LEYDSE *734- w E S T N D I E N. POOLEN PRUYSSEN enz. V R A N K R Y K. N E I) E k L A N E N. N". io- Woensdagfè Courant. St. EUSTATIUS den 5 Juny. De weederfpannige Neegers op het Deens Eylandje St. jan, met hulp van een patty Slaaven, die van Martinico Orttbooden waren t'éenemaal van daar verdreeven zynde is dat kleine Eyland weeder in de magt van de Deenen geraakt. Van St. Thoihas heeft men dat daar een Schip met verfcheide Familien van Koppenhagen was aange komen oin zich op het Eylandje Sta. Crux 't welk onbevolkt en niet verre van St. Thomas geleegen zynde, door deDeenen in pofleffie genomen is, needertezetten. Aan gem. Eyland St. Tho mas was ook gearriveerd het Schip de Gravinne Van Laarwig met 150 Slaaven van Guinea. Hier is gekomen Jasper Haazcvelt van Amfterdartii werwaarta dat van Paul Martin zeilree legt. LJ O i< 1 li (j A L. LISBON den 17 Augufty. De Vloot van Rio de Janeiro word hier in de toekomende Maand te gemoet gezien. Zeedert 8 dagen zyn op de Taag Omtrent 30 Engelfe en andere Scheepen gearri veerd daar ouder Piet. Pauw uyt de Straat Rob; Dikenfon van Stokholm, Jur. Broerfe van St. Michel, Jan Hof van Rotterdam, Guill. Roland, Jean de Cotnan, en Jan Conties van Nantes. DANTZIG den 28 Augufty. Men ziet hier de volgende Ver- j kklaring van de Poolfe Héeren f^rhk de vriendfehap en ger.eegenheid der Keyzerir.ne van geheel Rus- U hrjj cger.s onze Republik Poolen by alle geleegenheeden gebleekt* is I he'-hen wy daar van een nieuw en zeer overtuygend Blyk or.tfangendoor *t pen Ho egge m. Haare. KeyzMajt. in dcezen laai/ten toe/land heeft ge- lieven te doen om de ruft van ons waarde Vaderland te hdndhaaven. Het is met dan al te waar dat wy ons door Kwalykgezinden hebbende laaten everhaaleK de Party van Staniftaus Lezczinsk'i gevolgt hebben niet te- «rrftaandc zoo vrele Verklaaringen als door de Repüblik op de Ryksdagen van de ftaaren x 717 en 171S, zoo wel als in de Confcederatie van Sendo- mr, en in een.algcmeene VergaderingPjanVl^arfchau, tegens zynen Perfoon gftaan zvn9 welke laat ft gem .Vergadering Hem met algemeene toe/temming voor Vyand des Vaderlands heeft verklaard Uyt de dwaaling dier Vooroordeelen geraakt zyndehebben wy die afgt~ lip en voegen ons met blydfchap by onze welgezinde Ale_ede.brceders. JVy (pennen zyn Afajt. Auguftus den IIIals onzen zeer genadigen Koning en Meefter y en zwecren aan Hem met eene vry willige onderwerping onfebend- bare Trouw en Gehoorzaamheid» Na. dit getuygenis van een opregt Berouw doed de n^tuuriyke goedaar- Ikheid Haar er Keyz. Afajt. van geheel R.usland ens va-n alles dat'ge- pajfcerd is een volkome vergeetenheid hooper.en vermits wy teegenweordig n»r dan al te wel overt uygt zyn dat Ha are voornee mens al'zoo vry van iipUt belang als bei if aam. nimmer eenig ander doelwit gehad hebben dan bet waar* welzyn en de rüft van ons Vaderland, daar by dewyl de pligt van i(h regtfehapen Patriot ons natuurlyker wyzverbind om op allerleye ma-~ tieren een zoodanig oogmerkte beantwoorden en als het voomaamfte ja ftkige Voorwerp onzer zorge te deen wee zen zoo kunne* wy de Vpiendfchap V-i Alliantie die tujfchem Haar e Keyz. Afajt. van geheel Rusland onzen tut genadig en Koning en de Republik van Poolen plaats heeft niet.dan V&nut voor ors Vaderland aanmerken en wy verkjaaren en verbinden ■uyt k*~agte deezer tepgenwoordige dat wy van onzen kant die góede Harmonie en dat volmaakt goedverft and getróuwlyk zullen tragten te or.- Monden en meer en meer beveftiger. 5 en dat wy wel verre van ooit de nlnfle verandering daar in toe te brengenveel meer alle die ge en en welke tyivat wyze het ook zouw mogen zyn direèlelyk of indirelïelyk de hand s'*r toe zouden willen leetten zullen aanmerken als openbaar e Verft oor- Asrs van de uyterlyke tn innerlyke Ruft. Alzoo deeze bekentenis en verklaarinp onzer meeningen zoo opregt als ptrouuj is3 belooven wy onfchendbaarlk daar by té zullen volharden j en bwyl wy niets vuuriglyk.tr wen fchcn dan om hoe eer h.oe liever de innerlyke ons lieve Vaderland herfteld te zien verbinden wy ons teffens alle '■hnkelyke zorge en vlyt tot de fpoediyye berft cliing' des Vreedes in degant- 'tbe uytgejfrektbeid van de Republik te zullen aanwendenen ten dien ein- 1' olie middelen in' twerk J^ellen, om de Onluflen en Vyandlykheedendie de Fetgenparty tot vetwoefling van baar eigen Vaderland continueert te on- trboudenfpoedig te doen eindigen en wy zullen in het geene van ons af. sngl niet in gebreeke blyven, om die Tegenjireevers tot d-zelfde gevoelens a" Vreede en Pligt te brengen waar van wy hier de Verklaaring doen 'tik' wy als Luyden van Eer en Geweeten nooit zullen ophouden ge- "uwlyk te vervuiler,. Gedaan te DANTZIG den is Augufty 1734. He Ruffifè Trouppen zyn op weinige na van hier vertrokken. I® Elbing blyft een Rullïs Garnifoen van j a tooMan, en dc lartuygen zoo van daar als van Thoorn komen hier nu aan 'ach vermits het aanhouden van de ftroopende Partyen der Foo- 'n daar omtrent kan incn nog geene Brieven nochte zeekere ty- C;üg van dien kant bekomen. Hier legt zeilre'e' Jan Minn.Douw. DUYTSLAND en cf';ian<>renende RVkea. Uyt bet Frans Campemer.t by KUFEfclHEIM den 27 Augufty. Na !t de ïiaarfchalk d'Aïfeld den 22 deezer den Rhyn gepaffeerd en het groötfte gedeelte van de Arme'c den 23 verfcheide uaipementen occupeerde begaf zich het Leeger den 24ften in 'aifeh, en arriveerde in dit Camp, daar de Maarfèhalk van As- ('d zyn Kwartier nam tuffehen Rupenheim en de Beek van Ra* 'd j Hy verdeelde het Leeger in Verfcheide Corpfen waar van "hier zynde beftaat in 32 Bataillons en 19 Esquadrons. De 'ns van Tingri kampeerde omtrent Baden met 6 Bataillöns en ^Squadrons van 's Konings Huys-Trouppen, de 8 van de Gen- "mes cri 2 Regimenten Dragonders j de -Heet de Quadt in het °'P van Leybèrshtim lriet 8 Bataillöns en 34 Esquadrons zoo "ytery als Dragonders 3 de Graaf de Belle-feste, en Marquis 'flavacourt formeerden ieder èen Camp de cerfte niet 8 Ba- "IIoiij en 16 Esquadrons zoo Ruytery als Biagondeiy,A._ett,.jj,e "'kltmet 4-Batai-llons en io Esquadrons. tie Marquis d Leu- 1'c is met 2aBatailioni en 11 Esquadrons aan dt ovejzydq-van dfch Rhyn gebleeven. Eergifter deed de Maarfchalk d'Asfeld fourageeren naar den kant van Raftad daar abondantie was. Deezeu oehtent is de Graaf d'Aubigny met een Detachement van 2000 Man te Voet en 400 te Paard uytgtzbnden cm de Poft van Gerbag te gaan occupeeren ten einde alle de Hcogtens langs dc Beek van Raftad te bjjet-ten'. Men had tyding dat 3e Frins Eugenius den 24 tè Zwetl.ngen verwayt v.-ierd, maar heeden verftaat men dat Hy gifter nog met zyu Leeget in liet Camp aan den Neckar was. DRESDEN den 30 Augufty. De Koning heeft zyne toeftem- i rning gegeevcn tot alles dat tot nu toe door de Stenden van dit ..eurvorftendom op den Landdag beftooteit is; en de Leedcn van. "k.c Vergadering zyn nu alieen maar'beezig orii één Èonds'uytte- vinden rot fourncering van het Dor. Gratui. aan zyn Majt. toege- ftaan. De Ruflife Veldmaarfchalk Grave van Munnich heeft ce- nen Kapitein aan d^n Koning gezónden met bekendmaakir.g dat zyne Reize naar Petersburg in 't eerft van September vaftge- fteld was doch dat Hy zich daar na alle apparentie niet lang zouw ophouden dat ondertuffehen de Generaal Lascy Volmagt had om met zyn Majt. in alles de concert te ageeren 5 en dat voorts Ely Veldmaarfchalk niets meer wenlchte, dan dat hst aan H°°8geni* zyn Majt. behagen mogt zoo fpoedig als 't mogeiyk was naar Poolen te keeren. Deezer dagen is een Exprefle van dit Hof over Hamburg naar Engeland gezonden, zonder dat men als noch ontdekken kan waar in deszelfs Commiflïen beftaan. BERLYN den 31 Augufty. Een Expreffe, door den Koning af gezonden van Wezel, en gifter hier aangekomen, heeft Ordrc £e- bragt aan eenige Regimenten, zich tot den marffh gereed te hou den. Van de Poolfe Grenzen verneemt men, dat langs het PruyiTis Territoir geene ftroopende Part ven van Staniftaus meer gezien wietden alzoo alle de Trouppen van die Party.naai den kant van Mazurien getrokken waren. De Franlfc Minifter Marquis de la Chetardie, welken men gemeend had ziek te zyn, om dat men Hem in geen 14 dagen gezien had, wil men dat eenkeër naar den kant van Koningsbergen heeft weezen doen; ZynF.xcell.is hiet gifter weder in 't openbaar verfchecnen, PARYS den 3 September. De Koning heeft ieder van de voof- naamfte Hoofden der Gedeputeerden van Tunis met een'Goudc Keeten en Medaille ter waarde van 3000 Livres befchonken; Men wil dat dezelve morgen naar hun Land zullen keeren minde* voldaan zynde over het Succes hunner Commilfie dan over het beleeft Omhaal en dè V ermaaken die men Hun ia dit Land heeft aangedaan. De Brieven van Napels zéggen, dat'daar alles tot de Onderneeming op Sicilien gereed was, om öp den 25 Augufty; zynde het Feeft van St. Louis ofte uyterlyk op den eeiften Sep tember de Landing te doen 3 en volgens dc Advifen uyt Sparijen; ftoudén de Franfle en Spaanfe Vlooten welke te Kadix leggen ten eeiften in Zee te fteeken apparent om naar dat Eyland te zeilen, 't geen men mcend zich haaft zal moeten overgeeven,^!- zoo niet meer dan 3he Plaatfen op 't zelve eenige defeiiiie kun nen doen en 3e Keyzer daar by 11a geene Trouppen meer heeft; Zeedert eenigen tyd zyn aan dit Hof veele Coriferentien gehou den, en het gaan en komen van Exprefiens is zeer mrenigvuldig. Men verzeekerd dat de Secretaris des Hertogs v.n S«. Aignan Ambalfadeur van den Koning te Romen die voor eenigen tyd hier aangekomen is door dit Hof met een fccreetfc Commiffie naar het Noorden afgevaardigt zouw weezch. Het Esquaderte Breft dat in 20 Oorlogfeheepen beftaat blyft zich noch in dié Haven onthouden zonder dat men rn 't minft iets hoord of het in Zee zal fteeken dan gedisarmeerr worden. Uyt elk van de 160 Bataillöns Land-Militie zullen 25, en dus gefamentlyk 400.0 Man naar het Leeger in Italien gezonden worden, om de aldaar zynde Franfle Regimenten te recruteeren. Men ziet hier eeix Edift des Konings van den 31 Augufty tot heffing van 14 Ton* nen Gouds en <53 duyz. Livres op itervende Lyftenten ofte Ton tine op een veel voordeeliger Voet dan voorheen voor Perfoo- nen van 30 Jaaren en daar onder lchoon na het overly den van den Rentetrekker het vierde gedeelte zyner Renten vernietigc zal zyn en de overige drie vierde gedeeltens in de Diville zynet Clafle verdeelt zullen worden. Van Turin word gefchreeven, dat dc Koning van Sardinien een Ordonnantie had doen publi- ceescn, volgens welke alle zyne-Onderdaanen huh Zilverweik in de Munt zouden moeten brengen en 4 ten honderd Intreft van de waarde genieten, willende zyn Sardinife Majt. in 't Voorjaar een Leeger van jo duyz. Man op de been hebben. BRUSSEL den 6 September. Deezen oehtent heel vroeg is cle Aattshertoginne verzeld met den Graaf van Harrach Haaren Grootmeefter,en den Prins van Rubempre Haarenöpper-Stalmec- fter naar het Kafteel van Marimont veitrokken onder Escorte van een Compagnie Granadiers, om daar 4 of 5 dagen te bly ven, zoo fommige zeggen om het vermaak van de Jagt te neemen, ea andere om een Mondgefprek te houden met den Prins Emanuel van Portugal die daar incognito komen zal en vervolgens, naae Lisbon keeren. De Advifen van Straatsburg willen, dat de Franffen Brizacli berend zouden hebben en dat de Hettog de Noailles met een Corps Tróiippen naar den kant van Raftad marfcheerde, om in het Wirtembergfe te dringen. Volgen* de Brieven van Weenen ftond de Generaal Graaf van Wallis hel Leeger in Italien en''té' te gaan gebieden in plaats van den Grave van Koningsek welken tegenwoordig aan't Hof yin Weenen noodig geoordeeld wórd. BREDA den j September. Gifter-avofid zyn de Heeren vander Duyn Heer van 's Gravemoer en de Thcforier Generaal vandar nrjm il< roerden van.den Raad van Staatc onder het loi- brar den vAn 't Kanon deezer Stad hier aangekomen, tot het doen van de verpagtinpen, 't viStceien van 'e Lands Magazyren,Fót*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1