POOLEN, PRUYSSEN, enz. „PUYTSLAND en d'aar\gren>lende Rvken. V R A N K R Y K N E D E K L a N DEN: DANTZIC den 4 September. Alle de berigten uyt fooien confirmeeren dat de Party van Koning Staniflaus daar dagelyks toenam en alle de Goederen der geetren die zich aan Koning Auguftus onderworpen hebben daar zy by kan komen zoo veel als mogelyk is ruïneert invoegen.het daar nog verward uytziet. Gemelde Koning Staniflaus heeft een eigenhandig onderteekent Gefchrift herwaarts gezonden en doen verbreiden waar in Hy tegen het onfchuldig attaqueeren dcezer Stad en het arrefteercn van den Primaat en denFranffen Anh- bafladeur protefteert j Die Heeren zyn op den 27 Augufty naar Thoorn gevoerd hebbende de Primaat permiflïe om met ieder te mogen fpreeken. De Generaal Polentz continueerd met Joqo Saxen en 't Regiment Kroons-Garde zynen Marfch naar War fchau j en de Generaal Bofe pofteert zich met de overige Saxife Trouppen aan de Rivier de Netze t^Pofen Frauftad en andere Plaatfen. De Luyt. Generaal Bachmetof, welke op den 16 der voorJeede Maand met jooo Ruften van hier vertrok, zal poft vat ten op den Weg naar Warfchau. De Generaal Lascy ftaat eerft- •daags met 6000 Man den Weixel te pafleeren, -om zich naar Pod- lachien te begeeven, daar zich eenige Ruflïfe Regimenten, welke in die Kwartieren zyn, b'y Hem zullen voegen. De nieuweKroons- Regimentaris, die met 3000 Ruyters, 2000 Man te Voet, 1000 Co- takken, en 4 Poolfe Compagnien aan geene zyde van Thoorn is, 7. tl verder In 't Koningryk trekken, maar men weet noch nier ei- gentlyk naar wat Plaats. Behalven het Fort Wcixelmundc, zul len ook de Steeden Dirfchau Graudentz en Thoorn in Poolj Pruyfi'en met Saxife Ttouppen bezet blyven maar Elbing zal door Ruflis Gamifoen bewaart worden. Men heeft tyding dat de Ruffife Genetaal Keit die door de Ukranie in Poolen gekomen is, zich van eenige Steeden verzeekerd hebbende naar Lemberg ntarfcheerde 5 en dat de GeneraalWeisbach met een ander Corps de Frontieren van Kiow bezet hield. De Major Generaal Bisniaik ftaat met eenige Regimenten Rullen te Mittau gereed, om in ge valle van noodzakelykheid in Litthauwen te trekken. De Veld- maarfchalk Grave van Munnich die op zyn vertrek ftaat naar Petersburg heeft Ordre van zyn Hof bekomen om aan de Stee den Elbing, Thoorn, Maiienburg en Putzig de Artillery en Oor- logs-Arritnonitie, welke Hy daar uyt geligt had, weder te geeven. Hiei i?onder anderen gearriveerd Geri.Hopkes uyt de Crooswyk. lil tegendeel zyn vertrokken Sippe Anncs, Jaytfe Jellcs, Th. Jo- hannee, Piet. Dirkie Leening, EeikeHéferes Fokke Haring, Ob- be'Sipkes Wipke Wipkes Sec. alle naai Amftetdam en Naiine en Pie-ter Gerrits naar Middelburg. DRESDEN den 4 September. Het Refilltat der Deliberation, en de Pointen geflooten in de Vergadering der palatinaatfehappen Pofen en Califch geleegen in Groot-Poolen die door de alge- meene Brieven van zyn Koningl. Majt. op den 23 Augufty deezes Jaars te Szxoda gehouden en by een groote meenigte van Edel lieden gelukkig geëindigt is,door dfeGedeputeerden in deAudien- tie aan zyn Majt. overgegeeven zynde, is van deezen Inhoud npOt Maarfchalk van de Vergadering Én de Confcederatie is de Heer A. Koraczowsky, Onder-Truchfes van Foofen eenparig veikoorcnj Tot Ra ad she eren zyn a an g eft el d deHeerenG.Truchfi s van Vfchoven, N.Zychlinsky Caftelyn van Califch, Malczewsky Kamerdienaar van Poofen Detponsky Collonel van zyn K011, Majt. E. Bojanowsky A. Golinsky T. Poninsky L. Kizyra- nowsky Obieziersky, A. Bronikowsky, T. Rogowsky, en S. Haza Burggraaf van Conin (alle deeze geroepen zynde, zullen gehou den weezen den Maarfchalk met Hunr.e Raadgeevingen te aft!-- fteeren,) Tot Secretaris van de Confcederatie is aangefteld de Heer Kofcielecki, CanCzlier van Poofen. Onder direftie van gem. Maarfchalk is volgens het fttifte der Wetten van't Ryk, ftaande deVergadering, dit volgende met al- gemeene toeftemming vaftgefteld. I. Met Gods heyligften Wil, door wien de Koningen regeeren, tebillyken, fen Deszelfs Voorzienigheid ten hoogften te danken voor 't Succes dat Hy den Doorluehtigften Auguftus III. Koning van Poolen Hunnen goedertierehften Soiivereyn verleend en door welke Hy veele Senateurs Edellieden en de Stad Dantzig heeft gebragt tot Gfehootfaamheid en Ttoüw voor den pleclttig en rechtmatig vcrkpo&en en gekroonden Koning en ook dank zeggende aan zynes Majts. onvergelykelyke goedertierenheid met welke Hy de geene, die tot Hem in de R aadsvergadering te Oliva naderden "Vaderiyk heeft omhelsd met aantekondigen een genera,ale Confcederatie der Ordens van het Ryk, omtrent de befchermirig van de H Róoms-Kath. Religie, zyne Majt. het li- t rum veto', èn der Eegten en Vryhecden vin het Vaderland, die te Warfchau begonnen te Krakau bekragtigt en tot nu toe onge- fenonden behouden is 3 neemen de Palatinaatfehappen van Poo fen en Califch gewillig en geheel aan Derzclver Verbintenrfien, Claufulen en Conditiën en 7)' voegen zich by die Confce deratie beloovende in het haauwe Verbond van Dezelve tot de geheele bevieediging van de Republik beftendig te zullen bly- v.en. By den Eed, (waar van dfe Partyer. van Staniflaus zich be- driègelyk bediend hebben om het Volk te misleiden en het G«- wceten van de onnozele en de verkeetdelyk Ondeiregte ia de misleide gevangen te houden) hebben zy de oude Trouw der Poo len de Eere van het Vólk en dè zuyverhejd van de Confcientie, volgens gebruyk haaret Voor-Ouderen, voor een vaft en nooit te verbreeken Band, vaftgifiél.d-, II. Opdat zulks klaar blyke aan zyne K. M. is het Gezant schap tot Dei.zeiven opgedragen aan de Heeren J.Zalaski, Kapi- tem van Zuwichots en A.Zavrzewsky,'Vcld-Notaiij van Poofen, aan welke bevoolen is dat Zy alics wat aangaat den lever en 'Je Trouw der gemelde Palatinaatfehappen, welke nooit moet j»e- rehor.den woruen, aan Hunnen beften en goederticrenften Koni»g en Hfeere met een Aanfpraak ch de uytetfte Eerbied vöor zya Majt. bekend zullen maakeit, en veer ootmoedig verzoeken, dat Hy het overgroot Verlangen en de Verwachting van het Volk hoe eerder hoe liever met Deszelfs Vaderlyke tegenwoordigheid ge lief te vervullen, en deBevreedigings-Ryksdag vaftteltellen. Ten derden Op de kleyneLanddagen, voor deParty vanSta- niflaus ondernomen is alles 't geen tegen regt err reede iia hun goeddunken ja zelfs met geweld tot onderdrukking v-an 't Regt en tot ontzenuwing en verwoefting der lnwoonderen ge- JTchieeven was, verworpen en verweezen Doch ten einde het niet ongewroken en ongeftraft blyve, is de Heer U. Twardowsky aangefteld tot PIénipotentiaris, op dat Hy alle Verongelykingen en Gcwelddadigheeden vocr'tRegt van cle generaale Confcede ratie brenge en den Heer Palesky die zich het Maarfchalks Ampt hebbende durven aanmatigen goedg.edagt heeft de on- fchuldige Edellieden in Rcgten te vervolgen van het Verbond aftetrekken, en dezelve te ftraffen voor die Vïerfchaar roepc en zyn Vonnis zonder ryd.-verz.uym opmaake. Voor zyne zorgen onkoften is aan Hem eeneSomme van joco Florynen uyt de Hcr- toglyke Inkomften tocgelegt. Ten vierden Zal ook ernftig aangehouden worden, dat de In komften die uyt de Koniaglyke Geeftelyke en. Wacreldlyke Goederen onregtvaardiglyk opgehaald zyn aan de Evgenaars worden geiefticueerd en men zal zorg dragen dat die onrecht vaardige Ophaalde.s de Strenghcedeu des Gerechts door geene Amneftie mogen ontkomen. Ten vyfden Hééft men aangekondigt aan den Doorluchtiger» algemeen Groot-Kapiteyi? van Poolen dat alle de Schriften te- gens zyne Koninglyke Majcfteyt fen de Viyhcid ten voordeeie van Staniflaus opgefteld zonder tyd-veizuym zullen worden uytgefchrapt, Ten zesden Is de Reaflumprie ofte hervatting van de Com- miflle van dfcn Fiscaal goedgekeurd en men heeft Commifl'aiif- fen daar toe aangefteld. Ten zcevenden By dezelve pomtniftie is gevoegt dat.men vüa dén eerwaardigen Reftor van 't Jefuiten Collegie te Pofen zouw vorderen liet opgelegde van de Heitoglyke Contributien in de voorige Jaaren opgehaald en in dat zelfde Collegie in Veilig heid gebragt, zorgvuldiglyk te bewaaren. Ten agiften Aan den Heer Maairfchalk van de Confcederatie der voeinöemde Palatinaatfehappen is belaft den doorluchtiger»1 Heet Palatyn van Califch jchriftelyk tot de Commilfie van Fis caal te verzoeken, en meede te brengen het Handfch'rift, dat va,n den Rcftoi van 't Collegie te Fofen aangaande de toeveftxonwde Inkomft :n gegeeven was, en dje met de Sleutels van de Kafle a^an - Hem in name van 't Gejneen zyn toeveitrouwd. Ten neegenden Hebben zy by alle Voorvallen de C.ontinila-* tien van hunne Raadspleegingen op den 27 dag van September van dit loopende Jaar vaftgefteld, VERSAILLES den 9 September. Eetgifter heeft de Koningihqe- het Kraambedde verlaaten en in de Kapelle van dit K.afteel de MilTe gehoord welke door den Abt Pontac Haaien Aalmoefl'c- nier, gecelebrcert wierd. PARTS den 10 September. De Vrinceflfe van Conti word geoor deeld buyten gevaar te zyn. De Heer de la Baune, die zich we gens dit Hof aan dat van Spanjén bevind word hier in de aan- 1 ftaande Maand Ofïober te rug verwagt. Men verzeekerd dat de Cavallery in onze Leegers, zoo in Duytsland. als lsaiien dooi de continueele fatigues en fterfte o-ndet de Paaiden zoo veel ge leeden heeft dat men ftaat miakt in deezen Winter wel over de 25 duyz. ftuks noodig te zullen hebben, om de Ruytery in de beide Armeen te remonteeren. Een Metfelaars-Gaft, die deezer dagen in 't Hotel Dieu geftorven is, verklaarde op zyn doodbedde, dat Hy een van de Daders was, welke den Parochie-Priefter van Móntreuil waar van voorheen gemeld is om 't leeven hebben- gebragt De Meëdeplichtigen welke hy by die geleegenheid be klapte wierden aanftonts by den kop gevat en gevangen gezet» Uyt de Leegers zoo in Italien als aari den Rhyn is niet nadcis ingekomen. Met een nader Expreffe van'tSpaanfe Kof heeft men tyding, dat de Prins van Afturien zig mcrkelyk beeter bevond, BRUSSEL den 13 September. Vrydag is de Aartshertoginnc van het Kafteel van Matinront over Mors daar Haare Doorlug- tigheid door de Staaten Viin Henegouwen ter Middagmaal ont haald is, hier tc rug gekomen. AMSTERDAM den 13 September. Te Revel was gearriveerdi Corn.-Zorgdrager van hier tc Stokholm George Wedderbarn uyt de Middelandfe 2ee te Fredrikshal Th. ÏLobbinfon van Ro chel i in de Pillau Miclr. Wesman, Pierer Bontx, en Jacob Turan van Stokholm Jetfe Aukes en J ac. Gillis uyt Vrankryk Hend. Lubberts uyt de Crooswyk, Jóhan Schluter, Val. Fensby, en Pie- ter Arentfe uyt Gothland j- en in de Zond Herm. Reneman,Jocii. Pagelsdorp, Hend. Paul. Mich. Vös, Joh.Curling, JctfeTromp, Marten WendorfCorn. Slot Kaspet Redepenning, Dirk Klok, Jan Klyn Harke Valk, Tietje Holles. Rich. Panden, Leend Jac. Scc. j Men had daat tyding dat de tweeDeenle fregatten eenige Van de geriomene Hamburger Schecpen te Flekkeren opgebtagt hadden en dat "dezelve vervolgens wedei naar de Zona waren gezeild. Üyt de Pillau waren vertrokken Jan Aleefs Kroontje en Steven Adr. herwaarts J ac. Bohrn naar Stettyn en Niels Olfen naar Stofeh-olm, ROTTERDAM den 14 September. Qp de Maas zyn gearxiveerd fiet.Ktimper van Bajonne, en J nmes Weft van Kadix. En Goerée 1 is door tegenwind binnen gekomen Frans van Zuuren, naar Slrutn gedeftineert, Vermits het onftujmig Weêx zyn de Brieven vaa deirró deezer dog niet nnav.Harwich veitiokkfen. 's GCfA VENtiAÓE dm September. DÉ Heeren Staaten vaa

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1