LEYDSE A*. I7J4- X'a u. IN... ift Maandagfe Courant. een Appartement voor Haare Hoogheeden was gereed gemaakt it, A i)IX den 23 November. In deeze Baay zyn zeedeit i! da- het ^ar Koning Karei de li eertyds g.ouuteude zyneBal- SPANJE N. i!""v™ÜCI- in aeezc *»,y zyn «-uuw- g f ge(eSdeert heeft en dat gen). en Princes vecdei gen ruym 50 Scheepen gearriveerddaar onder Pere Grean 6 j. j ii -.l Ma4f Musgrave, Nic. Graham, N. Huil, en Chriftoffel Holming tSaS Ge"dt «nden verrrekkenomzrchnaar - nvt Teflel, Anth. La Corabe van Rotterdam Th. Furgen%"olland ">8«ven. De Graat van Mbntrjd, A^ffadeur van r ,n rarrit ir.rka.i i t j i Lpanjen Z o n d-a g-a y on d een Exprefle ran zyn hof ontfaiigcju ion en Gerrit Verbeek ran Duynkerken, Tean Dudeck van Ham- v .7 cut a u ^sau, burg David Samfon van St. Lu«r Th. Hupfon en John Kildill >bbende, begaf z.ch kort daar na by den Hertog van «ewcaftle» van Ooftende het Hollands Óorlogfchip van Kapt. Hoogftraa, Uaandag-ochtent meid zyne Excell. Coderen,re met de Mrr ten van 't kruyflen op deSaléefe Rovefs 8cc. en vertrokkenTh. Lenfto naar Rotterdam J. J. Mars Fred. Mulder, en M. Spark naar Teffel Corn. Tjal. Bonk naar Middelburg, en andere. MADRID den eerften December. Het Hof heeft Brieven van den Graaf van Monremar, nu Hertog van Bitonto, en Grande van Spanjen van de eerftc ClalTe, ontfangen, waar in Hy aan den Ko ning bekend maakt dat vermits de Gouverneur der Citadelle van Melïïna allefints doed blyken zich tot het uyterfte te willen deifendeeren gem. Hertog beflooten had de Blokkades van Tra- pani en Siracufa te continueeren, om die Citadelle met de geheele Krygsmagt vigoureuslyk te konnen aantallen. Voorleeden Woensdag heeft de Junfta der Fabr'ken'van dit Koningryk Haa- re Vergaderingen vervolgt en verfcheide Memorien ontworpen, om dezelvé óp beeter Voet te brengen dan die tot nog toe ge- weeft zyn. De Zaak rakende her Don Gratuit is op het Tapyt, en men fchvnd geneegen te weezen aan den Koning de noodige Onderftanden van Geld toeteftaan om den Oorlog te cpntiru- «eren. Heeden is dc Marquis van St. Gille als Ambaffarleur des Konings naar den Haag vertrokken. 1!v I U O A L. LISBON den eerften Deiember. Op de Taag zyn gekomen de Kaprs. Marcis de Amaral ea Jo io da Sil va in 67 dagen van M a- rinhao welkers Ladingen beftaan in Cacao Nagelhout, Salfa- parille, Suyker^Koffy £cc. Men meend dat het nog ruankeeren- dt Schip naar Viana gezeild zal zyn. Noch zyn op de Taag ge arriveerd Piet. Wydenes, Sjourt Th. Piet. Oyevaar, en zoo men zegt Jacob Mesjes, alle kort gezeild van Amfterdam als meede gifter een Schip van de Vloot van Fernambuk dat vyf dagen te .vooren door Storm voor de Wal van dezelve gefcheiden was. v R A N K R Y K ROCHEL den 7 December. Kapt. Thiery van Nantes naar Barcelona gedeftineerd is eergifter-nagt door Storm op de eerfte Plaat agter het Kloofter der Minderbroeders geftrand, zonderWa- rer intekrygen, zoo dat maar alleen het Roer befchadigd is; heb bende Hy echter eenig Koorn twee Stukken Kanon Scc. buyten Boord moeten werpen. Kapt. Margoulc, van Rotterdam her waarts gedeftineerd, is in groot gevaar. CALAIS den 14 December. Haare K. H. de Princes van Oran- jen is hier gepaffeerde Donderdag-namiddag gearriveerd, en met alle Diftin&ie en Eerbewyzingen ontfangen zynde de Prins Haar Gemaal, omtrent den zelfden tyd hier meede aangekomen. De Vreugde welke het Doorluchtig Paar betuygde van malkan der weder te zien is grooter en teederer geweeft dan befchree- ven kan worden. De Dotforen hebben goedgevonden alzoo Haare K. H. door de beweeging van de Zefe gefatigueert was, om Haar des Vlydags Ader te doen laaten, en Haare K.H. hier ecni- ge dagen te doen uytruften; zoo dat Haare Hoogkeeden niet eer der dan morgen van hier in Barges naar Gend zullen vertrekken, van waar Haare K. H. in Litieres tot aan den Moerdyk of ver der, na dat de Wegen zyn en het Weêr en dc Wind dienen zal getransporteert zal worden. P. S. Men verzeekerd dat het vertrek v<fn de Prins en de Prin cefle van Oranjen van hier wel tot aauftaandc Donderdag of Vrydag uytgefteld mogt worden. PARYS den ij December. N iettegenftaande men hier fterk va* een Accommodement Ipreekt worden de Wervingen met kragt voortgezet en-men verzeekerd dat de Maarfchalk d'Asfeld in 't kort naar Duytsland zal keeren. Volgens de laatfte Advifen uyr het Geallieerde Leeger wierd aldaar aan een Eataille met de Keyzerfen niet getwy*ffelt, indien dezelve Parma wilden naderen; Ook fcheenen zy nog in 't voorneemen te blyven om Guaftalla tebeleegeren, en zich in dat Diftritf uyttebreyden, in welken ge val de Geallieerden Ken bezwaarlyk van daar zouden konnen verdryven. De Aétien zyn tegenwoordig 1390 Livres. GROOT-BRIT T A NN1E N LONDEN den 14 December. Vrydag arriveerde de Heer Munn als Exprefle Van Calais aan 't Hof te St. J antes met tydiug, dat Haare K. H. de Princefle van Oranjen welke Donderdag-ogtent andag-ochtent hield zyt nifters van Staat en des avonds wietden zLxpreffens deeene naar Petersburg, en de andere naar Madrid iTgevaardigt. HEEDEN zyn de A&ien van de Bank 136 en 3 vierde a t half 4 3 vierde, O.I.C. 144, Z.Z.Sr en 1 half, Ann. 104 en 1 v. a 1 half. NE!; i. K L A N i> li N BRUSSEL den 16 December. De Heer van Aflendelft, Reïldent van de Staaten Generaal aan dit Hof, cergifter tyding van Ca lais bekomen hebbende, dar Haare K. H. de Princes ,var» Oranjen daar op den 10 deezer Maand was gearriveerd begaf zich intme- diaat naar de Aartsherroginne Gouvernante ont aan Haart Doo I. kennis van het arrivement van Haare K. H. te geeven en teffens Haare Rosbaar te verzoeken, om gem. Ptinc-flc naar Hól land overtebiengen waar op de Rosbaar reiftond naar Gent ge zonden wierd, werwaarts de Graaf van Harrach en verlcheide an dere Perfoonen van den eerften Adel zig meede liaan té begeeven, om hunne Complimenten by den Prins en de Princefle afteleggen. AMSTERDAM den 18 December. In Telfel zyn binnen Pieter Valk van Smirna, Mart. Marr. den 1 deezet van Lisbon vertrok ken, Cornelis Wiideboer van Bilbao, Laurens Piet. van Bajonne, Sjouke Douwes van Bourdeaux 5 Arent Hanlfe, Jan Flora, Geuit Rotgans, Corn. Corn. Vos, Corn. Alb. Tob. Boekhout,.Piet. ep Jac. Knaap, Jan ten Akken, en 4 andere uyt Vrankryk. Van Gi braltar meld men, dat Schipper Jan Vayck, na liet uytftaan van zwaar Weêr, den 4 Nov. daar van Smirna gearriveerd was; Oin- tient Plymouth was gcbleeven het Schip van Kapt. Eftienne Li- houde, van Mallaga naar Havre de Grace gaande, als meede"h'et Hollands Loots-Galjoot van Corn. Duff met al het Volk .en omtrent Millort W. hunter uyt de Striat naar Di blyn komende. Te Ooftende was gearriveerd Pieter Brouwer uyt Vrankryk op de Elf Ant. Staal, Mich. Reys, Evert Meyer &c. van hier. De Cours van de WISSEL is Heeden op Londen 3J> 4 én half. Dito 3j a 6 en 1 half a 7. Parys ja en j agrfte. Bodrd. j6 en 1 agrfte. Leipzig 38 en 5 agtlfe. Koningsb. 273. Dantzig 283. Brellau 3 6 en 7 zeft. Hamb. 32 en 1 half. A ntv.t. Gent 1. Brufiel- 1 en 3 agrfte. Midd. 3 agtfte avar.s. Rott. 1 vierde. Ve/ietien'po' en 3 vierde. Livomo 90 en j agtfte. Genua 94 en 3 vierde. Kadix 100 en 3 agtfte a rfralf. Sevilien 99 en t half.'Bilbao 79 en.t Iralf, Madrid 80 en 1 half. Lisbon 46 en 7 agtfte. De Agio van de Bank 3 en 7 agtfte a 4. ROTTERDAM den 19 December, in Goeréé zyn binnen Har- nten Wyngaait en Robb. J. Treels van Lisbon ^Laur. van D^k, Paulus Kluyt, en Robb. van Nyn van Lioourne Will. Kuilenran van Nantes Tabe Janfle en Th. V au tier van Bourdeaux N. N. Ie St. Pierre van Rochel, John Tip van Kork en't Schip de Ex pedition; van Livorno naar Middelburg gedeftineerd en is uyt- gezeild Kapt. Lucas met de Brieven van dén 14 deezer naar Har wich. Op de Maas zyn gearriveerd Jéan Lambert van Rcuaan, George Callo van Londen, en andere. P. S. Gifter-n amid dag zyn uyt Goeréé gezeild Tob. J ewersen Rich. Ashby naar Londen en gearriveerd Dirk vandcr Mcer van Cephalonia. Op de Maas is gekomen Taulus Arents van Libour- ne. Voor G.aats zouw fchadeloos leggen Hendrik Prevo. 's GRAVENHAGE den t9 December. Eergifter-middag zynde Franlfe Ambafladeui Marquis de Fenelon en de Groot-Brittannifé exrr. An.bafladeur de Beer Walpole met Heeren Gedeputeerde!» van de Staaten Generaal in Conferentie geweeft waar na iiunnc Excellentien ExprelTens naar Parys en Lorden hebben afgeVaaiv digt. Gifter is de Keyzërlyke extr. Ènvoyé Graaf vaii Uhlefelt meede met Ha^ar Hoog Mog. Gedeputeerden in Conferentie ge weeft zynde aan de Trappen gerecipieerd door den Heet Aylux en den Baron Heyde en na het eindigen van dezelve op geiyko wyze uyrgeleide gedaan i Gem. Minifter heeft een Exprefle uyt Duytsland ontfangen Ter zelvertyd is deGiüot-Brittannife Mi- 7 nifler Walpole meede in de gem. Conferentie veifcheenen. Dierv ochtent heeft de Heer Diderick Louis vgn Brakel tot Brakel we gens de PrOVintie van Gelderland ter Vergaderinge van Haat Hoog Mog. Seifie genbmen zvnde aldaar geïntioduceeit door - den Graat van Weideren. Een Jagt met Provifie ftaat vah Rot- terdani naar den Moerdyk te vertiekkenj om den Prins én Princes I-- - ^£hl - ten agt uuren van Douvres vertrokken was dien namiddag ten va" t rn.ewagrcu center weer men .v. «v«s p. H {met zeeker of Hrlare Hoogheedcn over den Moerdyk of Breda 1 e herwaarts ftaan te komen, zullende *t 2elve v4n hét Weêr afhan gen en dewyl gein. Haare Hoogheedcn kleine Dagreizen ftaaa ran Oranjen aldaar intcwagten echter weet men tot noch toe drie uuren te Calais was aangekomen en maal, kort daarna in die Stad gearriveerd was>; dat Haare Hoog heedcn daar met veel Eer ontfangen waren en in 't Huys van - - li e "j' t. flen Gouverneur logee.den alwaar zy Vrydag zouden uytiuften, doen wolden deze,ye eerS tc8cu het laatft vin dee" weeJt omZaturdag naar Holland te vertrekken; dat Haare K. H. de 1 et tc 8emoet gezien. Princefle geduurende den tyd van 7 uuren, dien zy op de Zee was j DRESDEN den 10 December. De zwaaie Aftillery is vanDant- gewetft, z ch onpalfciyk had bevonden, alzoo de Wind eontrarie f aig in het Tuyghuys hier te rug gebracht. Vermits te ^arfchau was geweeft doch dat zy aan Land gekomen zynde beeter ge- en Ktakau Ammonitie ontbreekt word hier een Convoy' daar worden was dar de ontmoeting van Haare beide Hoogheeden Ca'a's zoo onbcfchryffelyk teeder was geweeft, dat de geencn, die daar by tegenwoordig waren zich zoodanig bewoogen had den bevonden, dar Hen de ontroering de Oogen bevogtede i Dat Haare Hoogheeden Zaturdag van Calais over Grevelingen naar Düyrikerken zouden vertrekken, om daar by den Heer Day's, Commiflaris van den Koning van Groot-Brittannien het Mid dagmaal te houden dat zy aan't Huys des Gouverneurs van van gereed gemaakt Om derwaarts te zenden. Volgens de ty- dingen uyt Poolen hadden zich zeedeit des ICönings aankomft teWarfchau meer dan twee derde van de Magnaten aan zyneMajt. onderworpen 't géén goed Succes van den Kjksdag deed wagten. BERLYN den ij December. Volgens de tyding van Potsdam, had de Koning gifttr eenige vermaining van Koorts gehad. Viet Regimenten liaan uyt het Maag' enbn gfè eb Halberftadfe naar den Needer-Rhyn re marfchceicn waai tegen 6 R-egiroenttn uyt Furnes de eeifte Stad-van 't Ooftenryks Vlaanderen zouden Pomerer en Prujflen in derzelver plaats zullen komen. Men wil •hvernagten Zondag - ochtent door Nienwpoort op Ooftende dat de Óveifte Dirichau wegéns zvné M-jt. benoemt zouw zyn,ona iyden daar des middags by den Engelfen Conful Déans den den Koning Auguftüs en desz.ells Kon.nglyke Gemaai'lnhe oyet Maaltyd houden en vervolgens te Brugge ovefnagten alwaar I derzelver aankomft te Watfchau tc complrmoBteeien

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1