In'a Hage op bet Plein by OKRARD.vam MAAN1N, worden gemaakt allerhande Sonren van F NCOPEN.ror fyre Pin r ek» Zilvere. Tinne. Koner^fte.: al» wok R f.'jtr-epts-Deeeti* Sib-*la.^gHa®er ..'-"r-rr 'b»«-Rrp f> -rVr r. Tëïëydén by AN* tHONV DE KLÖTPER, opdaBreedsfbia;. Den eerften January 174$.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1748 | | pagina 2