'i'e JLcydcn dv JmL- C I X DÊ KL O P V Ïl R, op dc-Urfeeieftiftat omtrut dc Plafttltecg. Dtn 13 O^obcr 17J4»- 3 - j - v i iy continuant ian #t Hof fceer we! geei-en. De atnbetwr vtc. nodi met reci heevigheid eontiricetrde. fit F.cyzerinnc if Sekeepen word in veifcheide Havenen noch fterk voortgetet. zeer we!vaarende er neemt dageiyks het vermaak van uyr w...-! «Met heeft tyding «lat de Oorlog tuffchen de Turken en Perfiaa- delen te ryden. DÊ K£?,B.£K"GECOMJUTtEEADE R.AADEN VAN DE STAAiENVAN HOUANDT ENDE WEST VRIESLANDT anile} *«1001 Hair Ed. Mog. Heeren.Gecommitteerdcns in de naargenoemde Plaatfen en Dagen in 't openbaar Befteeden het drie-J aril onderhoud van de volgende 's Lands FORTIFICATIE-WE KCK t.Nals op dén r 8 Oft ober 1714 in de CLUN DERT het A aid ewe ildaars op den io dito tot GEERTRUYDENBERGH de Rvswercken aldaar 3 op den 23 of op den zj dito tot GORNICHE WÓR^ÏICHEM ian't Jaght van Haat Ed. Mog. het twee-Jarig onderhoud van het zde Perceel Aardewcik der Stadt GOK CHEMj Item de Ryswetcken behoorende tot GORNICHEM, WORNICHE.M. enLOEVESTEYN 5 mitsgaders het drie-Ju. I derhoud van de Duyckeldammen in de Hoog en Baffekillen legg -nd< over het Dorp Gielendam Alle des morgens vroeg z :i als volgens de Billietteft alomme daar omtrent aangeplakt nader te zien is als meede waar de Conditiën of Bellekken total voornoemde Werekcn te lèezen leggen. Baljuw, Schout, Burgermee/leren, en Xrzetrders a <- S; ;J WOERDEN, notificeeren by deezen aan alle ende een iedet, dat bin.'.en deJ zelve Stad Hiare J aarlykfe Vrye PAARDEN KAR KT zal werden gehouden op Maandag en Dings dag den it en 19 Oft ober 17 5J ende de BEESTENMARKT op Woensdag en Donderdag den 20 en zi Oftober daar aan.volgende. Alzoo Jan Arents, oud omtrent zó Jaaren, geboonig onder 't Brandenburgfe uyt het Ambt Lingen den Dorpe van Langerk ZV'nde bekwaam kloek van Pcrl'oon blond van Hair veel Pokpirten in 't Aangezigt en biaauwe Oogen aan hebbende een t:o;j Rokje en Broek, zynde Sergie van een ftuk uyt den geelen, een witte Hemdrok met kleine zilvere Knoopjes, heeft ziivere Gespt 4e Schoenen en om de Beenen omtrent van een fatfoen, doen de Schoengespen wat groorer, binnen de Hooge Heerlykheid Bleys vvki 4p den 3 Oftober 17x4.zynde Zondag op een moordadige wyze heeft doodgeftoken de Perfoon. van Geuit Brinkman in deszeül eygen Huys en de Juftitie ten hoogfte daat aan geleegen fynde vda,t zoodanig Feyt wetde geftrafc Zoo is 't dat Bailliu en W j' geboorné Mannen van opgeroeide laooge Heerlykheid Bleyswyk by deezetfbelooven een Premie van een honderd Caroli Gulden, San den geenen, die maake dat den Daader in handen van de Juftitie geraake, zoodanig dat hy van het Feyt overtuygt werde, zul leijde des Aanbrengers Naam (des begeerende) werden gefecreteert. Heeien zjr,nde Woensdag den 1Oftober zullen de Makelaais Gerrit Schoemaker en Daniël van Coppenaal te Amfterdam de KéyZers Kroon in de Kalverftruat verkopen een nette en zindelyke 1NBOEL beftaande in veelethande meubilaire Goederen,! ftaand Horologie Zak-Horologien Porceiynen Scc. Juweelen en fiaay nieuwmodes Zilverwerk curieufe gemaakte L-inue ejl \Volle K leederen, dito Lywaren, Schilderyen van diverle Meefters, muficaale Infttumenten Scc. DJiniel Ad. Beukelaar Makelaar, zal op Vrydag den ij Oftober, te Amfterdam in de Nes in de Biakke Grond, verkopen een parrvl Kiften en Cancers fyne THEE BOEY, een party Groene en Keyzers Thee eenige Kisjes en Fiesjes fupra fyne Chouchon Con en Pseco THEE:, en eenige Baaien Javaanfe KOFF YBOONENs by Biljettente zien DeNotitien zyn by gem.Makelaar te bek,-m> Daniël Adr. Beukelaar Mukelaarzal op Woensdag den 3 November te Amfterdam in de Keyzers Kroon, verkopen een nette tindelykë 1NB0EL, beftaande,in fraaye Beddens 8cc. Noteboom Kabinet, dito Kas, Comptoit-Kabinet, Tafels, Gerridons, nier,*- ynodefe Stoelen Oude Kraak- ên anifèie Porcelynen fraaye gemaakte Kleederen en Lywaaten, Paarlen, Juweelen, Zilverwerk en tariteyten, een fchooue party Mafik eu dito Infttumenten, een extra Kabinetje Schilderyen van brave Meefters een curieufe party Ooftindïfe Koopminfchappen, eèn ffaay partytje Brabantfe Kanten, en andete Goederen breeder by Biljetten gefpecificeetd. COtnelis de Ruyt', Boekverkoper in *s Hage zal op Maandag den 18 Oftober verkopen een zeer fraaye en by uytneemenheid wei-geconditioneerde BIBLIOTHEEK 3 Waar van de Catalogus tc bekomen is te Dörd by Van Braam, Gorcum Van Wyk, 's Bofch Tallier, Aarnhem de Gaft, Nymwegen Heymans, Middelburg Calienfels, Breda Vanden Kieboomt Amfterdam Wot en Erven Ondei de Linden Schouten en Koman 3 Haarlem Marshoorn en de Erven van Keilel 3 Leydén Lugtmans Langerak en Ltizac i Delftl Boiret, Rotterdam Beman, en in 's H tge by gem. G. de Ruyt, Boekverkoper in de Hoogfttaac. De Makelaars Bontekoning zullen op Maandag den 18 Oftober te Amftetdam in de Witte Zwaan verkopen een groote party 'Ooftetfe en Noordfe HOUTW'AAREN, beftaande in Deelen, Juffers, Sparren, Colters Maatbalken, Batkoenen 8cc. nevens aller- ley Sooit van Rommellaft 3 als Meede een gtoote party Nerva Wyburger en verfcheide andere Soorten van Oofterfe en Nocrdft BALKEN Hamburger Balken.Maften 8tc. breeder in de Bil)etten gefpecificeert. Het zal met Briesjes aangeflagen liaan oj meii een of twee dagen verkopen 2,81. Deezen Avond ten 6 uuren, zyude Woensdag den rs Oftober zal de Makelaar Pieter de Witte Amftetdam in 't Nieuwe Heeret Logement op de Haarletnmerdyk verkopen een party geborgen SCHEEPS-GEREEDSCHAP alles nieuw en maar van eene Aeysil Heeden te zien 3 leggeiide op Vfotfchuyten in den Ammerak by oe Nieuwen Btug. De Makelaar Pieter de Wit, zal op Maandag den 18 Oftober, te Amfterdam op den Nieuwendyk in de Witte Zwaan, verkopen een party Oofterfe en Noorctfe HOUTWAAR FN breeder in 't Biljet gefpeeificeeit. Op Dingsdag den 19 Oftober 1734, zullen ten Huyze van Salomon Schouten, Boekverkoper in de Kalverfttaat te Amfterdam, vet- kogt worden een fchoone Verfamcling van BOEKEN zoo Regtsgeleerde ondei dewelke Caau PlaCcaatboek corhpleet, Hiftonfe, Ü'oëtife, als andere aanzienelyke Needetduyife, alle tclioon geconditioneerd 3 nevens eenige zeer ra are MEDAILLE-PEN N IN GEN, nzgelaten door den Herr en Mr. tlenri-us Tutum. De Catalogus is te bekomen by S. Sch. en in andere Steeden by de Boekverkopers, Vincent Pófthumus htakelaar, zal op Donderdag den zt Oftobet, te Amfterdam in de Keyzers Kroon in de KalVerftraar, verkopen een extra fchoone party zeer curieufe Chineele geamailjeerde PORCELYNEN, waar van de weerga nooit is gezien 3 diverfe Rari- teyteu, Ooftindife Koopmanfchappen See. by Btljetten te zien. De Catalogus zal in tyds by gem. Makelaar te bekomen zyn. Coer.raad Wishoff, Böékverkoper binnen Leyden, zal op Woensdag den 20 Oftober, en 3 volgende dagen, ten zynen Huyze ver kopen de nagelaate BIBLIOTHEEK van den Heet OTTER in zyn leeven Doftor te Haarlem 3 nevens 4 APPENDICES beftaandt in allerhande fraaye en wel-geconditionCerde Boeken, in alle Faculteiten en Taaien. Dezelve zal meede op Maandag den 2: No vember, en 8 volgende dagen ten zynen Huyze verkopen een uytgeleeze BIBLIOTHEEK zynde met veele koften vergaderd dooi den Heer V. D beftaandt in keurlyke en meeft in Franlle Banden gebonde Boeken, in alle Taaien en Weetenfchappen, waai onder voornamentiyk iiytmunten de raarfte Poëten. Van welke beide Bibliotheeken de Catalogen by de voornaamfte Boekverko pers in alle Steedén vin Holland te kekomen zyn. By Dezelve, als meede by Jurianu^ Wishoff, is voor weinige dagen uytgeko- Men Petrus Burmbnnus de Veftigalibus Populi Romanr 8c Jupitér Fulguiatorï in Quarto. Nicolaai v*an Wouw Vendumeeftei van 's Gravenhige zal op Dingsaag den 26 Oftober 1734 en volgende dagen ten zynen Huyze Vérkopen allerley MEUBILEN en HUYSCIERAADEN als meede eenige SCHILDERYEN van voornaame Meefters allci daags te voóren teu Huyze van gemelde Vendumeeftei te zien. Pierre G°ffb> Libraire a la Hay e, avert it qu'il deb it e, Memoires du DuC de Villars, Marechal de France, iz. »le même en Hol-1 ^andois fous preffe. Lethes de Madame dc Sevigné, 4 Voi. i». augmentez de moitie. Hlffoites des Empires du monde, 4 Vol. 12. U z Gartis Chtonologique. Hiftoires de Merlin Cocaie prototipe de Rabelais, 2V0I. rz» Memoires 6c Aftes de Rouffet, 8 Vol. 8vo. il debits aulT! les fuivant dont il a les droits dc Copie. Hift. Metatlique des Provinces Unies, 3 Vol. Folio, les fuivants fous Preffe, Dictionaires de Mr. de la Maitinierc, 4 Tome 6 Vol. Folio. Aulonius ad ufum Delphinlz Voi, 4to, Amphitheatro Flavio Folio, ïig. Marfilli Hiftoria Danubialis, 6 Vol. folio magna. Bible iz. Teftament 5c Pleaumes d'un Caraftere tres Liiïble 6c Beau idem Pfeaumes en diverles formes. Seneca: Tragëdis Schroderi 410. Du Cange Gloffarium Latinitatis 5 Vol. Folio. Diftis Cretenfis, j^to. Delpliini idem, 8v0. Titus Livius Delphini, 6 Vol. 4(0. La Sicilia di Paruta Con le medaglie Folio. Pharmacopéc de i'Etne- ty, 4to. Diftioaaires Hiftotiqüe 8c Critique pour fervit de Suite a ce luy de Mr, Bayle fous preffe. Vaillant familrteRomana, z Voi Folio.numismata Gixca loquentibus Folio. -- in Coloniis z Vol. Folio. ---- Hift. Ptolomeorum Folio. -Regum Syria, Folio. ----Seleftiora numismata, 4to, Petisci Lexicon Antiquitatum Roman arum, 3 Vol. Folio fous preffe 8c c. Te A nfii-rd/ir* bv Hendrik de l-'th Kaartverkoper op de Beurslluys in de Viffer werd Heeden uytgegeeven een naauwkeurig Plet t-inde Rat.ófle >y i'A^MA, op den 19 Juny laatftleeden tuffchen de Keyeerl,<e en Oetllietrde Kroonen met de Naamcn der Regimen ten Volgens ho; Origineel, opgedragen aan den Koning van frankr'kt door u B. 1Volui, Geographus met een emftandige Eefehry ving daar van In 't Fran en L>u t>. Nog 7 al by dezelve binnen eenige dagen uytgegeeven worden een accuraat Plan vgn MILAAN, en andere der voornaamfte Steedeu en Veft-.ngen van 'taliën. Tc Amfterdam by Gerrit Bos, Boekverkoper in de Kalverfttaat by de Kapel, werd uytgegeeven het vernieuwde Boekje van de Re geering op Batavia en Suriname 3 en zyu nog te bekomen, de Gedichten van J. B. Weilekens 2 Deelen, 410. 3 De Reizen van den Ridder The venot, 3 Deelen, 410. 3 Need.erl andl'e tn Duytfe Out heeden, 8vo. 3 Sluiters Buy ten eenfaam Huys Zomer- en Winter-Lee-i Ven, 8vo. j de Leermeefter dei Zeeden in 's Menfchen Leeven van de Wieg tot 't Graf, iz. 3 de vetieezenc Hipolitus, ontdekkende! den Aard en Eygenfchap der Vrouwen, 8ro. 3 liet Leeven van de Cipelfche Medea iz. 3 alle vol Kopere Plaaten, Noch de Ain- fteidamfe Secretary beftaande in verfcheide Formulieren 8vo. 3 de Vreede des Gemoeds 8vo. 3 J. Hubner Genealogifch Woor denboek, 3vo. 3 het Leeven van Don Arnoldo en zyn Dochter, z Deelen, ïvo. 3 de Avanruren van de Roomfche Lieve Vrouw, Svo. Outdckking van de Roomfchen Antichrift 3 gepleegde Stoutheeden der Roomsgczinden in Holland enz. Al zit» op zeeker Huys eu Erve, ftaande ende geleegen in de groote Houtftraat by 't Yetwulft te Haatlem noch ongeroyeert end« qpenftaande ten Protocol! e der Bel aftingen ter Sect et ar ye detzelver Stad wetd gevonden, een LOSRENTE van zestig Guldens J aar- lyks, afteloffen met twaalf honden Guldens Kapitaal, door eenen Yfebaart Yfebaaitfe Vleeshouwer, ondei fpeciaal velband van '1 voorfz. Huys en Erve op den 27 Mcy 1645 voor de Edele Agtbaate Heeien Scheepenen gepaffeetd ten behoeven van eenen Johan v<an Nes zyne Erven ofte Aftie verktvgende die niet bekend ofte te vinden zyn zoo werden by deezen uyt ktagten van zeekcl AppoinfemeJit vJn wclgem. Ldcle Agtbaare Heeren Scheepenen der Stad Ilaailem, van dato den 20 Augufty 1734 vooi de eerftemaa! gedagvaard allen ende een iegelyk, die uyt hoofden van de voorfz. Schuldbrief als noch zouden veimeynen eenig Regtv, Aftie, of te Ptetcnlïe op 't hier voorgem. Huys en Erve te hebben, onrme op Zatutdag den 23 Oftober 1714 des morgens ten half elf uuren, te compateeren ofte Gemagtigden te zenden, tet extraotdinaris Rolle van welgem. Haar Edele Agtbaate, ende daar als noch ham gcpietendeerd Regt te infhtuecren ende vetdets te aanhooren zoodanigen Eyfch en Conclufie als tet dier Zaake tegens haar zal wee-Jen gedaan ende genomen, daar jegens te antwoorden en voottstezien procedeeren als na Regten. Jran Gittan Koopman en Parfumeur te Amftetdam in de Kalverfttaat het vyfde Huys van- de St.-Luciefteeg in de Span;aart maakt aar, alle Liefhebbers bekent dat by Hem te'bekomen is de zeer gerenommeerde-optegte Hollandfe Rape' TABAK, gereeveJ «n ongerceve: in 't groot en klein van een Pond tot zulk een gtoote quantiteyt als men zouw komen te begceien. Nog zyn b; Hem te bekomen allerhande. Soorten van Spaanfe Snuyf-T ABAK, Chocolaat, en gepatfumeetde Waarcn. De wydberoemde Engelfe JIGT-ZALF, die in minderals- 6 uuten alle Jigtige en Podagteufe Pyneu, hoe-ingewortelt, wegneemt, óolt alle Knobbel S3 Kalkbuy 1 en, ver harde Gezwellen, en de Engelfe. Ziek ten,'belettende dó V eilan.ming-der Geleederen, Opkrimp int derzenuwen en Peesïen, en ue iVederkomft derzei vel 'Ongemakken 't fcoft ij Stuyv. ls in ommilffe by D. Cittit en loot te Anifter dim in de Pylfteeg I11 (t Steitetje, en by de Boekvcrkop". ts Kt>.iiink te Rotterdam, MHrfamp icMidowiburg, en PFalpo: tc Dotd. j

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 2