L Et DS E A*. 1734. Maandagfe "Courant. GROOt-BRITTANNIEN S P A N J E Nv VRANKRYK. -1' - V 5' -V» fchynd noch enzeekeï te zyn e'n in loffe geruchten te beftain'.' Men lpr'eckt, als of de Hertog van Antin tot Gouverneur van den Dauphin, de Marquis de Meny tot Onder-Gouverneur, en deBif- fchop van Mitepoix tot Pieccptor Van dien Frifls verklaard zou den woeden en dat die Verklaaring kort na het bevuilen van dé Koninginne gefchieden zal. LONDEN den zo July. Vrydag arriveerde aan't Hof een Ex- freffe van den Graaf van Waldegrave, Anlbaffadeur van den Ko ning aan 't Hof van Vrankryk. J>ién avond kwamen de Hertog fn Hertoginné van Richmond uyt.'Holland en hadden 'den vol genden dag de Eer Haare Majefteyten en de Koninglyke Familie "e begroeten. Gifter gaf de Graaf van Monrijo Ambafladeur des Konings van Spanjen een vbortieflyk Feftyn aan de Hèrto-; ginne van Buckingham, den Hertog haaien Zoon en verfcheide andere Perfoonen van diftinttie. De Procureur Generaal heeft Ordre bekomen eencn Cottön Soldaat in het tweede Regiment Gardes te Voet, in rechten te vervolgen om dat hy den Koning gevloekt en gedteigt had zyne Majt. in Hydëpark om 't leeven te zullen brengen. Zaturdag wierden de Hèdrcn Simon Whad- cock en Robert Edwards eenparig tot Sheriffs van deeze Stad en 't Graaffchap Middlefex voor het aanftaande Jaar vtikooren. Het Oorlogfchip de Litchfield voerende jo St. Kanon, onder 't Commando van Kapt. Leigh, is benoemd om de Transportfchee- pen te convoyeeten,welke Provifien en Anirnonitien naar de Gar- nifoenen van Gibraltar cn Poit-Ma ion ftaan te brengen, zullen de dat Oorlogfchip vervolgens naar de Ooftindiën vertrekken! Men arbeid hier aan een fraay Zilver Servies voor den Heer Ho ratio Walpole, die tot extr. Ambaffadeur en rlenipotentiaris van deeze Kroon by de Heeren Staaten Generaal benoemd is. HEEDEN zyn de Aftien van de Rank 1J7 en 5 vic.de a 8, Ó.I'. C. 148, Z. Z. Koophandel-Adien 82 a 1 en 1 half a 3 vierde, di to Ann. 106, en r agtfte a r half. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 24 jfuly, Ifi Tcflel zyn geen Scheepen ge arriveerd maar uytgezeild Jan Sluys naar Nantes Katel Paul. naar Petersburg Jan Enkes naar Archangel" Corn. Bout-naar Ffedrikshaven, en Fred, de Vries naar Nobrweegen. Te Rochel was gekomen het Schip LeTtiton, Kapt. Hbnore Louis Billouyn, van St. Domingo 5 en te Bourdeaux Will. Sanderfe Van hier! Vari Nantes was vertrokken Will. Corn, naar de Ooftzee. Te Duyfi- kerken waren gearriveerd de Schecpen le St. Mattheus Kapt. Graffard, en dc Dolphyn Royaal, Kapt. Charles Nortebard, béi de van Ledgane. Een Schipper, uyt Noorweegen komende', heeft 12 mylen van 't Land vinden dryven een Sifiak zonderVolk, met Hóutwaaren geladen. Voot by 't L and is gepaflecr J Bend. Janf- len, van BoutdeauS nadr Bérgen gaande. Te Archangel waren gearriveerd Arent Janflcn vandet Aal en Adr. Me'nflen van Mid delburg', als meedc Hend. Rievers, Kl. Zwaan, Lambregt Jarfg, Fieter van Stok, Corn. Viflër, en Corn. Sy'br. van hier 3 en te Ri ga David Ramfy van'Dondy, zyndc wel 25 Scheepen vertrokken; daar onder Seye Sjours, Dirk Lieuwerik,Warner Piet. Dirk Mar tens, Jan Heiid. Kuyper, Jac. Gérritfe Wouter Jerfes Foppe én Frans Janflé naar deezé Stad 3 "Willem Hooper en Henry Darling naar Londen Piérer Schonk en Diik Rëus naar Vrankryk, Fieter J anfien Groot naar Petersburg Pieter Knutfen naar Dublyn 8cc. In de Zond waren omtrent 80 Koopvaarders gearriveerd daaf onder Lolke Hofker, Marten Top, en Evert Symens van hier in tegendeel waren de daar leggende Schecpen zoo naar de Ooft- dls Noordzee moetende derwaarts gezeild. Tc Stokholm was gekomen Ivan Sapofinikof van Petersburg. De Cours van de WISSEL if Heeden op Londen 3 jen 1 half a j. Dito 35, 8 en 1 half a 8. Farys 36 en 1 agtfte. Bourdeaux j y. Geneve 92. Francfort cour. 28; Antw. i en 3 agtfte. Gent i en 1 vierde; Brufl'el 1 en 3 vierde. Midd. 1 half. Kamb. 32 én 1 agtfte, Breflau 36 en 1 agtfte. Dantzig 288. Koningsb. 278. Venetien 88 en 1 Vierde. Livoino 89 en 1 vierde. Genua 93 en 1 haft a j vier-; de. Kadlx 98 en 1 agtfte a 1 vierde. Sevilien 99. Bilbao 79 en 1 agtfte. Madrid 79 en 1 vierde. Lisbon 46 cn 3 vierde. ROTTERDAM den 25 July. Op de Maas zyn gearrivtefd Ate key'fjes cn Jan de Gorter van Rouaan, Tob. JeWers Van Londen, John Fis van Jarmouth Leehd. Katwyk van Nantes en Robert Treels v.an'Briftol. In Gocrce zyn binnen Marirtus Piet; én Paf- fcliier Dekker van Bornouf 3 en uytgezeild Kl: Dykhuyien naar Breft Jarrch Piet. naar Nerva JohnRifchie naar Borrowftone en Kapt. Fuller iner de Brieven van c'ergiftcr naar Harwich. 's GRAVENHAGE den 2$ July. De Heeten Startten van Hol land en Weft-Friesland die tót nader Befchryvinge gcféheiden zyn hebben den Hoog-Edelen Heer Brigadier Frans.Karei BA- is 3 dat men kort voor het vertrek van den boveugemclden Ex- RON VAN LYNDEN, Commandant der Stad Grave 8cc: aan- prelTen een middel had ontdekt om het Water aftetappen, cn dat 1 gefield tot Collonel van het Regiment tê Paard, met dc vaéante men bereids eenige uuren daar van gearbeid had. Compagnie in 't zelve Regiment, Van den geavaneeërden Hoog- Een Party van omtrent rjo FtanfTe Kuralfiers welke bp voor- f delen Heer Generaal Major Grave van BE, tfieiln-Stcihfuxt 8cc. 3 deel waren uytgegaan hebben het ongeluk gehad van door de als nreede deri voorn. Grave van Bcntheim begiftigt met de CÓm- Keyzerfen geflagente worden, zoo dat weinige van deaé^Vè terug pagnic Gatdts te Paard van'den voorn, geavancectden Brigadiet 1 gekomen zyn 3 doch de VyandeU hadden aan den commandee- van Lynden, in Welke qualiteyt de eerftgem. ter Vergadering varl renden Officier en aan eenige gemcen.cn het leeven gerchonkén. Haai Édele Groot Moogende den Eed heef: afgelcgt. De tydingen uyt Poolen zyn aan het JJof te Chambo'rd gantfeh P. S- Men verftaat dat een Exprefi'c van l'arys hier tyding ge niet aangenaam. Men veriëekerd <Jat ccn van.d.e voorhaapnifte biagt heeft dat dc Koning van Vrankryk op den sri deczereen Bedienden van Koning Staniüaus iaar aangekomen is, en Depe- Ixprcfl"-' uyt hét Lecgcr voor Philipbi-tg had ontfangen met tjf- ehes voor dit Haf heeft mecdegebragt, als raèede dqt ji,y tén eer- ding, dat gem. Vefiing iich op den 17 dtez'crby Capitulatie had ften naar gem. Koning te rug is gezonden. Men kan tot nog toe'1 overgegecven. eupt navorfchcn waar zich zyn Pooflq Majt. bevind zeedert dat XEÏBÉN den ïj July. Heeden Zyn tot Schecpeficn deczer Stad PORTUGAL, ISKON den 12 Jüny. Hét hiér Van Aio de Janeiró gêarti- veerde Advys heeft de Reis in 61 dagen afgelegt 3 Het zel ve brengt tyding dat de Vloot op den 28 April of eeiften Mey van dair herwaarts zouw vertrekken 3 dat het Tribut Vsn 't Goud van wegens den Koning 'met dé Brafilianen was ver effent j dat het Goud uyt de Mynen in de Munt zouw worden ge- bragt, omgeregiftieèrt, én, nevens het Stof-Goüd, vty herwaarts gcv'óert te worden 5 en dat de Koning een zwaare Belafting op dé Slaaven die in de Diamant-Mynen arbeiden gelegt hebbende, eeq gedeelte van dezelve zig naar de Goud-Myn begceven had: kADlX den X9 Jüny. Men is noth bcezig met het Trezor va* ie Contanten en Vrugten in 's Konings Pakhuyzen te brengen doéh ten opzigte van de ujAdeeling vetwagt het Confulaat alle digen Otdre van 't Hof, zonder dat men weet wat de extra Bela fting zal weezen. In deeze Baay zvn onder anderen gearriveerd Coeni, Blok en Pieter Sant van Amïteidam. PARYS den 19 July, Mén heeft hier zecdett dat het Keyzerlyk Leeger in Italien gelukkig óver de Po te rug getrokken is geen tyding van daarbekomen, dan alléén dat ons Leeger Verver- fchings-Kwartieren in het Modeneefe zouw gaan betrekken. Volgens de advizen van Napels, ftond de Koning van dien Naain, zoo dra de Veftingen Capua en Gaëta veroverd zouden weezen het Eiland Sicilien te gaan bemagtigen. Het heeft zeedert drie dagen dóór dit geheele Koningtyk fterk geteegent waar dOor alle d*Rivieren genoegfaam overloopen, 't geen oor zaak geeft om voor 't "Hooy en de Gtaanen te dugten. Eergi- fter-avond ten jo uuren, terwyl dé Koning met de Koninginne te,, Verfailles de Avond-maaltyd deed ontfing zyn Majt. een Ex- ptelTe met tyding dat tuifclien den 14 en ij deezer Maand het Kroonwerk voor Philipsburg bemagtigt was 3 dat de Lt.Generaal Hertog van Chaulnes op dien tyd in de Trenchéen commandeer de 3 dat by die verovering .bchalven een Kapiteyn en 2 Luyte- nants,niet meer dan 20 of 30 Granadiers van onzen kant gedood, C" omtrent zöo veele gekwetft waren geworden 5 dat de Belee- gerden in die Aftie'omtrent 300 Man, een Collonel, en verfcheide Officieren verlooren hadden, van dewelke een derdepart gedood, een derde verdronken 6n de Overige Krygsgevangcn gemaakt waren 3 dat de Beleegérden weinig xeliftentié hadden konnen doen, om dat zy door de onzen genoegfaam waren overrompelt 3 dat de Gouverneur van de Stad, ziende dat de onzen zich van dat .Werk hadden meertcr gemaakt gcrefolveert had dc Poorten te fluyten om te beletten dat met de Keyzerfen niet teffens Volk van ons in de Stad zouden dringen 't geen de oorzaak was waarom de 300 Man, hiér boven gemeld, gefneuvelt of gevangen waren 3 dat wy bereids op den 11 gem.Kroonwerk zouden hebben konnen beftormen indien niet dooi: den onophoudelyken Ree gen, die 10 dagen lang geduurd had een gedeelte van de Tren- the'erj omtrent die Attaque onder Water was geraakt, en meer dau 3 Voeten Water in 't Hoornwerk geweeft was, "t geen groote tr.oeilykhcid had gegeeveu oM Communicatie met het Kroon- wcik te krygen, en Bruggen ovet de Gtagt van 't zelve te liaan 3 dat men zelfs genoodzaakt geweeft was de Trénehcen tot boven éet Parapet te verhoogen, om dat zy door'tWater niette gebruy- ken waren, en het niet mogelyk was dezelve leeg te pompen, al- zoo door de överftrooming van den Rhyn de toevloed onopliou- delyk was 3 dat men een Spion gevangen gekreegen hadi dewel ke met Btiqven van den Gouverneur uyt de Stad aan den Prins Eugenius was gezonden behelzende zoo men verzeekerd dat by aldien gemelde Prins Hem binnen weinige dagen niet kwam te ontzetten, Hy, Gouverneur,.genoodzaakt zouw zyn te caj>itulee- ren 3 dat de Prins Eugenius de onzen kragtig bleef onnutten, en met Kanon befchieten, 't geen van onzen kant, doch met weinig vtugt, beantwoord wierd 5 dat Hy de Attaque van onze Linien^u feheen vaftgefteld te hebben op een Methode die aan de onze geheel nieuw voorkwam, en, zoo men zegt, volgens de wyze der Turken in diergelyke gevallen is 3 dat Hy.een fterk en lang Epau- lement trok, uyt welkers binnenfte Hy vetTcJieïde Sappes opende, Om de Putten welke wy aan den buyrenkant van de.Vporgiagt Onzer Linien gemaakt hebben, te vullenden zelfs die Voorgragt tn vervolgens het Retrenchement te vétmeefteren, doch dat men met dit alles noch in volkome onzeekerheid bleef van 't waare oogmerk van dien Prins 3 dat men zich ondertulfchcn genood zaakt vond zoodanige dispofitich te maaken als of het zyn ei- gcntlyke meening was, 't geen de Trouppes ougelooflyk afmat- lede, en noch wel eenige dagen zouw konnen düuren, om dat de «ontinueele Reegen den Gotiverneut van Philipsburg zeer gunftig Ky nyt dc Srad Dantzig geweeken is. Onze Vloot legt noch te ï.'cft, eu zal dit Jaar niet in-Zee loopen. vërkeoren de Hcertn JaCGS' DRÓLENVAVX P HÖOGMADE ivir. ,JOHjAN VAN DÉR MaP.K PIETER VAN ABRAHAM. Zeedert eenige dagen heeft meri-in deeze Stad^vecl gefproqken jALÉJiJSPON^ Jdr. ]AN VAN GROEMEVELT, Mr. CORNEXIS óvet yeefeeve-Ne'gotiatie tot jhjS'ftelling'van den Vreédo, wetk ge- VAiif DÓBltf Mr. ADRIAAN VAN ASSENDEXET en JACOB zelfi ,r.vlocd op dcfi^likcEondfen gehad heeft, dertéh het HEYNSy-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1