LEYDSE Kr Maandagfè Courant. P A ;N I E N. K I N K R Y K. N E i) E R L A ND E N •A°-, ï/34. PORT U GAL. LISBON den s Oftober. Met het uytdeelen der Effeften van de Vloot vail Rio de Janeiio js noch geen begin gemaakt Ook is de Pxys van 't.Zout nóeh niet gereguleert. Ondex meer Scheepcu alhier gearriveerd zyn die van Dirk Breu- gc' van Amft-rdam en Schipper Stamper uyt Zeeland. Van 5^, Ubes waren vertrokken Robert Dickenfon Piet. Sand, Swea NÏ- cliolfon, en Sain. Stangenberg naar Stokholm. KADIX den 28 September. Men verwagt. dagelyks het uytdee- len van 't Zilver der Azogues-Scheepen. Morgen vertrekt een Advys-Schip naar Cartagena 3 Het,zelve zal Cuba aandoen, en daar de mcedegaande Brieven naar Vera Crux en Mexico laaten, om verder verzonden te worden. 'In 't begin van January word het Schip N. S. del Coro uyt de Caraques, doch nu uyt de Hava na, daar het door lekkagie ingeloopen.is, hier te gemoet gezien. Iu deeze Baay ^yn gearriveerd Rymond du Puy van Sint Ander Lor.Warrin van Calherv, Nic.Meefters en Jan Mofes van Genua. SEGOVIA den 4 Otfober. Men is hier zeer verheugt over dc •Viftorie den 19 September in Italièn op de Duytfers bevogten. De Heeren de la Baune enMaffon zyn voorleede week naar Parys vertrokken. De Heer de Vaugrenan.Minifter van Vrankryk, heeft aan de uytheemfe Minifters nog geen kennis van zyne aankomft doen geeven. De Nuntius van. den Paus en de Ambalfadeur van Portugal zyti naar Madrid vertrokken en de Ambalfadeur van V.enetien ftaat Hen morgen te volgen. Het Hof zal den 17 deezer Maand van'St.' Ildefonfe naar 't Escuriaal vertrekken. Den 12 zullen vier Regimenten te Paard tuflch'en St. Ildefonfe en deeze ,Stad komen {la'an, om voor den Koning de Revue te palfeeren. MADRID deni j Oftober. Men heeft hier op Oidrc van 't Hof publike Vreugdebedreeven over de Viftorie door de Geallieerden in Itaken den 19 September op de Keyzerfen bevogten. De Groot-Brirtannife Miaifter de Heer Kéene was met den Heer Pa- tinho tc St. Ildefonfe eenige maaien in Conferentie geweeft, zoo men onder andere verzeekerde over het neemerj van verfcheide •Engelfe Scheepen door onze KuftbewaarAers in de Weftindiën waar ovei men wil dat door het'Giqot-Brittannife Hof met,des Konings Aqabalfadeur den Graaf van Montijo te Londer. meede gefprooken zouw zyn 3 De Raad van Commercie ftaat deeze 7-aak te onderzoeken, en daar van aan zyn Majt. rapport ie doen. P. S. Men verzeekerd dat het vertrek van den Marquis ran St. Gille als Ambalfadeur des JKonihgs naar Holland, 't geen in 't laatft ?an deeze of begin van de andere week ftond voovtte- gaan,, eenige dagen uvtgefteld is. PARTS den 1* Oftober. Het Hof heeft aln de Intendanten der Provintien van dit Ryk de noodige Ordres afgezonden om Re- cruteu voor onze Leegers zoo in Italien als Duytsland te werven 3 en men wil dat met de Jooden.cn Roskammers van Metz gehan deld word om tegen de aanftaande Maand Maart 17 a 18 duyz. Paarden te leeveren, om onze Ruytery te remonteeren. De Mar quis de Chaitus, Maarfchalk de Cainp, is door den Koning tot In- fpefteur over Je Cavallery aangcfteld in plaats van den over- leeden Heer de Monreils Commandeur dei Koninglyke Ridder orde van St. Louis enz. De Blieven uyt ons Leeger in Italien van den yden deezer melden dat het zelve nq<h by de Oglio ftond en de gefortificeetde Brug te Guaftalla bewaarde 3 dat men wegens de Beleegering van Mirandola door den Marquis de Maillebois eenigfints beducht was alzoo dc Keyzerfen over hnnne Brug die zy nog te Revete hadden Detachementen tot Seeours van die Plaats konden zenden 3 dat deihalven de Maar fchalk de Coigny dep Heer de Manconfeil met een Corps ïroup- pen afgevaardagt had om de Vyanden te obferveeren en dat iaën zich verzeekert hield dat de Keyzerfen het eerftc Reufort der Trouppen die zy verwagten in 'r Seraglio bekomen hebben de weeder eene Bataille zouden wagen. Ook ziet men hier Brieven van den agtften deezer uyt dat zelfde Leeger inhou dende dat de Duytfeis hunne Brug te Revere weggenome» zou den hebben, eu dat de Heer de Maillebois, na 't werpen van eeni; ge Bomben van Mirandola naar 't Leeger was afgetrokken na dat de Heet de Mauconfeil de Werken', door de Vyanden te Re vere opgeworpen, had doen flegten. DORDREGT den 19 Oftober. -Nadien zeedert het begin vah de Maand Augufty deezes Jaars voor een van-de Havens deezer Stad is komen leggen zeeker Engels Schip, genaamt de N eptunus, gevoert zynde geweeft by Parker Roë geboortig van Milford in Engeland welk Schip in de Maand Juny in den Jaare 1732 van Londen is gevaren naar Barcelona van Barcelona naar Alikan- ten, van Alikanten naar Majorca, van Majorca raar Genua, van Genua naar Mallaga van Mallaga na eenige Havens in Enge land aangedaan te hebben naar Langezond in Noorwegen 3 en laatftelyk van Langezond naar deeze Stad, als wanneer dc gem. Parke* Reë ztrh heeft komen te abfentëeren zondar inmiddels na zyn Schip wederom te zien en welkers Lading is bevonden te oeftaan in^eenige Stukken Fluweel Goude Brocades Italiaanfe zyde Koulfen, geborduurde Zyde Mans Vefteii, een parry Garens en Lint een party Italiaans Poft-Papier cenig Silcefis Linnen of heel grof Kamerdoek eenige Noordfe Houtwaaren en yzete Staven Scc. zonder dat in dien tolfcheii-ty d zich iemand als Ey- genaar van 't gemelde Schip of Goederen heeft opgedaan Zoo 's t dat Haar Ld. Gr. Agtb. myne Heeren van den Geregte deezer Stad, aan alleen een ieder dis eenige A ftie of Prctenlie op *t gcm. Schip of Goederen vermeent te hebben, by deezen advertceren en waarfchouwen, als dat zy hunne Pretejiften, met de Bewy zen daar toe dienende voorden eerften February i?)5 zullen moeten op- ^B'tven tei^SejCtf^v^aJhiet^.uadien/dezelve tyd verfticeken zyn de Haar Ed. Groot Agtb. over 't meergemelde Stliip en Goede ren zullen disponeererr, zoo als Haat Ed. Groot Agtb. zullen meenen te behóoren. AMSTERDAM den 23 Oftober. In-Teflel zyn binnen Pietcr Pauw van Lisbon, KL Egberts van Londen^Jan Piet. Kuypei van Mallaga, en door teegenwinb Corn.Thylfe Fauter naar de Straat gaande die den ij deezer uytgezeild en tot op de hoogte van Duynkerken geweeft was 3 Hy meld dat alle de m&t Hem vertrok ken Scheepen noch in de Noordzee kruyften. Te tonden was in 24 uuren van hier gearriveerd Laur.Barents 5 tc Paflage het Schip de St.Jofeph vin Kadix 3 te Port Louis Schipper Wiggers 3 te Ka; relskioon Melle Feddes 5 en te Liboume Douwt Lives alle yap deeze Stad 3 te Nantes D. Zwaneveld van Wyburgi te Stokhoha Elig Humpe van Petersburg, en Jan Steen van Straalzond 5 eji tq Bourdeaux Sievett Lucas en Laur. Tabetoo'vaii Sr. Lu,cat. Van Mallaga word van den 28 September gemeld, dat de B,otterdamr fe Hoeker de Jonge Jan, Schipper Laur. Strange clch'io van die Maand tufl'chen de Kaap Trafalgar en het Eiland St. Fedró door een Roofboot vanTetuan na dat alvoorens de Schippet en diie Man waren gefneuvelt, by La Rache op Strand was gejaagt. De Cours van de WISSEL is Heeden op Londen 53, j cp 1 half. Parys ;6 en j agtfte. Bourd. 56 en 3 agtfte a 1 vierdéi Geneve 92. Antw. 1 en 1 agtfte. Gent 1. Biuflel 1 en 1 vierde. Midd. 1 yierde. Rott. 1 agtfte. Kamb. 3"2 en s agtfte a 1 half. Breflau 36 en 1 half. Dantzig 284. Koningsb. 274. Vcneticg t9 en 1 half 2 1 vierde. Livorno 89 en 3 vierde. Genua 94 en 1 Vierde. Kadix 99 on 1 vier de. Sevilien 98 en 3 agtfte. Bilbao 79 en 1 vierde. Madrid 79 en j agtfte. Lisbon 46 en 1 half. Agio van de Bank 4 en 1 half a 7 z. ROTTERDAM den z^OaoEet. Op de Maas zyn gearriveerd John Kog va:t Lisbon, Vifon Durel van G1 ascow, Paul.Kluyt een Bylegger, en Laur. Erasinus van Faro 3 en uytgezeild Jam. Wal; ker naar Bergen, en Thim. Dikfon naar Ipswig. In Goere'ë zyn binnen de Succes-Sloep de Mcarmaid, en het laatftgrm. Engels Jagt de Maty van Londen 3 John Aer van Glascow, George Pea ce van Milfort, Francis Mefel van Nantes, en Kapt. Wimpel met een Expreffe van Hatwig 3 en dcrwaaits gezeild de Kapts, Lucas en Fullert met de Brieven van den 19 en 22, en K.Deane leedig. 's GRAVENHAGE den 24. Oftober. De Heeren Staaten van Holland en Weft-Fiiesland zullen aanftaanden Dingsdag hunne Vergadering vervolgen. De refpettive Heeren Gedepi:teeiuen van de Admitaliteyts-Collegien zyn naar Huys vertiokken. Dc Heer Ga 11 fen ot, M i n 1 ft e r van de Hoven vanK eulen, Bcverfen en de I'altz, is nier Heeren Gedepnteeiden van de Staaten Gerëtaal in Con ferentie geweeft. De Hertog van Ric' mbnt is van Londen gear riveerd als meede de Zoon van de Gravirtne van Rupclmonde om deszelfs Vrouiv Moeder alhier te bezoeken. Men^hecft tyding dat de Heer Fleifchcr^Jtapiteyn in het Regiment van den Collo- nel Tilly te Enrbden overlceden is. De G'OPt-B^'tt.a.n,1'ext./« Ambalfadeur en I'lcntporentiaris de Heer Walpole die een L.x- prelfe van zyn Hof heeft ontfangen, is met Heeren van n> B. eg ee ting in gefprek geweeft 3 Zyn Excell. heeft, gem. Exprclie weder naar zyn Kof te rug gezonden. Heedèn' zyn dc Heeren van Slo- terdyk en Baron van Zwartfenburg van hiernaar f riesland ver trokken. Men heeft ook tyding dat ovevlecden is-de Heet dc Saint ToVif, Kapireyh in 't Regiment van tieti Colion ei Zoutte. ZAMOSK den 24 Siptembei. De Yala,tyn: van Ki'oiv is van Aftran naai Gliany opgebroken. Daar tegen is het RujfisLeeget bereids té Lokacz en Eutzky 'aangekomen deszelfs n.atfchjièt; yvaarts vervolgende. De soc Ruften, welke té WsffcKafl ir, Gat- niloen leggen, ftaan matfehvaataig 'omzien naar h.nhne Regi ment-en te begèevea. WEENEN "dé^.ri Oöobet. De -Ptins Eugë'nius Maandag-na middag ten 4 urnen te Water hier aangekomen zynde had ten uuren Audiëntie by deft Kcyzei Die Prins heelt eergifter by den Engelfeu Minifter den Heer Robinfon bctMiddagmaal gehouden, BRESLAU den 13 October. Een gedeelte van de Koninglyke Bagagie beftaande in 36 Wagens is bier naar Warfchau gepaf- fserd. LEIPZIG der. ïc Oftober. Men hetfr tyding van Dresden dat de ligte Koninglyke Equipage heeden van daar naar Poolen ftond te vertrekken. HEIÖLLBEP.G den' i9-t)ftober. Cjiftèr-ochrent h/el vroeg 3e- pechëerdc de Hertog van Wirterobeig een Officier te Poft naar Darmftad, met Ordre, zoo men zegt aan de.Hclfife ^tpuppen, orn halte te houden. Dien dag wierden cënige Pontons van de gtoo- te Brug door deeze Stad getianspoiteeit, zonder'dat meri'de ree- de daar van weet; WORMS den 19 Oftober. Tien Bataillóns en zes Esquadrons van 't Leeger des Maarfchalks dé Noaillés, te famen Soco Man, zyn gedéftineert om Maandag hier in Garnifoep te komt 11 maar dë Keyzerfe dë lugt daar van gèkreegcn hebbende, zyn 6oo Dra gonders van 't Regiment van Philippi en twee Bataillons Hellen, met noch meer andere Duytfe Ttouppen onitient de.zé Stad ge- nadert en züllen noch deezen middag over den Rhvn trékken om ons vöor Frans Garnifoen te bevrydfn, opper-RHÏNSTROOM den 20 Oftober. De FranlTeTrouppen worden in en omtrent de Ellas zoodanig verdeeld, dat zy in vier Etmaalen een Leeger van 80 duyzchd Man kuis: én verzamelen, FRANKFORT den 21 Oftober. De Generaal Petralch blyft noch met omtrent 8 duyz. Man in 't Zwaite Wal.d, om dc rranf- fen by Offenburg te obferveeren. De Heftife Trouppen houden in de Bergftrait halte, en ftaan, zoo »i en n.ecnd", naar den kant van Worms te rug te marfchèeren, om die Stad vooi Frans Garnifoen te behoeden. KEULEN den *2 Oftober.' Eergifter voormiddag hebben de Gedeputeerden van de Weftphaallc Krtytz op het Sraah'uys al* hier hunne eerfte Vergadering tchouJeii dewelke de Gw*af*vap Tlcrienbtig ais KeyaerlykGezant byg-.woónd héeijk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1