M til T- r T "C 1ST nlar't Kaftcel van Petitbourg en gifter begaf zich zyn Majt. meede al jageiide verzeld met den Graaf van Clermont en den A N T U A den zó September, Het Detachement Keyzerlyke p4ins de Conti naar Fonrainebleau daa: de Koningin:: den z; Irouppes, 't geen de Franffen in de Aftie van den ij ook verwagt wórd. Eergiftei is de kardinaal de fieiuv naar deezer Maand by het paffeeren van de Secchia Krygsge- i lffy vertrokken, vverwaarts de meeftc óychetmfe Miniftets zi'g.gf vangen gemaakt,en naar deezeKwartieren gebragt heeft, meede begeeven hebben. De Graaf v an Touloufe isM aandag .n— _Ldaar .de Koning glfta ihi <o! Dl M i.. :r- rif M lil eu4 )lt' ■0? r<< is weder naar liet Keyzerlyk Leeger gekeert. Van het Garnifoen deezer Veiling zyn zoo veele Ttouppes naar het gefti. Leeger vertrokken, dat onze Bezetting nu maar in omtrent 2000 Man beftaat. De Keyzerlyke Croaten hebben zich ook met het Leeger van den Graaf van Koningfeck geeonjungeert. Men verftaat dat de Prins van Heffen-Darmftad Gouverneur van deeze Stad per Expreffe tyding bekomen heeft dat het gem. Leeger in bewee ging was. GUAST ALLA den 27 September. Gifter kreeg men tyding dat deKeyzerfen, na zig in hun Camp van Montegiana verfchanft te hebben, beflooten hadden het zeivete verlaaten, en dat zy over twee Bruggen de Po repaffeerden welke tyding door het Deta chement Huffaaren uytgezonden om op de Beweeg!'gen der Keyzerfen te paffen, niet alleen geconfirmeert, maar ook daar by gevoegt zynde dat de Duytfers de Bruggen agter zich hadden afgebroken, zond de Koning van Sirdinien en de Maarfchalk de Coigny terftond 2 Brigades Infanrery de 10 Esquadrons Cara- biniers en 4 Regimenten Dragonders naar Duozolo werwaarts her overige van 't Leeger deezen ochrent meede gemarfcheert is, nyrgezomlerd 8 Batailions, welke men hier gelaaten heeft,om de Ketrenchementen aan'tHoofd van onze Bruggen té bewaaren., DnYT^LAND en d'rv.in^rm énde Rykcn. DRESDEN den 3 O&ober. De Koning en de Koninginne wor den op den 8 of uyterlyk den 9 deezer Maand van Leipzig en Hu - bertsburg in deezeStad te rug verwagt, na dat alvooténs op getr. Luft-Slot Hubertsburg de Geboortedag van den Koning gecele breerd zal zyn blyvenae voorts het vertrek van zyn Majt. naar Wavfch au op den 20 deezer vaftgefteld. De regeerende Hertog van Courland heeft door eenen Ridder aan den Koning afge zonden, zyn Majt. vriendelyk doen verzoeken Ordre te willen (lellen dat de Allodiale of Tafelgoedereu, welke Hy altyd in dat Hertogdom genooten heeft, minder benadeeld mogten worden als zeedert eenigen tyd gefchied was, en voorts dat Hy met het heën en weder marfcheeren der Trouppen door zyn Gebied zoo veel mogelyk verfchoont mogt worden. De Koninglyke en Keurvor- (lelyke Fiaantie-Raaden zyn met eenige voornaame Leipziger Kooplieden, welke herwaarts ontboden zyn, in befoigne, om een ytterinden, waar door altyd, onder zeekere Voorwaarde, nfiderabele fomme Gelds ten dienft van den Koning ge- gehouden zeuw kannen worden. R O O T B R i T V N N T F, N LONDEN den 8 Oftober. Men verzeekerd dat in den Grooten Raad laatft te Kenlïngton gehouden, beflooten is 30 duyzend Matroozen voor den dienft van het toekomende Jaar te emplo- yeeren en de Vloot te vermeerderen en men zegt d£t de Troup pen teLand meede tot 28 duyz. Man vermeerderd ftaan te wor den dat de Taxe op de Landeryen in het aanftaande Jaar vier Schell. op ieder Pond Sterlings zal weezen, en dsit 'er'een Lotcry van twee Millioenen Pönden Sterl. zal zyn. Het Oorlogfchip de Litchfield van 40 Stukken Kanon, gecommandeerd door den Rid der Yevelton Peyton, is benoemd dm de hier zynde Hoofden van de Indiaanen naar hun Land te rug te transpouAeren Met dat Schip zullen 30 Arbeidslieden van verfcheide Ambachten al meede eenige Mynwerkers overgaan, alzoo men meend dat in her Land van die Indiaanen Goud- en Zilvermynen zyn. De Baron van Wasner onlangs van'LKeyzerlyke Hof hier aangekomen zynde begaf zich Dingsdag naar Kenfington om affciieid van Haare Majefteyteo en de K°ninglyke Familie te neemen, ten ein de naar 't Hof van Portugal te vertrekken. Toen de Hertog van Cumberland Wo-nsdag in Gezelfchap van verfcheide Perfoont n van diftin&ie in de Vlakte van Honslow het vermaak van de Jagt nam had zyn Koniriglyke Hoogheid Het ongeluk van niet zyn Paard 111 eenen Modderkuyl te vallen, doch bezeerde zich niet. De Ridder Eduard Bellamy, dien avond van Bath hier aan gekomen zynde, ftaat morgen op 't Stadhuys tot Lord Major van deeze Stad voor het toekomende Jaat verkooren te worden j De twee nieuwe Snerifs de Heeren Perry en Salter zullen als dan de Leden afleggen, waar na in de Kleermakers-Hal een vooitreflyke Maaltyd gegecven zal worden. Gifter zyn de beid? Huyzen des la lements, ingevolge des Konings laatft gedaane Prorogatie, tc Wcftmi nfter vergaderd geweeft, en wierden uyt lcragte eener Com- milfie van zyn Majt. verder tot den 14 November geprorogueerd. Men verzeekerd dar het Parlement niet voor 't midden van Ja- n mogelyk v i' ftelyke Fi rKoopliede Fonds nytt eene confi reed gehoi G LONDE O J 1 al' cif :vc )lfr tlCÏ •fi n- ïe< ïit! nat. zyn Kafteel de la Riviëre gegaan j avond de Maaltyd ftor.d te houden-. De Equipage van den Graal i van Clermont is gifter uyt het Leeger in puytjiand hier aange- komen, die van den Prins de Conti word .morgen verwagt, en die van den Prins Dombes ch de Graaf d'Eu ftaan ineede te volgen. Vojgens de Brieven uyt Italien was lier gtootfte gedeelte van 'r Ge.'lieerde Leeger, op de tyding dat de Keyzerfen over de Po te rug getrokken waren, meede die Rivier gepaffeert, om zift a*h- de Ogiio ie begeeven alzoo 't isjnmogelyk zynde dat het Key zerlyk Leeger in 't Mantuaanfe kan fu'oiifteeren 4e Graaf va:i Koningfeck genoodzaakt zal weezen omnaar den kant van Cre mona noch iets te onderneernen of eenige kwartieren in 't Ve.- neriaaiifeGebied te moeten betrekken; zoo dat men rèedcn hee.ft te gelooven dat aan de Ogiio wel haaft een nieuwe Bataille mogt voorvallen. Van Barcelona word gefciueeven, dat in dc Haven van die Stad noch een groote meenigte Transpoitfchee- pen waren in welke Provifien en Ammonitie van Oorlog géla- den wieid en dat ook een groot Corps Trouppes te Voet en te Paard Hond ingefcheept en naar Italien overgevoerd te worden, om zich by het Geallieerde Leeger in Lombardyen te voegen. Gifrer waren de Aftien 1272 Livres. N F J) F R 1 A N D F N. BRUSSEL den it O&ober. Donderdag is de Graaf van Cuve- lier, Groot-Audienciei en Intendanr Generaal der Domeinen van zyne Keyzerl. cn Kathol. Majt. van Wetncn hier aangeko'men. Zaturdag j zynde neegen aar dat de Aartshértoginne als Gou vernante in deeze Stad kwam wierd dié Verjaarirg in Gala 'a'an 't Hof gecelebreert: Gifter was daar groot Gala, en Haare Doorl. alfi(teerde in de Hoofdkeik van St. Gudula by het Tt Eu- dat door den Biflchop van Antwerpen opgeheft v>ierd wegens de Viccorie den r; September door de Keyzerfen op de Franffer. aan de Secchia behaald. Mén' zier hier een Placaat, verbiedende het uytvoeren van Paarden uyt de Ooftenrykfe Neederianden. AMSTERDAM den uOÊtóbcr. Het Schip van SchipperXobi- fon, van Dantzig naar Stiaalzond gaande dat by Heel gèftrknd was, is wed et vlot geraakt. Het Schip de Wakende Leeuw, uyt !l_e Ooftzee herwaarts komende was d.obr Stoipi in Noórweegen in- geloopen. Sch pper A(ex. Bare t», die van Ka-iix in Teflei bin nen is, meld dat liet Schip van Rynd. Schouten, zóo By meende; onder de Gii gels touw leggen. Te M»itinico «%,.-• gekomen het Schip i'A tmione, Kapt. N otar, 7a 11 Bourdeavx. Te St j an de Lux was dcor Hard Weêr ingelopen lier Schip ie Sóleil uyt Viapkiylr. naar de Eyianden gaande. TeMarfeiile wareh gearriveerd dl Kapts. Martins, Valligr a ne én Alignan u-yf de Lev and te Dant zig Asmus Mich, van Petersburg en te Dronthem Agge Finne. De Coins van de WISSEL is Heedcn op Londen 3J, 5 en 1 half. .Dito 35, 8. Parys 56 en 3 agtfte. Éourd. 5.6. Bajonne 55 en 1 half. Geneve 92. Antw. I half. Geht 1 1 hif. Ëruflel 3 vierde, Tïidd. t vierde. Hamb. 32 en 5 zeft. Brcflau 36. Dantzig 286. rtoni'ngsb, 276. Venetien 88 en 7 agtfte. Livornb $9 en 7 agtfte. Gén1 2 94 ép 1 agifte. Kadix 99 en t vierde. Jcvilien -.8 en half. Bil' 1.0 79 t vierde. Madrid 80. Lisbon 46 en j agtl'c. De Agio var. it J5u-St 4 fen 3 agtfte. BOTTERDAM den 15 Oflober. Óp tle'M aks zyYt geatritéeri Will. Lojdh en Rob. T ark et tie, van M alrga, en JohDouwés'j'an Dantzig; en uytgezeild W'alle Kolles -n G- rit Jur. na ir Hafrt burg, John Schilbeake naar Huil 8tc. In Goeiee is tinners Rich. Peafant van Mallaga. 's GRAVENHAGE den 12 ÖÖober. De HeéreaStaateia yad Holland en Weft-Friesiand zullen morgen vergaderen Eenige Leeden van de naafté Steeden zyn berejts in hpnne Lo^eipent'cë. aangekomen. De Graaf van Canale Minifter des Konings vafi Sardinien is met Heeren vair de Regeetjng in gef^rek géweeftl De Generaal Major Baron Van Ginckei Minifter wegens dejziiii Staat aan'1 Hof van den Koning van Truyffen is van Utrecht weder direll naar 'r gemelde Hof vertrokken. Eenige Heeren Gej deputeerden van de Provintie van Gelderland ftaan zig derwaarts te begeeven om den Landdag aldaar bytewoonen. De Grocf- Brittannife extr. Amhaffadeur en Plehipótentiaris de Heer W'al- pole een Expteffe van zyn Hof bnrfangen hebbende is tnet Heï- ren van dé Regeering in gefprek gevvetft. Eer.ige uytheemfe Mi- nifters zyn geweeft bv den Graaf van Waffenaar prefldrerendé ter Vergadering van de Staaren Genetaal wegens de Provintie Vin nuary vergaderen zal, om aan Zaaken te arbeiden. Alle de Óffi- Holland. De Heer Gioveftcin eerde Edelman van den Prins van eieren welkers Regimenten te Gibraltar en Port Mahon zyn en verlof van abfentie verkreegen hadden hebben Ordre bekomen zich zonder uytftel derwaarts te begeeven. Pe Heer Farinelli - Oranje, voorleederl Vrydagj dén 8ften deezeruyt het Keyzerly ke Leeger in Duytshind vertrokken zynde, is gifter-naniiddag hier aangekomen, én. heeft ziih deezen middag natir Helvóetfluyé ten zeer berugte Zanger, uyt Iralien hier aangekomen zynde, zal begeeven, om met een expres Pakctbbot zyne Reiie-naar Londen deezen Winder in de Opera zingen, en een Jaargeld van 1200 voorttezetten; Gem. Prins was op dien dag meede uyt het Leegel Pond Sterlings hebben. De Gouverneurs van 't n-i.eti.we Hospitaal naar Manhéim vertrekken om daar van zyne K. V. D. -van de by Hydepark zich gifter naar den Prins van Wales te Kenfington Paltz affcheii te neemen waar na zién zyne Hoógh. naar het begeeven hebbende om Hem te verzoeken hunnen Freiident te Naffaufe ftond te begeeven, voorneemeni zynde om tegen den ij willen weezen, en een of meerder Viee-Prefidenttn te benoemen, 1 of 24 deezer Maand van daar de Reite uaa'r deeze Landen ailii- heeft zyn Koninglyke Hoogh. zulks aangenomen, en benoemde teneemen. Een Expreffe Van den Kayztilyken Généraal Graaf den Lord Cancelier tot Vice-frefident, welke laatftgemelde hee-I van Koningfeck was uyt Italien ia her Ryks-Lecger in Djiyts- den in zyn Paleis by Crovden een vooitreflyk Feftyn geeft aan land aangekomen, doch de Prisis EujftBiirS van Saroyèa d a j. "nfet de uytheemfe Miuifters de Minifters van Staaten yeChe andere vindende, was die Expteffe den gtui. Jiins nagerCeden om^yhe ïerloonen van diftinöie, Depeches aan Hem te overiiliidigcn. HEFPeji zyn de Allien van de Bank 139 en j vierde a 40, O.I. -i* O. 14^ en 3 vierde a 5, Z. Z. 4i, dito Ann.- xoj en j- vierde a V' P A N- K R Y K IArVs den S O&ober. Eergiftei verttok de Koning al jagende PETERSBURG den ic StpumW- Eic Heer Leilang is in'zee kere Commiftie wegens de Ksoón Vraukryk hier geatiiveera cis heeft b.ereits Audiehtiéty Haaré Xeyz. Majt. gehad. De Franfie Bug*dier Lil Mótte bevind zich meede noch in deeze Stad en is

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1