5>!CË$t>EN deft lis Öftobet. Woénsdig-ivónd rtn! uuten zyn tien by gewoond A ah'tHof en by it hier zys.de Póolfe Magna* Haare Majefteiteo en het Hof van Leipzig hier te rug gekomen, ten worden alle mogei_yke Preparatien gemaakt tot het ve.trGt DondesdJg-roorflftiddag heeft de Koning de geheime Conferen- na4r Warfchau, doch de dag daar toe ir noch niet vaftgefteld. De Sewiii'dhebfeerih van de Gèöctroyecrde Weft-Indifche Compagiiïe'tei Kamere ZEELAND zullen op Donderdag den tt No vember op bet Wéft-Indifch Huys te Middelburg verkopen 322 O'xhoofden Surïnaamle SUYKER. 431 Oxhoofden Efcqueebre SUYKER, eén party Efequeebfë COFFYBOÓNEN en INDIGO, en jo Vaten,ORIANE VER WE. Werd vfcA'ogt a4h ille die geene welke om te koopen of negocheeren wierden aan geprefenteerd twee ÓIAMANTE RIJGEN, de 'ècne mét een rondé Bïiltand, met een zwart vlakje in 't midden van dé Tafel, e'11 aan een hoekje gedateerd, weegcndc 4 en 3 quart Cataet j, en de anderè fttet een vierkante Brtlland heel zuyver en eeniglints uyt het Geel, weegendc 14 a r j Grei.u dezelve niet tè koyen ftf Penningen opteleenen, maat dezelve aantehouden, en te brengen aan den Uytgeever der Amlterdamfe Courantzal voor i ieder een Pratmie van soo Gis-, hebben. Nicolaas van Wouw Vendumeefter van 's Gravenhage zdl Op Morgen, zynde Dingsdag den 2S Oftober 1^34, en volgende di- gen ten zynen Huyze verkopen MEUB1LEN en HU YSCIEB. A ADEN mitsgaders een confiderabele party Raiiteyten Goude eii Zilvere Penningen, Juweelen, eenige Snoeren Paarlen gemaakt Zilver extra curieufe Porcelyneu weêrgaloofe Chitfen een Kó- ninglyke geborduurde Sptey 8cC. De Catalogus is ten Huyze van den Vendumeefter te bekomen, en de Goederen Heeden te zier). A. Buurt, Vendumeefter der Stad Rotterdam, is van meening ten zynen Huyze op 't midden van de Vlasmavkt, op den 28 O&ober 1734 en volgéftdê dagen, ten 9 voor- en ten 2 uuren na den middag te verkopen een zindelykcn 1MBOEL 'en HUYSGIERAADEN, beftaande in gemaakte Juweelen, Goud- eu Zilverwerk, Oude en Nieuwe Forcelynen, Schilderyen, Spiegels, ftaande en Zak-Horo- logien Ledikanten met hunne Behangfels Beddens met hun Toebehooren Kabinetten met en zonder Glazen KallenTafels Stoelen,' Tin, Koper 8cé. alles daags te vooren te zien. Jakob vander Houve, Kotnelis Verlinde, en Jacobus Boogh M'ükelaars, zullen op Woensdag deii 27 Oftober,'s avonds ten jTru- ren te Róttérdam in de Wynftraat in de Zwarte .Leeuw verkopen een Scheepslading extra uytgezogte puyke Verginy Bladeren Baay-T ABAK, nevens een party puyke Oude Londonfe Zweetfented-TABAK 3 zoo ais die genommert zullen léggen in de Boontpj;t in de Pakhuyzeh van de Heeren ja-eb Senferf en Zoon. Jakob vander Houve, Kornelis Verlinde, en Jacobus Boogh IHakelaais, zullen op Donderdag den 28 Oftobcr, 's«avonds ten vyf huren, te Rotterdam in de Wynftraat in de Zwarte Leeuw, veikopen een gtoote Scheepslading extra puyke Verginy Bladeren Baay- TABAK neven» een party puyke Oude Loudonfe Zweetfented-TABAK y zoo als die genommeu zullen leggen in de Boompjes in de Pakhuyzen van de Heeten Allan en Ro\eroff. Jakob vinder Houve, Kornelis Verlinde, Jacobus Boog, Abraham Elzevier, en Gregorius de Sterke Makelaars, zullen op Vrydag den 29 Ortober.'s avonds ten 5 uuren, te Rotterdam in de Wynftraat in de Zwarte Leeuw, verkopen een gtoote Scheepslading extra puyke Verginy-Bladeren Baay-T ABAK als meede een party puyke oude Londonfe Zweetfented-TABAK j en dat by Cavelingen zoo als die genommert zullen leggen op de Nieuwehaven, in de Pakhuyzen Van de Heeten Ba/liaan Mole-waier en Zcr. Jakob vander Houve, Kornelis Verlinde, J acobus Boogh en Abraham Elzevier Makelaars, zullen op Woensdag' den 3 November, 's avonds ten j uuren, te Rotterdam in de Wynftraat in de Zwarte Leeuw, verkopen een Scheepslading extra pftyke Verginy Blade ren Baay-T ABAK 3 nevens een party puyke oude Y otk River Zweetfented-TABAK 3 en dat by Kavelingen zoo als die genommert zullen leggen in de Boompjej, in de Pakhuyzen van den Heer Archibald. Hamilton. Jakoc vauder Houve, Kornelis Verlinde, Jacobus Boogh Abraham Elzevier en Gregörius de Sterke Makelaars zullen op Don derdag den 4 November,'s avonds ten 5 uuren, re Rotterdam in de Wynftraat in dé Zwarte Leeuw, verkopen een groote party extra puyke Vatinas-'TABAK, nu vers uyt Zee gekomen leggende in de Boompjes, onder deHuyzinge van de Heeren Rimerjma en Dek/te*. Op Vrydag den 29 Oftober I734, 's namiddags ten half 3 Juten precys, zal men voor de Heiberg de leggende Os te Amfterdam op de Agtergtagt, by publike opveylinge verkopen 20 a 24 extra fchoone vette Weftwoldinger OSSEN, die Van dit Jaar geweid zyn in het Giyn, op' de Plaats genaamt Vegt en Geyn. Ti Utrecht by Joannes Wagens zullen op den eCrften November 1734 verkogt worden dé nagelatene BOEKF.N waar onder veele Manufeript.en, raakéndc de Outheeden van Neederland, by den Heer JOANNES BRUGMAN,in zyn leeven Schout in de 'oeideGe- tegten van Jutfaes Waar van de Catalogus te bekomen is te Dort by Van Braam Ley den Lugtmans Rotterdam BemanAmftefdant Röman dén Suden enz. enz. Jan temmers Makelaar zal op Woensdag den to November 1734 's avonds ten j uuren precys te Amfterdam in de Nes in dé Brakke Grond Vetköpen een party frifte Turkfe VLOER-TAPYTEN nevens een patty KARPETTEN 3 leggende zOo ills breeder by de NOtitie zal aangeweezen worden. öp Dingsdag den 23 November 1734, 's avonds ten s uuren, zal te Ley den in 't Heeren Logement aan den Buig, geveild eri ver koet worden, een extra-Ordinaris vermaakelyk Buytenplaatsje genaamt VRYHEYD BLÏHEYD, geiecgen aan liet vCrmaakêiy kfte van den Rhy n, in't midden van den Dorpe van Koudekerk, fchuyns over de Kerk, beftaande in een groot Heeren Hüys, Koet Tuvy Stallinge voor meer als agt Paarden twee Speelhuysjes een Schuytenhuys, met een plaifante vrjigtbaare TuyndaaY n'even*. mand na der on dertig ting of de Conditienen Voorwaarden begeerende te zien, of ookgeneegen iyn.de het voorn. Plaatsje üj hand te koopen addrefleere zich te Leyden aan de Notariffen Gerard en Nietlaas VAoiji; Tc Leydgn by Gysbert Langetak en Johannes Hafebrock is gedrukt en alom to bekomen de Aure Humun'a Ttartatus,'itf quo In tegra Autis Pabtica Mulris Novis tnventis Sc Iconisnüs.Tlluftrata, Defcribitur 3 omniumque ejus Partium Ul'us indagabtur. Qui bh», iniérpoftta eft Musculorum U vul», at que Phary ngis No.va Defcriptjd, 8c Delinegt^o. Auftoie ANT. MARf A VALSALVA Imoleufi' Philofophii 8é Medicina Doftote, in Bononienli Uni,yerfitate ad Incifionem 8c Oftenfioneni Anatomicani Profeflore.Condu^bj' ft.ee non Nofoeomii Incurabiliurn Chirurgo, in 4to. Als meede beknopt Verhaal van de Oudheedgn en Gefchiedeniflen der geheele Joodfe Natie behe-lzende de Staat en Regceri'nge van' het Joodfe Land onder de Herodesfen Tempelbouvy en Qodsdienfte.n Gevanger «iflen der voornaamfte Leeraaren, na de Vervyoéftihgc van Jerufalern; De verftrooying der Sxammen ih het Öoften en in *t Weftcn, benevens de Wiffelvalligheeden der Jooden in de volgende Eeuwen tot op deezen tyd toe 5 Waar by 110'ch geVoegt i.i Cpn Verhan deling ovér de Grondflag-Steen op welke de Arke des Verbonds geftaan heefr door den Etrw. Héér HAS.EUS ,'S"» S. Theol. l'rpf, ■teBieehien, den laatften Öruk, in Svo de Pjys is 18 St. By de Bockverkopers G. de Groot op de HeyligeWeg by de Cingel, en A. deWinter op de eerfte Leydfeftraat by de Keyzersgragt, te Amfterdam is op Heeden te bekomen de Weekvlyklé Vooibereidingc tot het waardig ontfangen vafc des Heeren H. AVONT- MAAL, beftaande in Overdenkingen en Gebeeden, des morgens en des avonds, op eiken dag der weeke en. eenige Vermaaningen om wel te leeven, na dat men 't H. SAKKA MENT ontfangen heeft, uyt het Engels na den esn en veértigften Druk vertaalt j agter zei ve is-gevoegt het Formulier van des Heeren H. A vondruaal volgens gebruyk in de Kerken dee2er Landen in 12. de Frys is ingenaair agt Stuyvers. En is meede te bekomen te Leyden by G. Langerak in de Koorfteeg See. BV G. de Groot Boekverkoper op de Heylige Weg by de Cingel te Amfterdam is te bekomen de Godvi;ugtige Uytfpanningen, beftaande in Voorbereydinge töt des Heeten H. Avondmaal door M. Afaghw.ismet epn Byvoegfel van Bethelems Nagtligt ,.doot de opgaande MOB GEN-ST ERRE, in opmerking der Geboorie J. Chrifti, overdenWonder-Sral,inO£tavo: de Piys is 4 St. Item 't Leerftuk dér volftrckte eii nóodzaakelyke Voldaeninge van J. Chriftus aan den Eifeil van Gods wreekende Geregtigbeid voot de Zonden der Uytverkoöterieni doot IV. veo». Ger.t, Bedienaar des H. Euangcliums te Harderwyk, .11 Oftavo de Ptys is 4 St. En is meedtf te bekomen te Leyden by G. Langerak, te Harderwyk by W. Brinkink, en verder in alle Steeden by de Boekverkopers. Bv Wetftein en Smith, Boekverkopers te Amfterdam, word Heeden uvtgegeeven la Delcnption de.l'lfle de Sici.le 8c de ces-C^otes iijarjrimes, avec les Cartes 8c Plans de toutes fes Forrrcfles, tires felon l'Etat ou elles lctrouvent prefentement par P. del Callejo v Angulo, fnivant l'Edition qu'en a fair 1'Imprimeur de Sa Maj. Imp. 8s Cath. a Vienne. On y a ajouté un memoiie tres curieuxjde ï'Etat Politique de la Steile prefente' a Viftor Amadée quand il en devint Roi par le Baron Agarin Apary d'aprés un Manufcrir authentique 0:1 y traite de fa Monarchie fes Villes, 8c de leur Polite, de ion Parlementfes Loix 8c Finances, de la Juftice de fon Clerge' de fes forces naturelles les avantages de fa fituation l'utilité de fes Mers 8c de fon Commerce, «vo. le Prix ei: eft de 2$ Sols, Ook gceven dezelve Boekverkopers uyt l'Hiftoire Critique de l'EtablilTement de la Monarchie Francoifie darts fes Gaules, p.lr Mr. 1'Abbe dn Bos, 1 i. 3 Tom. tres utile pour tous ceux qui veulent te avoir les origines 8c les etabiiffemens des Et ars de l'Európe depuis la decadence de l'Errtpire Romain. Ook les petits foupers de l'Efté ou avantures Galantes avec l'otigine des Pus, par Mad. Dttrand, 12. 2 Tom. Noch is by dezelve afgedrukt Vetera RomanorumYtineraria, live Antomni Augufti ltinera- ïiunl, cum integris Jóf. Simleri, Hier. Suriti 8c And. Schotti notis, Itinerarium Hietofolymitanum 8c Hieroclis Grammatici fyiieede- mus eurante P. WelTelingio qui 8c fuas addidit adnotationes, 4to. By Fran-ois Cbangaion Boeverkoper in de Kalverftraat te Af'leriam word gertukt en zal in 't koifuytgeg*even worden Les AD- noirès d' Cbarles-Louis Baron de PHIlnitz c untenant les obfervations qu'il a faites dans fes Voyages, 8c le Caxafteie des Petfonnes qui compdfens les prlncipalês Cours de l'Eutope, nouv. Edition corrigfe augmentée d'um tiers, 11. 4 Vol. En La Bibliotkeque d'un bonnet Ifomme p ir Mr. Richard Steele pout feivir de Suite a la Bibliotheque des Dames du meme Auteur iz. Het zelve is in 't Duyts onaet de Pets, en zal te gelyk uytgegeeven worden. Binnen Utteeht is te Huur, om op primo Mey 173 s te aanvaarden, de van outs vermaarde en wel-doortimmerde Huyzinge, genaarnt HET KASTEEL VAN ANTWERPEN voorzien met verfcheide toy.rale commodieufé Vertrekken-, Koetshuys en Stallinge zynde zeedert lange Jaaren herwaarts en tot nog toe me: goed Succes gebruykt tot logeeten van voornaame-Heeren, Kooplieden en reizen de Perfoonëit, ftaande en geleegen opdeOudegrag:,by de Bakkerbrug in gemelde Stad. Te bevragen by Johan Zwaanfelder, Kafte- leyrr in de votfrfchreevC Huyzinge. Te Huur een KÖÖRN- WIND-MOOLEN, ROS- en GRUT-MOÖLEN, met de Möolen-Huy ztngen, ftaande tot Onfenoott, in het boven-Land van Heusden hebbende het Gemaal over verfcheide Diftii&en aantevaarden deuz Februaty 1733 Die daar in ga ding» heeft, of de Conditiën gelieven te leezen, addreffeere zich aan Leonard Erasmus Duytz, Drolfaard aldaar. Jean Garrzn Koopman en Parfumeur te Amfterdam in de Kalverftraat het vyfde Huys van de.St. Luerefteeg in de Spanjaart m.iakt san alle Liefhebber» bekent dat by Hem te bekomen ts de zeer gerenommeerde opregte Hollaudfe Rapé TABAK, geteeven en ongcreegeu, in 't groot en klein van een Pond tot zulk een gtoote quantiteyt als men zouw komen te begeeren. Nog zyn by Hem te bekomén allerhande Soorten van Spaanfe Snuyf-TABAK, Chocolaat en geparfumeerde Waaien. Te Anifterciam by Rudolph Brouwer Boekverkoper over 't Teffelfe Comptóir agter de Beurs en te Rotterdam by C. Battenfen 3 boekverkoper in de Weftwagefti-aat, is te koop het wydberoemd Hoogduyts CATERNtPOEDER, welk ovetheerlyk Middel, zonder inneemen irl ecu moment ft il t en wegneemt de alleronlydelykfte Kies- T and- en HoofJpynen al waten dienog 7.00 vcroude d leder Doosje, neven? een Berigt, koft 14 Stuyv. By dezelve is oök te koop de dierbaare Vcrftetkende en vervrolykma.ikendeTING- TUUR ran dëft groöten Aits Claudius, zynfe een nytmüntend Middel tegen alle kwaadaardige Koortfen, Zydeween, Zinkingen, B*aaowfchu^t>jfettsbenaauwing, Cu Melancholie of Dioefgeeftigheid ieder Flesje koft ii Stuyvcts. Te Lcyd'cn b LI X O 'E- K I'. O P.F t». op' tl liVt-evieituat omtrent dc PUatltecg, Den.zj' 05tobcr 17?4-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 2