L E Y D S E N* i 51 Vry-.iagfr Courant. A*. 1734- T ALIEN. ""f AFF.LS den November. Donderdag kreeg mén tyding, dat de Gouverneur van Capua de Chamade geflagen had; t. wautop «Ie G'aaf Charni en de Hertogen van Berwick en Caftro Pig-.iano zich terftond van hier derwaarts bega ven en na dat te St. Maria di Capua ntet de Gedeputeerden van den Commandant Grave van Traun eénige Confetentien ge houden hadden, was men overeengekomen de Veiling op de volgende Conditiën overtegeeven I. Dat, als het Garnifoen in 8 dagen geen Secours zouw beko men, de Plaats aan de Spanjaards overgelceverd zouw worden. II. Pat het Garnifoen zal uytrrekken met alle teekenen vah Eer, 2 Stukken Kanon,Kruyd voor z Schooten, en al de Bagagie. III. D.at het uyttrekken by rooo Man tefFens zal gefchiedeh om onder Weg geen gebrek aan Vivres te ontmoeten. IV. Dat men aan de Bezetting Scheepen zal fourneeren om naarTriefte overgevoerd te worden mits dat dezelve de Huur van die Transportfcheepen betaalen zal. V. Dar aan 't Garnifoen jo duyz. Dticaten ter Leen zal opge- •Thooten worden en dat z voornaame Duytfe Officiers als Gy- felaars in de Veiling zullen blyven tot dat gem. Somme gerefti- titeert zal weezen. VI. Dat de infcheeping zal gefchieden te Manfredonia; Viefti, Trani en te Batiom naar Fiuine of Triefte overgevoerd re wor den maar dar de d.igreyzens naar gem. Havens groot of kleyn zullen wee/ra, na dat het de Spanjaards zullen goed vinden. VIT. Dar het Garnifoen binnen den tyd van een Jaar, te reeke nen van den dag der overg-aive Van de Plaats de Wapenen te gen de drie Geallieerde Kroonen nier voeren zal. yi.IÏ. Dat gem. Garnifoen aan de Palliffiaden der voorn. Have nen komende de Wapenen zal neederleggen, en niet weder op- nermen, dan als het aan Boord gaat om te vertrekken. Meu zegt dat in die Plaats zyn 6o Stukken zwaar Kanon 29 Mortieren, 4 Ballen, en 11 honderd duyz. gg Buskruvd. ROMEN den 27 November. De Prins van Belmonte, die ih den Slag van'Bitoiitó door de Spanjaards Krvgsgevangen gemaakt was en op zyne Parole is ontilagen is door deéze Stad gepas- feerd, om zich naar Weenen te bcgeeven. PARMA den 11 November. Hier is een Detachement van 1200 „V an Franlle Trouppes aangekomen en men ziet alle dag n nog tson Man te gemoer om deeze Stad ingevalfc van Attaque te BefendeCren waar toe rtv-h de Gragten bereits vol Watér fiëefr' doen loopen en t.vee duyzend Boeien aan het verbecteren der Forrifica'ien doed arbeiden. MANTUA, den eerden December. Het Keyzerlyk Leew, dat *0 duyzend Man fterk is, heeft 3 Bruggens ovtt dë"?o. de eene te Mozio, en de twee andere te Buozolo. De regteTVleugel van het Geallieerde Leeger is te Vescovado en de linker te Piztghïroiie langs de Adda. VENETIEN deh 4 December. Be Graaf van Viiconti, gewee zene Viceroy van Napels airiveerde Dingsdag met zyne Ge- maalicnc van An co-na in deezé Stad, om zich naat^tHof van Wee nen lobegeeven. De Brieven van Konftarrtinopolen van den 28 Oftober melden, dat daar tyding gekomen was, d a tTh'ainas Kou li Kan de Stad Tefiis en geheel Georgian ovetmeefterd had 't geen te Konftantinopolen veel Beweéging had veroorzaakt. iH'YT-LANO rn (.i'aani/rcn. t ••wie U vkrn WEF.NEN den 4 December. Eergjfter en gifter z.yn aan 't Hof met den Engvlfen Minifter Confetentien gehouden en na het emdigen van dezelve is een Exprejfe naar Londen a fge vaardigt,. De Graaf Visconri geweezene Viceroy van Napels word dage- lyks hier verwagt. De Keyzerlyke Generaal Veld- Wagrmeefjer en Opper-Ingenieur van Duxat is herwaarts ontboden om Belgrado en Carelllad meer te fortificeeren. De Manfchap die in Honga- jyen niet noódig is, word naar Italien gezonden. OPPER-RHYNSTROOM den 10 December. By deez.e groore Koude houden de Franfl'en zich heel dil doch indien zy by het toevriezen van den Rliyn iets zouden willen onderneemen is men daar teegen wel op zyne hoede. De BoflTchen aan de over- zyde van die Rivier worden genoegfaam geruïneert alzoo de Franffen al bet Hout, dat zy krygen konnen, wegneemen, MENTZ den 10 December. Van Heiibron word. gefchieeven, dat daar dag en nagt aan de nieuwe Fortificatiën gearbeid wierd. FRANKFORT den 12 December. Eergifter is een Bataillon der Contingent j was zy Gualtalia zouden gd'ah attaqueeren en de Schipbrcggbrt verhielen welke wy op de Po Lebben maar dat men vin onzë zyde precautie genomen had om zulks vooiiekömen, en ten dien einde «enige Ttouppen derwaarts gezonden had, gelyk bok Man- ftjhap naar her Parmefaanfe was gedetacheert'om dat Gebied te ifefchermen. Men fteld hier vaft dat alie die Beweegingen aan Weerkanten niet gedaan zuilen konnen worden zondet aanleiding tot eene nieuwe Aftie te geevem De tyding der overgavcvap Ca pua heeft hier veel blydfchap veroorzaakt alzoo men bordeeld dat het bemagtigen vah geheel Sicilien daar door kragtig bevor derd en de Spanjaards dus in ftaat gefteld zullen worden om te fptjediger Secours in Lorr.bardyen te konnen zenden. Volgfens de Brieven van den Rhyn, was de Graaf van Beyeren met een Corps van onze Trouppen te BruChfal, vlak over Manheiin geleegen, in Gapnifóen, van waar Hy nu en dan aan den Jteurvoift van de Paltz Viftte ging geeveh- Onze Officieren wenden alle mogelyk'e mid delen aan om hunne Rccruten voltallig te krygén ft geen aan fpmmige al vry veel Geld komt te koft;n. Men wil dat hetvfpte- len op de Foire St. Germain 't geen zeedert eenige-jaaten ver bonden is weêr'tbi-geiaatcn zal wc/dem(r welk ap'pSrenr een groote toevloed van Volk derwaarts lokken en dus gtobr oefca- lie geeven Zal om daar Soldaatcn re werven. P. S. Even voor bet vertrek van de Poft ontftaat hier een ge rucht dat de Keyzerfen met 8 duyzend Man voor Guaftal-la ge rukt waren j maar door het flegte Weët genoodzaakt zouden zyn geweeft re rerirceren zonder iets tegen die Velting ie lyebbéh konnen onderneemen. N ii E r< L A N IA F; >T 't.v DUYNKERKÈN den 10 December. Tuffchen eergifter en gifler^ zynde-Woensdag en Donderdag des nagts ren I uu-xfl». is dél'rin' van Orsnjen in deeze Stad gekomen Zyne Hoo,gh. nam desr zelfs inrrek in hèt Hüys van ör.Zen Commandant en yerlrojt,.. gifter-voormiddag ten 10 buren in de Berlin van gtm. Coi]»thn.n- danf naar Cafa's alwaar hy des namiddags ten 4 uuren zynde een kwartier-uttr na dat de Princeflë zyn Gemaal irine daar aan I and gekomenWas, arriveerde. Alzoö Haare beide HobgheAden tot noch tor, zynde 's avonds ten 7 uuren, hier noch niet aange komen zyn, meend men dat zy eerft morgen van Calais'tiaar Fumes zullen veitrekken om daar te overnagten zoo als dé Prins van Heffien Commandant van Yperen welke gifter.hier kwam om der. Ptins en de rrinceffe re verwelkomen, dtezen akbnd gezegt heefr. De Kapiteyu van een Gal joot iflideeze Have*h ge - 'komeft brengt tyding, dat Hy den 2 van dee'ze Maand.ni« twéé "■'cheeprn waar van het eene een Fiegat éan 24 Stukken waseri, heide Franfie Trouppen aan Boord lubbende vah Kopp'er hagen was vet.iokltei' 't wtlk ons doed horperi mO'igen eei, gédeekt van de j Batallior.s, welke te Kibonftad geweeft' zyn, hiei te zui len hebben. Men weet noch niet of de 4 Scheepen die me- de Franffe Trouppen aan Boord hebben en dóór Stoim in de Öoft- zee gefeparetrd zyn a! te Koppenhagen zyn gekon tn 't gren doed vreezen dat zy ir, 't Nootdei. zullen hioeteh' oveiwint^ien; Deezen ochreiit is hier gearriveerd hettregat de Viftorie "Kapt. rierre Gomer van Kadix reet Vrugten voot deeze Stad êr'Op- ftende geladen en gifter het Schip le Prudent Kapt. Lucyan var de Kaap. Deezen avond is in de Haven Mardyk ten Anker gekonieii hei Freg ai van F ap .Corn, du Treyvan gem. Kaap. UTRECHT den r5 December. Deèzen voormiddag zvn dë HeCféh- Staaien deezer Provintic vergaderd gew> eft en hebben 'het vervolgen van dcrzelvei Vergadering en Deliberatien op aan- ■ftaande Woensdag den 22 deezer Maand vaftgtfteId, AMSTERt>AM Oen ij December. In de Zond waren gekomen Jöch. taVerfnS, Joh. H. Bufchauwd, Jan Geirits, Jan Brandaris; Öhbe Lives, And Long, Th. Foffing 6cc. En men meld van El len eur dat de j Lubekker Scherpen, met Frans Volk vap Nervi komende, ujrt de Zond naar Vrankryk waren gezeild. Door dë fteike V'Jift die men den 7 deeter in gem. Zond had waren dé fcheepen var Obbe Lives Live Öhbes en twee andere van daar naar Koppenhagen gezeild zullende het daar leggende Wagt- Schip wegens het Ys Ook moeten veitrekken. Her gevliigteVolfe van Schipper Flaan die te Lisbon was ingeloopen was met dp Boot te Pórt a Port gekotnen. Het omtrent Kaap St. Vincent ge zonken Schip van K apt. F rr ja min M arnes was van Mal lag a r aar Rotterdam gedeftineerr. In 't gezigt <'*n Bilbao waren genaderd de Scheepen van lgnario de Igareda en Laur. del Valle. Een ün- gels Schip, in 't Vüe gekomeD, meld dat Schipper l'ieter Booyfe, Trouppen van t Huys van Anhalt als een R.yks -Gonr.ngent- Vranfctyk hMl Kcppe„h,gen gaande by Douvres zyn SdMp door deez.e Stad naar Rheutgau gemarfcheert, om daar het Wm- v;rlooreB h7ad. Tc l'ernaw lagen >n 't Yi bevrooren Andreas Up- terkwart.ee te neemen De Lt. Generaal Marquis de Los Rios, 1 ftroohi naar Stokholttl) <n ]othem Keytman - aar LubeU gaande, van Bmffe! hier aangekomen zynde ,s verder naar Weepen ge- 0^trcnt 0otldftatt ^„den i. goeden ftaat ontmoet zyn Willem reyft pe„ oe Hofraad Hrldebrand van Randau is v;yn het Keyzer- MoiUves Coï„. Kock e„ p,e>rer Eeke, van biei naar Suriname lyke Hof komende, h,ex door naar Amfterdamgepaffeerd. gaande. ln Engeland *as ingeloopen Kasper Cruet, van Rochel 1". Is- N 'v 1 K herwaarts komende; Te Eyfted was gearriveerd Mans Kobs'Van PARYS dert ro December. Zeedert dat Haare MajelVeyten te Aalburg te Lubek Hans Ju g.Raad Pan Noottkoping te Si-ok- Verf.rilles gekomen zyn, is het Hof daar zeer bril!anr eri talryk 3 httlm Sim. Flind van Libow te Waaiberg Borgert Tet. van hier Daar bevinden z.ich ook veele Officiëren welke felti'cireercn om te Breemen Coenr. Tietjes van Riga in Maafterland M. Hendr. bv de eerfte Piomorie geavanceerd te worden. Öe 4 Regimenten, van deeze Stad naar de Ooftzee gaande; te Fredrikshal Panl Piet; die omtrent het Gebergte van 't Dauphiué gecahtonneeit zyn, en Truls Piet; Huyer te Kochfcl (daar men zwaaiWeèr had,doch zullen -meede naar Loinbardyen gezonden worden en den Weg van geen Schade hoorden) Mart; P; uyt di Ooftzee en te Bour- over Provence naar Toulon en Antibes neemen var- waar zy'te dcauX Jacob VilTer van hier; Water naar de Kuft van Toskaanen zullen woiden gevoeld. Te rotterda M dén té December. Het laatft-gèm. Scheepje Havre de Grace en in de andere Havens van dit Ryk ftaat men dat bnyten de Maas geftrant was eh doof Onkunde is verzeU-d een groore kwantiteyt Graanén intefcheepen om naar o s Lee ger in Italien gevoerd te worden. De laatfte Brieven-van daar melden dat fchoon de Trouppen der Geallieerden wegens het flegte Weêv in de Dorpen omirenr Cremona hadden moeteiTcan- IUh.ot.cren dezel ve eébter. zoodanig gepofteerf waren dar z.y rn is zéedrtr door dè Zee a-ar fiükken gellagen Van de Wol zyn ee-nige Baaien geieft ef opgevift. Den 13 deezer des avopds zyn in de Maas gr ar.iveeid Geoige Catnpbel van Kaaii en Koiam jbcwin vaü Rcchel. 's GR AVENLAGE den i« Dècetnbeti De tleereh Staaten van bmnm weinige uuren konden verzamelen; dat de Keyzerfe.i Hoilaoa en Weft-Friésland zyn gifter rot na Nieuweja.ar gefchei- verfchëidè Beweegingen maakten en Detachementen nz'arTüb- den.- Dién ochtent is Dön Louis pa f Ui Ba, Minifter Pienipoten- zolo ea Cafal Major geaonóen hadden dat men van gédagtén tiarii v*n den koning van Poitiigal met Haar Hoog Mog. Frefi-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1