L E Y D S E Ne A". 1734: Maandigfc Courant. SPANJE N. V' R A N K R Y K. G R OOT-BRITTANNïEN 'N li D E K JL A N JN 'sGRAVENHAGE den 5 September. De Groot-Biittannife'Mi- niftsr de Heer Finch zyne Brieven van Rappel aan de Heeren Sraaten Generaal overgegeeven hebbende is dezelve door dee zen Staat niet het oidiriai'is Prefent van een Geude Ketting en Medaille .bcfchonken. De Kecren vandcr Duyn Hetre. vau 's Gravemoer, en de 1 hefarier Generaal ya .Mer Heim zyn Wegens den Raad van Scaate inCommilïïe naar de. Steeden langs deAlaa- ze vertrokken. Eenigc Plceren van de Admiralitcyts-Collegidh zyn met Haar Hoog Mog'. Geideputeerden m Confeientie geweeft. Heeden of morgen word de Hertog van Richmont alhier vah Pa rys te gemoet gezien. Een Exprefle uyt Vrankryk is hier door naar 't Ndörtfen gepalfeert. T07 id No or we eg en fredr^Iaytfe 5 en te Nerva T ymen en Jan Fred Lamb. Annes Sibolf*wiggers, Laur. Paul. ,"IpC Wit fell &c al- ADIX den 10 Augufty. Met het uytdeelen van't Zilver j je van hicr te Louden Govert Cafl'ou van Bie'cmen te Gotten- blyft men continueeren. Het Zilver en de Vrirgten uyt de burg Bringel Cofter van Lisbon 3 te Lubek Hans Hamburg van Libouw j te Dtonrhern Niels, Witrup van Archangel j en op de Elf it Wakende Kraan en de Koning Salomon ieder met 1 Vis jó .Quafuyt Groenland. Van Tallage was Auth. Rohan herwaarts vertrokken 5 en van Dronthcm Silveftie Walmud naai Vrankryk. De Cours van de WISSEL is Heeden op Londen 3 s, 4 1 4 elr 1 7 «7*. Azogues-Scheepen, den <S Mey van Vera Crux vertrokken worden geloft en in's Konings Pakhuyzen gebragt 3 Men verlangt na de Expreffo van het Hof, om des Konings Refolutie wegens de uytdeeling van deEffe&en det laatftgem. Scheepen te vernecmen. In de Vera Crux was een Oorlogfchip van vyftig Stukken gebouwt 't geen gereed lag om de Regifters te ontfan- gen, en in 't laatft van 't Jaar herwaarts te vertrekken. SEGOVIA deu 16 Augufty. De Koning en de Koninginne heb ben zich op den 12 deezet met de Jacht verluftigt. De Prins van Afturien is eenigc dagen wat onpaffelyk geweeft, maar nu volko men herfteld. Den 13 arriveerden aan'tHof 2 Expreffens, de eene van Londen en de andere van Napels. NANTES den 27 Auguftv. Onze 3 Ooftindife Seheepcn la Vierge de Grace le Jupiter en Neptunut zyn op den 5 July 22 en 23 Au gufty van Bourbon Bengalen en China in de Haven van Orient binnen gekomen, tyding brengende dat de nog verwagt worden de andere Sciieepen in 't kort meede zullen arriveeren 3 Het Schip te 't iter uyt China komende lag Mafteloos maar buyten dat in goeden ftaat aan het Eyland Bourbon echter zouw het dit Jaar r.ict herwaarts konnen komen 3 en noch een ander Schip zou'.v, door ziekte en fterfte van 't Volk tot Malie moeten bly- veo leggen. Zoo even voor 't vertrek der Brieven verneemt men dat in gemelde Haven van Orient noch 4 Compagnies-Scheepen gekomen zyn namentlyk VAmftbitrite en le Tbelei van Pondi- chery, le Cavalles van Make" en la Prix uyt China. Van deeze 4 laatfte zal nog geen CARGA gedrukt worden 3 doch die van de drie eeiftg"melde gearriveerde is als volgt 379260 éjj Koffy van 't Eiland Böurbon 257856 ffi Thee Btrey, 153-; 2 ff; dito Camphou, 19716 fÉ dito Pekeau, 12078 dito Soat- chon 498)8 gfc dito Sonlo 15714 ff Keyzers Thee «422 dito Heyfand 106850 fy Peeper14000a ff Koodhout, 101980 ff Cau- ris 97-48 fg Tuteriague 35550 gg Salpeeter 8084 ff Esquine J0496 fg Galenga 2584 ff Curcuma 30000 ff Gomtak zonder Stokken, 10968 ff dito in Bladen, 1191 Takken lange Rottingen, 400 Pakken Malakfe dito 19924-ff fanny Zyde 9762 ff rouwe tydc van Nanqni.n nevens een groote meenigte Catoene L.evaa- ten en Zyde Stoffen 3 als mrede 1298 Fleskelders ftiêt diverfe Ver- niffen, 20 Kaffen diverfe Poreelynen en 189 Pakken dito 5 welke Goederen te Orient op den 4 öftober verkogt zullen worden. PARYS den 30 Augufty. Vrydag arriveerde een Exprefle aan 't Hofmet tyding dat de Vefti'ng Capua zich aan de Spanjaarden evergegeeven had, na dat de Keyzerlyke Commandant daar mec- rte tot op het uyterfte had gewagtalzoo Hy niet meer dan niaar voor tweemaal zauurenVivres voor zyn Garnifoen had 5 dat Ky, ïlvoorens tot die Overgave te kómen, blyken van zyne Dapper heid had willen geeven, hebbende met het groorfte gedeelte van zyn Garnifocn eencn Uytval gedaan, en twee Póften van de Span jaarden met veel hardnekkigheid en bravoure geatraqueert 5 doch dat Hy door Hen te rug gedreeven w«as, en by die geleegen- helt cnrrent 1500 zoo dooden ais gekwetften had bekomen 5 dat Hy daar op weder in de Vcftiilg getrokken zynde de Chamade had deen ftaan om zich overtcgeeve» neemende zelfs de Span jaarden tot gettiygen dat Hy dit geenfints deed uyt gebrek van Courage maar wel van Brood 5 dat het Garnifoen beftaande uyt 3coo Mar, Krygsgevangen was gemaakt 5 en dat, gelyk iée- Commandant de Eer van een dapper Man verdiende, dien zelf- j 'ft'1 Lof meede aan de Commandanten der Veftingtn Pescara en Gallipoli gegeeven moef^ worden alzoo dezelve zich insgelyks 1 met dan na dapperen weederftan'd overgegeeven hadden. Het Koningryk Napels dus t'eenemaal bemagtigt zynde zouden de Spanjaarden nu de Verovering van Sicilien onderncemen. De Brieven van den 19 en 20 der voorleede Maand uyt ons Leeger in j ttalien zeggen dat het zelve de Stcchia ftond te paffeeren 0111 de Beleegering van Mirandola te doen, en de Kevzerfen te atta queeten, ingeval dezelve zich daar tegen zouden willen aankan ten, 't welk echter niet vermoed wierd om dat zy zeekere Dis- poiitien maakten ten einde zich onder Revete te retireeren en relfs om t'eenemaal over de Po te trekken 5 dat zy 24 Stukken Kanon tot Batteryer. en meer andere Noodwendigheeden tot een Retraite van Mirandola hadden doen komen en dat men meen de dat zy als niet meer kunnende fublifteeren daar zy nu zyn, voomeemens waren naar den kant van de Qglio te trekken, wer- waarts zy reets eenige Ruytety gezonden hadden om Sofforino, Caprina, en La Volta te bezetten. Een andere Brief van den 19 nield dat de Marquis de Maillebois aan het Hoofd van onze Trouppen zouw marfcheeren om over de Secchia te trekken en Mirandola te naderen. De Aftien, die tot 1184 gedaald waren, zyn wieder tot 1195 gereezen. ^CNDEN den 31 Augufty. Vrydag had de Ridder Ofovio,extr. nvoyé des Konings van Sardinien een particuliere Audiëntie den Koning te Kcnftngton. Dier» dag wierden twee E xpreffens atgevaardivr 7 r agter na wielden gevoerd 3 uvt welk all gcvaaraigt, de eene aan den Graaf van W-ldegrave, Amnaffa- m j j- 1 2 ileurdes Kn„in„. u c it 6j j Franllen door dit Dal een verderen Marl ucs Konings aan'tHof van Vrankryk en de andere aan „rmr.tunr 2 .n. Heer Keenr M;r,;ó.r j„.cI HEIDELBERG-den eerften September. Minifter van zyn Majt. aan dat van Spanjen. gerugten zoo binnen als buyten 's Lands verfpreid 1 Heer Keenc Aan alle de B-.fens een aanftaande Huuwlyk tulfclien de Princes Amelia en *,nAje'to8 van Holfteyn word als nog getwyffeld. •-T- li EN zyn de Aliien van de Bank 138, O.I.C. 141 en r vier- 1 half 2,, ijs en vierde, dito Ann. ioj en 1 half. t M den 4 September. Te Marfeillc was gekomen - uk v wet 3 en te Alikanfe» Sierp Ryïtfe Boni var. Cartagena3 half. Dito 356 en r half a 7. Parys 56 en r agtfte. Bourd. 55 en 1 vierde a 3 agtfte. Geneve 92. Leipzig 3* en 3 agtfte. Antw- 1 cr} r vierde. Geut 1 en 1 vierde. Bruilel r en t hall. Midd. 1 halr. Hamb. 32 en a zeft. fcreflau 35 en ri zeft. Dantzig 284. Koningsb. 274. Venetien 88 en r vierde. Liyomo 89 en 1 vierde. Genua jj en 3 agtfte a 1 vierde. Kadix 99 en 1 half. Seviiitu 98 en 1 h.uf. Bil bao 79. Madrid 79 en 1 agtfte. Lisbon 46 eri 3 agtfte. De Agio van de Bank 4 en 9 zeft. a 1 half. ROTTERDAM den 5 September. Ov.de Maas zyn gearriveerd George Belle van Port-Manon en Heud. Atentfe van Ceudrcs#; en uytgeze.14 het Schip de St.Pieter naar Kaai t, I 1.Trapper r.aat Nantes Pater Pifton en Th. Hoging naar Lisbon Jean Laanbr.t naarRouaan, Ary Rodnburg naarGigon', Hilke holles naarDiiin- kerken Th, Hurril naar Dublyn Live CAau naar Borneuf, jybe Jelgers en Gcrbe S-ybes naar Hamburg. In Goeieé 'zyn binnen de Angela Maria Ga'ey en de Y fel monde van St. Ubes de Jonge Theodorus van Rochel, het Schip Ooftbos ieedig uyt Groenland, de twecGebroeders van Kadix, de Faam van N cc va, en de Cbaiiv dois-Sloep van Londen. "WEENEN den 25 Augufty. Heeden vertrekt de Keyzct om de groote Jagt te Gellersdorf eh morgen die te Steckeiauw byte- woonen 5 Op de laatfte Plaats zyn meer dan 6co heiten, waar on der eenige die men 700 ff zwaar meend te zyn, by eer. gedieeven. DANTZ1G den aj Augufty. Heetten zyn 6 Gedeputeerden van deeze Stad, te weeten 2 Raadsheeren, 2 Scheepenen, va z van de Burger-Ordens naar Petersburg vertrokken nié: alleen om Sub- m:(fie maar ook om eenige Remonftrantien en Veizcekcn aan 't Ruflis Hof te doen. Alle de Saxife Tibuppes hebben ons Tciri- toir verlaaten uytgezoriderd 4 a joo Man die noch in 't Foit Weixelmunde Gainiloen houden. De Ruflile Trouppts zyn vpor het grootftc gedeelte ook naar Poolen vertrokken blyvende de overige nog hier om de betaling der geëiichteGelden aftewagtcn. DANTZ1G den 28 Augufty. Men wil verzeekeren dat de Yeld- maarfch&lk Graaf van Munnich zich aanftaande Dingsdag of Woensdag van hier naarPetersburg zal beg ee ven. De in A treft geweeft zynde Zweedfe Officieren zyn behajïen eenige wein gc die den voorgelcezen Eed niet hebben willen pnderteekenen op vrye Voeten gefteld en reets te Scheep raar StokhoLm vettrok.- ken, maar de andere zullen naar Petersbutg gevoerd worden. DRESDEN den 28 Augufty. Eergiftcr is de Piins. Johan Adolph. van Saxer.-Weiffenfels ,van Dantzig hicr aangekomen en heefs gifter Audiëntie gehad by deu Koning die Piem zeer minnelylc ontfing. De Geheiibe Raad van Rep en de Kan erraad van Zant- hier ftaan gereed om naar Coburg te vertrekkën ten einde daar een aangeftelde Commiffie Wegens een rjrensltheidiug tuffen Co- burg en Culmfcag bytewooncn. Een Officier.v an'iKfoons-Leeger, hier aangekomen om zich aan den Koning te onderwerpen,brengt tyding dat de Aanhangers van Stariilaus die hun Leeger noch omtrent Peterkau hadden door de nieuw uytgelchreevene Con- foederarien dagclyks krachtig vermeerderden 3 en dat de Regi- mentarius Kiowsky 20 duyzcnd Krimfe Tartaaren tot zyn Secour» afwagtede om dezelve bekemen hebbende met zyn geheels Magt naar Gioot-Póolen te rukken ten einde aan Koning Au- guftus alle Communicatie tuffchen Saxen en Poolen aftefnyden, Deeze en diergdyke riadeclige tytfiugen, welke men uyt dat Ryk 1 bekomt, zouden wel oorzaak komien zyn dat zyn Majt. deszeifs Reize naar Warfchau vetvioegde. De Rufflfc Generaal Lascy heeft een Detachement van eenige duyzend Ruyters tot veilig heid tuffchen Pofen, Krakau en W-arfchau gepofteerr. Kxtiaü van een Brief u<t het KEN#TZlGER-DAL den 26 Augu fty. Deezen avond ten 6 uureii verneemt men dat de Franffe IViiy- texy bereits van Stolhoffen opgebroken isen noch heeden re i Bifchen ftond aantekomen 5 dat het gres van 't Fianffe Leeger, i 't geen by Raftad geftaan had deezen ocr.tent .meede opgebro ken is en langs de Bergftraat herwaarts ftond te maifcueeren 3 en dat een groot getal Wagens met Bifchuyt en andere Vivres elk alles men befluyt dat de arfch voor hebben. September. Piet Keyzerlyk Leege» campeeit noch ter plaatfe als laatft gemeld zónder dat zeedert iets voorgevallen is. De Generaal Petiafch is met isooHuflaren op de Fianflen u; tgegaari, maar noch met té rug gekomen. Hét gros van'iFrauiU Leeger ftaht agter deszeifs Linie boven Raftad. FRANKF(BRT den 2 September, het franffe Leeger is aan deeze zyde van den Rhyn in drie Corpfen verdeeld ac. het onze is noch omtient Heidelberg, daar het r.ict lang meer zal kunnen bijven, aizoo de Vwurage meer dan 10 of 11 uusen verte gehaald moet worden.'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1