A* 17\ t E Y D S ■N' 147 Wöènsaie'fe Coórant. w digti, en ó'p den 30 September van dit Ioopende faar gedatecrf aynde welkers Inhoud oyerweegende zie Ik zelfs in her begin, dat Hy zich te'r kwwader Trouwe het gezag-van.de Landdagen en het Op-Ontbod .ay oer Broederen aanmatigtzich geauutende de öevangenis (zoo als Hy fchryft) yan den >,cerDoorlugtige'n Hecr Palatyn van Mafovien, voor den eerften Raadsheer van het Herr .'AUC.l.uti j a# r 1 dc Pool To» togdom Mafovien, uytgeevende. Want voor eeift woid notoii hiertegen gefteld, dat de.JPalatyn van Mafovien in geen Gevaiir- genis gewceft is ofte n'pch is maar dat Hy -vrywillig en na één rype öf wel óverwogene Delibetatie met andere Doorluchtige Heeren Raaden, Mjnifters en Bediendeh-van-het Ryk.van de hro- Cjonftitu- ■evallcn Hem heeft afgezwooren te gelyic den Koning Auguftuslll. onzen zeer genadi'gften Heete erkend Hem-zyne Trouw en Ge- hoorfaamheid plechtig met een Eed gezwooren en zich by de generaale Confederatie der Stendtn van de Republik omtrent de handhaving van doezen Heer gevoegr heeft, nademaal Hy in de Vergadering van zyne Kon., Majt. te Üliva vaftgefteld j- zyn gevoelen eh vootneerr.en by de Onze gevoegr ,en alle lehadelyr ke Otiderneemingen Verftajidhoudingen en Coriespondentien tegen den Koning onzen Hecre er, de Republik met ecnen Eed plegcig afgezwooren heeft, gelylc het befluyt van de Raatdsplee- ging genoegfaam te kennen zal gceven. En zelfs daarenboven, dat tie zeer aar zienlyke Heer Palatyn van Mafovicn op zich heeft genomen de Vertjcediging der Treur: des Konir.gs en der Wetten en dat niemand der Sinatooren en Minifteis by het lee- ven van den Koning zich aanmatigen kan liet Re cht om Land<- dagcm en Veïgad'eringer der Broedet'cn uvttefchryven, nademaal de uytfehryying der Landdagen en de famenroeping der Stan den van fcle,Reptiblik alleen tot den Koning behoord, en dat nie mand zich met de dispcfitie der algepreene Copfultatien be.moe- yen kan ztfïider zich de Straf van Vcnadery tegen het Ryk en zyne Majt. daar door op den bals re haaien en vervolgens zal deeze Convocatie van de Ridd.er-Orde (door den Caftellan van Czersk'o uytg'efchreever, din Ryks-Preter.dent, die door Wetten en Conftitutien gecondemneeit is, vetdeedigende, er. de jvel-ge- fchikte Hatteh en Gemoederen voor zyne M a jr. en de Ytyheid van het Hertogdom M aiovien, doch voornamentlyk van 't Czét- kifche Diftrift, tot Oneerigheeden die voor het Vaderland ver- detffelyk en Attentaten welke tegen zyne Majt. Au gull us III. den regtmatig verkobfen en gekroor.den K oi.fng, onzen zeer ger nadigftcn Heer, verikderlyk zyn, aanzettende.een grco.re fchan- ifp en ftraf voof God en dt Waere'd, en eind 11 vk een onverfchoo- nelyke Defenfie in de P.echtbanken vari d kepublik, en een ortr vergeeffelyke ftraf zoo op de Aanl'eggers, p.ie cc algenreene Ruft omktcren als ook op de Aanhangers cn Complicen onverjny- delyk na zig fleepcn. (fier cvnirr hin «e.) DANTZ1G den 27 November.. Voorleeden Zaturda'g is deBiS- fchop van Plosko van hier naar Watfchau vertrokken, werwaairs de Maarfchalk Bielin'ski en de Heer TioJi, toftroeefter Generaal, Dingsdag gev'clgt zyn, om den Koning by zyne at.nkomft aldaar optewttgteh. De ^riirs Czaitotisk: ftaat zich nier eer derwaarts te begeeveh, dan na dat de IrincelTe zyne Gercaalinnè die hoog zwanger is in 't Ktaarrbedde bevallen zal -verzen. Ruften hebben niet eenige Barken van Elbing het Smnk-f chip van Schip per Karei Mur.kci van hier naar Koningsbergen gaande gc,no- men, en in her Haf opgebracht v had^e^u gemeend eenige Mapriaten,derzelver Goederen ofte I ff eft en daai in te zullen aan treffen maar hebben in die Sn ak niets gevonden dan eenige Contanten en Goederen, (er. beele, 7.00 men zegt, rotbei.ooren- de aan den Kroons-Schatmeefter cilalirsk'. Her cpnrir.neerd hier fterk re vriezen. Hier leggen zeilree; Ofcbe Lives én Jan Brandaris naar Amfterdaml _DUYTS.LA.ND en.d'nangrerifend? .KyJccn. BERLYN den 30 Nov'cmber. Men heeft tyding v.a.ii Potsdam, dat dc Koning zeedett eenige dagen wat.meer pyii door zyn Lic haam had gvoeld, dan te vooien. Men verzceketde dat de Loc- toren omtrent de oorzaak van dat toeval niet eenparig van len- tirr.ent waren, alzoo fomnnge wilden dat die Incommoditeyt ver oorzaakt was door het Flerecyn en andtre dar dezelveaan de miftagtige Lugt en het onverwagte konde Saifoen toegefchree- I ven moeft «orden. Zyne Majr. was egrer 'regdélyk gezor.d van pno^EN P RUYSSEN enz. ARSCH.I.U den gt November. Alles is hier gereed ge maakt om den Koning en de Koninginne te bntfangen welke Donderdag of Vtvdag hier vèrWagt worden. Alle de Advifcn uyt de Ealatinaatfchippen van Reusland, yololieu enz. confirmeefen dat de Tröuppen van den :Adel der Tegenparty dagelyks vérmeeïderen. Men ziet hier in Taal de twee volgende Manifeften Calïtnirus de Minsko Rudzinsky Caftellan van Czers- ko Collonél van het Regiment Curaidieis van zyi^ Kon. Majt en Ryks-Regimentarius clamlltie vap Staniftaus Lesczinsky die tegpns yeele :\A,n tt d.c0r'cchtlgc en h°oggeachte Heeren Ra.de., Be- j ondernomenwas van deszéifs Perioon is afg ampten-, Bedienden, en aan de gantfche Ridder-Orde van het 1 beroemde Czerkifche Diftrift de Heeren myne Broeders maak Jk, als zynde tegenwoordig eerfte Raadsheer vin het Hertogdom Mafovien geduurende de Gevangenis van den zeer doorluchti ger Heer Palatyn van Mafovien die tot noch toe in de Handen der Vyanden is, uyt kracht van myn Plicht en Bediening, bekend Dat Ik (ziende van alle kanten niet zoo zeer de geheele óm- keering omtrent de Vryheid als wel de onderdrukking van (ie aanvallen der Vyanden in dit Czerkifche Diftrift wegens de kwaadwilligheid van de Tegenparty trichter.de dat omtrent de Ur.iverfalia, taakende de Expeditie ten Oorlog gemeenlyk V-ci genaamd van zyne Kbn. Majt. gefchreeven geene Beraadfla- gisigeh mogen genómen wórden tot een diergelyke Afte Welke andere ralatinaatfchappen door de zorg Voor het welzyn van de Republik ver/uld hebben) daarom op de gewoone plaits vól gens de Wetten te Czetsko gefc'nikt niets prejudiceerende tot deeze Afte de Landdagen u'ytfchryf in de Stad Garwolim tot deszelfs Diftrift behö'órendc en alwaar men de Vergadering op den ij van de Maand Oftober gewoon is te houden biddende alle'Heeren Broederen zoo wel Aan de eene als aan de andere 2vde van de Rivier de Weixel woonende dit zy zonder nytftel my verwaardigen, volgens het Voorbeeld van andere Palatinaat- fchappen, famen re komen, en de Confederatie te maaken ter be- .fch'erminge van de Vryheid en van zt-yne Majt. den Koning Sta niftaus den Eerften, onzen zeer genadigen Heer die met eenpaa- tige Stemmen tob Koning van Pooieo verkooren en voor óns al len van die wiens Plicht het was maar niet van den Generaal geproclameett is. Ik verzeekere Uüeden, dat geene vyandelyke Aanvallen eer'ge hruderpaalen aan Ulieder Gevoelens en Confultatien zullen ftel- -len Ik zal dit op my neemende af'.veeren en gen Voorganger det vrye Raadgcevingen tragten te zyn. En nademaal de Prefi- ■detrten in deeze uyterfte Onderdrtikking bv manieie vanUni- vetfalia een onbepaalde Magt omtrent de overleevering der Maiidaaten gebruyken dreygendc niet alleen een ftienge, maar ze'fs een wreedé F.xecnrïe, ten einde men HunVouragie toebtenge, en nadien het voor de Poólfe Natie fchandeiyk is onder een Slaafs Juk die Maridaaten te gehoorfaamen, vetzock Ik om de vaa'rd g- heid der Onderdanigheid omtrent my, dat niemand van Ulieden ze'fs geen het minfte onderhoud aan Watfchau leeveie anders zad het Ryks-Leeger en dat van 't Groot-Hertogdom Litthau- wed, zulks vernoomen hebbende, dc fttengheid van de génetaaic Manifeftatie der Stènden van de Republik verder uytbreiden. Ten oitknnde deezes heb Ik deezen met myn eigen hind onder- fchreeven, en met myn Zecgel bekragtigt. Gegeeven in het Cam- pement te Teriszowo, den 30 Se|tember 1734. Cafim.rns RuJ-zinskr 'a/frflnnus Cz(rntr.Or. Antoniu's Lodzia Ptyninsky Ryks-Jnftigator Kapiteyn vifn Petetkaw en Maarfchalk dei Geconfedereerde Sren- den van de Republik A An alle en eenen iegelykrn dien 'er aan geleegen is voorna- J mentlyk aan dc Doorluchtige en Hobgg .boorne Heeren Se natooren Peafhpten de geheele Riddèr-ÖrUe, en aan alle Hee ren Inwoónderen der Palarinaatfchappen Landen en Diftriften van het K'oningryk Poolen, de Heeren myne Broederen maak lk bekend j dat lk van Petetkaw (waar na toe my myn Plicht tot het beveftigen van het aanzienlyk Ryks-Tribunaal voor eenigen tyd geroepen had) hier naar Warfchau "ter bezorginge der alge- meené Belangen van de Republik wedergekeerd zynde, niet zon der gröote verwondering en opregt meedelydeo 'over de algetnee- ne Elende met de Heeren Raaden myne Meedebroederen hier tegenwoordig zv"de gehoord hebbe hoedanig de tot verderf j Hat!> en nam ondcr andeten genoegfaam alle dagen het vermaak ftrekkende Faftie van die Heeren -(welke van 't begin van her I yJn doot glazen van zyn Paleys de Wagt van de groet e Gar- Interre'gnum door htrnne byzondeie Belangen misleid zynde de e«|tiifcii van de broeder!ylte Eenigheid zyn tebuyten gegaan, en de vrye Veikiez:ngs-Magt en de Prerogative om een Koning te verkiezen zich regen regt en bil)ikhe;d aangenvatigt hebben geen agt ftaatide op zoo veele Contrad ftien en Manifeften van den Geeftélf'ken on Waf rel dfy keil Senaat zelfs ri iet door tuf- fchenkoming van een groo* gedeelte det P.idder-Ordc, Staniflaujs iésczinsky welke door Wetten én Cónftitutien gecondemneeit was geen Moededinger van 't Ryie te zyn, tót den Pool fen Troon hebben durven bevorderen) nog bv baare boosheid volhard, na demaal zy na de wettelyk volbragte Vèrkiezing en Krooning van Onzen Koning en Hcere den gelukkig regeerenden Auguftus III. «n 11a zoo veele Confultatien én Wetten van de Republik onder opzigt van Deszelfs Beftierirtg beveftigt niet alleen lytinnen valfch Verkoorenen hardnekkig voorftaan, maar zelfs die geene, welke het met de Republik wel rneenen in Palatinaatfchappen, Randen en Diftriften met verfcheide Lafteringen en Uytftrooy- fels, ja zelfs met fchrikkelyke Bedreigingen van den weg des al- gemeenen Welzvns afleiden, trekkende Hen dooi Univetfaüa tot de Landdagen en kwaade Onderneemingen door de algemeene Wet vetboden en tegens den Koning onz.en Heere en de Repu blik gevaarlyk zynde. Dat dit de Waarheid is, blykt zeer klaar avt de Univerfalia van 4en Doorluchtigen Heer Rudzinsky Ca- ftéitgh tan G«<tsk«, oofarigs aan hetCzeekifChe Land afgevaiai- de Granadiers. óp de Parade te zie» ttekken. Men. flatteert zich noch dat de Koning regens het aat.ftaar.de Kers-Fetft iri deeze Stad komen zal. Dé Prins van Anhalt-Defl^u was rioch te Pots dam. Deszelfs Zoou de Prins Leopold die de Campagne aan den Rhyn heeft bygewoor.dwórd eeiftdaags, nevens vcifchcide andere Generaals, hier terug veiwagt. De Franffe^Minifter Mar quis de la Chetardie ontfdngt dageiyks Liprelfens van zynHof, welke ten eerften afgevaardigr worden naai Koningsberger,}, van waar men tyding heeftdat de Koning Staniftaus wedet tot voo- rige gezondheid htrfteld was en dat zich eenige Magnaten^ welke zyne Party toegedaan. bleeVen, in die Stad bevonden. Men veiwagt alle dagen tydiftg dat de Koning Auguftus van Poolen nevens de Koninginne deszelfs Gemaalinhe. te Warfchau aange komen zullen weezen alwaar zich be/eits veéle Poplfe Grooten bevonden, om dé komft van Haaie Majefteiten aftewagte». A' R A N K IR., Y. .Kv PARYS den 3 December. Dóof eén Ordonnantie van den zfften der voorleedc Maand veiklaaid (ie Koning, den Inhoud der Or donnantie, gegeeven óp den aden va» die gclfdc Maand, raken de de icren, Schotten en Engelfen i Zy.ne Majt. zegt daar in,dat die tiet gein. Natiën welke in zyn Roningiyk zulten komen om reyz.en Koophandel te diyv.en An.bagtslieden of Dcmeffi- ke» niet estruft maar aia v«oti>c«n gehandelt zullen worden 4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1