L E Y D S E M' 13 T S P AN T E N. I T A L I N DUYTSLAND en d'nangrenverde Ryken. A N K R Y IC N E J) F R L A N D E N A°. 1734- N'°: Wöensdagfë Courant, om tegen den Falatyn van Klow en zynen Aanhang te i'geWfi l maai dat inttiiddels 4000 Salten, ióoo Ruflen, en het Poolle Rejgw- 'ADRID den 19 Ó&ober. De Koning, die zig in volmaak te Gezondheid bevind vertiok gifter met de Koningin- ne, den Prins en de PrincelTe van Afturien, nevens de In fanten nyt het Kafteel van St. Ildefonfe om zich naar 't Escnriaal te begeeven. Zyne Majt. h -eft Don Junigo de Tor res v Oliverio Des zelfs Secretaris der Decreeten van1 de_eer»e ^ar'öp" z È*p7etons"«n "dé Ruflife Generaals ment Gardes geduurig omtrent die Stad zouden blyven om dec Koning te beveiligen. De Brieven van Petersburg zeggen, dat kort na de aankomft van den Graaf Van Munnich niet alleenRa- binetraad maar ook groote Krygsraad in tegenwoordigheid Va'i de Keyzerinne over de Poolfe Zaaken gehouden was, en dat aarp- nVnl.(r,„, Ruflife Generaals ta Pooftee Tafel in de Secretarie der algemeene Depeches van Gunft en Ju- j afrrêronden ftitie tot Secretaris van den Raad der Finantie aangefteld in 3 6 plaats van Don Marco Montoto die overleeden is. De Mini- V. V R hers van Groot-Brittannien en de Staaten Generaal hebben zee- dert eenige dagen herwaarts verfcheide Conferentien met den Heer Patinho gehouden en ook Expreflens naar Hunne Hooge Principalen afgezonden doch het verhandc.'de word ten uyter- ften gefecreteert. De zeekete dag tot net vertrek van den Mar quis de St. Gille naar zyne Ambaffade in Holland is nbch niet vaftgefteld 5 echter meend men dat zyne Reize derwaarts in het laatft van deeze of't begin van de volgende Ma«ni voort zal gaan zynde bereits een gedeelte van zyne Bagage afgezonden, om over Zee naat Holland gevoerd te wotden. Men is aan het Hof op alle middelen bedagt welke dienen konnen om de beide Koningryken van Napels en Sicilien in deezen Winter onder de magt van hunnen nieuwen Koning te brengen 5 tot dat einde ftaan nog meerdet Trouppes naar ltalien getransporteert te wor den. De vermeerdering van onze Krygsmagt, welke deezen Win ter ftaat te gefchieden, zal voornatr.entlyk in Cavallery beftaan. Sommige meenen te weeten, dat men aan de Roomsgezinde Zwit- zerfe Cantons zal verzoeken 2 Regimenten te Voet ieder van loo Man by Hen te mogen werven. Ook word gefproken dat men, volgens de manier vanVrankryk, aanfchryvens aan de Stee den Dorpen en Diftri&en van dit. Ryk zal doen om zéeker ge proportioneerd getal Manfchap te Ieeveren, ten einde de Spaanfe Regimenten daar meede te recruteeren. Van Alikantcn word ge- lchreeven dat de Ptins van Campo Florido Viceroy van 't Ko- ningvyk Valencia, den Adel en de Magiftraatsperfoonen daar op een voortreflykJFeftyn had onthaald, wegens het gelukkig Succes van 's Konings Wapenen in Sicilien. Het Hof heeft ftrifte Or- dres naar de Provintien van Biscayen en andere Zeehavens ge zonden om te bezorgen dat alle de Scheepen van Oorlog tegen het begin van de aanftaande Maand Maart in ftaat werden ge- bragt, om zich, als 't noodig «ligt zyn, daar van te konnen be dienen. Volgens de Brieven van Lisbon, had men daar van den Grave van Sandomi! Viceroy van den Koning van Portugal in de Indien, vafte tyding, dat de Iiywoonders van Goa in volmaak te Vriendfchap en Verfta ndhoudtng met de nabuurige Volketen leefden. Onaangezien men blvft voorgeeven dat de Kardinaal Aquaviva maar alleen tot het ver.igtcn van zyne particuliere Zaaken hier te Land g komen is, vind men verfcheide Menfchen, welke van gedagten zyn dat zyne komft een ander oogmerk heeft. Zeedert eenige dagen zyn hier veele Expreflens van ver fcheide Hoven aangekomen, onder anderen van Romen van den Heet Racti Minifter wegens deeze Kroon aan 't Hof van den Paus Het fehynd dat by zyne H. nog veel zwaarigheid gemaakt word om de verzogie Bulle wegens het Aartsbisdom van Toledo te accordeeren, en men verzeekert dat daar over nadtukkelyk met den hier zynden Nuntius gefproken is.. De Koning heeft Don Antonio de Montagu de la Perille, Ingenieur en Direfteur van de Fortificatiën, tot Brigadier van deszelfs Leegers benoemd. Uyt het Cam-< der Geallieerden te BÜOZOLO den ïj Otïeher. De nophoudelyke Reegen die hier zeedert 14 dagen gevallen is heeft den Koning van Sardinien en den Maa:fchalk de Coigny tot befluyt gebiagt om hét Geallieerde Leeger te doen canton- neeren j Zy hebben da Infantery gelegt in de Dorpen aan deeze zyde van de Rivier del Mona tot aan Comeffagio, en een gedeel te van de Ruytery gezonden naar Vescovado, Pescarol, en ande- ïe Voéen aan de overzyde van die Rivier, tot aan de hoogte van Uftfano Men heeft ook eenige Regimenten te Paard in de Dor pen van 't Cremoneefe, welke het naaft aan de Oglio zyn, en de overige aan de regtet zyde van de-Po gelegt De Regimenten Dragonders van de Trouppeiv des Konings van Vranktyk zyn tc Cizzolo en la Strhda gebleeven. De keyzerfen hebben ook eene beweeging gemaakt, en hun Campement van Rivalta naar Rodi- ga verlegt1 hebbende hun regter Vleugel uytgeftrekt naar den kant van San Genesco, en hunne Cavallery, die werkelyjf. jeGoite ts, de Mincio doen optrekken. BERLYN.dert 2 November. Pa'RYS den j November. Van For.tair.ebleiu word.'géfckrec- ven dat de Koning verklaard heeft den Marquis de Peze tot 1u p nr p V-anif- ,v" u m u x. ax vuiug u.. Ridder van zyne Ordens te zullen benoeiteh ih het teifte Kapit tel, 't geen zyne Majt. houden zal. Gifter waren dc Aftien ijoj Livres. BRUSSEL den 8 November. Donderdag is hier her Fefeft Van Carlo Bdrromeo Naamdag vah den Keyzer met de gewobne Plegtigheeden gevierd. Dien dag heeft de Aartshertoginne den Graaf Cuvelier, Groot-Audiencier tot Threforier Generaal Vet- Gifter zyn de Gedeputeerden vin Vlaanderen hier aan- klaard gekomen om de Afte va b.H an de groote Jaarlykfe Sublidie bedra gende tjoo duyzend Florynen aan de Aartshertoginne te pre- zentéeren. Hier is een Plakaat uyrgekomen;verbiedende het uyt- voeren van Hout en Boomen bekwaam om tot de Fortificatiën, aan de Dyken, Gebouwen &:c. gebruykt tc worden op een boetfc van 100 Gis. en Confiscatie van de Paarden, Wagens, bf Vaar- tuygen, waar meede die vervoerd mogren Worden. AMSTERDAM den 8 November. Schipper Kl. Corh. te Mal- laga gearriveerd had ;n 't Naauw van de Straat i Algièrfe Ka pers ontmoet, die Hem vriendelyk hadden laaten jseylen-, Op.de Rivier van Londen waren gekomen de Schippers Barents,Bfeede- moes en Olferts van hier. In Falmouth waren iugeloopcn Rapt, Orchard van Rotterdam naar Lisbon en Kapt. ,peigunfott vari Duynkerken naar Kadix gaande. UJt Duyns »*ren de rtieéftc Scheepen naar 't Wellen gezeild. Te Petersburg lag teilréé bf was teets veitrokkeo Piet. Wibbes herwaarts. Te Riga was gear riveerd Bartel Everts van Dantzig j te Wolgaft Foppe Janffe,Van Stettyn naar Fort a Port gaande te Stokholm Hendr. Flind van Hamburg, en Matthys Jinffé van Rouaan 5 te DantZig (flaarjel- le Corn, herwaarts zei 1 lag) Jochem Dreufen van Wyburg, én Hans Torften van Petersburg t te Udewal Nic. Kolling van Sint Malo te Bergen Andr. Fifllr.gton Van Lisbon er Corn. Janffe Ruyfcr var. St. Marten tf Waarberg Hendr. Ingèrhierfen 5 en te St. Marten T' unis Janfie en Mynd. Alb. alle van hier. ROTTERDAM den 9 November. Te Hellerbetfluys zyn gear> riveerd Ghue Ben en Matt. Sparrue van Sunderland, Jam.Mecai- rie van Aer, Pier. Verdoes van Nantes, Th,Gregory van Sr. Mar ren, en John Serfy van Jarmouth. Kapt. Wimpel is g'fter-avönd met de Brieven naar Harwich niet vertrokken. Zeeven cen-M iUt Sloepjes en drie Fergentyns zyn onbekent opgezeild als metde drie Maasfiuyffe Hoekers zoo men meend met Caftanjes j oijk komen noch in 't gezigt 2 Scheepen, nevens een Syfe,Bom, welke alle zonder Lootten door d>en Storm opgezeild zyn. Tor nuth toe is hier door de harde Wind geene Schade gelchied leen dat de ZeeuWfe Hoeker, Jan Stap, t u>"" ren, leggende voor het derdete ryden. een Bylegger gearriveerd als meede Lieve Heffels van Koningk bergen naar An-fterdsm en Erasmus Laur. naar Bürnbatn geffe- ftineerd. Zondag-avond is voer Ter Hey geftiant een Schip, uyt de Condaat naar Teffel komende j het Volk was gefalVeert j doch de Naam van 't Sc-hip of de Schipper word niet gemeld. 'sGRAVENHAGE den 9 November. De Pointen van Belehry^ vinge, waar op de HeercA Staaten van Holland en Weft-Friesland den 17 deezer hunne ordin-aris Vergadering ftaan aantevangec zyn naar de refpeftive Sreeden deeter ProviAtie afgezonden. Haar Edele Gr. Mog. ftaan den volgenden Vtydag van Militaire Charges te disponeeren. De Prins van Oranjeft is tuffchcn Zoo dag en Maandag ragt uyt Duytsland hier gearriveerd Zy#t Hoogheid ftaat zich morgen of overmorgen naar Helvoatfiuys te begeeven otn de komfte van Haare Koningiykt Hoogheid des- zelfs Gemaalinne aldaar aftewngten. Men verzeekerd dat.hét rerttek van die Prineeflé tof «anftaar.de Woensdag vetfchoovïn zouw zyn. Een Exprefle van-den Keyzerlyken Miniftet Graaf v ati 1 Kinsky is van Lorded hafir Wc'enen gepaffeérd. Eenige uythei m a - u-v, «in e en Piefidee- xiati al- cee Ankers hteft verU o- Giftei-namiddag isilog i j, t nij H Eenig j fc Mini fters zyn geweeft by-tlen Hercr van Steenbei gen piediuee- I rende ter Vergadering *an dé Staaten Generaal wegen,s de Men heeft tyding van' Potsdam 1 vintie van ö'veryffcl. De Ptins van Oranjen aan Heeren F efi- J—Jri.-unn»!. c^rnpraliteits-Colleghl s zyn Hoogh. ciei- dat de Konidg den voorleeden nagt reedel k wel geftapen heeftdenten van de drie Hoo|e^Generaliteits Collegitn J en dat zyne Majt. ie Koorts by continwetie blyvende behouden, ven hebbende van deszelfs aankomft alhier wel niet'merkel vk beerer was doch dat de D'oftoren nu echter weegefi door de voorn. Heeren Pnüdenten uyt naam van 1^- weder hoop beg'onnen tc krygen dat de Ziekte zoo gevaarlyk gem. Generaliteits-Collegien «eivreffomt De Hter Leusqt.v.is niet zouw weezen als men gedagt heeft; alzoo het ftheen dat de van Utrégt gereverteert en in den Raad var. Statte veiicheeoea. Morgen of ovejmorgen vertrekken de Heeren Rep-en de Seoret*- risTenHo've weegens gem. Raad van Staate in Conuni^e paal 'sHertogenbofch tot het vifiteéren van de Foitificatieweiken fiee. Morgen middag ftaat de Groot-Brittanniie extr, Awbaffadeur en Plempotentiaris de Héér Horatio Walpole in con&deratie van den Geboortedag des Konings van Groot-Biittanliién» een pia'g- Hulpmiddelen die zy in 't weik gefteld hadden om den voort gang te ftuyten, meet effeft beloofden dan men tot nog toe gehad heefr. De Koning heeft alle de Sraats-Minifters en vezfeheidé Generaals naar l otsdani voorn, doen noodigen om by de Biuy- 1 loft der Pnnceffe Sophia die men verzeekert op den 10 deezer gehouden zal word, n, tegenwoordig te zyn. De Feftynen, welké 1 ucn D- HerKnvm by die geleegenheid gegeeven zullen worden ftaan agter een tig Fcftyn te geeren, waar op de 0 0 -- ,i-u «„„ja.incr en andeie Perjooncu vafi (iiltiDCtie genovaigi zy»* - l1 tyw Aoflf komft aldaar te complimenteeren} en van Warfchau word gemeld *at de Ruffife en Saxife Lwegew m gedottrige heweaging w'arac Y, lit p h e n vruivvuvM «O. „aj Heer Séhult» Kapitein in het Regiment ta» d«» Heet Cohesti

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1