L E Y D S\E V R A N K k Y IC. A0. 1734. N'\ 1X2 M a an a erf C o'ür ant, r> S P A N f E N les meenden te konnen onderneemen God heeft aan's koning» _L ,,x ,11 j Trouppen eene nieuwe vuurigheid Ingeboezemd om den roem ■f ADIX den 14 September. Mét het uVtdeelen der Contanten ,rrVT - r, f Jn j 11. van de Natie te onderfteunenj en de geene die het Lot der wape- cn Vrugten van de Buenos Ayres Scheepen ftaat dagelyl-s nen bcfl.ft heeft Hun £enen mocd ep onveraagtheid,gegeeve^ -,0in g.maa t te wor en. oen iet gearriveer \ys de gcenen die zich als Zeegepraalend aanmerkten niet voor 44 dagen uyt de Havana vertrok lag daar noch het b A u A .a k c j t '1 j a hebben konnen weederftaan. De Koning, ten hooglten aangedaan IchspN. S. del Coro van Cartagena herwaarts komende, dat t j j j a f h - 1 1 ai, cv over die groote Waarheid myne zeer waarde Broeders wil d£t fin zyn 'C'. agi noc niet ei e was» an 1 r* tar ee e^wy over een zoo roemryk Geval plechtige Dankzeggingen aan Jen, dat een Salees Roey-Fregat in t gezigt van d.e Haven ge- doen ian Hy vJ^Jdigd tc weezen Laaten wy onze Gevoelens over eer. brengen met die van den doorluchtigen Prins welkers Poogingen de Godvrucht komen en te Tanger opgebragt had een Rotterdams Galjoot, ge boerd by Laur. Fenger, van Kadix naar Mallaga gaande. In SeezeBaav zyn gearriveerd Jacob Obbes van Amlberdam Dirk Kart. van Ooftende, JohnHicke van St. Lucar 8cc. en vertrok- ken Pieter Broeder en Alex. Barents naar Teffel. PARYS den 4 October. Behalven de Bataillons Militie, die uyt Dit Ryk naar Lombardyen ft a an te gaan, om de Franffe Trouppen lldaar te recruteeren is ook Ordre gegeeven om 10 duyz. Man dereguleerde Trouppen uyt de Elfas der.' aarts te doen marfchee- ten. Des midnagrs tuflchen Zarur- en Zondag den 2 en 3 deezer Arriveerde-aan 't Hof eenExprefle uvt ons Leeger in Italien, met jyding dat de Keyzerfen by Rorgoforte over de Po te rug getrok- en zynde, en de Bruggen agter zich afgebroken hebbende, naar eraglio waren geretireerr, daar zy een Secours van rj Bataillons envagteden en dat dewyl men bedugt was zy voornemens ogten 7y 11 ook over Je Oglio te trekken, ten einde in her Cre- lonees te dringen Je Geallieerden meede over de Po gepalTeerd jaren, om de b.eweigingen derVyanden te obferveeren. Men ziet Ijei. een gediukt Relaas van de pataille by Guaftalla waar in iet getal der dooden en gekwetfteu niet genoemd word. Onder- ffcheu komen de-Brieven uyt Italjen doorgaans hier in over ndiit wy wc! een derde meer Volk dan de Keyzerfen verlooren, 1 in de i os pi tal en van Güaftall a alleen omtrent 4000 gek wetften bben als meede dat vetlcheide van onze Regimenten buyten ut zyn gebragt om dienft te doen. De Maarfchalk de Brog'io ad zyne Ridder-Orde van 't Blauwe Lint en Ziiver Servies, dat Keyzerfen van Hem Veroverd hadden door den Graaf van or.ingseck die het Hem toegezonden had wederom bekomen, aai de waarde daar voor moeten betaalen aan de gëenen welke lien Buyt hadden gekreegen. De Prins de Carignan arriveerde fter uyt het Leeger aan den Rhyn in deeze Stad Het Huys des pniiigs komt van daar ook herwaarts en de Officieren zoo.in uytsland als Italien die hunne Equipagien hebben verlopten, ebben'Ordre om meede naar dit Ryk tc keeren. Men verzeekerd lit onze Trouppen in Duytslaild deeze Maand daar noch.voor raeefte gedeelte in 't Veld zullen blyven om de Keyzerfen te eletten meerder Volk naar Italien te zenden. De 2 Vaandels 2 Standaarden op de Keyzerfen heroverd en door den Prins in Montaubari uyt Italien herwaarts gebragt, wierden gifter met t gewoone Plegtigheeden in onze Hoofdkerk onder 't zingen.van et Te Dcum in tegenwoordigheid van een groote meenigte Volk Pgehangen. De Brief des Konings den 30 September aan den artsbififchop van Parys tor het zing«en van 't gem. Te Ileum ge- chreeven, en het Mandement van dien Prelaat van den 2den dee- tertendien einde uytgegeeven, luyden als volgt De Brief des Konings JON COUSIN. God heeft my eene nieuwe genade beweezen door de Overwinninge die Hy aan myn Leeger, vereenigt met t van mynen Broeder en Oom den Koning van Sardinieu op t van den Keyzer in Italien verleend heeft. Na het Gevegt yan rma waren de Vyanden genoodzaakt-agter de Secchia te reti.- eren en zich met die Rivier te dekken j maar verfcheide Ren-- orten bekomen hebbende vonden zy op den ij deezer Maand midel om door een van de Kwartieren, welke onze Trouppen op lm linker Oever van gent. Riviê?bezet hielden, heen te driugenj raar op myn Broeder en Oom, de Koning van Sardinieu, alle.my- 'e cn zyne Krygsmagt verzamelt hebbende, den ty onder Guaftal- a kwam campeeren 5 Ondertuflehen hebben de Vyanden vol aoedover 't voordcei dat zy behaald hadden den 19 aan ons *eget flag komen leeveren. Myne Trouppen en die van mynen hoeder en Oom den Koning van Sardinien hebben Hen aan alle «nten met gelyke Bravoure geattaqueert en, onaangezien het Inut van hunne Infantery en grof Gefcliut, Hen genoodzaakt,na tn Gevegt van 7 uitren met groot verlies allerweegen de Vlugt "temen Zy hébben een gedeelte van hun Kanon verlaaten I" wy Hebben veifcheide Keeteltrommen ep Standaarden vanHen lerorert. Een zoo groot Succes kan niet dan aar. God toege- jnreeven worden en de Dankzeggingen willende doen, die Wy pat voor aan Hem verfciiuldigt zyn fchryf ik U deezen Brief 'ro U te zeggen dat myne meening is dat Gy het Te Deum in Re Hoofdke'k en in de andere Kerken van Uw Aartsbisdom doed fngen 3cc. Scc. Toi ,h Inhoud 7:/i;\ t^AIandewrT van d'n A^rtshiffchoie b Almagtige'myne zeer waarde Broeders die zich reets zoo vee'e maaien verklaard heeft voor de regtvaardige Zaak 'cike door dén Koning ondeifteund word komt Hem eene nieu- 't Proef daar van geeven in de volkome Overwinninge tc Gua- jalha behaald. Wat dapperheid de Trouppen in die Bataille ook hebben doen Jl'blinken laaten wy Ons egter wel wagten myne ze.r waarde J'oeders het Succes daar van aan Menfchelyke middelen toete- pnryven Dit is de Leffic, welke een Profeet gaf aan alle de Ko- PIr-ge.i der Aarde in den Terfoon van Amafins O Koning zeide pMan Gods indimgy Uvi vertreuren opde k-ragt van Uiae t r'apeutn f e :i God (Jojo Vyanden de overhand doen hebben er. gy suil over- p«»c> won/en i want Ily is het die de Styders helpt of Her. doei vlugten behacgd, 2 Chron. 25. v. 7, 8. zoo groot dooi zich zeiven heeft verklaard dat en de Rechtvaardigheid töt Richtfnöer hebben'. Een Koning Hy den Oorlog niet ondernam om Conqueften te doen nochte om zyne Magt te vermeerderen en den Deegen 'trekkende, heeft Hy niet bcfcliooren den ondergang der Natiën welke zich teggn Hem aankanten. Dus myne zeer waarde Broeders treed men in de o'ogmerk.en van eenen vreedzaamen en gematigden Monirch als men de i Vreede wenfcht zelfs in de dagen van zyne Overwinningen en als men in't midden van de allergelukkigfte Succeïïen en op den tyd dat het Goddelyk Zwaard het tneeft in onzen, voordeale uytblinkt, met den Profeet zegt O Zwaard de; i 'eere-. tot welkin t\d toe zult Gy ni-t rafterKeet d in uwe Schecd'r verdoelt u en fttiat niet meer, Jeïem. 47. v. 6. Laat ons dan myne zeer waarde Broeders by dc leei'endlgfte erkentenis voor eene zoo uytmuntende ViftorVe vuurigc Gebee- den voegen om den Vreede dien God alleer^ aan de. Aarde gee ven kan en laaten wy Hem fmeeken dat zelfs ook dc Overwin ningen ons mogen leiden tot eenen beftendigen Vreede/dewelire de Wanorders en Onheilen doed ophouden, die zelfs in den regt- matigften Oorlog onvermydelyk zyn. Ter dier oorzaaken na met onze.eerwaardige Broederen de Deekens Kanonnikken en 't Kapittel van cr.ze Hoofckerk ge confereerd te hebben beveelen wy dat moru-et: zynde Xcnoag den derden deezer Maapd het Te Deur; in ünre Hoofdkerk ge zongen zal worden, tot Dankzegginge over de Viftorie, door de Trouppen van zynMajt.cn die des Konings van Sardinien by Guaftalla behaald ena. Cr K T -RRITTANNI E N LONDEN den Oft ober. Vtydag outhng het H of 2 Expref- fens de eene van den Heer Walpole., de, Konings Minrfter in den Hage, en de andeic van den Gi.aaf van Waltfegrave, Mir.iftijt van zyn Majt. a.111 't Hof van Viankryk. De Graal van Xinsky Ambaffadeur van den Keizer en de Baion Spar Mi.niïler van Zweeden begaven zich dien bthtent naar Kenini.gtoh om de b1 fJieUicuji^.vya.Bden van Vrankryk dit niet beproefd zelfs in j 00genblik, dat zy, opgeblazen door eenen goeden uytflag, al- Depeches welke zy van hunne Hoven ontfangen li&dden a^n den Koning meede tc deelen. Zondag arriveerde wedei eeh Ex^ piefl'e van den Graaf van Waldegv-ave van raiys. Giftei heeft de Heer Douglas Vroedmeefter Vifite aan de piinceffe van Oran- jen te Kei fingtoh gegeeven Haare K. H. zal voor derzelvcl Be valling niet meer opdejagtga.in. De Heer R ambouil letHaar Stalineefter, is diei. dag naai Harwich vertrokken om naar hol land Oveitefteeken, en BrieVen van Haaie Majefteitenen Rpiiic- lyke Hoogh. naar den Prins Van OrAc.ien te brengen. HEEDEN zyn de Aftien van de Bank 14b en 3 Agr(ie, O. I. G», 145 en 1 half a 6, Z. Z. ji, diio Ann. 106 en 1 ncide. N K u i- K L A IN I' E K UTRECHT den 10 Oftober. De hieuwe Leeden welke eergifter den s deezer beno ir.d zyn om in de Oide Van de kidderfchap deezer Frovintie geadmitreert te worden, zyn ten getale van tien als volgt De Generaal Major Baion var Gvckt.Heere. van Mid dagten 3 De Baron var Jievj/e Heere vander Aa 1 DeBaron van Uienfjover. Heere van Amelisweèrt DeBaron van Hat-denhroek'n Heere van Vliedt; De Giaaf A aar its var. Naftau, Heere van Ouwer- kerk, Lt> Generaal dei Leegers van Haar Hoog Mog. en Gouvet- neür van Sluys; De Baron l uslvan Serot-'k'rke, Heere van iZuylen; De Baron van ütenhoven Heere van Bbtheftein De Giaaf herrij var. Naffau la Terg Heere van Woudenberg Kapitein in 't RegR ment van .den Graaf van Regteren en Opper-Stalmeefter der Princtffe van Oranjeu De Baron van Cco.lle Heere van Schalio- wyk En de Baron vand.hr Doe Heere van Alblas en Heemfteede, Deeze Nqminatie ftaat men op den 21 deezer Maand in de Ver-; gadeiing van de Staaten ovfcrtegeeven om daar geëxamineerd en geconfirmeerd re worden, AMSTERDAM den 9 Oftober. Omtrent de Scheeren van Stók- holm was gcbleeven het Schip van Jon. Hamer, uyt Gotland her-t waarts komende en in 't Vlie zouw eed Scheepje met Hout ge laden, verqngelukt zyn. Te Briftol was met vcrliès van Mallea en Zeylen ingeloopen het Schip de John en Mary, uyt de Baiba- dos naar Londen komende. Te Archangel lagen Dirk Oyevaat en Sym. KI. Left herwaarts zeilree. Te Mallaga was gekomen P. Sund, en te Bourdeaux Leênd.Roeis, beide van Hamburg; tePorï a Port Wybr. Piet. van P,iga te Ooftende Hend. Zeeman van St. Lucarte Oudfoen M. Munk, en te Dramme Berg van hier. De Cqurs van de WISSEL is Heeden op Londen 35, j en half a 6. Parys 56 en j agtfte. Botitd. 561, Rouen j6. Rochel j6. Gene ve 92. Bajonne 5 j en 1 half. Aqtw. 1 hahf. Gent t half. Bruffelü vierde. Midd. 1 vmrde. Rott. r agtfte. Hamb. Ji en 3 agtfte. Bie- flau 3« en 1 haif. Dantzig 285. Koningsb. 27j. Venetien 88 en 7 agtfte a 89. Livorno 89 en 7 agtfte a 90. Genua 94 en een agtfte. Kadix 99 en t half. Sevilien 98 en 1 half. Bilbao 79 en 1 vierde. Madrid 80 en 1 agtfte. Lisbon 46 en 5 agtfte. Dé Agio van de Bank 4 en 3 agtfte. ROTTERDAM den 10 Oftober. Uyt de Maas zyn'verrrOkker» 12 Scheepen naar Bourdtaux 3 naar najonne, 1 naar Kadix, een naar Sta. Crux, 1 naar Chafante, 1 naai Nantes, 2 naar Rouaan, t naar Havre de Grace, 1 naar Moriaix, 1 naar Briftol, «wee naar

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1