Yo jnsda^fc Courant. J K G E M E R L A 1ST D. PETERSBURG den 8 July. Eergifter-voormiddag heelt de Keyzrrinne zittende op Haaren Troon publike Audiëntie gegeeven aan den Poolfen Afgezant en Kroons-Zwaartdra- ger Qrave ZawisCza; wejke.de volgende Aanfpraak deed Allerdoórluchtigfte Keyzerin der Ruffen, Allergenadig- fte Vrouwe plnde'yk is na eene langduurige Reize, die geen oógenblik zon- der gevaar geweeft is en myn verlangen grooter gemaakt heefthet aangenaam en gewenfcht uur gekomen dat ik in een extjaot.l;n;iris Gezantfchap, uyt naam en van wegens de drie ver gaderde Stendeu van do Republik Poolen voor Uwe Allerdoór luchtigfte Keyzerlyke Majefteit vetfehynen mag. ik moet beken nen dat myne voorige treurigheid volkomen verdweenen is, nu ik op deezen dag tot myne blydfchap tie dierbaare Perfoon van Uwe Keyz. Majt. die met fcoo veeie voortreffelyke Deugden begaafd is aanfehouwe en de Monarchie van Poolen teffens verzeekerd kan zyn dat zv door de Vereeniging der ïnagt van ANNA D£ GR.OOTE en derzelver eedcle Grootmoedigheid onderfteund word. De Poolfe Deiigd, door den uytmuntenden Byftand Uwer Kevz'. Majt. verheerlykt zynde, heeft bereids daar door het oog merk bereikt, dat zy haar genomen Befluyt heeft doen ftand gty- peu en door eene vrye Verkiezing der Stenden van de Republik den nyd der Menfchen verydeld heeft. De eendragtig vergader de Stenden willen derlialven met openbaring hunner hartelyke vreugde van deezen gewenfehten tyd profiteeren en doen door my ran Uwe Alierdoorlugtigfte Mait. bekend maaken dat zy eenpariglyk en zonder eenig teegenfpreeken niet alleen onzen Ailerdoorlugtigften Monarch AUGUSTUS den III, dóór Gods Genade Koning van Poolen en Groot-Hertog van Litthauwen verkoorm, en door den NunCius, daar toe wegens de Waywood- fchappen asngefteld, tot de Koninglyke Waardigheit verheeven lebben 5 fniar dat wy ook zyne Majt. met zyne Alierdoorlug tigfte en met zeer voortreffelyke Deugden begaafde Gemaalin MARIA JOSEPHINa door den Vorft en Biifcnop van Krakau Lipski hebben 1 aaten kroonen. De hoop die de Poolfe Monarahie in den tegenwóordigen teeftand op de nabuurige Vriendfchap ge- fteld had, is ook niet te vergeefs geweeft* hebbende zy, gelyk al- tyj voorheen gefchied is nooit.nagelaaten na die Vriendfchap te trachten in tyden als zy wegens Onluften onder de Inwoon- ders zich niet anders dan door de Vereeniging van kragten, red den konde. Op d'e zelfde wyze hebben zich ook nu de Harten aan weerkanten vólkomen vêteenigt; want ik moet met veel erkente nis zeggen, dat gelyk de roemrvke Keyzer, Oom van Uwe Keyz. Mait. door zkne dapperheid eene weederzydfe oprechte Vfcnd- fcliap met den heldmoed gen Koning AUGUSTUS den II. had op gerecht dus meede Uwe Keyz. Majt. als zyne Grootmoedige Nigre, die zelfde Vriendfchap met Koning AUGUSTUS den III., den beminden Zoon van dien Vorft heeft gelieven te vernieu wen. Indien men de tegenwoordige wedcrzydfe Vereeniging te gen malkander vergelykt, zal men moeten bekennen, dat de eene meer dan te veel Vriendfchap geeft en dat de andere meer dan te veel ontfangt het geen ik hier met ftilzwygen niet voorby kon gaan. Doch zeer bezwaarlyk zouw het vallen de reets door de Waereld bekende loffelyke Daaden en uytmuntende Höeda- mgheeden van Uwe KeVz. Majt. naeifclren waarde uyttedruk- ken. Want het is niet alleen een werk van Barmhertigheid, als men de verdrukte Vryheid der Nabuuren, en hun Retht van Vrye Verkiezingj't geen zy van hunne Voorzaaten hebben oVergCcrft, opbeurt en handhaaft maar om zoo eene loffelyke Zaak uyt te voeten worden ook alle andere onder de Zon bekende ver- heevene Deugden en heerlyke Eigenfchappen vcreifchr die in Uwe Keyz. Maft, gepaart gaan en Derzelver Naam zoo waardig en roemrugtig maaken. Ik laat aan ieder, die het doen kan, de vol maaktheid der lofwaardige Caaden en de uytmuntende Deugden van ANN A DE GROOTE uyt galmen 5 ik voor my, wiens T onge niet bekwaarft is dien Lof na behooren te konnen melden, zal al- leenlyk met diepe ftilzwygenheid daar over in alle onderdanig heid my 1 Hoofd voos Uwe Majt. buygen. Ik zouw verder den Vinger op den Mond houden, en deeze myne Reedenvoering niet vervolgen indien de luftru&ien die my gegeeven zyn en myn fchuld ige Plicht my niet aandreevcn tot het voorftellen van de Waarheid. De volkome welftand van 't Koningryk Fooien en de wenfeh van zyne Koninglyke Majt. beftaat voornamentlyk hier 'ndat men den Vreede beh'oude en aan de nabuurige Mogent- heeden, volgens de Verbinteniffen met Haai gemaakt, alle Hulp en Vriendfchap bctoone en dat dit hetwaare oogmerk van my nen Koning is daar van kan ik Uwe Keyzerl. Majt. t'eenemaal verzeekeren. Ik verhonge my, dat men volgens dit loflyk Vooi- neemen het wederzytis goed vertrouwen der beide Monatchien op nieuw voor eeuwig tragt te beveiligen en d^t ik gebruy^ct werde om voor den Sonvereynen Troon van Uwe Keyz. Majt, de ver- zeekering en bekragtiging van die opregte Harmonie van wegens den Koning mynen meefter en de Republik Poolen te mügen doeu. En op dat zyn Majt. myn genadige Heer, van de onver- breekelykhei l deezes Verbonds en deèzef Vriendfchap die- Hy altoos zal poogen meer en meer aantekweeken, noch ee i kragti- Rer Blyk zOhw geeven, doed Hy op nieuw zynén goeden Wil daar ■toe aan Uwe Keyz. Majt. voordragen in hoope dat Dezelve die gunftig aanneem'en zal. Daar tegen leeven ook de Koning, de Senaat en de Ridderfchap in vafte hoop dat deeze Vriendfchap vn Alliantie meedè van de zyde van Uwe Kcvz. Majt. onverbree- ke'yk zal gehouden worden, op dat dus de wederzydfeVrecde en Vereé:iigj„g te Vafter verzeegelt mag zyn. Voorts moet ik in het Garaöer, waar in ik gezonden ben, UweMnjt. van wegen mynen Koning den Senaat en de vereenigde Stenden onderdaniglyk bedanken vooi de zoige en geneegenheid die Uwe Key7; Majt, v*n den beginne Haarei Regceting af tot nu toe voor het alge- •feenc van de.Republik getoont heeft en ik zal liuyte-n met hartelyk te wenfeheh dat de Almógellde Oppft^eftieriêjl Uwe Keyz'. Majts. Perfoon en Regeering wil befchermen en aait Dezelve alle Geluk en Ze gen verleeaen. Dit wenfehen wy Uwg Keyz. M ajt. en wy eindigen met deeze Woorden die wy nooit zullen nalaaten in den Mond te hebben De Poolfe Arent eri Litthauwfe Ruytei, of Poolen én Litthauweri, wenfehen met trou wen lever, dar ANNA ten höogfteu gelukkig veele Jaarenleeve. f'et ANTWOORD dat Haare Keyz. Majt. door denR-ykï fc -Cancelier Graaf van Offerman op deeze Aaufpraak door den Poolfen A fgezant Graaf Zawitcza gedaan heeft doen geeven luyd aldus TTAsfe Keyzerlvke Majefteit heeft bereids vbor heen Haar ton* devling geno 'gen beloont, over dat dc Republik Poolen, door e-" ^verhinderde, vrve en eenparige Verkiezing? zytie Koning lyke Majt. AUGUSTUS den lil. tot den Troon verheeven heeft en derhalven zyn ook voor tegenwoordig de Verzeekeringen die zvn Majt. van zyne oprekte Vriendfchap en van zyn vaft veor- neemei» om in de Allia tien der beide Rykeji te contmueeren heeft Jaateu doen, aan Haare Keyz. Majt. lief en aangenaam. De Keyzcrinne heeft zoo wel aan den Kor.iilg zelf als aan de geheele Republik de kragtigfte en openbaarfte lilyken van Haare Welmeenentheid betoond en dezelve zyn aan ryl de WtercH bekend. Harare Majefteit heefft niet anders beoogt dan de onderdrukte Republik met hdare B.egten en Vryheeden te belcherrr.efi, en van. den gantfehen ondergang 'te bevryden. Haare KeVz. Majeft. zal in Haar welmoenend Voorneemen be-4 ftendig volharden en, gelyk tot nog toe gefchied is, du? metdé in het toekomende niets nilaaten dat tot beVeftiging van den Troon zyner Majefteit de t.erftelling der Welvaart van de Ree publik, en verydeling van alle vyanddlyke verderffelyke Oifder- neemingen dienen l<an. Voot hét overige betuigt Klat Keyz. Majt. dat het eitrkprdi- narls Gezantfchap van dei. Heer Grave Zawiscza Haar zCer aan genaam en welgevallig is, en dat Hy derlialven ook van dc Hooge Genade en Gcneegentheid van HaarfeMajt. verzeekerd kan zyn. PETERSBURG den ij July. Heeden krygt men tyding dat de Ruffife Vloot met de Franfle gevange Officieren en gemeene jol- daaten te Ktoonflot gearriveerd is zullende gem. Gevangenen, ingevolge de Capitulatie ten ebrften naar Koppenhagen ge- transporteert worden. P O L F, N PRUYSSEN Fy. DANTZIG den 24 July, Dingsdag wierd in het Kloofter Oüvi in tegenwoordigheid van den Koning eii in 't byzyn van deii Veldmaarfehalk Grave van Muuniph g.ooten Raad gehouden i waar in voornamentlyk gedelibéceert wierd over üc aigemeene Amneftie die aan de Poolfe Magnaateii en andeten toegeftaati zal worden j thaar men verzeekerd dat noen geen finale Rëfólu- tie dien aangaande genomen is. Gem.Graaf ftaat heeden aah zyn Majt. te prefeiiteeren de Magnaaten en Poolfe Edellieden, wéljte te vooren van de contrarie Party zyn geweeft. Heederl zend Af Stad Haare Gedeputeerden ook aan den Koning om Hem over zyne gelukkige Aankomft te complinienteereii en onderdanig lyk te veizoeken aan Hen het Fort W eixelmunde en de Olivaje Peort, welke door 190 Saxen bezet is, te willen doen oVergeeVen, Gifter heeft n en wegens de overgave van deeze St ad in het Cam» pement Vreugde bedrèeven. Volgens rrnige Advifcn uyt Poolen, waren in 't gel ede Koningryk groote BevÈt-gingen Men iprak vee! van een nieuwe generaale Conledeiatie ten voordeelc van den Koning Staniflaus. Men verzeekerd dat de Palaty n van Kra kau, die zich aan Konir.g Auguftus onderworpen had, zich oj» nieuw voor de contrarie Party verklaard zouw hebbcli 5 dat ver- fclieide Magnaten, welke noch niet genoemd woiden, en zich b'jr de Tarty van zyn Majt. gevoegt hadden, Hem hadden veilaaten^; en dat de Graaf Vileps öginski een der ieverigfte Aanhanger^ van de contrarie Party den Heer Pociey Regimentaris van Lit thauwen had doen aircfteeren onder voorwendfel dat Hy Cor'- respondentien onderhield tegen de belangen van den Koning Staniflaus. Aan den anderen kant vleid zich het Hof dat deGraaf van Tarlö Palatyn van Lublin zich in 't kort met zyn Corp? Trouppen onderwerpen zal. Men hee t tyding dat zich de Ko ning Staniflaus te Johannesburg in 't Gebied des Konings van Prüyflen bevind. Gifter is de Graaf van Lceuwenwolde, Opper- StaJmeefter der Keyzerinnd vaii Grobr-Rusland van Berlyn in het Campement aangekomen. D F, F N M A R K E N KOPPENHAGEN den 13 July: Het Hof heeft door deszelfï bennddeling teweeg gebracht, dar de Commandant van'tFran» Esrjuader 't welk op deeze Réé legt 127 Ruffen die zich aatt Boord van zyne Scheepen bevonden en van het voorheen gem,- Ruflis Fregat genomen waren, eergifter ontfeheept, en in handen van den Rulfifen Minifter Brakel gelleld iyn die dezelve ren eerften naar Petersburg zal doen vertrekken Die Minifter vleid zich dat omtrent 200 Ruffen die naar Vrankryk zya.gevberd ook zoo "wel als het Fregat daar zy op geweeft zyn in 't kolt ontflagen zullen worden. DUYTSLAND en chiangre v de Ryken. Ujtt het Keyzer'lyk Leeger te BR'J CH?AL den 21 July. Eer gifter is het Leeger met 3 BataillonS van het Regiment van den Prins Louis van Wurtenbérg verfterkt; Heedeir berigten eenigc Deferteurs dat de Giaaf de Belliie met 10 duyzend Man uyt hts Vyandlyk Leeger naar den kant van Eert Louis gedetaefceert Was, en dat éen ander Detaehentest va a 24 Bataillólis naat de zyde van Manheim marfcheeide. Volgens hét gerugt, ftonden die Detachementen rerfte.kt te worden, cu de Vyandlyke Armee zouw Ordit hebben zich matfchvaaidig te hóuden. Ons Leeger is in diervoegen gepofteeit dat net in Staat is om de Aauüa^en ,der Vyanden, hoedanig.die ook zyn mogea, te vetydel'cn. tH-r

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1